حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی

شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10740044737 (فعال)
15
افراد
8
آگهی‌ها
1228
شماره ثبت
1378/2/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14013424
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۴۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناصر هوشیار (نماینده صنایع پلاستیک کوثر گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره منوچهر شماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سعید هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره یداله فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره عباس ستاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره علی سربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره محمد صادق جوانمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال. امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013438
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۴۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر هوشیار (نماینده صنایع پلاستیک کوثر گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به بسمت عضو اصلی هیئت مدیره منوچهر شماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره سعید هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره یداله فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره عباس ستاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره علی سربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره محمد صادق جوانمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال. مصطفی عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی؛ و معصومه بادپروا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۹۳ و ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669224
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۴۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب مدیران وتعیین دارندگان حق امضاء: علی محمد چرخکار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حبیب زرعی روزبهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید احمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669227
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۴۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره: منوچهر شماعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ حبیب زرعی روزبهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ علی محمد چرخکار بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سعید هدایتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ همایون فریور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء اصلی برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ناصر هوشیار بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا معظمی گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. بازرس اصلی وعلی البدل: محمد صادق جوانمرد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و بهرام غفاری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855726
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ آقایان علی محمد چرخکار و محسن یگانه آسیابی و حبیب زرعی روزبهانی و سعید هدایتی و منوچهر شماعی به اعضا هیئت مدیره و آقای حمید شاه حسینی و ناصر هوشیار بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای بهرام غفاری پور بسمت بازرس اصلی و آقای تقی محمودی بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای سیداحمد موسوی خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و آقای حبیب زرعی روزبهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد چرخکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ مسئول ثبت شرکت های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11410519
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ آقایان علی محمد چرخکار و محسن یگانه آسیابی و حبیب زرعی روزبهانی و سعید هدایتی و منوچهر شماعی به اعضا هیئت مدیره و آقای حمید شاه حسینی و ناصر هوشیار بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ آقای بهرام غفاری پور بسمت بازرس اصلی و آقای تقی محمودی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ آقای سیداحمد موسوی خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و آقای حبیب زرعی روزبهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد چرخکار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11585284
آگهی تغییرات شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد سهامی عام
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۹ شرکت حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱‌ـ استعفاء آقای سعید هدایتی از سمت نایب رئیس هیئت مدیره مورد قبول واقع گردید.

۲‌ـ آقای حبیب زرعی روزبهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید شاه حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر هوشیار بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضائ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هریک از طرفین امضاء آقای سعید هدایتی متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845660
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx۸ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۷ که در تاریخ ۲۹/۴/۸۸ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ آقایان حمید شاه‌حسینی و سعید هدایتی و محمدعلی هاشمی و منوچهر شماعی و حبیب زرعی روزبهانی و علی‌محمد چرخکار و ناصر هوشیار به سمت اعضاء اصلی هیات‌مدیره و آقایان علی صفدر گودرزی و محسن یگانه آسیابی به سمت اعضاء علی‌البدل هیات‌مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ آقای بهرام غفارپور به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ستاری به سمت بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ‌روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ‌به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۱/۵/۸۸ آقای ناصر هوشیار به سمت مدیرعامل و آقای حمید شاه‌حسینی به سمت رئیس هیات‌مدیره و آقای سعید هدایتی به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رئیس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات