توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان

شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10720303859 (فعال)
15
افراد
9
آگهی‌ها
در دست اقدام انتقالی
شماره ثبت
1392/3/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14605038
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۲ - موسسه حسابرسی بهداد روش امین به شماره ثبت xxx۸۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371273
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی کاشفان با شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد ساداتی لمردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371266
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱ -سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد .
آقایان مرتضی افراسیابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره ویوسف کرامت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وامین ضرابی شیرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضوء هیئت مدیره و محمد راوش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت حامی سرمایه اقتصاد با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و صاحب پرنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند .
۲-دارندگان حق امضاء:کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات ، تضامین و قراردادها با امضای مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت دارای اعتبار می باشد. ودرغیاب یکی از اشخاص مزبور با امضاء شخص دیگری از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و سایر نامه های اداری ، کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213074
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت حامی سرمایه اقتصاد به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای محمد راوش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای یوسف کرامت امیرکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای صاحب پرنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مرتضی افراسیابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای امین ضرابی شیرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498470
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129321
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - حدود اختیارات وشرح وظایف مدیر عامل که مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته به شرح ذیل می‌باشد. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل جهت تصویب در هیئت مدیره - ایجاد و حذف نمایندگی یا شعبه در هر نقطه‌ای از ایران پس از تصویب در هیئت مدیره - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آئین نامه داخلی شرکت تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت - افتتاح حساب و استفاده ازآن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات به پیشنهاد مدیر عامل حسب تصویب در هیئت مدیره - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون - تعهد ظهر نویسی، قبولی، درخواست اوراق تجارتی - به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها - اختیار کردن وکلای دادگستری جهت اقامه هر گونه دعوا و دفاع در محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف و اداره ثبت اسناد و املاک و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی - موافقت با ماموریت کارکنان در داخل کشور - اقامه هر گونه دعوا و دفاع از دعوا مطروحه اعم از حقوقی و یا کیفری و اعتراض به ارای صادره و صلح و سازش و استرداد دعوا و مراجعه به امر دادرسی و تعیین و اختیار کردن وکیل برای احقاق حق و اعطای مهلت برای مطالبات شرکت، ادعای جعل به اسناد و مدارک ارائه شده طرف مقابل شرکت و ورود به دعوای تقابل و دادخواست جلب ثالث و اعتراض ثالث و ورود ثالث و اعتراض به آرای صادره درخواست صدور برگ اجرائیه و درخواست تعقیب اشخاص و اخذ محکوم به در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف و ادارات و ثبت اسناد و املاک - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه با شرایط مناسب به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره - تنظیم قراردادهای اجاره و فسخ و اقاله و تقاضای تعدیل اجاره بها و تقاضا و تحصیل حق کسب پیشه و تجارت - تعیین میزان استهلاکها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقاضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243920
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیر قائم عج استان گیلان سهامی عام شماره ثبت ۱۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شعبه بنشانی استان گیلان شهر بندر انزلی منطقه آزاد بندر انزلی روبروی درب ورودی جنب برنجکوبی ترابی پور کوچه توحید یک پلاک ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ تاسیس گردید. در تاریخ ۰۳/۰۹/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ مسئول ثبت شرکت های رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183899
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیر قائم عج استان گیلان سهامی عام شماره ثبت ۱۸۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۳۰۳۸۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد علی حق پرست فروهی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ از عضویت هیئت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای کریم خانی پور کلده شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد علی پاسبان وطن شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای سید مهدی رضوی ضیابری شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای عباس براری لولمانی شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای احمد عسکری جیرهنده شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۳/xxx۴
۲ـ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشارکت و سرمایه گذاری و همکاری در توسعه و عمران و انجام امور کلیه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، خدماتی، ساخت و احداث و اجرای پروژه ها، طرح های عمرانی، واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی، رفاهی، مسکن، جاده ها و معابر، پل ها، سدها، همچنین اداره کلیه امور موارد فوق سرمایه گذاری و قبول سرمایه های داخلی و خارجی به منظور ایجاد و توسعه فعالیت های اقتصادی، بانکی، بیمه ای، صنعتی، معدنی، کشاورزی، سرمایه گذاری و احداث و اداره واحدهای آموزش عمومی، تخصصی، موسسات عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه در صورت لزوم. تبصره یک: شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت صنعتی، خدمات، بازرگانی، تجاری و در صورت وجود تولیدات و توان ارائه خدمات دانش فنی و مهندسی و اجرائی با رعایت مقررات اقدام به صدور خدمات مهندسی و تولیدات آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندی های خود را در این فعالیت ها از خارج تامین نماید. تبصره دو: شرکت می تواند با برگزاری نمایشگاه ها و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور برای موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه نماید. تبصره سه: شرکت می تواند برای اجرای طرح های موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود و اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش دولتی عمومی تعاونی بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی. تبصره ۴: در صورتی که برای هر یک از فعالیت های موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد شرکت مکلف به اخذ آن می باشد طرح های در دست اقدام بخش شیلات و کشاورزی و طرح های سلامت ساحلی و گردشگری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. در تاریخ ۷/۷/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ مسئول ثبت شرکتهای رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074708
آگهی تاسیس شرکت توسعه اقتصادی فرا‌گیر قائم عج استان گیلان سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۶/۳/۹۲ شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و گیلان امروز آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و سرمایه گذاری و همکاری در توسعه و عمران و انجام امور کلیه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، خدماتی و ساخت و احداث و اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی، واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی، رفاهی، مسکن، جاده ها و معابر، پل ها و سدها و همچنین اداره کلیه امور موارد فوق، سرمایه گذاری و قبول سرمایه های داخلی و خارجی به منظور ایجاد و توسعه فعالیت های اقتصادی، بانکی، بیمه ای، صنعتی معدنی و کشاورزی، سرمایه گذاری و احداث و اداره واحدهای آموزش عمومی و تخصصی و موسسات عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه در صورت لزوم، تبصره یک: شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت صنعتی و خدمات و بازرگانی و تجاری و در صورت وجود تولیدات و توان ارائه خدمات دانش فنی و مهندسی و اجرائی با رعایت مقررات اقدام به صدور خدمات مهندسی و تولیدات آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندی های خود را در این فعالیت ها از خارج تامین نماید. تبصره دو: شرکت می تواند با برگزاری نمایشگاه ها و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور برای موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه نماید. تبصره سه: شرکت می تواند برای اجرای طرح های موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود و اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش دولتی عمومی تعاونی بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی. تبصره ۴: در صورتی که برای هر یک از فعالیت های موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد شرکت مکلف به اخذ آن می باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان گیلان، شهر رشت، گلسار بلوار نماز، کوچه شاهد ۱۰، ساختمان قائمین کدپستی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم بانام تعداد چهار هزار سهم ممتاز می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۰ مورخ ۳/۵/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مرکزی رشت و همچنین مبلغ xxx/xxx/۷۱ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۳۰ مورخ ۳۰/۲/۹۲ نزد بانک انصار شعبه مرکزی رشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای کریم خانی پور کلده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای محمد علی پاسبان وطن بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای عباس براری لولمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمد علی حق پرست فروهی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای سید مهدی رضوی ضیابری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ۵ـ آقای سید مهدی رضوی ضیابری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر عامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای عطا ءاله نیارکی اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای اصغر گل چهره میان گسکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات