الکتریک ایران رشت

شرکت الکتریک ایران رشت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10720039367
7
افراد
19
آگهی‌ها
56430
شماره ثبت
1334/4/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14641732
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی امجدتراز (به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵) بعنوان بازرس اصلی و اکرم خدابنده لو (به کدملی xxxxxxxxx۴) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529211
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسیدشرکت تولیدقطعات پرسی غیرفلزی الکتریک گیلان ( xxxxxxxxx۹۴ ) شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان ( xxxxxxxxx۳۳ ) شرکت پیچ سازی الکتریک گیلان ( xxxxxxxxx۱۴ ) شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان ( xxxxxxxxx۹۳ ) شرکت تولیدقطعات فلزی غیرآهنی الکتریک گیلان ( xxxxxxxxx۰۰ ) برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی آئین ابرارآریا ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ) بعنوان بازرس اصلی و اکرم خدابنده لو ( به کدملی xxxxxxxxx۴ ) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571819
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آئین ابرارآریا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰) بعنوان بازرس اصلی و نرگس خدابنده لو (به کدملی xxxxxxxxx۱) بعن وان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشارابرار وابراراقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427636
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق به ادار و تعه دآور ش رکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متغیراز بین ۳ عضو هیات مدیره ۵ نفره، به اسامی محمود علی زاده (به کدملی xxxxxxxxx۹) عباس رجامند (به کدملی xxxxxxxxx۵) محمدرضا نظریان (به کدملی xxxxxxxxx۴) و نامه‌های اداری فقط با امضاء مدیرعامل (عادل فرزانه وش به کدملی xxxxxxxxx۱)، به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029906
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریابصیراندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی ونرگس خدابنده لو کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717783
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت تولید قطعات پرسی غیرفلزی الکتریک گیلان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی عادل فرزانه وش بسمت نایب رئیس ومدیرعامل - شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی عباس رجامند بسمت عضو هیأت مدیره - شرکت پیچ سازی الکتریک گیلان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حمیدرضا قبه بسمت رئیس هیأت مدیره - شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی محمود علی زاده بسمت عضو هیأت مدیره - شرکت تولید قطعات فلزی غیرآهنی الکتریک گیلان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمدرضانظریان بسمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متغیر از بین ۳ عضو. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717804
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدقطعات پرسی غیرفلزی الکتریک گیلان (xxxxxxxxx۹۴) به نمایندگی عادل فرزانه وش (به کدملی xxxxxxxxx۱) شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (xxxxxxxxx۳۳) به نمایندگی عباس رجامند (به کدملی xxxxxxxxx۵) شرکت پیچ سازی الکتریک گیلان (xxxxxxxxx۱۴) به نمایندگی حمیدرضا قبه (به کدملی xxxxxxxxx۱) شرکت طراحی مهندسی ومدیریت مونتاژالکتریک گیلان (xxxxxxxxx۹۳) به نمایندگی محمودعلی زاده (به کدملی xxxxxxxxx۹) شرکت تولیدقطعات فلزی غیرآهنی الکتریک گیلان (xxxxxxxxx۰۰) به نمایندگی محمدرضانظریان (به کدملی xxxxxxxxx۴) برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466389
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متغیر ازبین ۳ عضو هیئت مدیره به اسامی محمود علیزاده (به کدملی xxxxxxxxx۹) عباس رجامند (به کدملی xxxxxxxxx۵) محمدرضانظریان (به کدملی xxxxxxxxx۴) و نامه های اداری فقط با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357489
آگهی تغییرات شرکت الکتریک‌ایران رشت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ تصویب شد مؤسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم نرگس خدابنده لو به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375425
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت۵۶۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان انقلاب ـ خیابان نجات الهی ـ نبش کوچه شیرین ـ پلاک۶۴ ـ طبقه دوم ـ واحد۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره متغیر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و نامه های اداری فقط با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت اعتبار دارد..
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800174
آگهی تصمیمات شرکت الکتریک ایران رشتسهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود علیزاده xxxxxxxxx۹ حمیدرضا قبه xxxxxxxxx۱ عباس رجامند xxxxxxxxx۵ عادل فـرزانه وش xxxxxxxxx۱ محمدرضا نظریان xxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800175
آگهی تصمیمات شرکت الکتریک ایران رشتسهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ حمیدرضا قبه به سمت رئیس هیئت مدیره، عادل فرزانه وش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود علیزاده به سمت مدیرعامل و عباس رجامند و محمدرضا نظریان به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متغیر و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء فقط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862030
آگهی تصمیمات شرکت الکتریک ایران رشت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ حمیدرضا قبه به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عادل فرزانه‌وش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمود علیزاده به سمت مدیرعامل و عباس رجامند و محمدرضا نظریان به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متغیر و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء فقط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11851723
آگهی تصمیمات شرکت الکتریک ایران رشت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود علیزاده xxxxxxxxx۹ حمیدرضا قبه xxxxxxxxx۱ عباس رجامند xxxxxxxxx۵ عادل فـرزانه‌وش xxxxxxxxx۱ محمدرضا نظریان xxxxxxxxx۴

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10717411
آگهی انتقالی
به موجب نامه شماره xxx۳ ت ـ ۲۸/۶/۸۹ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رشت محل شرکت الکتریک ایران رشت سهامی‌عام به تهران سعادت‌آباد سرو غربی خیابان ریاضی بخشایش کوچه ۱۱ غربی پلاک ۳۷ منتقل گردیده است که در این اداره تحت شماره xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به ثبت رسیده و امضای ذیل دفاتر در تاریخ ۱۱/۷/۸۹ تکمیل گردیده و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11078812
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۴۱ـ ۲۲/۴/۳۴و شماره شناسه ملی۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۸۹ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۳۰/۴/۸۹ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید قدیانی به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقایان محمود علیزاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا قبه سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقایان عادل فرزانه‌وش و عباس رجامند و محمدرضا نظریان به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و نامه‌های اداری و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره (متغیر) و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های اداری فقط با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ تبصره ذیل به ماده ۵ اساسنامه افزوده گردید: (هیئت‌مدیره می‌تواند هر موقع که لازم بداند نشانی مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و شعبی در سایر شهرستان‌ها تاسیس نماید).

۷ـ نشانی دفتر مرکزی شرکت از مکان قبلی به تهران سعادت‌آباد خیابان سرو غربی خیابان ریاضی بخشایش کوچه ۱۱ غربی پلاک ۳۷ انتقال یافته و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید.

ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9734262
آگهی تغییرات موسسه مشاوره حقوقی ابوطالب کریمی سلیماندارابی بشناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۹۳۶۷
طبق صورت جلسه مورخ ۲۴/۴/۸۹ موسسه فوق که در تاریخ ۶/۱۱/۸۲ تحت شماره xxx در این دایره به ثبت رسیده است:

۱ـ به استناد پروانه شماره xxx۶/xxx/م/پ ـ ۶/۱۱/۸۷ صادره از مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت موسسه فوق از پایه دو به پایه یک ارتقاء یافت و ماده دو اساسنامه اصلاح گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125076
آگهی تغییرات شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی عام)
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۸۸ شرکت فوق ثبت شده به شماره xxx ۲۲/۴/۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده_است: ۱ آقای محمود علیزاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز شاهنواز نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا قبه و عباس رجامند و عادل فرزانه وش به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ماموریت مندرج در مجمع عمومی ثبت شده مورخه ۲۰/۴/۸۷ انتخاب گردیدند لذا مقرر گردید که حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متغیر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689013
آگهی تغییرات
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۷/۴/۸۸ شرکت الکتریک ایران رشت سهامی‌عام به شماره ثبت xxx مورخ ۲۲/۴/۳۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است.

۱ـ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید قدیانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۸۷ انتخاب گردید.

ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات