ماشین سازی اراک

شرکت ماشین سازی اراک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780016544 (فعال)
24
افراد
34
آگهی‌ها
230
شماره ثبت
1346/5/11
تاریخ تأسیس
شرکت ماشین سازی اراک ( سهامی عام) به منظور پشتیبانی از صنایع بنیادین و برآورده کردن نیازهای صنعتی کشور، در سال 1346 تاسیس گردید و دریافت گواهی نامه بین المللی نظام کیفی ISO 9001 برای اولین بار در سطح کشور از سوی شرکت بین المللی DNV هلند و استفاده از استانداردهای معتبر جهانی در زمینه طراحی و ساخت محصولات و همچنین اخذ گواهی نامه های کیفی مختلف از شرکت های معتبر بازرسی بین المللی سبب گردیده است تا این شرکت محصولات خود را به کشورهای مختلف جهان صادر نماید.

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان طرح و ساخت غیر صنعتی از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1393/10/28 انقضا 1398/9/30
مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/8/4 انقضا 1398/9/30
مجوز(معتبر) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/11/5 انقضا 1398/9/30
مجوز(معتبر) با عنوان طرح و ساخت صنعتی از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/12/17 انقضا 1398/9/30
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه از 1395/8/8

اشخاص ماشین سازی اراک

در این بخش تمامی اشخاصی که در ماشین سازی اراک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14662005
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی حسین عابد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی مهران لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی جعفر صفری سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی حمید رضا مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی مجتبی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران ( لغایت ۲۸/۱۰/۹۸ ) انتخاب شدند . ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، قرارداد و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در اساسنامه و بندهای ۱ و ۴ و ۶ الی ۱۳ ( به استثنای اموال غیرمنقول در بند ۱۳ ) و بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14486101
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ مهران لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ( ۲۸/۱۰/۹۸ ) انتخاب شد . - ۲ جعفر صفری سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، حسین عابد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مهران لطفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، سعید میثمی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و مجتبی واحدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران ( لغایت ۲۸/۱۰/۹۸ ) انتخاب شدند . - ۳ بندهای ۱ و ۴ و ۶ الی ۱۳ به استثنای اموال غیر منقول در بند ۱۳ و بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید . - ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، قرارداد و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446548
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ تصویب گردید . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991806
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی سیدجواد میرزاده طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی ازسعید میثمی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی مجتبی واحدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی حسین عابد به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی از جعفر صفری سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ هیات مدیره اختیارات خود مندرج در اساسنامه و بندهای ۱ و ۴ و ۶ الی ۱۳ (به استثنای اموال غیرمنقول در بند ۱۳) و بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866768
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت بدین شرح تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد: تأسیس کارخانجات ماشین سازی و بهره برداری از آن، احداث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط، طراحی، ساخت، تولید، فروش، صادرات، مونتاژ، نصب و راه اندازی انواع ماشین آلات و تجهیزات و سایر فرآورده‌های صنعتی، مونتاژ، نصب و راه اندازی کارخانجات و پروژه‌های عمرانی و صنعتی در قالب پیمانکاری عمومی، واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای مذکور، ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزشی و عملیات بازرگانی و انجام هر نوع عملیات مشابه، عقد هرگونه قرارداد مرتبط با موضوع شرکت مستقلا یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، انجام پروژه‌های پیمانکاری، طرح و ساخت (ای پی سی) و طرح و ساخت و سرمایه گذاری (ای پی سی اف) در زمینه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، راه و ترابری، نیرو، پست و مخابرات، انرژی، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، آب به صورت مستقل یا مشارکتی و ارائه خدمات آزمایشگاهی در دامنه فعالیت آزمایشگاه شرکت به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد تاسیس شرکتهای جدید و انجام هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها با اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851537
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331941
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ جعفر صفری سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین عابد به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و ناصر قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گزاری سامان فرهنگیان ه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سیدعلی بهشتیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و امیرحسین رضائی کلج به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران اطلس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۹/۸/۹۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290951
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا هیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه مل ی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036876
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماشین رود پارس اراک درتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مهندسی، تامین، ساخت، تولید، نصب، راه اندازی، تعمیر، نگهداری و بهره برداری هر گونه تجهیزات صنعتی شامل اجرای کلیه امورمرتبط با مهندسی، تامین، تولید، نصب، راه اندازی و تعمیر انواع ماشین‌های دوار اعم از پمپ‌های مختلف کلیه‌ی صنایع، شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب و نیرو و همچنین کلیه امورمرتبط با مهندسی، تامین، ساخت، تولید، راه اندازی، تعمیر، نگهداری و بهره برداری کمپرسورها، توربین‌های بخار و گاز، الکتروفن‌ها، و مبادرت به کلیه امور و عملیات صنعتی و تجاری مجاز، معاملات مالی و اخذ تسهیلات اعتباری و وام از بانک‌ها، صادرات و واردات کلیه‌ی کالا‌های مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، ایجاد شعبات و اخذ نمایندگی از سایر شرکتهای داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی و اقدام به عملیات بازرگانی موضوع قانون تجارت، اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر، سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری و خرید سهام سایر پروژه‌ها و شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی و عمرانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور و اعطای تسهیلات مالی در چارچوب عقود متداول کشور، سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری در ایجاد و احداث و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی و مشاوره در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات فنی و اقتصادی و طراحی و مهندسی پروژه‌ها و طرحها و مدیریت واحد‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی با اتکا به توان مهندسی و اجرایی داخلی و خارجی در خصوص موضوع شرکت. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، کیلومتر ۴ جاده تهران، روبروی ترمینال مسافربری، شرکت ماشین سازی اراک، کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۱۰. xxx. xxx سهم بانام xxx۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱۰. xxx. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۰/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه ماشین سازی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علیرضا شهسواری علویجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ماشین سازی اراک سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی مهدی کلاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره استفان هامیت من به کد فراگیر ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حمید معمارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ناصر جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828832
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - جواد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و ناصر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۹/۸/xxx۶) انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره با مهرشرکت واوراق عادی با امضای مدیرعامل شرکت و یا رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819250
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مدیران شرکت به شرح ذیل تغییر یافتند: مهدی کلاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیر حسین رضائی کلج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید فایقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم رادوافزون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶، علی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۹/۸/۹۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل شرکت و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل شرکت و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744666
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۸ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکت که برابر گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری تقویم شده_است، تامین گردیده، افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632545
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ ابراهیم رادوافزون به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت(۰۹/۰۸/xxx۶)انتخاب گردید. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.هیئت مدیره بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624755
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد./

شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550289
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ خسرو غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)، امیر حسین رضائی کلنج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران اطلس (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید فایقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم رادوافزون به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶، علی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و مهدی کلاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516938
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به عنوان مدیران شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486938
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال پرداخت شده از طریق نقدی و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده، افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱/۲۱ مورخ ۹/۸/۹۴ بانک صادرات مرکزی شعبه میدان شهدا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352492
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می گردد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352499
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: الف: موضوعات اصلی: تأسیس کارخانجات ماشین سازی و بهره برداری از آن، احداث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط، طراحی، ساخت، تولید، فروش، صادرات، مونتاژ، نصب و راه اندازی انواع ماشین آلات و تجهیزات و سایر فرآورده های صنعتی، مونتاژ، نصب و راه اندازی کارخانجات و پروژه های عمرانی و صنعتی در قالب پیمانکاری عمومی، واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز فعالیت های مذکور، ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزشی و عملیات بازرگانی و انجام هر نوع عملیات مشابه، عقد هر گونه قرارداد مرتبط با موضوع شرکت مستقلا" یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، انجام پروژه های پیمانکاری، طرح و ساخت (ای پی سی) و طرح و ساخت و سرمایه گذاری (ای پی سی اف) در زمینه های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، راه و ترابری، نیرو، پست و مخابرات، انرژی، صنعت و معدن، تأسیسات و تجهیزات، آب به صورت مستقل یا مشارکتی. ب: موضوعات فرعی: تأسیس شرکت های جدید و انجام هر گونه سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها با اخذ مجوزهای لازم. (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044184
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای خسرو غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و آقای امیر حسین رضایی کلج به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سعید فائقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین طیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ وآقای ابراهیم رادوافزون به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ وآقای علی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به سمت اعضای هیئت مدیره لغایت ۳۰/۴/xxx۴انتخاب گردیدند. ـ ۲کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک،سفته، بروات،عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413498
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ بتصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1514461
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی اراک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین رضائی کلج به کد ملیxxxxxxxxx۹ به جای آقای سعید فایقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیات مدیره لغایت ۳۰/۴/xxx۴ انتخاب شد و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493152
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۵/۹/xxx۲

شماره ثبت اختراع: xxx۲۶ مورخ: ۲۷/۳/xxx۳

مالک اختراع: شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام ش ث xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴)

نشانی: اراک، کیلومتر ۴ جاده تهران، شرکت ماشین سازی اراک، صندوق پستی xxx

نام مخترع: بابک رونقی

نشانی: استان مرکزی، اراک، کیلومتر ۴ جاده تهران، ماشین سازی اراک، گروه ساخت و تجهیزات، ریاست کارگاه فلزی سنگین

نام مخترع: داود جابری

نشانی: استان مرکزی، اراک، کیلومتر ۴ جاده تهران، ماشین سازی اراک، گروه ساخت و تجهیزات، سرپرستی کارگاه تجهیزات سبک

موضوع اختراع: جوشکاری نفوذی با حذف فرآیند زدودن پاس ریشه و نصب پشت بند (Back chipping & back strip)

طبقه بندی بین المللی: C۲۱

مدت حمایت از تاریخ ۵/۹/xxx۲ الی ۵/۹/xxx۲ بمدت ۲۰ سال می باشد.

پxxxxxx۲ اداره ثبت اختراعات

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368236
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198789
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۲ به این اداره واصل شد:
آقای سید محمدباقر سبحانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالحمید لوری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای سعید فایقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و آقای فریدون لطفی بافنده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۴ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180032
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
ماده ۴۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر شهریور سال بعد به پایان می رسد.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161217
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی‌ عام) به شماره ثبت۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ۱۶/۵/۹۲ به این اداره واصل شد.:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913709
آگهی افزایش سرمایه شرکت ماشین سازی اراک (سهامی‌ عام) ثبت شده بشماره ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ به این اداره واصل شد:
سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ پانصد و چهل میلیارد ریال به مبلغ یکهزار میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ واریزی سیصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار ریال برابر گواهی شماره ۲۱/xxx۱/xxx مورخ ۲۰/۸/۹۱ بانک صادرات شعبه میدان شهدا به حساب شرکت واریز گردیده است، در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ یکهزار میلیارد ریال نقدی منقسم به یک میلیارد سهم بانام یک هزار ریالی می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463596
آگهی افزایش سرمایه شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ به این اداره واصل شد: سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ پانصد و چهل میلیارد ریال به مبلغ یکهزار میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ واریزی سیصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار ریال برابر گواهی شماره ۲۱/xxx۱/xxx مورخ ۲۰/۸/۹۱ بانک صادرات شعبه میدان شهدا به حساب شرکت واریز گردیده است، در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۵ سرمایه شرکت مبلغ یکهزار میلیارد ریال نقدی منقسم به یک میلیارد سهم بانام یک هزار ریالی می‌باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717981
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۰و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ شرکت مذکور که درتاریخ ۳۱/۴/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه دنیای اتقصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۴ ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949321
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ شرکت مذکور که درتاریخ ۳۱/۴/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه دنیای اتقصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796559
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳/۵/xxx۰ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه تعیین شد.

۴ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.

ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11312205
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۸/۸۹ که در تاریخ۲۵/۱۱/۸۹ به این اداره واصل شد:

شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه (سهامی‌خاص) بمدت دو سال بعنوان اعضای هیات‌مدیره انتخاب شدند.

برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۰/۱۱/۸۹:

شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی‌خاص) بنمایندگی آقای عباس ملکی‌طهرانی بعنوان رییس هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌‌گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی‌خاص) بنمایندگی آقای سید محمدباقر سبحانی بعنوان نایب رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان (سهامی‌خاص) بنمایندگی اقای عبدالحمید لوری‌زاده و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی‌خاص) بنمایندگی آقای حمیدرضا مرادی و شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه (سهامی‌خاص) بنمایندگی آقای فریدون لطفی‌بافنده بعنوان اعضای هیات‌مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است.

هیات‌مدیره بندهای۱، ۶، ۴، ۳ الی ۲۰ماده۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732992
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۳۰و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات