صنایع پتروشیمی گلستان

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10700144582 (فعال)
17
افراد
15
آگهی‌ها
5757
شماره ثبت
1386/1/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14548557
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای الطفات کامیاب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره , شرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت شده به شماره xxx۳ بنمایندگی آقای علاءالدین حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره ، شرکت بازرگا نی کام یاب کام گلستان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت شده به شماره xxx۵ بنمایندگی آقای محمد علی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیأت مدیره ، شرکت آروند بنای ورکان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت شده به شماره xxx۱ بنمایندگی آقای سعید امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیأت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کارآمد گلستان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت شده بشماره xxx۴ بنمایندگی آقای اردشیر حسامی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو اصلی هیأت مدیره ، شرکت راهسازان زر افشان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت شده بشماره xxxxxx بنمایندگی خانم فاطمه جهانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو علی البدل هیأت مدیره ، آقای صاحب نجفی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیأت مدیره و آقای اردشیر حسامی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل . برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545044
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الطفات کامیاب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت بازرگانی کام یاب کام گلستان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت شده به شماره xxx۵ و شرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان ( سهام خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت شده به شماره xxx۳ و شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کارآمد گلستان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت شده به شماره xxx۴ و شرکت آروند بنای ورکان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت شده به شماره xxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت راه سازان زر افشان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت شده به شماره xxxxxx و آقای صاحب نجفی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253566
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت های مالی وسود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و همچنین مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ برای یک سال تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135342
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر حسامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۷بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه به مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041389
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین آل کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نمایندۀ بانک صادرات ایران و آقای علاءالدین حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بجای آقای یداله وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نمایندۀ شرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان در هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920685
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ (ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و همچنین مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ برای یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847032
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای محمدرضا کریم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نمایندۀ بانک صادرات ایران در هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764581
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل جدید شرکت به آدرس استان گلستان گرگان بلوارناهارخوران عدالت ۹۵ ساختمان دوم سمت راست به کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458173
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. بانک صادرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت شده به شماره xxx۳ و شرکت بازرگانی کام یاب کام گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت شده به شماره xxx۵ وشرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان (سهام خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت شده به شماره xxx۳ و شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کارآمد گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت شده به شماره xxx۴ و شرکت آروند بنای ورکان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت شده به شماره xxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره وشرکت راه سازان زر افشان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت شده به شماره xxxxxx و شرکت تولیدی توزیعی اعتماد فرهنگیان گنبد (تعاونی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت شده به شماره xxx۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458184
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی کام یاب کام گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت شده به شماره xxx۵ بنمایندگی آقای الطفات کامیاب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت شده به شماره xxx۳ بنمایندگی آقای یداله وفایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت شده به شماره xxx۳ بنمایندگی آقای محمدرضا کریم بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره شرکت آروند بنای ورکان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت شده به شماره xxx۱ بنمایندگی آقای محمدرضا رضا شاطری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کارآمد گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت شده به شماره xxx۴ بنمایندگی آقای نادعلی نوچمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات مدیره شرکت راه سازان زر افشان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت شده به شماره xxxxxx بنمایندگی خانم فاطمه جهانشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره شرکت تولیدی توزیعی اعتماد فرهنگیان گنبد (تعاونی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت شده به شماره xxx۷ بنمایندگی آقای حسین کوهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره آقای علاءالدین حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظائف خود را انجام دهند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613502
آگهی تغییرات شرکت صنايع پتروشيمي گلستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-تراز نامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.-مؤسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و همچنین مؤسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.-روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665515
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان سهامی عام شماره ثبت ۵۷۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای الطفات کامیاب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت کام یاب کام گلستان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مقامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از بانک صادرات ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید نجداحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت صنایع ذوب شمال بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا قاسمی شهری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت خدماتی فنی بازرگانی صنعتی پتروشیمی گلستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علاالدین حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت زرین باف کام گلستان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و انتخاب گردیدند.
مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665517
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان سهامی عام شماره ثبت ۵۷۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و همچنین موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال تعیین گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران و شرکت خدماتی فنی صنعتی و بازرگانی پترو دشت گلستان و شرکت کام یاب کام گلستان و شرکت زرین باف کام گلستان و شرکت صنایع ذوب شمال بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت راه سازان زرافشان و شرکت سرمایه گذاری اقتصاد کار آمد گلستان بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10738817
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان سهامی عام بشماره ثبت ۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/xxx۰ و ۵/۵/xxx۰ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان حسابرس مستقل بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ـ آقای الطفات کامیاب به نمایندگی از شرکت کام یاب کام گلستان سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد‌رضا حیدر‌نیا به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا امیری (خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیر‌عامل و آقای محمد‌رضا شوشتری به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر قربانی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید نجد احمدی به نمایندگی از شرکت صنایع ذوب شمال سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مهشید سادات نیاکان به نمایندگی از شرکت زرین باف کام گلستان سهامی خاص و آقای رضا محمد بنمایندگی از شرکت پترو دشت گلستان سهامی خاص بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال (۱۰/۳/xxx۲) انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11973791
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی گلستان سهامی عام بشماره ثبت۵۷۵۷و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۴۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۸۹ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی آروین پیام به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمد عابدینی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های تعیین شد.

اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات