آب معدنی داماش گیلان

شرکت آب معدنی داماش گیلان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10720201749 (فعال)
7
افراد
12
آگهی‌ها
6787
شماره ثبت
1380/9/21
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه آب معدنی داماش گیلان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که آب معدنی داماش گیلان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14272441
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین (جهان) به شماره ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018617
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۵/۱۱/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت چاپ ونشر بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت مدیریت وطرح وتوسعه آینده پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ـ شرکت داماش ترابر ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی وقانونی شرکت و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین (جهان) به شماره ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12105062
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۳۸/۹۳مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳معاونت دادستان عمومی و انقلاب تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویا دونفراز اعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر نامه های اداری ومراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت برای مدت باقی مانده معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384879
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ و برابر تاییدیه شماره xxx۸۵/۹۳مورخ ۳/۹/xxx۳ معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. ۲ـ روزنامه نسیم به عنوان روزنامه رسمی کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ۳ـ موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شماره ثبت xxx۴۷و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس موسوی سنگسرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۶/۸/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای مرداویج امیر خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و شرکت معدن شکافان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳وشماره ثبت xxxxxxبه نمایندگی آقای حجت نجیب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وشرکت شفاف شیمی پلاست به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰و شماره ثبت xxxxxxبه نمایندگی آقای رحمان تقوی جیرنده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت آهن و فولاد لوشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸و شماره ثبت xxx۷به نمایندگی آقای مرتضی تجلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک به شماره ثبت xxx۴۱و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای یعقوب کنعانی پاکدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384882
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۸۵/۹۳مورخ ۳/۹/۹۳معاونت محترم دادستان عمومی وانقلاب تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت های اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرداویج امیر خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره و آقای حجت نجیب به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای نادر طالبی ترک آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و آقای رحمان تقوی جیرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی تجلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب کنعانی پاکدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ب) حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر نامه های اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107526
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان سهامی عام
بنا بصورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است:
۱ـ روزنامه نسیم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ صورت های مالی بهمراه جریان وجوه نقد منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141161
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان سهامی عام شماره ثبت ۶۷۸۷ مورخ ۲۱/۹/۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کاظم وادی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879195
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان سهامی عام شماره ثبت ۶۷۸۷ مورخ ۲۱/۹/۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ موسسه حسابرسی ابتکار نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کاظم وادی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10856130
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی داماش گیلان سهامی عام
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت آب معدنی داماش گیلان سهامی عام بشماره ثبت xxx۷ بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق ایجاد گردیده است.

۱ـ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم سعیدی فر بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10495029
آگهی تبدیل شرکت آب معدنی داماش گیلان از (سهامی خاص) به (سهامی عام)
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۸۹ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مذکور که تحت شماره xxx۷ و بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بثبت رسید تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده_است: ۱ شرکت با ارائه دو نسخه اساسنامه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و برابر تاییدیه سازمان بورس و اسناد و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۶/۱۰/۸۹ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه فوق جایگزین اساسنامه قبلی گردید و به تصویب مجمع رسیده_است. ۲ سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx ریال سهم با نام xxx۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. (ارزش اسمی هر سهم از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx۰ ریال کاهش پیدا کرد) ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار و اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین بسمت بازرس اصلی و آقای عباس موسوی سنگسرکی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شده‌اند. ۵ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. ۶ آقایان مهرگان امیر خسروی و مه آفرید امیر خسروی و محمدرضا رژیمند و بهداد بهزادی کوتنائی و ایرج شجاعی برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه آقای مهرگان امیر خسروی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مه آفرید امیر خسروی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رژیمند بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. مقرر گردید حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اعلامیه تبدیل شرکت مذکور از سهامی خاص به سهامی عام که مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: ۱ نام و شماره ثبت شرکت: آب معدنی داماش گیلان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۷ ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: تولید انواع نوشابه‌های گاز دار و آب معدنی، صادرات و واردات کالاهای تولید شده و واردات ماشین آلات جهت تولید نوشابه‌ها و صنایع جانبی و ارائه خدمات مشاوره‌ای مرتبط با موضوع فعالیت و واردات مواد اولیه تولید شرکت و کلیه امور بازرگانی (خرید و فروش) مرتبط با موضوع شرکت با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه و تولید کلیه صنایع غذایی و آشامیدنی. ۳ مرکز اصلی شرکت: شهر رشت، خیابان انقلاب (حاجی آباد) خیابان سپهدار پلاک ۱۲ ساختمان داماش واحد ۱۵ می‌باشد و شعبه شرکت در تهران خیابان بهشتی خیابان بخارست کوچه ششم پلاک ۱ طبقه ۲ می‌باشد. ۴ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می‌باشد و محدودیت زمانی ندارد. ۵ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال که تماما پرداخت گردیده است. ۶ شرکت فعلا فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل: الف: آقای مهرگان امیر خسروی بسمت رئیس هیئت مدیره فرزند منصور خان بشماره شناسنامه xxx۵ صادره از رودبار متولد xxx۲ ساکن تهران خیابان بخارست کوچه ششم پلاک ۱ طبقه ۳ ب: آقای مه افرید امیر خسروی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره فرزند منصور خان بشماره شناسنامه xxx۸ صادره از رودبار متولد xxx۸ ساکن تهران خیابان بخارست کوچه ششم پلاک ۱ طبقه ۵ ج: آقای محمدرضا رژیمند بسمت مدیر عامل فرزند سیاوش بشماره شناسنامه xxx صادره از رشت متولد xxx۶ ساکن تهران خیابان بخارست کوچه ششم پلاک ۱ طبقه ۲ د: آقای بهداد بهزادی کوشائی بسمت عضو هیئت مدیره فرزند ناصر بشماره شناسنامه xxx صادره از قروه متولد xxx۷ ساکن تهران خیابان بخارست کوچه ششم پلاک ۱ طبقه ۴ ه: آقای ایرج شجاعی بسمت عضو هیئت مدیره فرزند عنایت بشماره شناسنامه xxx۹ صادره از تهران متولد xxx۹ ساکن تهران خیابان بخارست کوچه ششم پلاک ۱ طبقه ۱ ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی بشرح ذیل است: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آن‌ها صرف نظر از عده سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند_داشت مشروط بر اینکه بهاء مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده_باشند. ۹ مقررات اساسنامه و راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل ۲۰/۱ آن بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته مخصوصی کنار گذاشته_شود. همین که اندوخته قانونی به ۱۰/۱ سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد_یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم شده سالهای قبل، تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهند_بود. در صورت وجود منافع و سود حاصله بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی قابل تقسیم است. چنانچه مجمع موصوف تصمیم مبنی بر سود بین سهامداران اتخاذ ننماید پرداخت سود به صاحبان سهام بایستی ظرف ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است، شرکت در حال حاضر فاقد دیون می‌باشد و همچنین دیون هیچ شخصی را اعم از حقیقی و حقوقی تضمین ننموده_است. ۱۱ روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و اطلاعات منبعد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت و اطلاعیه آن تعیین و انتخاب گردیده است و ماده xxx صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجع علاقمند آماده می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکت‌های رشت ثبت و مورد تایید است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11579278
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۸۹ شرکت آب معدنی داماش گیلان (سهامی خاص) بشماره xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق ایجاد گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ روزنامه نسیم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین بعنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس موسوی سنگسرکی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11983715
آگهی تصمیمات شرکت آب معدنی داماش گیلان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۷۸۷ـ ۲۱/۹/۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۱۷۴۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۴/۸۸ و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت فوق ایجاد گردیده است.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی پاکداد بعنوان بازرس اصلی، آقای نصرت اله تشخیصی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نسیم جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای مهرگان امیر خسروی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مه آفرید امیر خسروی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا رژیمند بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند و مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و پیمان‌های بانکی بر مبناء عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضاء مدیران فوق همراه با مهر شرکت اعتبار دارد و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات