دارو سازی زاگرس فارمد پارس

شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10740034217 (فعال)
13
افراد
30
آگهی‌ها
733
شماره ثبت
1362/9/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14644243
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ و صورت جریان وجه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عینا مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال xxx۸ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14512516
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس به شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجمع به اتفاق آراء افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxx میلیون ریال به مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxxxxx هزار سهم یکهزار ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مورد تصویب قرار داد و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال ( نهصدو بیست میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال ) است که به xxxxxxxxx ( نهصدو بیست میلیون و دویست و بیست و سه هزار ) سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139888
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: ـ شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی آقای دکتر مهدی وصفی مرندی به کدملی xxxxxxxxx۰بر اساس حکم شماره xxx۵/د/۹۷ مورخ ۱۱/۴/xxx۷شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره ـ شرکت داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای دکتر محمود ابول زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ براساس حکم شماره xxx۰/د/۹۷ مورخ ۲/۴/xxx۷ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(سهامی عام)به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ـ شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بنمایندگی آقای دکتر محمدرضا پیرکلخوران به کدملی xxxxxxxxx۹ براساس حکم شماره xxx۶/د/۹۷مورخ ۱۱/۴/xxx۷شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) با استناد وکالتنامه شماره ۹۶/xxx۵/۱مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶شرکت داروسازی اکسیر(سهامی عام) به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی آقای دکتر سیدهادی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۲ براساس حکم شماره xxx۷/د/۹۷ مورخ ۱۱/۴/xxx۷ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی آقای حمیدرضا شاددل بصیر به کدملی xxxxxxxxx۶ براساس حکم شماره xxx۸/د/۹۷مور خ۱۱/۴/xxx۷ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به سمت عضو موظف هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۹انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل قرارداد، چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات قانونی خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ـ ۱ نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضائی و ثبتی. ۲ ـ خرید وفروش و معاوضه اموال و خدمات بر اساس آیین نامه معاملات. ۳ ـ پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و موسسات. ۴ ـ مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سر قفلی) ۵ ـ اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکت ها و موسسات و هر گونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.(درچهارچوب بودجه مصوب) ۶ ـ طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ تامین اموال طرف های دعوی و در خواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. ۷ ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه های موجود. ۸ ـ استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. ۹ ـ تهیه و تنظیم و ارائه بودجه های پیشنهادی برای اداره شرکت. ۱۰ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۱۱ ـ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها. ۱۲ ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن. ۱۳ ـ پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هریک از معاونین ومدیران شرکت و تصویب و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. ۱۴ ـ انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ۱۵ ـ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107229
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارو پخش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و با نمایندگی علی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و با نمایندگی محمد حسین ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت لابراتورهای رازک سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و با نمایندگی محمد رضوانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و با نمایندگی فرشاد ملک وند فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت داروسازی اکسیر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و با نمایندگی محمد حسین ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۹. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهای به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473079
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه، عملکرد و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرس اصلی وعلی البدل: مهدی شلیله به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132790
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نماینگی مهدی وصفی مرندی به سمت عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی حسن بایرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سید هادی موسوی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمدرضا پیرکلخوران به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی حمیدرضا شاددل بصیر به سمت عضو موظف هیئت مدیره حسن بایرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا ۰۳/۰۴/۹۷. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900679
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نماینگی احمد کرباسی به سمت عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مجتبی نوروزی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی مسعود شریعتی ورنوسفادرانی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی فرهاد غفوریان خوجین به سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی حسن بایرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۳/۰۴/۹۷. کلیه اسناد وآوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات قانونی خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضائی و ثبتی. - خرید وفروش و معاوضه اموال و خدمات بر اساس ایین نامه معاملات. - پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و موسسات. - مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سر قفلی) - اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکت‌ها و موسسات و هر گونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. (در چارچوب بودجه مصوب) - طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ تامین اموال طرف‌های دعوی و در خواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. - استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. - انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن. - پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هریک از معاونین ومدیران شرکت و تصویب و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873410
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ (به نمایندگی علیرضا طلائی) شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ (به نمایندگی مسعود شریعتی ور نو سفادرانی) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ (به نمایندگی مجتبی نوروزی) شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ (به نمایندگی احمد کرباسی) شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ (به نماینگی فرهاد غفوریان خوجین) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. +موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. +روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. +ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. +سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی احمد کرباسی) شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی علیرضا طلائی) شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل (به نمایندگی علیرضا طلائی) برای مدت دو سال انتخاب شدند. +کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء علیرضا طلائی نماینده شرکت دارو پخش و احمد کرباسی نماینده شرکت لابراتوارهای رازک یا فرهاد غفوریان خوجین نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458717
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي زاگرس فارمد پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.براساس حکم شماره xxx۰/۹۴مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ فرهاد غفوریان خوجین دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۷به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین (سهامی عام) به جای حسین اسلامی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۷به عنوان عضو موظف هیئت مدیره معرفی وانتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458737
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.علیرضا طلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده ؛تاتاریخ ۳۱/۰۲/۹۵ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435621
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714418
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت دارو سازی داملران رازک (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۱۷/۶/xxx۳ در محل شرکت دارو پخش تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ هفتاد میلیارد و هشتصد میلیون ریال به یکصد و شش میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش در نتیجه تعداد سهام از هفتاد میلیون و هشتصد هزار سهم بانام یک هزار ریالی به یکصد و شش میلیون و دویست هزار سهم بانام یک هزار ریالی افزایش یافت.
۲ـ ماده ۵ اساسنامه نیز اصلاح گردید.
۳ـ نام شرکت از دارو سازی داملران رازک (سهامی عام) به شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس (سهامی عام) تغییر یافت.
۴ـ ماده یک اساسنامه نیز اصلاح گردید.
شxxxxxx۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692231
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی داملران رازک سهامی عام شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۳۱/۲/۹۳ در محل مرکز مطالعات بهره وری منابع انسانی واقع در تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک ۶ سالن همایش پویش تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت دارو پخش (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) شرکت لابراتورهای دارویی رازک (سهام عام) شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ آقای عزت اله محمد پور بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد کرباسی بعنوان رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) و آقای مجتبی نوروزی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای مسعود شریعتی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باامضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197641
آگهی افزایش سرمایه
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۳۱/۶/xxx۲ در محل شرکت داروپخش واقع در تهران ـ خیابان ولیعصر (عج) ـ روبروی پارک ملت ـ خیابان ناهید غربی پلاک ۸۱ تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ سی و پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال بمبلغ هفتاد میلیارد و هشتصد میلیون ریال افزایش یافت که به هفتاد میلیون و هشتصد هزار سهم عادی با نام یکهزار ریالی تقسیم گردید.
۲ـ ماده ۵ اساسنامه نیز اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ مسئول ثبت شرکت های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103971
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۱/۳/۹۲ در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد
۱ـ ترازنامه شرکت بتاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ و عملکرد و صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت
۲ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ مسئول ثبت شرکت های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631146
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی داملران رازک
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره دارو سازی داملران رازک (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۱ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد
۱ـ آقای عزت اله محمد پور بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس و آقای احمد کرباسی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف و آقای مجتبی نوروزی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای حمید رضا شاددل بصیر بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ مسئول ثبت شرکت های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11394871
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی داملران رازک
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره دارو سازی داملران رازک (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۱ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد

۱ـ آقای عزت اله محمد پور بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس و آقای احمد کرباسی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف و آقای مجتبی نوروزی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای حمید رضا شاددل بصیر بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622139
آگهی تغییرات شرکت داروسازی داملران رازک
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۳۰/۰۲/۹۱ در محل شرکت داروپخش تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد
۱ ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622140
آگهی تغییرات شرکت داروسازی داملران رازک
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۳۰/۰۲/۹۱ در محل شرکت داروپخش تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد
۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت
۲ ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۴ ـ شرکت دارو پخش (سهامی عام) و شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) و شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11660100
آگهی تغییرات شرکت داروسازی داملران رازک
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۳۰/۰۲/۹۱ در محل شرکت داروپخش تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد

۱‌ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت

۲‌ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند

۳‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۴‌ـ شرکت دارو پخش (سهامی عام) و شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) و شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11953372
آگهی تغییرات شرکت داروسازی داملران رازک
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۳۰/۰۲/۹۱ در محل شرکت داروپخش تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد

۱‌ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515361

آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام ) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد .
۱ ـ در اجرای ماده ۳۷ اساسنامه ترکیب هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی، بدین شرح آقایان عزت اله محمد پور به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کرباسی به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و مجتبی نوروزی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و حمید رضا شاددل بصیر به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و حسین اسلامی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق دو نفر اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10634482
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام ) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد .

۱ ـ در اجرای ماده ۳۷ اساسنامه ترکیب هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی، بدین شرح آقایان عزت اله محمد پور به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کرباسی به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و مجتبی نوروزی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و حمید رضا شاددل بصیر به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و حسین اسلامی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق دو نفر اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء‌ یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10842016
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی داملران رازک
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام ) ثبت شده به شماره xxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۲۸/۲/xxx۰ در محل شرکت داروپخش (سهامی عام ) واقع در تهران خیابان احمد قیصر (بخارست ) خیابان دهم پلاک ۲۰ تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد .

۱ـ صورتهای مالی منتهی به پایان سال xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت

۲ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

۴ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به شرح صورتهای مالی و با رعایت مفاد اساسنامه و قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت .

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11798813
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ برابر حکم شماره xxx۳ ـ ۱۴/۴/xxx۹ شرکت دارو پخش آقای مجتبی نوروزی جایگزین آقای علی الماسی زفره‌ئی گردید.

۲ ـ آقای عزت ا... محمدپور به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد کرباسی به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و آقای علی سلطانی نژاد به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای مجتبی نوروزی به عنوان عضوغیرموظف هیئت مدیره و آقای حمیدرضا شاددل بصیر به عنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۳ ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055068
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی داملران رازک سهام عام ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تارخ ۲۸/۲/۸۹ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای سید حسن عرب زاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ شرکت دارو پخش (سهامی عام) و شرکت صبا تامین (سهامی عام) و شرکت لابراتورهای رازک (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) و شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10359109
آگهی تصمیمات شرکت
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۸۹ شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ - آقای عزت اله محمدپور به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی الماسی زفره ئی به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و آقای احمد کرباسی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای علی سلطانی نژاد به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حمیدرضا شاددل بصیر به عنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد واملاک بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016186
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۸ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ در اجرای ماده ۳۷ اساسنامه ترکیب هیئت مدیره بدین شرح اصلاح گردید. ۲ آقای عزت ا … محمدپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی الماسی زفره ئی بسمت عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای احمد کرباسی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای منصور سمیعی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای حمیدرضا شاددل بصیر بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باامضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد عادی و مکاتبات باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل باامضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9774150
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:

در اجراء ماده ۳۷ اساسنامه ترکیب هیئت مدیره بدین شرح اصلاح گردید

۱ـ آقای عزت اله محمدپور بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

۲ـ آقای دکتر علی الماسی زفره ئی به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره

۲ـ آقای احمد کرباسی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره

۴ـ آقای دکتر منصور سمیعی بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره

۵ـ آقای محمد شیری بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. .

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533047
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیات مدیره شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که در تاریخ ۶/۷/۸۸ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ براساس نامه شماره xxx۱ ۲۲/۶/۸۸ شرکت داروپخش (سهامی عام) آقای علی الماسی زفره ئی به جای آقای فرشاد ملک وند فرد به عنوان نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) جهت عضو غیرموظف هیات مدیره معرفی گردید. ۲ آقای محمدتقی صباغ صالحانی به عنوان عضو موظف و رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات