ریسندگی خاور

شرکت ریسندگی خاور (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10720145520 (فعال)
29
افراد
26
آگهی‌ها
1802
شماره ثبت
1364/11/26
تاریخ تأسیس

اشخاص ریسندگی خاور

در این بخش تمامی اشخاصی که در ریسندگی خاور دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
اردشیر فخاری
اردشیر فخاری
از 1391/10/6
سید محمود حسینی خرمی
سید محمود حسینی خرمی
از 1391/10/6
محمد ترابی گودرزی
محمد ترابی گودرزی
از 1391/10/6
عنایت ذاکری
عنایت ذاکری
از 1391/10/6
محمد رضا رضائی
محمد رضا رضائی
از 1391/10/6
سید حسین عرب زاده
سید حسین عرب زاده
بازرس علی‌البدل از 1391/8/23
علی‌رضا عطوفی
علی‌رضا عطوفی
بازرس علی‌البدل از 1392/4/12
سیروس شجاعی برجوئی
سیروس شجاعی برجوئی
رییس هییت مدیره از 1392/8/7
اسفندیار خورشید زاده
اسفندیار خورشید زاده
از 1392/8/7
عباس خبازی
عباس خبازی
از 1392/8/7
ابوالحسن منشی زاده
ابوالحسن منشی زاده
از 1392/12/3
کامیار بهبودی
کامیار بهبودی
عضو هییت مدیره از 1393/2/31
غلام‌رضا بهروز زرین خامه
غلام‌رضا بهروز زرین خامه
عضو هییت مدیره از 1393/3/31
صفدر گرائلی بورخیلی
صفدر گرائلی بورخیلی
عضو هییت مدیره از 1393/9/12
البرز رستمی راوری
البرز رستمی راوری
عضو هییت مدیره از 1393/10/10
علی ابراهیم
علی ابراهیم
عضو هییت مدیره از 1394/2/14
حمزه علی حاجی پاشا
حمزه علی حاجی پاشا
از 1394/6/1
جواد توسلی مهر
جواد توسلی مهر
از 1395/9/29
محسن کاملان خباز
محسن کاملان خباز
از 1395/9/29
شهرام شاهرخی میلاسی
شهرام شاهرخی میلاسی
از 1395/9/29
سید جواد تقوی سبزواری
سید جواد تقوی سبزواری
از 1395/9/29
برزو مختاری
برزو مختاری
از 1395/9/29
کبری مهرورز یوسف
کبری مهرورز یوسف
از 1395/9/29
امیر صبوری
امیر صبوری
از 1395/9/29
غلام‌رضا ادریسی عراقی
غلام‌رضا ادریسی عراقی
از 1395/9/29
سعید آریان پور
سعید آریان پور
از 1395/9/29
حبیب مرادخانی
حبیب مرادخانی
از 1397/9/26
سیدعلی موسوی
سیدعلی موسوی
از 1397/9/26
ابوالفضل عبدی
ابوالفضل عبدی
از 1397/9/26

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14704102
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه، حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۸۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی وموسسه آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۸۷وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۰/۰۸/xxx۸ انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14484839
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای غلامرضا ادریسی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نماینده گی از شرکت ایران اکسیکو ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۱۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه علی حاجی پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نماینده گی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نماینده گی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نماینده گی از شرکت آسیا بافت بیستون ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وشناسه ملیبه سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب مرادخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نماینده گی از شرکت شرکت صنایع نخ خمین ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ کلیه مکاتبات مربوط به اوراق واسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود ودر صورت غیبت مدیرعامل هریک از اعضاء هیات مدیره به جای ایشان حق امضاء خواهند_داشت . حق امضاء نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281794
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۷/۷/۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ وشرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ وشرکت آسیا بافت بیستون(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ وشرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ وشرکت ایران اکسیکو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019083
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ و باستناد نامه شماره xxx۵۵/xxx مورخ ۱۱/۲/۹۷ صادره از سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه حساب سودوزیان وعملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه آرمان آروین پارس (حسابرسان رسمی) به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۷ انتخاب شدند. ۳ روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689868
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامرضا ادریسی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت ایران اکسیکو (سهامی خاص) با حکم شماره xxx۷/۲۱ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره و خانم کبری مهرورز یوسف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۸/۲۱ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره وآقای حمزه علی حاجی پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۶/۲۱ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای سعید آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxx۴/۲۱ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ وآقای امیر صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxx۵/۲۱ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ حق امضای کلیه مکاتبات مربوط به اوراق واسناد تعهدآور با دو امضائ رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود ودر صورت غیبت رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر صورت غیبت مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره حق امضائ دارند. ۳ تعیین اختیارات مدیرعامل: اعضاء هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را متناسب با حدود اختیارات مدیرعامل مندرج در بند ب ماده ۵۶ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: هماهنگی و دعوت به جلسات هیئت مدیره به طور کلی. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی ارگان‌ها در تمام مراحل و دادسراها و ثبت و شهرداری‌ها و مؤسسات خصوصی و انجمن‌ها و کمیته‌ها با حق توکیل به غیرولو کرارا. انجام کلیه مکاتبات اداری شرکت با حق واگذاری به افراد ذیصلاح در شرکت. نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث و سایر شرایط استخدام طبق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. افتتاح کلیه حسابها نزد بانکها و استفاده از آن به نام شرکت (افتتاح و اختتام حساب بانکی در خارج از کشور به تصویب هیئت مدیره خواهد_بود). دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون. خرید مواد اولیه از منابع داخلی در چهارچوب آیین نامه معاملات و همچنین خرید مواد اولیه از مؤسسات ارگانهای دولتی وابسته و تحت پوشش دولت نهادهای انقلاب و دیگر مؤسساتی که دارای قیمت تثبیتی هستند. خرید کلیه قطعات لوازم یدکی و مصرفی و اثاثیه و سایر لوازم از منابع داخلی در چهارچوب آیین نامه معاملات (خرید از منابع خارجی منوط به تصویب هیئت مدیره خواهد_بود). عقد هر نوع قرارداد فروش و مشارکت در قالب قیمیتهای مصوب هیئت مدیره. و در خصوص مواردی که مصوبه قبلی قیمت در هیئت مدیره ندارد با نظر مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. برنامه ریزی تولید متناسب با بازار فروش داخلی و خارجی و ارائه گزارش ماهانه به هیئت مدیره. تصویب مأموریتهای خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل و با تصویب هیئت مدیره تصویب مأموریتهای داخل کشور توسط کارکنان شرکت. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی له یا علیه شرکت اعم از حقوق کیفری با داشتن تمام اختیارات) به استثنای حق سازش و استرداد دعوی) راجع به دادرسی، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هرگونه اقدام قانونی دیگر برای پیشبرد دعوی و نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکم به چه در دادگاه و چه در دوائر ثبت اسناد لازم باشد با حق توکیل به غیرولو کرارا. انجام کلیات اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رسانیدن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که ثبت و اعلان آن در جراید قانونی الزامی است با حق توکیل به غیرولو کرارا. کلیه خریدهای خارجی با تصویب هیأت مدیره انجام می‌گردد. در غیراینصورت لازم است صورت اسامی منابع خرید و مقدار مورد نیاز و قیمت و کپی پروفرماهای دریافت شده با اظهار نظر مدیرعامل جهت طرح و تصویب به هیأت مدیره ارائه گردد. ارائه گزارش ماهانه از وضعیت تولید، فروش، مواد اولیه، نقدینگی، پرسنل و غیره و پیشنهاد برنامه‌های مورد نظر به هیئت مدیره. ایجاد تسهیلات و انجام همکاری‌های لازم با بازرس قانونی و حسابرسان شرکت جهت بررسی حساب‌های پایان سال مالی. تهیه و تنظیم حساب‌های پایان سال مالی شامل ترازنامه و سود و زیان و سایر حساب‌های مربوط همراه با گزارش کلی از وضعیت شرکت در سال مورد گزارش جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یک بار جهت تأیید هیئت مدیره و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و رعایت سایر مفاد قانون تجارت. تهیه و تنظیم بودجه سالانه حداقل سه ماه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه پیشنهاد اصلاح چارت سازمانی و تعداد افراد و تخصص‌های لازم متناسب با حجم عملیات شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه آیین نامه داخلی شرکت منجمله آیین نامه استخدامی آیین نامه معاملات آیین نامه اداری آیین نامه ملی و آیین نامه مأموریت و هر آیین نامه‌ای که در جریان صحیح امور شرکت لازم باشد جهت تصویب هیئت مدیره (برحسب مورد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610560
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۹/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای سیدجواد تقوی سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای محسن کاملان خباز به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای برزو مختاری به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای شهرام شاهرخی میلاسی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ایران اکسیکو (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای جواد توسلی مهر به کدملی xxxxxxxxx۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460299
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ماده ۳ اساسنامه موضوع فعالیت بشرح زیر اصلاح می‌گردد: الف: تولید انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی (پنبه، پشم، پلی استر، ویسکوز و غیره) ب: بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل انواع پارچه از الیاف طبیعی و مصنوعی ج: اقدام به کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید، فروش، واردات و صادرات انواع الیاف، نخ و محصولات مرتبط طبق ضوابط و قوانین جاری کشور د: نصب ماشین آلات برای تهیه محصولات مرتبط و اشتغال به هرگونه امور مرتبط به صنعت نساجی ه: مشارکت در سایر شرکتها از طریق مشارکت مستقیم یا خرید سهام و: سایر اموریکه به نحوی از انحا در ارتباط با موارد فوق الذکر بوده و موضوع اصلی فعالیت شرکت را تسهیل نماید. ۲ - بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ماده ۵۰ اساسنامه موضوع اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت نزد بانکها، صندوق‌ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز و استرداد آنها - اخذ تسهیلات از بانکها، صندوقها، موسسات مالی و اعتباری مجاز، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت ماده ۳ اساسنامه حاضر. استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه و منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن آنها ولو کرارا. - انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ۳ - ماده ۵۱ اساسنامه موضوع تقسیم سود شرکت بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. در هرحال رعایت ماده xxx قانون تجارت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در این خصوص ضروری است. اعضاء هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگری بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.. مجمع عمومی با اخذ تسهیلات موضوع مصوبه مورخه ۹۵/۰۶/۲۸ ستاد تسهیل امور و رفع موانع تولید استان گیلان موافقت و ضمن اصلاح بند ۱۶ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح فوق، اختیار ترهین اموال منقول و غیرمنقول شرکت را در راستای تامین شرایط اخذ تسهیلات به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364614
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۶. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۶. xxx. xxx سهم بانام ۱. xxx ریالی به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم بانام ۱. xxx ریالی افزایش یافت که مبلغ ۵۴. xxx. xxx. xxx از محل تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول طبق گزارش شماره xxx۳ ک مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ کارشناس رسمی دادگستری تقویم و تسلیم شرکت گردیده و باقیمانده به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال از محل مطالبات حال شده احد از سهامداران تامین گردیده و افزایش یافته_است. بدینوسیله ماده ۶ اساسنامه اصلاح شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374797
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حابرسی خدمات مدیریت ره بین (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به xxx/۰۸/xxx۶ انتخاب شدند. ۳ روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839029
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمزه علی حاجی پاشا با کدملی xxxxxxxxx۳ به استناد حکم شماره xxx۴/۲۱ مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بجانشینی آقایان کامیار بهبودی عضو هیئت مدیره وابوالحسن منشی زاده مدیرعامل به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای البرز رستمی راوری به عنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ وآقای صفدر گرایلی بورخیلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای سیروس شجاعی برجوئی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای علی ابراهیم به عنوان عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ تعیین گردیدند. ۲ - کلیه مکاتبات مربوط به اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود و در صورت غیبت هر یک از نامبردگان یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نسبت به امضاء اقدام می‌نماید. ۳ - دراجرای بند ب ماده ۵۶ اساسنامه اعضای هیئت مدیره کلیه اختیارات خودرا به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. هماهنگی و دعوت به جلسات هیئت مدیره به طور کلی. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه ادارات دولتی ارگان‌ها در تمام مراحل و دادسراها و ثبت و شهرداری‌ها و مؤسسات خصوصی و انجمن‌ها وکمیته‌ها با حق توکیل به غیر ولو کرارا. انجام کلیه مکاتبات اداری شرکت با حق واگذاری به افراد ذیصلاح در شرکت. نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث و سایر شرایط استخدام طبق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. افتتاح کلیه حسابها نزد بانکها و استفاده از آن به نام شرکت (افتتاح و اختتام حساب بانکی در خارج از کشور به تصویب هیئت مدیره خواهد_بود). دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون. خرید مواد اولیه از منابع داخلی در چهارچوب آیین نامه معاملات و همچنین خرید مواد اولیه از مؤسسات - ارگانهای دولتی وابسته و تحت پوشش دولت - نهادهای انقلاب و دیگر مؤسساتی که دارای قیمت تثبیتی هستند. خرید کلیه قطعات لوازم یدکی و مصرفی و اثاثیه و سایر لوازم از منابع داخلی در چهارچوب آیین نامه معاملات (خرید از منابع خارجی منوط به تصویب هیئت مدیره خواهد_بود). عقد هر نوع قرارداد فروش و مشارکت در قالب قیمیتهای مصوب هیئت مدیره. و در خصوص مواردی که مصوبه قبلی قیمت در هیئت مدیره ندارد با نظر مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. برنامه ریزی تولید متناسب با بازار فروش داخلی و خارجی و ارائه گزارش ماهانه به هیئت مدیره. تصویب مأموریتهای خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل و با تصویب هیئت مدیره. تصویب مأموریتهای داخل کشور توسط کارکنان شرکت. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی له یا علیه شرکت اعم از حقوق کیفری با داشتن تمام اختیارات) به استثنای حق سازش و استرداد دعوی) راجع به دادرسی، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هرگونه اقدام قانونی دیگر برای پیشبرد دعوی و نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکم به چه در دادگاه و چه در دوائر ثبت اسناد لازم باشد با حق توکیل به غیر ولو کرارا. انجام کلیات اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رسانیدن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که ثبت و اعلان آن در جراید قانونی الزامی است با حق توکیل به غیرولو کرارا. کلیه خریدهای خارجی با تصویب هیات مدیره انجام می‌گردد. درغیر اینصورت لازم است صورت اسامی منابع خرید و مقدار مورد نیاز و قیمت وکپی پروفرماهای دریافت شده با اظهار نظر مدیرعامل جهت طرح و تصویب به هیات مدیره ارائه گردد. ارائه گزارش ماهانه از وضعیت تولید، فروش، مواد اولیه، نقدینگی، پرسنل و غیره و پیشنهاد برنامه‌های مورد نظر به هیئت مدیره. ایجاد تسهیلات و انجام همکاری‌های لازم با بازرس قانونی و حسابرسان شرکت جهت بررسی حساب‌های پایان سال مالی. تهیه و تنظیم حساب‌های پایان سال مالی شامل ترازنامه و سود و زیان و سایر حساب‌های مربوط همراه با گزارش کلی از وضعیت شرکت در سال مورد گزارش جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یک بار جهت تأیید هیئت مدیره و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و رعایت سایر مفاد قانون تجارت. تهیه و تنظیم بودجه سالانه حداقل سه ماه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه پیشنهاد اصلاح چارت سازمانی و تعداد افراد و تخصص‌های لازم متناسب با حجم عملیات شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه آیین نامه داخلی شرکت منجمله آیین نامه استخدامی – آیین نامه معاملات - آیین نامه اداری – آیین نامه ملی و آیین نامه مأموریت و هر آیین نامه‌ای که در جریان صحیح امور شرکت لازم باشد جهت تصویب هیئت مدیره (برحسب مورد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742616
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۸/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ره بین بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوانو بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشماره ثبت xxx۲۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595935
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي خاور شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ برابر حکم شماره xxx/۲۱ مورخ ۱/۲/۹۴ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند آقای علی ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت ومعدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ برای مدت باقی مانده به جای آقای اردشیر فخاری انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503891
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي خاور شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضای هیئت مدیره تاتاریخ ۲۵/۱۱/۹۵ به قرار زیر انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ـ شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ۲ـ صورتهای مالی سال مالی ۳۰/۰۸/xxx۳ را مورد تصویب قرار گرفت. ۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۴ ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503894
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي خاور شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ برابر حکم شماره xxx۵۲/۲۱ مورخ ۱۶/۹/۹۳ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند آقای البرز رستمی راوری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت به نمایندگی از شرکت لیزینگ اتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ برای مدت باقی مانده بجای آقای غلامرضا بهروز زرین خامه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452291
آگهی تغییرات شرکت ريسندگي خاور شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ برابر حکم شماره xxx۸۱/۲۱ مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند آقای صفدر گرائلی بورخیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت به نمایندگی از شرکت نخ خمین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ برای مدت باقیمانده بجای آقای عباس خبازی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270116
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ـ برابرحکم شماره xxx۵۲/۲۱ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شماره ثبت xxxxxx وبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵ آقای غلامرضا بهروززرین خامه به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان عضوهیات مدیره شرکت ریسندگی خاور(سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰)به نمایندگی ازشرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ برای مدت باقیمانده بجای آقای اسفندیار خورشیدزاده انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091625
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ برابرحکم نمایندگی شماره xxx۷۴/۲۱مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ آقای کامیار بهبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت ریسندگی خاور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی از شرکت کاغذ پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ برای مدت باقیمانده بجای آقای محمد رضا رضایی انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067527
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683557
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ با استعفای آقای سید محمود حسینی خرمی از سمت مدیرعاملی شرکت آقای ابوالحسن منشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید. اعضای هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را متناسب با حدود اختیارات مدیرعامل مندرج در بند ب ماده ۵۶اساسنامه بشرح متن ضمیمه صورتجلسه هیئت مدیره فوق به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند و در چارچوب قانون تجارت به پیوست مورد تایید قراردادندکلیه مکاتبات مربوط به اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. ۲ ـ در صورت غیبت رییس هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیبت مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره حق امضا دارند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562233
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ به استناد حکم شماره xxx۳/۱۹ مورخه ۸/۴/xxx۲ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شماره ثبت xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ آقای عباس خبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع نخ خمین(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۶ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به جای آقای سیدمحمودحسینی خرمی انتخاب گردیدند.
۲ـ به استناد حکم شماره xxx۱/۲۱ مورخ ۱۵/۷/xxx۲ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شماره ثبت xxxxxx و آقای اسفندیار خورشیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه دماوند(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به جای آقای عنایت ذاکری انتخاب گردیدند.
۳ـ به استناد حکم شماره xxx۴/۲۰ مورخ۷/۸/xxx۲ صادره از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شماره ثبت xxxxxx آقای سیروس شجاعی برجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند(سهامی عام) به جای آقای محمدترابی گودرزی انتخاب گردیدند.
۴ـ آقای سیروس شجایی برجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۵ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553711
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365262
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور سهامی عام
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۹۲ شرکت فوق شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ تغییر موارد زیر در شرکت فوق صورت گرفته است.
۱ـ سال مالی شرکت از روز اول آذر ماه هر سال آغاز و در روز سی ام آبان ماه سال بعد به پایان می رسد لذا ماده ۶۴ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مسئول ثبت شرکت های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1258047
آگهی تاسیس انتقالی شرکت ریسندگی خاور سهامی عام
بموجب نامه شماره xxx۵۵/۹۲ مورخ ۲۶/۰۵/xxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۲ مرکز اصلی شرکت ریسندگی خاور (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ واحد ثبتی تهران به نشانی استان گیلان، رشت، کیلومتر ۶ جاده رشت به فومن، کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و در این اداره شماره ثبت xxx۲ ذیل ثبت اولیه بثبت رسیده و از لحاظ امضاء دفاتر در تاریخ ۱۰/۰۹/xxx۲ تکمیل گردیده. مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ مسئول ثبت شرکت های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070015
آگهی تغییر محل شرکت ریسندگی خاور سهامی عام به شماره ثبت۸۴۱۴۵ و شناسه ملی۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۲ محل شرکت به گیلان ـ کیلومتر ۶ جاده رشت به فومن کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986210
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی خاور سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: محمد ترابی گودرزی به ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به ش م xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رضایی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه صنایع کاغذ پارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید محمود حسینی خرم به ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت صنایع نخ خمین به ش م xxxxxxxxx۸۷ بسمت مدیرعامل و اردشیر فخاری به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به ش م xxxxxxxxx۸۶ و عنایت ذاکری به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به ش م xxxxxxxxx۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات مربوط به اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986240
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی خاور سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به ش م xxxxxxxxx۳۵ و شرکت صنایع نخ خمین به ش م xxxxxxxxx۸۷ و شرکت گروه صنایع کاغذ پارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به ش م xxxxxxxxx۸۰ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن با ش م xxxxxxxxx۸۶.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات