کارخانجات نساجی بروجرد

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10740043565 (فعال)
11
افراد
36
آگهی‌ها
1170
شماره ثبت
1362/4/1
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه کارخانجات نساجی بروجرد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کارخانجات نساجی بروجرد در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14821315
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و به نمایندگی محمدرضا نادریان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محمد حسن سعادتیان مزیور دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل جهت دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و کلیه اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678480
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد : ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ( غیرموظف ) حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ( غیرموظف ) سید سعید میرعشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) مجید اعظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۱/۰۳/xxx۰. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می‌باشدکلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678473
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سید سعید میرعشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مجید اعظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید تورج شهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۱۱/۰۳/xxx۰. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235187
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: _ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. _ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. _ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186266
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ و باستناد نامه شماره xxx۰۴,xxx مورخ ۱۷/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) محمد حسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) سید احمد امامی به شماره xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به شماره xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره (عضو موظف هیئت مدیره) شرکت روین شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی طی معرفی نامه شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۵/۲/۹۷ و محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186274
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ و باستناد نامه شماره xxx۰۴,xxx مورخ ۱۷/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمد حسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید احمد امامی به شماره xxxxxxxxx۰ و حسین امین زاده هرندی به شماره xxxxxxxxx۷ و علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت روین شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی طی معرفی نامه شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۵/۲/۹۷ و محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556055
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071659
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت هیئت مدیره: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (موظف) محمد حسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) سیداحمد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071642
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شامل ترازنامه؛ صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب گردید.. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل وبازرس علی البدل: موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ تعیین گردید. موسسه آروین ارقام پارس به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ تعیین گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و کلیه اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد.. انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره: علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمدحسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سیداحمد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرکت روین شیمی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با معرفی نامه شماره xxxxxx۱ مورخ ۱۰/۰۵/۹۵ برای مدت ۲ سال بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید. محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877669
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به سمت رئیس هیئت مدیره (موظف) محمد حسین فهیمی به نمایندگی از شرکت روین شیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) محمد سیدفروتن به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل +محمد هادی مظاهری صالحی بعنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردید +اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و نهادهای خصوصی. استخدام و نصب وعزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و یا بازنشستگی و مستمری وراث آنان (در چهارچوب مصوب و نمودار سازمانی به استثناء معاونین و مدیرکارخانجات با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره انجام خواهد_شد.) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا ورود به دعوی یاانصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام مصالحه تعیین وکیل، سازش باتصویب هیئت مدیره، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق وکیل در توکیل بجای او یا بدون حق توکیل بغیرو توکیل در توکیل غیرولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگه اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. اجاره ماشین آلات یا محل در زمینه فعالیتهای شرکت و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بها در زمینه ذکر شده و اقدام به انجام خدمات کامزدی با تعیین هزینه کارمزد خدمات به دیگران و یا انجام خدمات کارمزدی به کالاهای شرکت از دیگران و پرداخت هزینه‌های مربوطه با عقد قرارداد در زمینه فعالیتهای شرکت. بکارگیری و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین و پرداخت حق الزحمه آنان. اتخاد تصمیم در مورد تعیین نحوه و انجام معاملات با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات در زمینه فعالیت شرکت با رئیس هیات مدیره خواهد_بود. +دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد تعهدآور: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق و مکاتبات عادی: کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845268
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین امین زاده هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محمد سید فروتن به شماره ملی xxxxxxxxx شرکت روین شیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ وبه نمایندگی ناصردهقان سانیچ بسمت اعضای اصلی و سید احمد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمد هادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355527
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۱۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شامل ترازنامه ـ صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.. انتخاب بازرس اصلی (حسابرس مستقل)وبازرس علی البدل:: موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه آروین ارقام پارس به شماره ثبتxxx۵۶ را بعنوان بازرس علی البدل جهت دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و کلیه اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207156
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب شدند: محمد محسن مظاهری صالحی ناصردهقان سانیچ حسین امین زاده هرندی علیرضامظاهری صالحی محمد سید فروتن
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237189
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.انتخاب مدیران وتعیین دارندگان حق امضاء شرکت: محمد محسن مظاهری صالحی به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) حسین امین زاده هرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) محمد سید فروتن به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) ناصر دهقان سانیچ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) علیرضا مظاهری صالحی عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند ومقررشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی و مکاتبات غیرتعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود.. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و نهادهای خصوصی. ـ استخدام و نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و یا بازنشستگی و مستمری وراث آنان (در چهارچوب مصوب و نمودار سازمانی به استثناء معاونین و مدیرکارخانجات با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام خواهد شد.) ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا ورود به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام مصالحه تعیین وکیل، سازش با تصویب هیئت مدیره، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق وکیل در توکیل بجای او یا بدون حق توکیل بغیر و توکیل در توکیل غیرولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگه اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ اجاره ماشین آلات یا محل در زمینه فعالیتهای شرکت و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بها در زمینه ذکر شده و اقدام به انجام خدمات کامزدی با تعیین هزینه کارمزد خدمات به دیگران و یا انجام خدمات کارمزدی به کالاهای شرکت از دیگران و پرداخت هزینه های مربوطه با عقد قرارداد در زمینه فعالیتهای شرکت. ـ بکارگیری و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین و پرداخت حق الزحمه آنان. ـ اتخاد تصمیم در مورد تعیین نحوه و انجام معاملات با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات در زمینه فعالیت شرکت با رئیس هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413758
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۲۴/۴/xxx۳ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه آروین ارقام پارس بعنوان بازرس علی البدل جهت دوره عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158125
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۲/۶/۹۲ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موسسه حسابرسی آروین ارفام پارس بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131724
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ صورتهای مالی مربوط به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980513
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد سهامی عام
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ آقایان محمد محسن مظاهری صالحی و ناصر دهقان سانیچ و حسین امین زاده هرندی و علیرضا مظاهری صالحی و محمد سید فروتن بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند
۲ ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/xxx۱ آقای علیرضا مظاهری صالحی بسمت مدیرعامل و آقای محمد محسن مظاهری صالحی بسمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) و آقای حسین امین زاده هرندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ مسئول ثبت شرکت های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11627264
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد سهامی عام
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۱۴/۹/xxx۱ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد

۱‌ـ با توجه به استعفاء مدیرعامل آقای چنگیز آصفی و موافقت هیئت مدیره به استعفاء‌ نامبرده، ریاست هیئت مدیره به نمایندگی از طرف هیئت مدیره بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت فوق عهده دار اختیارات مدیرعامل تا انتخاب مدیرعامل جدید گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933503
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد سهامی عام
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۱۴/۹/xxx۱ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد
۱ ـ با توجه به استعفاء مدیرعامل آقای چنگیز آصفی و موافقت هیئت مدیره به استعفاء نامبرده، ریاست هیئت مدیره به نمایندگی از طرف هیئت مدیره بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت فوق عهده دار اختیارات مدیرعامل تا انتخاب مدیرعامل جدید گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936234
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد سهامی عام
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۰۴/۰۴/۹۱ در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش بلوار ستاری پلاک xxx۷ تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد .

۱‌ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه "اطلاعات" جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9790488
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد سهامی عام
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۰۴/۰۴/۹۱ در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش بلوار ستاری پلاک xxx۷ تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد .

۱‌ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه "اطلاعات" جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 662629
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد سهامی عام
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۰۴/۰۴/۹۱ در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش بلوار ستاری پلاک xxx۷ تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد .
۱ ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11250282
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی‌عام) ثبت شده به شمارهxxx۰ شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ۶/۴/xxx۰ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱‌‌ـ موسسه حسابرسی نوین‌نگر مانا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲‌‌ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳‌ـ صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11324265
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی‌عام) ثبت شده به شمارهxxx۰ بروجرد و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ۱۵/۱۲/xxx۹ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱‌ـ آقایان محمدمحسن مظاهری‌صالحی و محمد سیدفروتن و حسین امین‌زاده‌هرندی و علیرضا مظاهری صالحی و شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌ مدار (سهامی‌خاص) به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409470
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx۰ بروجرد و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ آقای چنگیز آصفی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره و آقای محمدمحسن مظاهری‌صالحی به سمت رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف) و آقای حسین امین‌زاده‌هرندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف) و آقای محمد سیدفروتن به سمت عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف) و آقای علیرضا مظاهری‌صالحی به سمت عضو هیئت‌مدیره (موظف) انتخاب گردیدند.

۲ـ ضمنا اختیارات مدیرعامل به استناد ماده ۳۷ اساسنامه تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870627
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی‌عام) ثبت شده بشماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ در دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11126687
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی‌عام) ثبت شده به شمارهxxx۰ بروجرد و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ۲۴/۷/xxx۹ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱‌ـ آقای عباس نعیمی طی نامه شمارهxxx۹‌ـ ۸۹ مورخ۲۰/۷/۸۹ به جانشینی آقای سید احمد امامی بعنوان رئیس هیئت‌مدیره غیرموظف برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10089721
آگهی تصمیمات
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۸۹ کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۰ بروجرد و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ برابر نامه شماره xxx۹/۸۹ مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران آقای سید جعفر علوی معلم از سوی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) جانشین آقای سیف ا … الماسی در عضویت هیئت مدیره کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی عام) (غیرموظف) گردید. ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10902549
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی‌عام) ثبت‌شده بشماره xxx۰ بروجرد و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۲۱/۴/۸۹ در محل دفتر شرکت تشکیل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:

۱ـ آقای محمدکاظم ارژنگیان طی نامه شماره xxx۶ ـ ۳۰/۳/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری امید جایگزین آقای حامد هیئت داودیان در سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره (غیر موظف) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

۲ـ آقای سیف‌ا.. الماسی بسمت عضو موظف هیئت‌مدیره منصوب گردید.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020739
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۱۲/۳/۸۹ در محل سالن ارکیده در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش بلوار ستاری پلاک xxx۷ تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای مجتبی علی میرزایی بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه پول جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11684690
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی‌عام) ثبت شده به شمارهxxx۰ بروجرد و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ که درتاریخ۱۹/۱۲/xxx۸ درمحل دفتر تهران شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱ـ آقای حامد هیئت‌داودیان جایگزین آقای مجتبی شیرالی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی‌عام) به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف) گردید.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813343
آگهی تغییرات
به استناد نهمین صورتجلسه هیئت‌مدیره کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی‌‌عام) ثبت‌شده به شماره xxx۰ بروجرد و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۱۷/۹/۸۸ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱ـ به موجب نامه شماره xxx۵/۸۸ مورخ ۱۰/۹/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران آقای سیداحمد امامی جانشین آقای محمدعلی اریسیان معرفی و نامبرده به سمت رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف) انتخاب گردید و سایر موارد متخذه در آگهی تغییرات شماره xxx۳۴/۲/xxx ـ ۱۱/۹/۸۸ در این اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد (ثبت شرکتها) به قوت خود باقی است.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065466
آگهی تغییرات
باستناد هشتیمن صورتجلسه هیات‎مدیره کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی عام) ثبت شده بشماره ثبت بروجرد xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه چهارم آبانماه xxx۸ در محل دفتر شرکت واقع در تهران‎ بلوار آفریقا، خیابان فرزان غربی، پلاک ۲۲ تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ آقای محمدعلی اریسیان به سمت رئیس هیئت‎مدیره (غیرموظف)، آقای مجتبی شیرالی به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره (غیرموظف)، آقای هادی شیخ‎زین‎العابدینی به سمت عضو هیئت‎مدیره (غیرموظف)، آقای سیف‎اله الماسی به سمت عضو هیئت‎مدیره (غیرموظف) و آقای چنگیز آصفی به سمت عضو موظف هیئت‎مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ اختیارات مدیرعامل کمافی‎السابق با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه و بشرح مندرج در هشتمین صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ چهارم آبان ماه xxx۸ میباشد. ۳ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت‎مدیره یا نایب رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10207221
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۱/۶/۸۸ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ مرکز اصلی شرکت به بروجرد دوراهی خرم آباد. اراک ابتداء جاده کمربندی انتقال یافت. ۲ اساسنامه اصلاح شده شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741169
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۱/۴/۸۸ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱ـ صورتهای مالی مربوط به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی علی‌میرزایی به سمت بازرسی علی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) و شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات