نساجی قائم شهر

شرکت نساجی قائم شهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10760036251 (فعال)
15
افراد
19
آگهی‌ها
153
شماره ثبت
1344/5/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13287205
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴۹/۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۹/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اتوبوسرانی شهرداری قائمشهر به شماره ثبت xxxxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای پیام قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (بعنوان عضو موظف هیئت مدیره) و سازمان عمران و توسعه شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۳۴/۳/۱/xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهدی مهدی زاده خرمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائم شهر به شماره ثبت xxxxxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای حمیدرضا مرادی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری قائمشهر به شماره ثبت xxxxxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای کاظم علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و سازمان آرامستان‌های شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۳۴/۳/۱/xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای علیرضا خوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (بعنوان عضو موظف هیئت مدیره) تا تاریخ ۱۴/۰۹/xxx۷. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی جانباز فوتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287253
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴۹/۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۹/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری قائمشهر به شماره ثبت xxxxxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای کاظم علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و سازمان عمران و توسعه شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۳۴/۳/۱/xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهدی مهدی زاده خرمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و سازمان آرامستان‌های شهرداری قائم شهر به شماره ثبت ۳۴/۳/۱/xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای علیرضا خوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و سازمان اتوبوسرانی شهرداری قائمشهر به شماره ثبت xxxxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای پیام قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائم شهر به شماره ثبت xxxxxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای حمیدرضا مرادی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای علیرضا خوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت سرپرست تا تاریخ ۱۴/۰۹/xxx۷. ۲ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و مکاتبات عادی و جاری با امضای سرپرست و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177106
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴۵/۲۰ مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۵/xxx۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره انتخاب گردیدند: شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ تا تاریخ ۲۴/۰۵/xxx۷. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177115
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴۵/۲۰ مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۴/xxx۵ به قرار ذیل برای بقیه دوره تعیین گردیدند: شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای پیمان ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مسعود فرشباف نجفی نژاد دان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علیرضا خوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای پیام قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو موظف هیئت مدیره. ۲ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121498
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴/۲۰ مورخ ۲۳/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۴/xxx۵ به قرار ذیل برای بقیه دوره انتخاب گردیدند: شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ تا تاریخ ۰۷/۴/xxx۵. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653230
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائم شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۴/xxx۵ به قرار ذیل برای بقیه دوره تعیین گردیدند: شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای احمد شیخ پور سیگارودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره) و شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مسعود فرشباف نجفی نژاد دان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای حبیب مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و شرکت نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای نصراله امیر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای مسعود فرشباف نجفی نژاد دان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704412
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام شماره ثبت ۱۵۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۱/۶/xxx۳ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد.
۱ـ بر اساس حکم شماره xxx۴۹/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای سعید قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت مدیریت صنعتی بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲ـ بر اساس حکم شماره xxx۴۵/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای صفدر گرائلی بورخیلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ بر اساس حکم شماره xxx۴۶/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای علیرضا رنجبر کفشگر کلائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
۴ـ بر اساس حکم شماره xxx۴۷/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای احمد شیخ پور سیگارودی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده مرکز گسترش فناوری اطلاعات بعنوان عضو هیئت مدیره
۵ـ بر اساس حکم شماره xxx۴۸/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، آقای نصرالله امیر احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت نو سازی صنایع ایران بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641476
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام شماره ثبت ۱۵۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۳ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل گردید:
۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۳ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ اعضاء ذیل بعنوان هیئت مدیره شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی آقای غلامرضا کرامتی فر
سازمان مدیریت صنعتی ایران به نمایندگی آقای علیرضا ارغایی
شرکت نوسازی صنایع ایران به نمایندگی آقای علیرضا ارغایی
شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران به نمایندگی آقای مهدی محمدرضایی
شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به نمایندگی آقای مهدی محمدرضایی
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553244
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام شماره ثبت ۱۵۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد.
۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106356
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۳ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد.
۱ـ ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب مجمع رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106357
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۳ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد.
۱ـ ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب مجمع رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106360
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت فوق موارد ذیل برابر ماده xxx اساسنامه شرکت از طریق هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
۲ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان
۳ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات
۴ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و کارمزد و متفرعات
۵ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
۶ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت میباشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه (با رعایت آئین نامه معاملات)
۷ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها
۸ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری
۹ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن
۱۰ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها
۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین مشاور حقوقی و وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی بدآوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در تو کیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد
۱۲ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور
۱۳ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت
۱۴ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت، پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت
۱۵ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵۰%) اندوخته قانونی
۱۶ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
۱۷ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962847
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۳ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد.
۱ـ برابر حکم شماره xxx۳۲/۹۱ مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت ساختمان و خدمات نوساز عضویت آقای حسنعلی راهدار در هیئت مدیره لغو و بر اساس حکم شماره xxx۳۴/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خانم گلناز نصراللهی لشکاجانی بعنوان نماینده شرکت ساختمان و خدمات نوساز به سمت رئیس هیئت مدیره و برابر حکم شماره xxx۳۳/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان مدیریت صنعتی عضویت آقای محمدعلی وفایی در هیئت مدیره لغو و بر اساس حکم شماره xxx۳۲/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای علی اصغر یوسف نژاد بعنوان نماینده سازمان مدیریت صنعتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و برابر حکم شماره xxx۳۱/۹۱ مورخ ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عضویت آقای حمزه علی حاجی پاشا در هیئت مدیره لغو و بر اساس حکم شماره xxx۳۰/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای علیرضا رنجبرکفشگرکلایی بعنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و بر اساس حکم شماره xxx۳۳/۹۱ مورخه ۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای صفدر گرائلی بورخیلی بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران بعنوان عضو هیئت مدیره و حکم بشماره xxx۳۰/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ آقای محمدحسن مقصودلو بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران در هیئت مدیره لغو و بر اساس حکم شماره xxx۲۶/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای احمد شیخ پورسیگارودی بعنوان نماینده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بعنوان عضو هیئت مدیره همگی اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
۲ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828697
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۳ قائمشهر و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۳/۹۱ و به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد.

۱ـ برابر حکم شماره xxx۳۲/۹۱ مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت ساختمان و خدمات نوساز عضویت آقای حسنعلی راهدار در هیئت‌مدیره لغو و بر اساس حکم شماره xxx۳۴/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خانم گلناز نصراللهی‌لشکاجانی بعنوان نماینده شرکت ساختمان و خدمات نوساز به سمت رئیس هیئت‌مدیره و برابر حکم شماره xxx۳۳/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان مدیریت صنعتی عضویت آقای محمدعلی وفایی در هیئت‌مدیره لغو و بر اساس حکم شماره xxx۳۲/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای علی‌اصغر یوسف‌نژاد بعنوان نماینده سازمان مدیریت صنعتی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و برابر حکم شماره xxx۳۱/۹۱ مورخ ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عضویت آقای حمزه علی‌حاجی‌پاشا در هیئت‌مدیره لغو و بر اساس حکم شماره xxx۳۰/۹۱ مورخه ۲۱/۸/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای علیرضا رنجبرکفشگرکلایی بعنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره و بر اساس حکم شماره xxx۳۳/۹۱ مورخه ۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای صفدر گرائلی‌بورخیلی بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران بعنوان عضو هیئت‌مدیره و حکم بشماره xxx۳۰/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ آقای محمدحسن مقصودلو بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران در هیئت‌مدیره لغو و بر اساس حکم شماره xxx۲۶/۹۱ مورخه ۱۷/۷/۹۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای احمد شیخ‌پورسیگارودی بعنوان نماینده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بعنوان عضو هیئت‌مدیره همگی اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

۲ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یک عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725803
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۳ قائمشهرو شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد.
۱ـ به استناد مفاد مادهxxx اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت اعضاء مشروحه ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند.
۱ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
۲ـ سازمان مدیریت صنعتی.
۳ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران.
۴ـ شرکت ساختمان و خدمات نوساز.
۵ـ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806204
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۳ قائمشهرو شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۳/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد.

۱ـ به استناد مفاد مادهxxx اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت اعضاء مشروحه ذیل بسمت اعضاء هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند.

۱ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

۲ـ سازمان مدیریت صنعتی.

۳ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران.

۴ـ شرکت ساختمان و خدمات نوساز.

۵ـ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران.

اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385928

آگهی اصلاحی شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام
ثبت شده به شماره xxxـ قائمشهر و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ کدپستی xxxxxxxxx۵
پیرو آگهی شماره xxx۸۳/۹۰/۰۵ مورخ ۶/۹/۹۰ موارد ذیل از قلم افتاده که به شرح ذیل اضافه می گردد.
۱ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهنوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771360
آگهی اصلاحی شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۳ـ قائمشهر و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۸۳/۹۰/۰۵ مورخ ۶/۹/۹۰ موارد ذیل از قلم افتاده که به شرح ذیل اضافه می‌گردد.

۱ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهنوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823200
آگهی تغییرات شرکت نساجی قائمشهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۳ قائمشهر و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۲۵۱ و کدپستی ۴۷۶۴۸۱۹۸۳۵
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل گردید.

۱ـ برابر حکم شماره xxx۰ مورخ ۶/۲/۹۰ حکم موظفی آقای محمود رمضانی‌ در هیات‌مدیره لغو گردید.

۲ـ برابر حکم بشماره xxx۴۲/۸۹ مورخ ۱۳/۹/۸۹ حکم موظفی آقای احمد شهسوارپورلنده لغو و همچنین حکم غیرموظفی آقای احمد شهسوارپورلنده بشماره xxx۶/۹۰ مورخ ۳۱/۲/۹۰ در هیات‌مدیره لغو گردید.

۳ـ برابر حکم بشماره xxx۴/۹۰ مورخ ۳۱/۲/۹۰ حکم غیرموظفی آقای ابراهیم راحمی‌نوش‌آبادی در هیات‌مدیره لغو گردید.

۴ـ براساس حکم بشماره xxx۱/۶۰ مورخه ۳۱/۲/۹۰ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای محمدعلی وفائی بعنوان نماینده سازمان مدیریت صنعتی و عضو غیرموظف هیئت‌مدیره بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه دوره منصوب شد.

۵ـ براساس حکم شماره xxx۱/۹۰ مورخه ۶/۲/۹۰ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای حمزه‌علی حاجی‌پاشا بعنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و عضو موظف هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه دوره منصوب شد.

۶ـ براساس حکم شماره xxx۹/۹۰ مورخ ۳۱/۲/۹۰ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقای محمدحسن مقصودلو بعنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران و عضو غیرموظف هیات‌مدیره برای بقیه دوره منصوب شد.

۷ـ آقای احمد شیخ‌پورسیگارودی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیرموظف و آقای حسنعلی راه‌دار بعنوان عضو غیرموظف هیات‌مدیره برای بقیه دوره منصوب شدند.

کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل، یک عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات