آریس آمل

شرکت آریس آمل (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10760280270 (فعال)
8
افراد
28
آگهی‌ها
3200
شماره ثبت
1385/5/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14661311
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت درسال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید ، ۳ موسسه آتیه اندیش نمودگر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189932
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۳/xxx۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیراسمعیل سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ ۲ خانم مریم سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۴/۰۳/xxx۹ انتخاب گردید. ـ ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هریک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168173
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۳/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیراسمعیل سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۴/۰۳/xxx۹.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080474
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496696
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922105
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیراسمعیل سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۷. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922113
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیراسمعیل سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای رمضان صدیقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تا تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۷ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848631
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286534
آگهی تغییرات شرکت آريس آمل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود گر روش به شماره ثبت xxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی آقای موسی محسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ وبا کدپستی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای هاشم صرافی ملایری فرزند صادق به شماره شناسنامه xxx با کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی از تاریخ ۱/۷/xxx۳ منتهی به xxx۳/۱۰/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154923
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۰۰ وشناسه‌ملی۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای هاشم صرافی ملایری فرزند صادق شناسنامه شماره xxx صادره از ملایر متولد xxx۲ کارت ملی شماره xxxxxxxxx۹ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها واطلاعیه های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659456
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
پیرو آگهی شماره xxx۸۶/۹۳/۰۲ ـ ۲۵/۵/xxx۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
تاریخ سال مالی از ۱/۷ هر سال تا ۳۱/۶ سال بعد به تاریخ ۱۱/۱۰ هر سال تاریخ ۱۰/۱۰ سال بعد تغییر و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ضمناً اولین دوره مالی جدید از تاریخ ۱/۷/xxx۳ لغایت ۱۰/۱۰/xxx۳ خواهد بود.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609141
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
پیرو آگهی شماره xxx۸۱/۹۲/۰۲ ـ ۲۹/۱۱/xxx۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیر اسمعیل سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲
۲ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۵/xxx۳ آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان صدیقی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر چهار نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هر یک از نامبردگان فوق بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379144
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی‌خاص بشماره ثبت ۳۲۰۰ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۴۳۹۵/۹۲/۰۲ ـ ۱۶/۲/۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسیده است.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048470
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۲۰۰ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۳۴۰۱/۹۲/۰۲ ۸/۲/۹۲
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با عزل آقای میثاق آخوند زاد از سمت مدیرعاملی موافقت و به جای ایشان آقای رمضان صدیقی نیا خارج از سهامداران بشماره ملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج امضاء آقایان غلامعلی سلیمانی و رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی و امیراسعمیل سلیمانی و رمضان صدیقی نیا و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هر یک از نامبردگان فوق بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxx۲ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039539
آگهی افزایش سرمایه شرکت آریس آمل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۲۰۰ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۳۸۴۶۹/۹۱/۰۲ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxxxxx۲ سهم با نام و xxx۲ سهم بی نام یکصد هزار ریالی که از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته_است. ش xxxxxx۶ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999525
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی خاص بشماره ثبت۳۲۰۰ شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۳۰۵۴۶/۹۱/۰۲ـ۶/۱۰/۱۳۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای جواد وقار بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسیده است.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937579
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره ۱۷۲۴۹۰/۹۱/۰۲ـ۳۱/۵/۱۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۵/xxx۱ که در تاریخ ۲۶/۹/xxx۱ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
تعداد دو هزار و دویست سهم از xxxxxx سهم بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردیده و ماده پنج اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت چهل و چهار میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال منقسم به xxx/xxx سهم بانام و دو هزار و دویست سهم بی نام یکصد هزار ریالی که تماما پرداخت شده است.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543875
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱/۰۲ ۳۱/۵/xxx۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۵/xxx۱ که در تاریخ ۲۶/۹/xxx۱ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر اتخاذ گردید: تعداد دو هزار و دویست سهم از xxxxxx سهم بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردیده و ماده پنج اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت چهل و چهار میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال منقسم به xxx/xxx سهم بانام و دو هزار و دویست سهم بی نام یکصد هزار ریالی که تماما پرداخت شده_است. ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703074
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۰۰ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره۳۱۳۴/۹۱/۰۲ مورخ۳۰/۱/۱۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۴/۵/xxx۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان غلامعلی سلیمانی و رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی و امیراسمعیل سلیمانی.
۲ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۵/۵/xxx۱ آقای غلامعلی سلیمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثاق آخوندزاد خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220064
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
پیرو آگهی شماره xxx۴/۹۱/۰۲ مورخ ۳۰/۱/xxx۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۴/۵/xxx۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامعلی سلیمانی و رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی و امیراسمعیل سلیمانی. ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۵/۵/xxx۱ آقای غلامعلی سلیمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثاق آخوندزاد خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564963
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۰۰ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴ پیرو آگهی شماره۴۲۴۸۲/۹۰/۰۲ـ۲۵/۱۰/۱۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/xxx۰ که در مورخه۲۱/۱/xxx۱ باین اداره واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگرروش و آقای جواد وقار بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۳۱/۶/xxx۰ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822712
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل (سهامی‌خاص)
بشماره ثبتxxx۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ کدپستیxxxxxxxxx۴ پیرو آگهی شمارهxxx۸۲/۹۰/۰۲ـ۲۵/۱۰/xxx۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/xxx۰ که در مورخه۲۱/۱/xxx۱ باین اداره واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگرروش و آقای جواد وقار بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۳۱/۶/xxx۰ به تصویب مجمع رسید.

ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 441391

آگهی افزایش سرمایه شرکت آریس آمل
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰
به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
کدپستی xxxxxxxxx۴
پیرو آگهی شماره xxx۹۱/۹۰/۰۲ مورخ ۲۰/۷/۹۰ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۸/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ چهل و چهار میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال به مبلغ چهل و چهار میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال منقسم به xxxxxx سهم یکصد هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش سرمایه به موجب گواهی شماره xxx مورخه ۳۰/۹/۹۰ بانک ملی ایران شعبه امام خمینی آمل پرداخت گردیده است.
شxxxxxx ثبت شرکتها آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781742
آگهی افزایش سرمایه شرکت آریس آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۴
پیرو آگهی شماره xxx۹۱/۹۰/۰۲ مورخ ۲۰/۷/۹۰ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخه ۲۸/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ چهل و چهار میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال به مبلغ چهل و چهار میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال منقسم به xxxxxx سهم یکصد هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش سرمایه به موجب گواهی شماره xxx مورخه ۳۰/۹/۹۰ بانک ملی ایران شعبه امام خمینی آمل پرداخت گردیده است.

ثبت شرکتها آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586618
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
پیرو آگهی شماره xxx۰۲/۹۰/۰۲ ـ ۴/۵/xxx۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۶/۷/xxx۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: به موضوع شرکت توزیع و پخش سراسری در داخل و خارج کشور و همچنین اعطای نمایندگی جهت فروش، توزیع و پخش محصولات بستنی در اقصی‌نقاط کشور و خارج کشور اضافه گردید.

ثبت اسناد و املاک آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711132
آگهی افزایش سرمایه شرکت آریس آمل سهامی‌خاص بشماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیأت‌مدیره مورخه ۲۱/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

سرمایه شرکت از مبلغ چهل و چهار میلیارد ریال به مبلغ چهل و چهار میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال منقسم به xxx/xxx سهم یکصد هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش سرمایه بموجب گواهی های شرکت xxx و xxx مورخه ۱۹/۴/۹۰ بانک ملی ایران شعبه خ امام خمینی آمل پرداخت گردیده است.

ثبت اسناد و املاک آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554437
آگهی افزایش سرمایه شرکت آریس آمل سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیات‎مدیره مورخه ۱۹/۱۰/۸۹ که در مورخه ۱۴/۲/xxx۰ باین اداره واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ چهل و چهار میلیارد ریال منقسم به چهارصد و چهل هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطابات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافته است.

ثبت اسناد و املاک آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179498
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
پیرو آگهی شماره xxx۵۱/۰۲ ۱۲/۵/xxx۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۱۰/xxx۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگرروش و اقای احمد مخبری به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب مجمع رسید. ثبت اسناد و املاک آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات