سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10760319653 (فعال)
23
افراد
22
آگهی‌ها
4532
شماره ثبت
1386/9/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13820259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعین سمت اعضای هیئت مدیره و تعین دارندگان حق امضاء برای مدت دوسال تا تاریخ ۳۰/۰۷/xxx۸ سرمایه گذاری سلیم به کدملی xxxxxxxxx۶۱ (به نمایندگی آقای محمد جامعی مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال گروه مالی توسعه اقتصاد امین به کدملی xxxxxxxxx۷۲ (به نمایندگی آقای ولی جهانگیراردی بشماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال سرمایه گذاری بازرگانی اقتصاد گستر ماندگار موج سوم به کدملی xxxxxxxxx۱۹ (به نمایندگی آقای ایمان ورمزیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال حسابداران دانشکده فنی و حرفه‌ای شماره دو مشهد به کدملی xxxxxxxxx۱۳ (به نمایندگی آقای منصور رستگارپور بشماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال پیشرو کار ساز به کدملی xxxxxxxxx۴۰ (به نمایندگی آقای هدایت ابراهیمی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال آقای هدایت ابراهیمی فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال (خارج از هیئت مدیره) انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای هدایت ابراهیمی فرد (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضا ثابت آقای هدایت ابراهیمی فرد (مدیرعامل) همراه با مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ ۳۰/۰۷/xxx۸ انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بازرگانی اقتصاد گستر ماندگار موج سوم به کدملی xxxxxxxxx۱۹ (به نمایندگی آقای رضا احمدی ریابی به کدملی xxxxxxxxx۶) به مدت دو سال شرکت سرمایه گذاری سلیم به کدملی xxxxxxxxx۶۱ (به نمایندگی آقای ایمان ورمزیاری به کدملی xxxxxxxxx۲) به مدت دو سال شرکت پیشرو کار ساز به کدملی xxxxxxxxx۴۰ (به نمایندگی آقای حمیدرضا فرح زاد به کدملی xxxxxxxxx۶) به مدت دو سال شرکت حسابداران دانشکده فنی و حرفه‌ای شماره دو مشهد به کدملی xxxxxxxxx۱۳ (به نمایندگی خانم سمیه همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به مدت دو سال شرکت گروه مالی توسعه اقتصاد امین به کدملی xxxxxxxxx۷۲ (به نمایندگی آقای اردشیر مردانپور پینوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و شرکت گروه توسعه بازار کیمیا به کدملی xxxxxxxxx۱۶ (به نمایندگی آقای سیدمحمدرضا میررازقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به مدت دو سال شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا به کدملی xxxxxxxxx۳۰ (به نمایندگی آقای محمدمهدی زنگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به مدت دو سال بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783094
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13085669
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. الف) آقای ناصر رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای منصور رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب ریئس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای رضا احمدی ریابی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای رضا رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی خانم مرضیه رفیعی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید ب) مقررر گردید دارندگان امضا کلیه اسناد و اوارق بهادار (چک سفته براوات) عقود اسلامی و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه رئیس هیات مدیره به همراه مهز شرکت و سایر نامه‌های عادی اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و مجوز نامه شماره xxx۸ , xxx مورخه ۲۴/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت اعضای هیات مدیره شرکت به ترتیب به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای منصور رستگارپور کدملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای ناصر رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای رضا احمدی ریابی با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی خانم مرضیه رفیعی با کدملی xxxxxxxxx۷ موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای عباس ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای محمد تقی منصوری راد به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487143
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ برابر مجوز شماره xxx۵/۲ مورخه ۱۶/۸/xxx۴ مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای منصور رستگارپور کدملی xxxxxxxxx۶ با تعداد آرا xxxxxx۵۰ رای ۲ ـ ۳ ـ آقای سیدرحیم ایمنی آذری با کدملی xxxxxxxxx۹ با تعداد آرا xxxxxx۰۰ رای ۳ ـ ۳ ـ آقای علی اشرف رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۴ با تعداد xxxxxx۲۶ رای ۴ ـ ۳ ـ آقای علی رضا منش با کدملی xxxxxxxxx۵ با تعداد آرا xxxxxx۵۳ رای ۵ ـ ۳ ـ شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای رضا احمدی ریابی با کدملی xxxxxxxxx۶ با تعداد آرا xxxxxx۹۷ رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و ۶ ـ ۳ ـ آقای رضا رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۸ با تعداد xxxxxx۲۴ رای به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای فتحعلی ولایی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای امیر جمال امیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487150
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)علی رضامنش با شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان رییس هیئت مدیره آقای منصور رستگارپور با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای رضا احمدی ریابی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی اشرف رستگارپور با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیدرحیم ایمنی آذری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای رضا رستگارپور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین نامه های اداری و سایر مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692198
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال سهامی عام شماره ثبت ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۸۵/۹۳/۰۳ مورخ ۲/۵/xxx۳ و باستناد صورت جلسات هیئت مدیره شرکت مورخ ۱/۸/۹۳ و ۴/۸/۹۳ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ شعبه اول شرکت بنشانی تهران، خیابان پاسداران، بوستان هفتم، پلاک xxx، طبقه ۴، واحد xxx، کدپستی xxxxxxxxx۹ به مدیریت آقای منصور رستگار پور دائر گردید.
۲ـ با استعفاء آقای علی اکبر شهیری طبرستانی از نمایندگی شرکت تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر و آقای محمدتقی شهیری طبرستانی از نمایندگی شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر، آقایان ناصر رستگارپور بعنوان نماینده شرکت تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر و علی اشرف رستگارپور بعنوان نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر تعیین و آقای ناصر رستگارپور (نماینده شرکت تولیدی بازرگانی حامیان توسعه عصر) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور رستگارپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اشرف رستگارپور (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) و آقای علی رضا منش و آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت عضو هیئت مدیره برای مابقی خدمت هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597042
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۵۴ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۴۸۶۴
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۵/۹۳/۰۳ مورخ ۱۷/۲/xxx۳ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ـ ترازنامه مالی سال xxx۲ مورد تصویب مجمع واقع گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و مجید یعقوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقایان سید رحیم ایمنی آذری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ (نماینده شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳) و سید محمد رضا اوصیاء بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد مهدی رمضان زاده نادری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۵ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۶/۵/xxx۳ آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد رضا اوصیاء بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و محمد مهدی رمضان زاده نادری بسمت عضو هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چک سفته بروات) عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300877
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۹۱ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۶۸/۹۲/۰۳ مورخ ۱۵/۵/۹۲ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۲ با استعفاء آقای ایرج نیک اختر از نمایندگی شرکت آریس بسپار و آقای جواد واثقی امیری از نمایندگی موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان، آقایان رضا نمک شناس بعنوان نماینده شرکت آریس بسپار و یاسر کارگری بهنمیری بعنوان نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان تعیین و آقای علی اکبر شهیری طبرستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا نمک شناس (نماینده شرکت آریس بسپار) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان یاسر کارگری بهنمیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان) و آقای محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی خدمت هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. مراتب جهت درج در روزنامه رسمی آگهی میگردد.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194353
آگهی تأسیس شرکت
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت نگین سازان گسترش چشم انداز شمال (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ تحت شماره xxx۳ و با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم اگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: بررسی، مطالعه، توسعه، تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح ها و تشکیل و راه اندازی انواع شرکت های تولیدی، خدماتی، توریستی، و گردشگری، بازرگانی، عمرانی و ساختمانی و غیره، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های یاد شده، خرید و فروش سهام و استفاده از حق تقدم، سرمایه گذاری در شرکتها و انجام کلیه عملیات واردات و صادرات کالا و خدمات، بازسازی، نوسازی، اصلاح توقف، ادغادم، واگذاری و انحلال انواع شرکتها و موسسات داخل و خارج از کشور ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی با ترهین اموال و دارایی ها منقول و غیرمنقول و سهام شرکتهای تابع و سایر روشها، دیگر موارد مندرج در ماده دو اساسنامه پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: مازندران ـ بابل ـ میدان باغ فردوس ـ طبقه پنجم صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال ـ کدپستی xxx۹۸ ـ xxx۴۶.
۳ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت شرکت بمدت نامحدود
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ یکصد میلیون ریال برابر گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۶ مورخ ۱۶/۷/۹۲ بانک تجارت شعبه مرکزی بابل به حساب جاری xxxxxxxxx شرکت واریز گردید.
۵ـ آقایان سید رحیم ایمنی آذر (نماینده شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۳) و محمدعلی امیری فرد (نماینده موسسه رفاه و آتیه توسعه عصر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲) و محمدرضا اوصیا (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ آقایان مجید یعقوبی ملکشاه و سید مسعود حسینی نسب آقاملکی بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۸ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: برابر صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۴/۷/۹۲، آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی امیری فرد بسمت نائب رئیس و آقای سید محمدرضا اوصیا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی رمضانزاده نادری شماره ملی: ۲ ـ xxxxxx ـ xxx (خارج از سهامدار) بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق، اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک ـ سفته ـ براوات) و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176842
آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت کشت و صنعت آفتاب گلدشت شمال (سهامی خاص) که در تاریخ ۲/۷/۹۲ تحت شماره xxx۶ و با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم اگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: بررسی، مطالعه، توسعه، تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح ها و تشکیل و راه اندازی انواع شرکت های تولیدی، خدماتی، توریستی و گردشگری، بازرگانی، عمرانی، شیلاتی و غیره، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های یاد شده، خرید و فروش سهام و استفاده از حق تقدم، سرمایه گذاری در شرکتها و انجام کلیه عملیات واردات و صادرات کالا و خدمات ـ بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام، واگذاری و انحلال انواع شرکتها و موسسات داخل و خارج از کشور ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی با ترهین اموال و دارایی ها منقول و غیرمنقول و دیگر مندرج در ماده دو اساسنامه پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: مازندران ـ بابل ـ میدان باغ فردوس ـ طبقه پنجم صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال ـ کدپستی xxx۹۸ ـ xxx۴۶.
۳ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت شرکت بمدت نامحدود.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ یکصد میلیون ریال برابر گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۶ مورخ ۲۶/۶/۹۲ بانک تجارت شعبه مرکزی بابل به حساب جاری xxxxxxxxx شرکت واریز گردید.
۵ـ آقایان سید رحیم ایمنی آذری (نماینده شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۳) و محمدعلی امیری فرد (نماینده موسسه رفاه و آتیه توسعه عصر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲) و محمدرضا اوصیا (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ آقایان محمدمهدی رمضانزاده نادری و سید مسعود حسینی نسب آقاملکی بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۸ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: برابر صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۲۰/۶/۹۲، آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی امیری فرد بسمت نائب رئیس و آقای سید محمدرضا اوصیا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید یعقوبی ملکشاه (خارج از سهامدار) بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق، اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک ـ سفته ـ براوات) و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135311
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۹۸/۹۱/۰۳ مورخ ۶/۱۰/xxx۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود:
۱ـ ترازنامه مالی سال xxx۱ مورد تصویب مجمع واقع گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نمودگر روش و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا بهروش بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۹۱ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۱۰/۹۱/۰۳ مورخ ۵/۵/۹۱ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ با استعفاء آقای محمدعلی یزدان پناه از نمایندگی شرکت آریس بسپار، آقای ایرج نیک اختر بعنوان نماینده شرکت آریس بسپار تعیین و آقای علی اکبر شهیری طبرستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رحیم ایمنی آذری بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان جواد واثقی امیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان) و آقای ایرج نیک اختر (نماینده شرکت آریس بسپار) بسمت عضو هیئت مدیره برای مابقی خدمت هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مراتب جهت درج در روزنامه رسمی آگهی می گردد.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۹۱ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات بشماره xxx۱۰/۹۱/۰۳ مورخ ۵/۵/۹۱ و باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ با استعفاء آقای محمدعلی یزدان‌پناه از نمایندگی شرکت آریس بسپار، آقای ایرج نیک‌اختر بعنوان نماینده شرکت آریس بسپار تعیین و آقای علی‌اکبر شهیری‌طبرستانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدتقی شهیری‌طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید رحیم ایمنی‌آذری بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقایان جواد واثقی‌امیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان) و آقای ایرج نیک‌اختر (نماینده شرکت آریس بسپار) بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مابقی خدمت هیئت‌مدیره تعیین و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک، سفته، بروات) و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مراتب جهت درج در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد.

ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670457
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات به شماره xxx۴/۹۱/۰۳ مورخ ۲۱/۲/۹۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود:
۱ـ ترازنامه مالی سال ۹۰ مورد تصویب مجمع واقع گردید.
۲ـ موسسه نمودگر روش و خدمات آریا مدیریت بهروش بعنوان بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال تعیین گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040679
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات به شماره xxx۴/۹۱/۰۳ مورخ ۲۱/۲/۹۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود:

۱ـ ترازنامه مالی سال ۹۰ مورد تصویب مجمع واقع گردید.

۲ـ موسسه نمودگر روش و خدمات آریا مدیریت بهروش بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 594383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ و با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات شرکت به شماره xxx/۹۱/۰۳ ـ ۱۴/۱/xxx۱ و با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ آقایان علی اکببر شهیری طبرستانی، سید رحیم ایمنی آذری، محمدعلی یزدان پناه (نماینده شرکت آریس بسپار)، محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) و آقای جواد واثقی امیری( نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان)بعنوان اعضای اصلی و آقایان علی اکبر شهیری طبرستانی( نماینده انجمن حمایت از ورزش شهرستان بابل) و حیدر حسن پوردلاور بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۲ـ برابر صورتجلسه هیات مدیره شرکت مورخ ۱۴/۲/xxx۱ آقای علی اکبر شهیری طبرستانی به سمت رئیس هیات مدیره و محمدعلی یزدان پناه (نماینده شرکت آریس بسپار) به سمت نائب رئیس و آقای سید رحیم ایمنی آذری به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان محمدتقی شهیری طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) و جواد واثقی امیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال) بعنوان عضو هیات مدیره تعیین و مقرر گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11598353
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۵۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ و با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات شرکت به شماره xxx/۹۱/۰۳ ـ ۱۴/۱/xxx۱ و با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۲/۹۱ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ آقایان علی‌اکببر شهیری‌طبرستانی، سید رحیم ایمنی‌آذری، محمدعلی یزدان‌پناه (نماینده شرکت آریس بسپار)، محمدتقی شهیری‌طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) و آقای جواد واثقی‌امیری( نماینده موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان)بعنوان اعضای اصلی و آقایان علی‌اکبر شهیری‌طبرستانی( نماینده انجمن حمایت از ورزش شهرستان بابل) و حیدر حسن‌پوردلاور بعنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

۲ـ برابر صورتجلسه هیات‌مدیره شرکت مورخ ۱۴/۲/xxx۱ آقای علی‌اکبر شهیری‌طبرستانی به سمت رئیس هیات‌مدیره و محمدعلی یزدان‌پناه (نماینده شرکت آریس‌بسپار) به سمت نائب رئیس و آقای سید رحیم ایمنی‌آذری به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و آقایان محمدتقی شهیری‌طبرستانی (نماینده شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر) و جواد واثقی‌امیری (نماینده موسسه توسعه متوازن شمال) بعنوان عضو هیات‌مدیره تعیین و مقرر گردید.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562695
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده به شماره۴۵۳۲ مورخ۱۵/۹/۱۳۸۶ و به شماره شناسه ملی۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات به شماره xxx۳/۰۳ مورخ ۸/۲/xxx۰ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۰ و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۱۱/xxx۰ و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۵/۱/xxx۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار تغیرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان مالی سال ۳۱/۶/xxx۰ مورد تایید مجمع قرار گرفت.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و یک میلیارد و نهصد میلیون ریال (xxx/xxx/xxx/۲۱) به مبلغ یک صد و بیست و یک میلیارد و نهصد میلیون ریال ( xxx/xxx/xxx/xxx ) و تعداد سهم از (xxx/xxx/۲۱) به (xxx/xxx/xxx) سهم بانام هزار ریالی (xxx۰) افزایش یافته که ماده مربوط به اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده به شماره۴۵۳۲ مورخ۱۵/۹/۱۳۸۶ و به شماره شناسه ملی۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی تغییرات به شماره xxx۳/۰۳ مورخ ۸/۲/xxx۰ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۰ و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۱۱/xxx۰ و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۵/۱/xxx۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار تغیرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان مالی سال ۳۱/۶/xxx۰ مورد تایید مجمع قرار گرفت.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و یک میلیارد و نهصد میلیون ریال (xxx/xxx/xxx/۲۱) به مبلغ یک صد و بیست و یک میلیارد و نهصد میلیون ریال ( xxx/xxx/xxx/xxx ) و تعداد سهم از (xxx/xxx/۲۱) به (xxx/xxx/xxx) سهم بانام هزار ریالی (xxx۰) افزایش یافته که ماده مربوط به اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11265033
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۵۳۲ ـ ۱۵/۹/۸۶به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
پیرو آگهی شماره xxx۳۸/۰۳ ـ ۱۶/۵/۸۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۸/xxx۸ و عادی سالانه مورخ ۱/۲/xxx۰ و نامه شماره xxxxxx/xxx ـ ۲۶/۱۱/xxx۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان مالی سال ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای محمدتقی رضایی به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌اند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ سرمایه شرکت از مبلغ نه میلیارد و نهصد میلیون ریال (xxx/xxx/xxx/۹) به مبلغ بیست و یک میلیارد و نهصد و میلیون ریال (xxx/xxx/xxx/۲۱) و تعداد (xxx/xxx/xxx/۹) سهم به بیست و یک میلیون و نهصد هزار سهم با نام هزار ریالی (xxx۰) افزایش یافته و ماده مذکور به شرح فوق اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات