قند لرستان

شرکت قند لرستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10740010501 (فعال)
9
افراد
28
آگهی‌ها
2566
شماره ثبت
1345/3/15
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14505457
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال ( دویست و چهل میلیارد ریال ) به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال ( چهارصد میلیارد ریال ) منقسم به xxxxxxxxx ( چهارصد میلیون ) سهم xxx۰ ریالی با نام از محل انتقال سود تقسیم نشده و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361492
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ وبرابر تاییدیه شماره xxx۵۳/xxx مورخ ۲۰/۰۸/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
.صورت های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷تصویب گردید.
بازرس اصلی وعلی البدل:
مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰و حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارحسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹را به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس قانونی شرکت انتخاب شد .
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041430
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامه مورخه ۱۸/۰۱/۹۷ مجتبی کاروان یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره مبنی بر استعفای نامبرده از عضویت در هیئت مدیره مطرح و اعضای هیئت مدیره با اظهار تاسف از استعفای نامبرده باتفاق آراء با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت قند لرستان سهامی عام مورخ ۲۷/۰۸/۹۶ از کیومرث فتح اله کرمانشاهی عضو منتخب علی البدل اول به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره دعوت وایشان نیز قبولی خود را اعلام نمودند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935969
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامعباس بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم عشوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی کاروان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره جبارعلی زارع ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تا تاریخ ۲۷/۰۸/xxx۸. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا با امضای رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت، ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره و پس از تصویب در هیئت مدیره اجرای آن. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. خرید اقلام مورد نیاز شرکت اعم از کالا و مواد، ماشین آلات، وسایل و ابزارآلات و غیره و فروش اموال منقول شرکت به استثنای محصولات تولیدی شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. فروش محصولات تولیدی شرکت پس از طرح و تصویب نرخ و میزان و شرایط آن در هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری با هر مبلغ و هر نوع خواسته که علیه شرکت اقامه شود. در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و تعقیب موضوع تا صدور حکم نهائی و قطعی و حق مراجعه به مقامات انتظامی و حق واخواهی، درخواست تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای مشتمل بر شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به خسارات و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع از آنها، ورود به عنوان ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم و خسارات دادرسی و وجه التزام عدم انجام تعهدات. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره طی دوره برای تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام پس از تصویب در هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی دوره‌ای و کلیه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال آن به سازمان بورس و یا ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935982
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ابوالقاسم عشوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ داریوش طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ غلامعباس بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مجتبی کاروان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی کیومرث فتح اله کرمانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمود دالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۲۷/۰۸/xxx۸. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۶ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518499
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
آگهی انتقالی شرکت قندلرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx وبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به موجب نامه شماره xxx/۱۰ , xxx مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ مرجع ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری لرستان وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ مرکزاصلی شرکت به شماره ثبت xxx از بروجرد به آدرس دورود بخش سیلاخور دهستان چالانچولان روستای گاراژ کوچه شکوفه یکم با کد پستی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت ودرمرجع ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری درود تحت شماره xxx۶ به ثبت رسیده_است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497915
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. مرکزاصلی شرکت از بروجرد به آدرس دورود بخش سیلاخور دهستان چالانچولان روستای گاراژ کوچه شکوفه یکم با کدپستی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197006
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854644
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. مقررگردیدکلیه چکهای مربوط به بانکهای داخل استان با امضاء ثابت مدیرعامل شرکت آقای جبارعلی زارع ممقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و با یکی از دو امضاء رئیس کارخانه آقای منصور مختاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و یا مدیرمالی آقای محمود دالوند بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و ممهور به مهر کارخانه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677438
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ - تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت، ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره و پس از تصویب در هیئت مدیره، اجرای آن. ۳ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴ - خرید اقلام مورد نیاز شرکت اعم از کالا و مواد، ماشین آلات، وسایل و ابزار آلات و غیره و فروش اموال منقول شرکت به استثنای محصولات تولیدی شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. ۵ - فروش محصولات تولیدی شرکت پس از طرح و تصویب نرخ و میزان و شرایط آن در هیئت مدیره. ۶ - اقامه هر گونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری با هر مبلغ و هر نوع خواسته که علیه شرکت اقامه شود. در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع غذائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و تعقیب موضوع تا صدور حکم نهائی و قطعی و حق مراجعه به مقامات انتظامی و حق واخواهی، درخواست تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای مشتمل بر شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به خسارت و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع از آنها، ورود به عنوان ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرائم و خسارات دادرسی و وجه التزام عدم انجام تعهدات. ۷ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره طی دوره برای تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام پس از تصویب در هیئت مدیره. ۸ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی دوره‌ای و کلیه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال آن به سازمان بورس و یا ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامعباس بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم عشوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش فتح اله طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کیومرث فتح اله کرمانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره جبارعلی زارع ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۸/xxx۶. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای متفق مدیرعامل و یا با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635087
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ابوالقاسم عشوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ داریوش فتح اله طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ غلامعباس بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ کیومرث فتح اله کرمانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره جبارعلی زارع ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۸/xxx۶. - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۴ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312825
آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال (معادل xxx درصد) از محل تجدید ارزیابی دارائی ها ( به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxxریال) و سود انباشته (به مبلغ ۱۵.xxx.xxx.xxx ریال) مورد تصویب قرار گرفت و در نتیجه ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: ماده ۶ اساسنامه - سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال است که به xxx.xxx.xxx سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم گردید و تماما پرداخت گردیده است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429300
«آگهی اصلاحی»
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx/۲/xxxـ۲۱/۱/xxx۳ شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ اشعار میدارد جمله امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد از قلم ترک گردیده که بدینوسیله اصلاح میگردد.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695957
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۳ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱ تیر xxx۳ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با اکثریت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557547
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت قند لرستان (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۲۴/۱/۹۳ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ مقرر گردید کلیه چکهای مربوط به بانکهای داخل استان لرستان با امضاء ثابت مدیرعامل شرکت آقای جبار علی زارع ممقانی فرند حیدر با یکی از دو امضاء رئیس کارخانه آقای منصور مختاری فرزند خداویردی و یا مدیر مالی آقای محمود دالوند فرزند محمدعلی همراه با مهر کارخانه معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419365
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت قند لرستان (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۲ در محل شرکت تشکیل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد
۱ـ آقایان علی روستا و ابوالقاسم عشوندی و داریوش فتح اله طالقانی و غلامعباس بهمنی و مرتضی عزیزی بعنوان اعضاء اصلی و آقای جبار علی زارع ممقانی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند
۲ـ آقای جبار علی زارع ممقانی بسمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره و آقای علی روستا بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس بهمنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ مسئول ثبت شرکت های ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243808
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۵/۸/۹۲ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد
۱ـ ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۴/۹۲ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشاور و موسسه حسابرسی بیات رایان به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858934
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11203598
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت (سهامی‌عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459085

آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شمارهxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ۱۸/۱۰/۹۰ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عمومی آگهی میگردد.
۱ ـ آقایان علی روستا و محمدعلی ذاکرزاده و جمال الدین عباسیان و غلامعباس بهمنی و مرتضی عزیزی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای جبارعلی زارع ممقانی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای جبارعلی زارع ممقانی به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره و آقای علی روستا به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ذاکرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و یا با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161526
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عمومی آگهی میگردد. ۱ آقایان علی روستا و محمدعلی ذاکرزاده و جمال الدین عباسیان و غلامعباس بهمنی و مرتضی عزیزی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای جبارعلی زارع ممقانی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای جبارعلی زارع ممقانی به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره و آقای علی روستا به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ذاکرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و یا با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077306
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند لرستان (سهامی‌عام) ثبت شده به شمارهxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ۲۲/۸/xxx۰ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد.

۱‌ـ صورتهای مالی مربوط به۳۱/۴/xxx۰ به تصویب رسید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و حسابرس موسسه حسابرسی بیات‌رایان به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048115
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۸/۵/xxx۰ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ مقرر گردید کلیه چکها با امضاء ثابت مدیرعامل آقای جبارعلی زارع ممقانی و یا یکی از دو امضاء رئیس کارخانه آقای منصور مختاری و سرپرست امور مالی آقای محمود دالوند و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11411408
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت (سهامی‌عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ برابر آگهی دعوت شماره xxx۸۹ ـ ۱۲/۸/۸۹ که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ در محل دفتر شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:

۱ـ ترازنامه به تاریخ ۳۱/۴/۸۹ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.

از محل سود قابل تخصیص و تقسیم مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال (برای هر سهم یکصد ریالی) سود سهام بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود تقسیم نشده (انباشته) انتقال یابد.

۳ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی‌آرانی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909483
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۳۸/۲/xxxـ ۳۰/۹/۸۸ شرکت قند لرستان (سهامی‎عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/xxx۸ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به عنوان بازرس علی‎البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند همچنین موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس قانونی شرکت انتخاب شد از قلم ترک گردیده که بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074816
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده شرکت (سهامی عام) قند لرستان ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۸ در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید. که جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی میگردد. ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره براساس فرم اساسنامه و اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مرتضی عزیزی به اتفاق آراء به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره برابر نامه شماره xxxxxx ۱۹/۱۰/۸۸ شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام) جایگزین عضو مستعفی گردید. ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749015
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۳۸/۲/xxx ـ ۳۰/۹/۸۸ شرکت قند لرستان (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۱ در بند چهارم آگهی مذکور جمله و یا با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت می‌باشد از قلم ترک گردیده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937902
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت (سهامی‌عام) قندلرستان ثبت‌شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ که در تاریخ ۳۰/۸/۸۸ در تهران خیابان آفریقا خیابان فرزان غربی پلاک ۲۴ طبقه اول تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۴/۸۸ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ شرکت (سهامی‌عام) قندبیستون و شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی‌عام) و آقای محمدعلی ذاکرزاده و آقای علی روستا و آقای غلامعباس بهمنی بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و آقای جبارعلی زارع‌ممقانی بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۹/۸۸ آقای جبارعلی زارع‌ممقانی بسمت مدیرعامل و آقای علی روستا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی ذاکرزاده بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای ثبت بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات