سرمایه گذاری استان گلستان

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10700141201 (فعال)
0
افراد
12
آگهی‌ها
5413
شماره ثبت
1385/7/24
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری استان گلستان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری استان گلستان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14806786
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ ونامه شماره xxx۴۱,xxx مورخ ۰۷/۰۶/xxx۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۷ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان آروین پارس بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه حساب سود و زیان مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۶ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112589
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ " حداقل سهام وثیقه " هر یک از مدیران شرکت از xxx۰ سهم به xxx سهم وثیقه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858820
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. - روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278815
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۴۱۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۳ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیر الانتشار اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل شرکت انتخاب گردید . اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان کردکوی ـ شرکت تعاونی عدالت شهرستان آزادشهر ـ شرکت تعاونی عدالت شهرستان بندرگز ـ شرکت تعاونی عدالت شهرستان رامیان ـ شرکت تعاونی عدالت شهرستان علی آباد ـ شرکت تعاونی عدالت شهرستان گرگان ـ شرکت تعاونی عدالت شهرستان مینودشت بعنوان اعضای اصلی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان آق قلا ـ شرکت تعاونی عدالت شهرستان گنبد کاووس بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278826
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۴۱۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تعاونی عدالت آزادشهر به نمایندگی آقای حمیدرضا متقاعدی بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی عدالت علی آباد کتول به نمایندگی آقای سیدمرتضی میرجمال الدین بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی عدالت رامیان به نمایندگی آقای محمود نظری خان ببین بعنوان منشی هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی عدالت گرگان به نمایندگی آقای حسین رجبعلی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی عدالت کردکوی به نمایندگی آقای سید عبدالمجید مسلمی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی عدالت مینودشت به نمایندگی آقای سید نجیب حسینی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ شرکت تعاونی عدالت بندرگز به نمایندگی آقای مهدی بائی بعنوان عضواصلی هیئت مدیره ومدیر عامل انتخاب گردیدند که بر اساس موارد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082323
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را بعنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت xxx۳وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ را بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین نمود. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11371498
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۴۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۱۴۱۲۰۱
به استناد مجوز شماره xxxxxx/xxx ـ مورخ ۸/۵/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۹ شرکت مذکور سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610790
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان سهامی خاص بشماره ثبت۵۴۱۳و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل‌ دلقندی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9861302
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۱۳و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
باستناد صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۶/xxx۹‌ـ ۲۷/۶/xxx۹ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقای مهدی بائی‌ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بندرگز بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید مرتضی میرجمال‌الدین به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام‌ عدالت شهرستان علی‌آباد بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا متقاعدی (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل و آقایان سید نجیب حسینی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مینودشت و همچنین حسین رجبعلی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان گرگان و آقای محمود نظری‌خان‌ببین به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رامیان بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقای عبدالحکیم خرمالی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان گنبد و آقای ناصر طراج به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندترکمن و آقای محمد کوچک‌نژاد به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کلاله بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653761
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۸۸ شرکت مذکور آقای حسین رجبعلی بسمت عضو جدید هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان گرگان انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750125
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان (سهامی‌خاص) به شماره ثبت۵۴۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۸ شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ مرکز اصلی شرکت در گرگان به خیابان ولیعصر عدالت ۲۳ مجتمع کیهان واحد ۱۴ منتقل و در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۸ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل دلقندی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسنادو املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات