توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال

شرکت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10720268947 (فعال)
9
افراد
7
آگهی‌ها
14936
شماره ثبت
1388/8/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12404773
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر های سنتی و صنایع دستی افق شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۶۸۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ خانم زهرا احمدیان میانده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد محمدیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748147
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر‌های سنتی و صنایع دستی افق شمال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۲۶۸۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : خانم فاطمه رضاپور نویده به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا احمدیان میانده به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد محمدیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و (عضو هیئت مدیره) ۲ ـ حق امضای کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاداربا امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748151
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر‌های سنتی و صنایع دستی افق شمال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۲۶۸۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال تاتاریخ ۷/۸/۹۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند : خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم فاطمه رضاپور نویده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم سرور عطری گسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم زهرا احمدیان میانده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد محمدیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای (اصلی) هیئت مدیره وخانم معصومه زاهدی چکوسری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وخانم سیده معصومه میر حسینی تسیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای (علی البدل) هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ خانم طلعت صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم الهام دهسرائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039775
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۳۶ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۶۸۹۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ مسئول ثبت شرکت‌های رشت واحد ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863847
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۳۶ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۶۸۹۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه ریسمانچی اصل مقدم و آقای حمید نصیری حقیقی بعنوان عضو علی البدل و خانم صغرا رضائی بالا گفشه ء و آقای محمد قهرمان بعنوان عضو علی البدل و خانم سیده زهرا همتی سراوانی و خانم فرخنده بنده پی و آقای عباس میره جینی و خانم ندا یوسفی فرید و آقای محمد محمدیان حسن کیاده تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس میره جینی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده زهرا همتی سراوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صغرا رضائی بالا گفشه ء بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه ریسمانچی اصل مقدم بسمت منشی هیئت مدیره و خانم فرخنده بنده پی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد محمدیان حسن کیاده بسمت عضو هیئت مدیره و خانم ندا یوسفی فرید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قهرمان بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای حمید نصیری حقیقی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمد محمدیان حسن کیاده بسمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869993
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۳۶ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۶۸۹۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه ریسمانچی اصل مقدم و آقای حمید نصیری حقیقی بعنوان عضو علی‌البدل و خانم صغرا رضائی بالا گفشه‌ء و آقای محمد قهرمان بعنوان عضو علی‌البدل و خانم سیده زهرا همتی سراوانی و خانم فرخنده بنده پی و آقای عباس میره جینی و خانم ندا یوسفی فرید و آقای محمد محمدیان حسن کیاده تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس میره جینی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده زهرا همتی سراوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صغرا رضائی بالا گفشه‌ء بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه ریسمانچی اصل مقدم بسمت منشی هیئت مدیره و خانم فرخنده بنده پی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد محمدیان حسن کیاده بسمت عضو هیئت مدیره و خانم ندا یوسفی فرید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قهرمان بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای حمید نصیری حقیقی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمد محمدیان حسن کیاده بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11590899
آگهی تاسیس شرکت توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی افق شمال سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۸ تحت شماره xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۸/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم و کیهان آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ انجام کلیه فعالیت‌های علمی پژوهشی و آموزشی مرتبط با هنرهای سنتی و صنایع دستی ۲ـ برگزاری رویدادهای علمی پژوهشی و آموزشی مانند: همایش‌ها و جشنواره‌های مرتبط با هنرهای سنتی و صنایع دستی در داخل و خارج از کشور و شرکت درهمایش‌ها و جشنواره‌های داخل و خارج از کشور ۳ـ استعداد یابی و آموزش افراد مستعد برای فراگیری هنرهای سنتی و صنایع دستی و تاسیس و راه اندازی آموزشگاه‌های آزاد ۴ـ انجام کلیه فعالیت‌های فرهنگی رسانه‌ای و تبلیغاتی مربوط به هنرهای سنتی و صنایع دستی و تولید و توزیع فیلم نرم‌افزارهای آموشی و اطلاع رسانی و چاپ و نشر مقالات کتب نشریات و سایر محصولات فرهنگی و هنری مرتبط با موضوع

۵ـ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی صنعتی و بازرگانی مرتبط با هنرهای سنتی و صنایع دستی

۶ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کالاهای مربوط به هنرهای سنتی و صنایع دستی

۷ـ تهیه و تولید مواد اولیه طراحی ساخت تولید و بسته بندی محصولات هنرهای سنتی و صنایع دستی

۸ـ طراحی برنامه‌ریزی و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با هنرهای سنتی و صنایع دستی

۹ـ تاسیس و راه اندازی بازارچه‌های صنایع دستی و دهکده‌های هنرهای سنتی و صنایع دستی و همچنین راه اندازی واحدهای تولیدی و توزیعی محصولات هنرهای سنتی و صنایع دستی

۱۰ـ انجام امور مربوط به مرمت و احیای ابنیه آثار و اشیای هنرهای سنتی و صنایع دستی و تاریخی

۱۱ـ شناسایی ایجاد و برقراری روابط با منابع مالی و اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی و پشتیبانی آنها

۱۲ـ طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به بهینه سازی معرفی جاذبه‌های فرهنگی هنری و سرمایه گذاری مربوط به هنرهای سنتی و صنایع دستی و همچنین شناسایی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای توسعه امور مرتبط

۱۳ـ جذب و جلب همکاری ‌های مراکز و دستگاههای دولتی خصوصی و تعاونی برای تقویت و توانبخشی اقتصادی و فرهنگی شرکت

۱۴ـ ایجاد و راه اندازی شعب در داخل و خارج از کشور

۱۵ـ ارایه خدمات و گردشگری به مقصد جاذبه‌های مربوط به هنرهای سنتی و صنایع دستی و گردشگری

۱۶ـ انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به فناوری های بومی در زمینه‌های هنرهای سنتی و صنایع دستی و گردشگری

۱۷ـ انجام کلیه فعالیت‌های حمایتی برای هنرمندان و صنعتگران هنرهای سنتی و صنایع دستی مانند: تشکیل صندوق حمایتی از هنرمندان صنعتگران و دست اندر کاران هنرهای سنتی و صنایع دستی ارایه امکانات پشتیبانی در زمینه‌های تولیدی و بازرگانی و توانبخشی‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی (با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه)

۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان گیلان ـ شهر رشت بلوار شهید انصاری ـ نبش کوچه ولی عصر ۱

۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۷۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/xxx مورخ ۲۴/۳/xxx۸ نزد بانک کشاورزی شعبه انزلی و همچنین مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۱۴/۶/۸۸ نزد بانک کشاورزی شعبه انزلی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ ـ ۵ ـ آقای مسعود همتی ماسوله به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ ـ ۵ ـ آقای حسن حمیدزاده لشمر زمخی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳ ـ ۵ ـ خانم فرشته مبرهن زاده به سمت عضو هیئت مدیره

۴ ـ ۵ ـ خانم افروز روحی ماسوله به سمت عضو هیئت مدیره

۵ـ ۵ـ خانم فائزه شناور ماسوله به سمت عضو هیئت مدیره

۶ـ ۵ـ آقای حسین تندیس به سمت عضو هیئت مدیره

۷ـ۵ـ آقای غلامرضا ملازاده مقدم به سمت عضو هیئت مدیره

۸ـ۵ـ خانم سیده مهسان طه یی اردبیلی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۹ـ۵ـ آقای دارا صحرایی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو هیئت مدیره)

۱۰ـ ۵ـ آقای غلامرضا ملازاده مقدم به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند

۶ ـ دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و عقود اسلامی از قبیل (چک و سفته و ...) با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس حق امضاء خواهد داشت و همچنین سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود

۷ ـ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ ـ ۸ ـ خانم آناهیتا نوان مقصودی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم فاطمه کاظمی به عنوان بازرس علی‌البدل

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات