سرمایه گذاری عدالت استان مازندران

شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10760345687 (فعال)
15
افراد
11
آگهی‌ها
7042
شماره ثبت
1385/7/26
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری عدالت استان مازندران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری عدالت استان مازندران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14561373
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۸/۱۰/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت تعاونی عدالت شهرستان نوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به شماره ثبت xxx۲ شرکت تعاونی عدالت شهرستان چالوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به شماره ثبت xxx۳ و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گلوگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شماره ثبت xxx و شرکت تعاونی عدالت شهرستان تنکابن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxx۴ و شرکت تعاونی عدالت شهرستان نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان رامسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شماره ثبت xxx و شرکت تعاونی عدالت شهرستان بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شماره ثبت xxx۵ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره ۲ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت . ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۴ روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156683
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۳,xxx مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان تنکابن به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی خانم نرگس سحری درگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گلوگاه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی خانم زهرا فدائی ریحان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان نور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای بهزاد کلوانی نیتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان سوادکوه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای محمد خزائی کوهپر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمد خزائی کوهپر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ـ ۲ اسناد و اوراق تعهدآور و چکها و سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای خانم زهرا فدائی ریحان آبادی (نایب رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان آقای بهزاد کلوانی نیتلی (عضو اصلی هیئت مدیره) به اتفاق آقای محمد خزائی کوهپر (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۸,xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار که در اجرای مفاد ۳۱ و ۳۴ اساسنامه شرکت مذکور، اسامی افراد مشروحه ذیل به تایید سازمان بورس اوراق بهادار رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ با عنایت به جایگزینی عضو علی البدل هیئت مدیره با عضو اصلی هیئت مدیره، سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان سوادکوه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای محمد خزائی کوهپر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گلوگاه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی خانم زهرا فدائی ریحان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان نور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای بهزاد کلوانی نیتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان تنکابن به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی خانم نرگس سحری درگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. ـ ۲ اسناد و اوراق تعهدآور و چکها و سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از سه نفر عضو حقیقی؛ آقای محمد خزائی کوهپر (رئیس هیئت مدیره) و خانم زهرا فدائی ریحان آبادی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای بهزاد کلوانی نیتلی (عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۲ , xxx مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و مجوز‌های شماره xxx۷۵ , xxx مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ و شماره xxx۸ , xxx مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان سوادکوه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساری به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان بابلسر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گلوگاه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان نور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان تنکابن به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان محمودآباد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ (بعنوان عضو علی البدل) تا تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶. ۳ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه کثیرالانتشار بشیر بعنوان روزنامه کثیرالانتشار علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234147
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ و مجوز‌های شماره xxx۷۶ , xxx مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ و شماره xxx۲۱ , xxx مورخ ۱۱/۰۵/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار که در اجرای مفاد ۳۷ اساسنامه شرکت مذکور، اسامی افراد مشروحه ذیل به تایید سازمان بورس اوراق بهادار رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان سوادکوه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای محمد خزائی کوهپر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گلوگاه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی خانم زهرا فدائی ریحان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان نور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای بهزاد کلوانی نیتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۲ اسناد و اوراق تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از سه نفر عضو حقیقی فوق الذکر اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668235
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای سهام عدالت ایمن دانا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۷۶۲۲
به موجب نامه شماره xxx۸۸/xxx/۹۳ مورخه ۸/۷/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای عسگر توکلی واسکس به کدملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامحسین آقا برار نژاد کناری به کدملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۴ سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ـ فیض الله فضل الله پور لاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672944
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای سهام عدالت ایمن دانا (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۷۶۲۲
به موجب نامه شماره xxx۸۸/xxx/۹۳ مورخه ۸/۷/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ عسگر توکلی واسکس به کدملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ـ غلامحسین آقا برار نژاد کناری به کدملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۴ ـ فیض الله فضل الله پور لاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردیدند ج)عباس غفوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم پور به کدملی xxxxxxxxx۱و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۰ و بموجب نامه شماره xxxxxx,xxx مورخه ۱/۴/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) نوع شرکت به سهامی عام تغییریافت. ب) اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ماده و ۲۶ تبصره به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686862
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/xxx۰ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ شرکت تعاونی سهام عدالت سواد کوه به نمایندگی آقای منصور احمدی کلاریجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت نور به نمایندگی آقای بهزاد کلوانی نیتلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت بابلسر به نمایندگی آقای عبدالرضا آقا بزرگ نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت محمود آباد به نمایندگی آقای بهروز جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت آمل به نمایندگی آقای عسگر توکلی واسکس به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهشهر به نمایندگی آقای ابوالحسن صیامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نکا به نمایندگی آقای سید مرتضی محسنی بریجانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
ب ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای آقای عسگر توکلی واسکس (مدیر عامل) و آقای منصور احمدی کلاریجانی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای بهزاد کلوانی نیتلی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای عسگر توکلی واسکس (مدیر عامل) و در صورت لزوم آقای منصور احمدی کلاریجانی (رئیس هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
ج ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابرس رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
د ـ تراز مالی سال ۹۰ ـ xxx۹ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ه ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت داخلی تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/xxx۰ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

الف‌ـ شرکت تعاونی سهام عدالت سواد‌کوه به نمایندگی آقای منصور احمدی کلاریجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت نور به نمایندگی آقای بهزاد کلوانی نیتلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت بابلسر به نمایندگی آقای عبدالرضا آقا بزرگ نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت محمود آباد به نمایندگی آقای بهروز جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت آمل به نمایندگی آقای عسگر توکلی واسکس به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهشهر به نمایندگی آقای ابوالحسن صیامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نکا به نمایندگی آقای سید مرتضی محسنی بریجانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

ب‌ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای آقای عسگر توکلی واسکس (مدیر‌عامل) و آقای منصور احمدی کلاریجانی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای بهزاد کلوانی نیتلی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای عسگر توکلی واسکس (مدیر‌عامل) و در صورت لزوم آقای منصور احمدی کلاریجانی (رئیس هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ج‌‌ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابرس رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

د‌ـ تراز مالی سال ۹۰‌ـ xxx۹ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ه‌ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت داخلی تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات