سرمایه گذاری استان گیلان

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10720243977 (فعال)
8
افراد
18
آگهی‌ها
11455
شماره ثبت
1385/8/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14925662
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11455 و شناسه ملی 10720243977
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1397 وباستناد مجوز شماره 53654/122مورخ 12/6/98صادره ازمدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای سال مالی منتهی به دوره مالی 31/06/1397 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند با نمایندگی خانم رویا مهدی زاده و شماره ثبت 1916 وشناسه ملی10100168746 بعنوان بازرس و موسسه حسابرسی بهمند به نمایندگی علی مشرقی آرانی به شماره ثبت2035 وشناسه ملی10100174390 به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی وروزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش980910141194558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ و برابر مجوز شماره xxx۲۲/xxx مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به دوره مالی به ۳۱/۶/۹۶ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکارن به شماره ثبت xxx۷۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت برای یک سال مالی انتخاب و تصویب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744895
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ و باستناد تاییدیه شماره xxx۱ , xxx مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375827
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محفوظی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا یوسفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم دلارام فرج پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان دبیر هیات مدیره و همچنین آقای ابراهیم قنبرپور سالک معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان مدت تصدی اعضای هیئت مدیره ۰۲/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۲ ـ امضاء اسناد و اوراق تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس، نائب رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321123
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ و تائیدیه شماره xxxxxx/xxx- ۱۹/۰۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- صورتهای مالی منتهی به دوره مالی به ۳۱/۰۶/xxx۳ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۲- موسسه حسابرسی آریا به روش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان رشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و تعاونی سهام عدالت تالش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و تعاونی عدالت شهرستان آستانه اشرفیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت تعاونی عدالت شهرستان آستارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و تعاونی عدالت شهرستان فومن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان لنگرود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423610
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گیلان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۵۵ و شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس و اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه معین به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254707
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است.
شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان رشت به شماره xxx۱۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و تعاونی سهام عدالت شهرستان رودسر شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و تعاونی سهام عدالت شهرستان صومعه سرا شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و تعاونی سهام عدالت شهرستان فومن شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و تعاونی سهام عدالت شهرستان تالش شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۷/۱۲/۹۳ انتخاب شدند. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۲ آقای ابراهیم قنبرپور سالک معلمی کد ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم نمایندگی شماره xxx۵۶ مورخ ۰۷/۱۲/۹۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رشت بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی شاداب گوراب زرمخی کد ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم شماره xxx۲/xxx مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان صومعه سرا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محفوظی کد ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم نمایندگی شماره xxx۸ مورخ ۲۶/۰۵/xxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فومن بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت پایان ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای کمال عبادزاده کد ملی xxxxxxxxx۴ طبق حکم شماره ۵۰/ش/م مورخ ۰۴/۰۷/xxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تالش بعنوان عضو هیئت مدیره با حفظ سمت مدیرعامل تا پایان مدت ماموریت هیئت مدیره و همچنین دبیر هیئت مدیره بمدت یک سال انتخاب شدند. مقرر گردید مطابق ماده ۴۹ اساسنامه حق امضا اسناد و اوراق تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری به امضا ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028246
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گیلان سهامی عام
برابر صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ تغییرات زیر در شرکت صورت گرفته_است. ۱ صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه رایمند و همکاران شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۱ شهریور ماه هر سال تغییر و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بدینوسیله ماده ۵۴ اساسنامه اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636164
آگهی تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان از سهامی خاص به سهامی عام
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مذکور که شماره ثبت xxx۵۵ مورخ ۱/۸/۸۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بثبت رسیده تغییرات زیر بعمل آمده است.

۱ـ نام شرکت باستناد مجوز شماره ۱۶/ن۳۲/۹۱ مورخ ۱۱/۳/۹۱ صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نام شرکت از سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان به سرمایه‌گذاری استان گیلان تغییر ماهیت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ شرکت با ارایه دو نسخه اساسنامه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و برابر تاییدیه سازمان بورس و اسناد و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۱/۵/۹۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه فوق جایگزین اساسنامه قبلی گردید و بتصویب مجمع رسیده است.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اعلامیه تبدیل شرکت مذکور از سهامی خاص به سهامی عام که مشتمل بر نکات زیر می‌باشد:

الف‌ـ نام و شماره ثبت شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان بشماره ثبت xxx۵۵ نزد ثبت شرکتهای رشت و شماره ثبت xxx۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

ب‌ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: طبق ماده ۳ اساسنامه.

الف‌ـ موضوع فعالیت اصلی شرکت:

۱ـ سرمایه‌گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

ب‌ـ موضوع فعالیت فرعی شرکت:

۱ـ سرمایه‌گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

۲ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۳ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۴ـ ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوقها سرمایه گذاری تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره نویسی تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار طبق اساسنامه.

ج‌ـ مرکز اصلی شرکت: رشت بلوار شهید رجایی نرسیده به کوچه پنجم جنب دفتر حج و زیارت مهستان شرکت شعبه دیگری ندارد.

د‌ـ مدت فعالیت شرکت: نامحدود.

ه‌ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم یک هزار ریالی که تماما تایید شده است و برگ سهام جدید منتشر و به سهامداران تحویل می‌گردد.

و‌ـ شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

ز‌ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱. غلامرضا محفوظی فرزند پرویز به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل ۲. علیرضا یوسفیان فرزند صادی به کد ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۳. سید مصطفی شاداب فرزند احمد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۴. ابراهیم قنبر‌پور سالک معلمی فرزند عین اله به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ۵. محمد تقی پور حسن سالکویه فرزند حسین به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ۶. محمدرضا درویشی فرزند داود به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره که برای مدت باقیمانده تصدی عضویت هیئت مدیره عهده‌دار این سمت می‌باشند.

ح‌ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام طبق ماده ۲۱ اساسنامه و در انتخاب اعضای هیئت مدیره طبق ماده ۸۸ قانون تجارت عمل خواهد شد.

ط‌ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود براساس قانون تجارت می‌باشد وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

ی‌ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: شرکت به شخص ثالثی بدهکار نیست و تنها دیون شرکت بابت سهام واگذاری شرکتهای دولتی بوده که مشمول تخفیف نشده و در تاریخ تاسیس مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال می‌باشد.

ک‌ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود روزنامه‌های نقش قلم و دنیای اقتصاد منبعد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735229
آگهی تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان از سهامی خاص به سهامی عام
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مذکور که شماره ثبت xxx۵۵ مورخ ۱/۸/۸۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بثبت رسیده تغییرات زیر بعمل آمده است.
۱ـ نام شرکت باستناد مجوز شماره ۱۶/ن۳۲/۹۱ مورخ ۱۱/۳/۹۱ صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نام شرکت از سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به سرمایه گذاری استان گیلان تغییر ماهیت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ شرکت با ارایه دو نسخه اساسنامه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و برابر تاییدیه سازمان بورس و اسناد و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۱/۵/۹۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه فوق جایگزین اساسنامه قبلی گردید و بتصویب مجمع رسیده است.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعلامیه تبدیل شرکت مذکور از سهامی خاص به سهامی عام که مشتمل بر نکات زیر می باشد:
الف ـ نام و شماره ثبت شرکت، شرکت سرمایه گذاری استان گیلان بشماره ثبت xxx۵۵ نزد ثبت شرکتهای رشت و شماره ثبت xxx۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: طبق ماده ۳ اساسنامه.
الف ـ موضوع فعالیت اصلی شرکت:
۱ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
۲ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
ب ـ موضوع فعالیت فرعی شرکت:
۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
۲ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
۳ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
۴ـ ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوقها سرمایه گذاری تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره نویسی تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار طبق اساسنامه.
ج ـ مرکز اصلی شرکت: رشت بلوار شهید رجایی نرسیده به کوچه پنجم جنب دفتر حج و زیارت مهستان شرکت شعبه دیگری ندارد.
د ـ مدت فعالیت شرکت: نامحدود.
ه ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم یک هزار ریالی که تماما تایید شده است و برگ سهام جدید منتشر و به سهامداران تحویل می گردد.
و ـ شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
ز ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱. غلامرضا محفوظی فرزند پرویز به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل ۲. علیرضا یوسفیان فرزند صادی به کد ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۳. سید مصطفی شاداب فرزند احمد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۴. ابراهیم قنبر پور سالک معلمی فرزند عین اله به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ۵. محمد تقی پور حسن سالکویه فرزند حسین به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ۶. محمدرضا درویشی فرزند داود به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره که برای مدت باقیمانده تصدی عضویت هیئت مدیره عهده دار این سمت می باشند.
ح ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام طبق ماده ۲۱ اساسنامه و در انتخاب اعضای هیئت مدیره طبق ماده ۸۸ قانون تجارت عمل خواهد شد.
ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود براساس قانون تجارت می باشد وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: شرکت به شخص ثالثی بدهکار نیست و تنها دیون شرکت بابت سهام واگذاری شرکتهای دولتی بوده که مشمول تخفیف نشده و در تاریخ تاسیس مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال می باشد.
ک ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود روزنامه های نقش قلم و دنیای اقتصاد منبعد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ ـ ۱/۸/۸۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی سالیانه مورخه ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ ـ ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت

۲ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بازرس‌اصلی شرکت برای سال مالی ۹۰ـ۹۱ تعیین گردیند

۳ـ روزنامه نقش قلم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 528139

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۵ ـ ۱/۸/۸۵ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ ـ ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت
۲ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بازرس اصلی شرکت برای سال مالی ۹۰ـ۹۱ تعیین گردیند
۳ـ روزنامه نقش قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982609
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخه ۳۰/۱۰/۸۹ سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ تصمیمات ذیل درشرکت فوق اتخاذ گردیده است.

۱ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۸۹ـxxx۸ به تصویب مجمع رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس‌ شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شد.

۳ـ روزنامه نقش قلم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249813
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول به طور فوق العاده مورخه ۲۰/۱۱/۸۹ و تنفس مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان صومعه سرا رودسر تالش لنگرود و رشت به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانهای فومن و آستانه به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال مالی انتخاب شدند. ۲ آقای علیرضا یوسفیان به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت تالش برابر حکم شماره xxx/ ش/م ۲۹/۱۰/۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمصطفی شاداب به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا برابر حکم xxx۶/xxx ۲۸/۱۰/۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی پورحسن به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت لنگرود و برابر حکم شماره xxx/۸۹ ۲۹/۱۰/۸۹ با حفظ سمت هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقایان سیدعلی هادیان و ابراهیم قنبرپور به ترتیب به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رودسر برابر حکم شماره xxx۱۸/xxx ۱۹/۱۱/۸۹ و شرکت تعاونی سهام عدالت رشت برابرحکم شماره xxx۵۰ ۲۸/۱۰/۸۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10998615
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ و جلسه تنفس ۲۲/۱۲/۸۸ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ که کلیه مدارک آن برابر نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۸/۲/۸۹ اداره کل تعاون استان گیلان مورد تایید قرار گرفته تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ـ۸۷ به تصویب مجمع رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس شرکت جهت سال مالی ۸۹ـ۸۸ انتخاب گردیده است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727084
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۲/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ که کلیه مدارک آن برابر نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۸/۲/۸۹ اداره کل تعاون استان مورد تایید قرار گرفته و به این دایره ارسال گردید تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است

۱ـ با عزل آقای عباس دیده بان از سمت مدیرعامل آقای محمدتقی پور حسن سالکویه به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی سمت هیات مدیره انتخاب گردید مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور رسمی بانکی از قبیل چک و سفته و برات وغیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801186
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۱۱۴۵۵ ـ ۱/۸/۸۵و شماره شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخه ۱۲/۸/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت فوق ایجاد گردیده است:

۱ـ با خروج آقای محمدحسن نعیمی گورابی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بندرانزلی و اقای علیرضا یوسفیان به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت تالش بسمت رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت قانونی تعیین گردیدند و بقیه اعضاء کماکان در سمت‌های خود ابقاء گردیدند.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل شرکت (آقای عباس دیده‌بان) به اتفاق امضاء رئیس هیات‌مدیره آقای علیرضا یوسفیان و در غیاب رئیس هیات‌مدیره با امضای نایب‌رئیس هیات‌مدیره آقای عبداله قرباندوست به همراه شرکت دارای اعتبار است و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و در مواقع لزوم با امضای رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894227
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۵۵-۱/۸/۸۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخه ۲۸/۵/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت فوق ایجاد گردیده است.

۱- موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات صدر به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲- روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات