صنایع پوشش ایران

شرکت صنایع پوشش ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10720116100 (فعال)
5
افراد
10
آگهی‌ها
982
شماره ثبت
1352/5/31
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع پوشش ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع پوشش ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 11511347
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشش سهامی عام بشماره ثبت ۹۸۲‌ـ ۶/۳/۶۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۷/۱۰/۹۰ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۱۱/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ با خروج شرکت تتیس کیش از عضویت هیئت مدیره شرکت آقای نصرت اله صمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید باقری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یونس ناصر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای آرش دلجو به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد امیر دارابی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت آریان کالیوس آسیا و باستناد حکم شماره xxx/آ ک‌ـ ۲۴/۱۰/۹۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی دو سال تعیین گردیدند.

۲ـ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و شرکت با امضای ثابت آقای نصرت اله صمدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یک امضا از بین سایر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 455295

آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشش ایران سهامی عام
بشماره ثبت xxx ـ ۶/۳/۶۰ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۱/۸/۹۰ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۸/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقایان نصرت اله صمدی و سعید باقری و یونس ناصر و آرش دلجو و شرکت بین المللی تتیس کیش به نمایندگی آقای نور محمد سعد الهی باستناد حکم شماره xxx ت ک ـ ۱۹/۸/۹۰ صادره از شرکت مذکور برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه آقای نصرت اله صمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادهای شرکت با امضای ثابت آقای نصرت اله صمدی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یک امضا از بین سایر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 455329

آگهی رسمی شرکت صنایع پوشش ایران سهامی عام
بشماره ثبت xxxـ ۶/۳/۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
بموجب نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۶ـ ۳۰/۸/۹۰ و xxx/۵/۴/xxxxxx/xxx۷ـ ۱۳/۹/۹۰ دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رشت باستناد به دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ـ ۳۰/۶/۸۹ صادره از شعبه xxx دادگاه عمومی حقوقی تهران کلیه اقدامات شرکت به وضع سابق قبل از صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۷/۷/۸۵ اعاده گردیده است مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213941
آگهی رسمی شرکت صنایع پوشش ایران سهامی عام بشماره ثبت ۹۸۲ ۶/۳/۶۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰
بموجب نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۶ ۳۰/۸/۹۰ و xxx/۵/۴/xxxxxx/xxx۷ ۱۳/۹/۹۰ دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رشت باستناد به دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ ۳۰/۶/۸۹ صادره از شعبه xxx دادگاه عمومی حقوقی تهران کلیه اقدامات شرکت به وضع سابق قبل از صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۷/۷/۸۵ اعاده گردیده است مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298681
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشش ایران سهامی عام بشماره ثبت ۹۸۲ ۶/۳/۶۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۱/۸/۹۰ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۸/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ آقایان نصرت اله صمدی و سعید باقری و یونس ناصر و آرش دلجو و شرکت بین المللی تتیس کیش به نمایندگی آقای نور محمد سعد الهی باستناد حکم شماره xxx ت ک ۱۹/۸/۹۰ صادره از شرکت مذکور برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه آقای نصرت اله صمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادهای شرکت با امضای ثابت آقای نصرت اله صمدی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یک امضا از بین سایر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11925897
آگهی رسمی شرکت صنایع پوشش ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۸۲ـ۶/۳/۶۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰
باستناد دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ـ۳۰/۶/۸۹ صادره از شعبه xxx دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده اجرائی کلاسه ۵/xxxxxx و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۴ـ۲/۸/۹۰ دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رشت صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۱۷/۷/۸۵ شرکت صنایع پوشش (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxx موضوع آگهی تغییرات شماره xxx۰/ث ـ۲۶/۹/۸۵ که در تاریخ ۶/۱۰/۸۵ تحت شماره xxx۱۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است ابطال گردیده، فلذا مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143086
آگهی تغییرات شرکت منحله صنایع پوشش ایران (سهامی عام) در حال تصفیه بشماره ثبت ۹۸۲ ۱۶/۳/۶۰و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۱۲/۳/۸۹ و صورتجلسه هیئت تصفیه ۲۹/۳/۸۹ شرکت فوق تغییرات ذیل اتخاذ گردیده است:

۱ـ اعضای هیئت تصفیه به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سیروس نقدی به استناد حکم شماره xxx۶ ـ ۲۱ مورخ ۱۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌عام) به عنوان مدیر اجرایی تصفیه

۲ـ آقای حسین خزایی‌پول به استناد حکم شماره xxx۰ ـ ۲۱ مورخ ۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت تهران لاله (در حال تصفیه) به عنوان عضو غیر موظف هیئت تصفیه

۳ـ آقای محمد آشفته به استناد حکم شماره xxx۸ ـ ۲۱ مورخ ۱۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات (در حال تصفیه) به عنوان عضو غیر موظف هیئت تصفیه

۴ـ آقای صفدر گرائلی‌بورخیلی به استناد حکم شماره xxx۴ ـ ۲۱ مورخ ۱۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (در حال تصفیه) به عنوان عضو غیر موظف هیئت تصفیه

۵ـ آقای مجید قاسمی به استناد حکم شماره xxx۲ ـ ۲۱ مورخ ۱۷/۳/۸۹ به نمایندگی از شرکت صنایع نخ خمین (سهامی‌خاص) به عنوان عضو غیر موظف تصفیه انتخاب گردیدند.

۲ـ مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و بهادار بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه و در غیاب مدیر اجرایی تصفیه با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت تصفیه (متفقاً) با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10627747
آگهی تغییرات شرکت منحله صنایع پوشش ایران(سهامی عام) در حال تصفیه بشماره ثبت ۹۸۲ ۱۶/۳/۶۰و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹/۳/۸۹ شرکت فوق که این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10882061
آگهی انحلال شرکت صنایع پوشش ایران سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ شرکت فوق که در تاریخ ۱۶/۳/۶۰ تحت شماره xxx در این دایره به ثبت رسید:

۱ـ با عنایت به شمول ماده xxx نسبت به شرکت، انحلال شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به نمایندگی آقای مجید قاسمی طی حکم شماره xxx۳‌ـ ۲۵/۱۲/۸۸ بسمت مدیر اجرایی تصفیه و شرکت تهران لاله،‌ نمایندگی آقای حسن خزائی پول طی حکم شماره xxx۵‌ـ ۲۵/۱۲/۸۸ و شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات به نمایندگی آقای محمد آشفته طی حکم شماره xxx۷‌ـ ۲۵/۱۲/۸۸ و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی آقای صفدر گرایلی طی حکم شماره xxx۹‌ـ ۲۵/۱۲/۸۸ و شرکت صنایع نخ خمین بنمایندگی آقای سیروس نقدی طی حکم شماره xxx۱ـ ۲۵/۱۲/۸۸ بسمت اعضای غیر موظف هیئت تصفیه به نشانی محل تصفیه تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه ششم پلاک ۱۶ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا بعنوان ناظر تصفیه انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵ـ مقرر گردید کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت با امضای مشترک اعضای هیئت تصفیه و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10856633
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشش ایران (سهامی عام )شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۶۱۰۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۸۸ شرکت فوق ثبت شده و به شماره xxx مورخ ۱۶/۳/xxx۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است :

۱ ـ آقای شیرعلی شهریاری به استناد حکم شماره xxx۰ ـ ۳۳ مورخ ۱۳/۵/۸۸ به نمایندگی از شرکت تهران لاله (سهامی خاص) به جانشینی آقای احمد مکانیک به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی پذیرفته شدند .

۲ ـ ۲۴ مورد از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۵ اساسنامه بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید .

۱ ـ انجام کلیه عملیات شرکت ۲ ـ نعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل ۳ ـ انتخاب مدیران فنی و بازرگانی و اداری و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان ۴ ـ نمایندگی شرکت نزد کلیه اشخاص و ادارات و مقامات و دادگاههای حقیقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی نزد دفاتر رسمی و مقامات دولتی و غیر دولتی ، کنسولگری ها و نزد شخصیت های حقوقی ایرانی و خارجی و بانک ها بدون استثناء ۵ ـ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره ۶ ـ تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی ۷ ـ انجام تشریفات گمرکی ۸ ـ انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی به کار صندوق ۹ ـ مدیر عامل می تواند اختیارات خود را به دیگری (نماینده یا جانشین) واگذار نماید ۱۰ ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری و دفاع از آنها با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و اجرای حکم منجمله وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، و ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوا ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در امور مدنی و ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی و سایر امور مربوط به اجرای ثبتی و مدنی، ترک تعقیب و انصراف از شکایت ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل به غیر ولو کراراً " و عزل وکیل و تجدید انتخاب وکیل ، تعیین حق الوکاله و پرداخت آن ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت .

ب: هیئت مدیره در موارد ذیل اختیارات خود را بشرح زیر بطور مشروط ، به مدیر عامل تفویض می نماید:

۱۱ ـ مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش و اقدام به عقد هرگونه قرارداد و موافقتنامه . «مشروط به آنکه در بخش سازش موضوع در هیئت مدیره مطرح و اتخاذ تصمیم شود».

۱۲ ـ بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هر گونه مسائل مربوط به شرکت .«مشروط به آنکه هرگونه صلح ، با ارائه پیشنهاد از طرف مدیر عامل و طرح آن در هیئت مدیره اتخاذ تصمیم شود ».

۱۳ ـ تعیین مخارج شرکت و کنترل آن . « مشروط به آنکه کلیه امور با رعایت آیین نامه معاملات انجام شود . »

۱۴ ـ تعیین و عزل وکیل و نماینده و حامل و کارشناس و داور و داور سازش و استخدام متخصصین و به کار گماردن کارگران و تعیین حقوق و حق الزحمه و مزد آنان . « مشروط به آنکه کلیه امور با رعایت آئین نامه های منربوط انجام شود .»

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات