شیر پاستوریزه پگاه گلستان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10700129398 (فعال)
19
افراد
30
آگهی‌ها
4258
شماره ثبت
1383/9/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14645451
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت . - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . - روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496486
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمدرضا سهرائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بر اساس معرفی نامه شماره xxx۵۲ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای رضا کریم نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ براساس حکم شماره xxx۵۵ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ ، شرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای ابراهیم نظری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بر اساس معرفی نامه شماره xxx۵۴ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ ، شرکت شیر خشک نوزاد پگاه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بر اساس معرفی نامه شماره xxx۵۳ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ وشرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بر اساس معرفی نامه شماره xxx۵۶ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تا تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496497
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمدرضا سهرائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بر اساس معرفی نامه شماره xxx۵۲ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای رضا کریم نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ براساس حکم شماره xxx۵۵ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ، شرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای ابراهیم نظری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بر اساس معرفی نامه شماره xxx۵۴ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ، شرکت شیر خشک نوزاد پگاه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بر اساس معرفی نامه شماره xxx۵۳ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بر اساس معرفی نامه شماره xxx۵۶ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا کریم نژاد به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند . - اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ، ضمنا هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز - ح ن ع د ( به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی ) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید . - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229025
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمد رضا سهرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ باستناد حکم شماره xxx۵۳ مورخ xxx۷/۰۵/۲۷ به عنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۷ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ کماکان به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضوهیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۷ و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ کماکان به نمایندگی آقای رضا کریم نژاد با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۷ ضمناً آقای رضا کریم نژاد با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. مابقی نمایندگان حقیقی عضو حقوقی هیات مدیره کماکان در سمت خود باقی هستند. - هیات مدیره به اتفاق آرا بند های الف – ز- ح – ن – ع – د ( به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی ) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091926
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051577
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای احمد نظری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ با استناد به حکم شماره xxx۰ مورخ xxx۷/۰۱/۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ کماکان به نمایندگی آقای رضا کریم نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل شرکت تا تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۷ انتخاب شدند. هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز - ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851405
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶/۱۰/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ کماکان به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۷ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای رضا کریم نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ براساس حکم شماره xxx۴۱ مورخ xxx۶/۱۰/۲۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۷. ضمنا آقای رضا کریم نژاد به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۷ شرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محمد مهدی شکری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۷. شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۷. د) اختیارات مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء:. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید.. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای رضا کریم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468211
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386053
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره وشرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای مهدی پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره وشرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره وشرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محمد مهدی شکری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره وشرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهدی پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت تا تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۷ انتخاب شدند. - اختیارات مدیر عامل و تعیین دارندگان حق امضاء: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل آقای مهدی پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386058
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197112
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ کماکان به نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵. شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مهدی پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بر اساس حکم شماره xxx۴۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵. شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ کماکان به نمایندگی آقای سیدجلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ کماکان به نمایندگی آقای محمد مهدی شکری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵. شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ کماکان به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵. آقای مهدی پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان شخص حقیقی برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت جایگزین جناب آقای سیدجلال شریف الحسینی انتخاب شدند که بر اساس قسمتی از لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. اختیارات مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء: هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای مهدی پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و یکی ازاعضای هیات مدیره ودر غیاب آنها باامضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106973
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ کماکان به نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ کماکان به نمایندگی آقای سیدجلال شریف الحسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای محمد مهدی شکری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بر اساس حکم شماره xxx۹ مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای اسماعیل بیاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ براساس حکم شماره xxx۱ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی آقای روح اله خواجه تراب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بر اساس حکم شماره xxx۴ مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ آقای سیدجلال شریف الحسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان شخص حقیقی کماکان برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند که بر اساس قسمتی از لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. د) اختیارات مدیرعامل و تعیین دارندگان حق امضاء: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های الف ز ح ن ع د (به استثنا تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای سیدجلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مدیر امور مالی حمید بادپا (به شماره ملی xxxxxxxxx۲) و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885764
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763407
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام بشرح ذیل میباشد: ۱. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان شماره ثبت xxx۸ گرگان ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: تهیه، تولید، خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و فرآورده‌های آن و انواع محصولات پودری بر پایه لبنیات و انواع آب میوه و نکتار و نوشیدنی و سایر فرآورده‌های لبنی و غذایی پاستوریزه و استریلیزه مبادرت به هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیس شعبه یا شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در کلیه بخشهای اقتصادی در داخل یا خارج کشور انتشار و فروش اوراق مشارکت و قرضه و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و مشارکت یا سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ارائه خدمات مشاوره‌ای، طراحی و ساخت و نصب ماشین آلات تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی به سایر موسسات برقراری ارتباط علمی و فنی و تحقیقات با مراکز داخلی خارجی مرتبط با صنعت شیر و انجام آزمون‌های مرتبط و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان گلستان، شهر گرگان، میدان بسیج، ابتدای جاده هزارپیچ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود. ۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم با نام یک هزار ریالی میباشد که تمامی آن پرداخت گردیده است ۶ شرکت فاقد سهام ممتاز و بی نام میباشد. ۷ هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای سیدوحید وحیدی فرزند سید احمد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی سیدجلال شریف الحسینی فرزند سیدابراهیم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی مهرداد وخشور حفظ آباد فرزند غلام حسن بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی ابراهیم نظری فرزند انه قربان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی محمدحسین دهقانی تفتی فرزند عباس علی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: ۱/۸) اعلامیه خرید سهام ۲/۸) گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳/۸) اصل ورقه سهام ۴/۸) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ۱/۹) تقسیم سود: طبق ماده ۳۷ اساسنامه با پیشنهاد از طرف هیئت مدیره و طبق ماده ۱۸ اساسنامه با تصویب مجمع عمومی شرکت میزان سود تقسیمی تصویب میگردد. ۲/۹) تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود. طبق ماده ۳۷ اساسنامه، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۳/۹) انحلال و تصفیه: طبق ماده ۵۲ اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره باستناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکانپذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. طبق ماده ۵۳ اساسنامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۴/۹) اندوخته قانونی و اختیاری: طبق ماده ۵۱ اساسنامه، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلندمدت شرکت به مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال، بدهیهای احتمالی به مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال میباشد. ضمنا تعهدات سرمایه‌ای به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال میباشد. ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار تعادل جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت میباشد. شایان ذکر است اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در این اداره و در مرکز شرکت تجاری جهت مراجعه علاقه مندان آماده میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654937
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) تعیین سمت اعضای هیأت مدیره: - شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ کماکان به عنوان رئیس هیأت مدیره. - شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. - شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی آقای ابراهیم نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. - شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بر اساس حکم شماره xxx۲/ ص/ ۱۰/۹۴ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین آقای حمید رضا جباری امیری گردیدند تا بر اساس قسمتی از لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. آقای سید جلال شریف الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان شخص حقیقی خارج از اعضا برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵) به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب می‌گردد. **کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل آقای سید جلال شریف الحسینی و مدیر امور مالی آقای حمید بادپا (به شماره ملی xxxxxxxxx۲) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبرمی باشد. **اختیارات مدیر عامل و حق امضاء:. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ و ۴ و ۱۳ و ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481640
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بر اساس حکم شماره xxx۳/ص/۹۴/۱۰ مورخ ۱/۰۶/۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره. ـ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی جناب آقای مهرداد وخشور حفظ آباد با کدملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. ـ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی جناب آقای سیدجلال شریف الحسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی جناب آقای حمید رضا جباری امیری با کدملی xxxxxxxxx۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی جناب آقای ابراهیم نظری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند که بر اساس قسمتی از لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. د) اختیارات مدیرعامل و حق امضاء:. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند های ۱و۴و۱۳و۱۵ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387808
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار تعادل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ مؤسسه حسابرسی امین محاسب پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133503
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ به هیئت مدیره اختیار داده شد که طبق ماده xxx قانون تجارت نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133515
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxxسهم عادی با نام هریک به ارزشxxx۰ ریال از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به شماره گواهی xxx۳ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ نزد بانک ملی شعبه شهید مفتح گرگان افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045227
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای طه خورسند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شماره ثبتxxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلال شریف الحسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا جباری امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای ابراهیم نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی تعیین گردیدند. ـ هیئت مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱و۴ و۶ و۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳و ۱۵و۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما"با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045203
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵و شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045215
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه یا پنج نفر عضو که توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد، مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771730
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634221
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم علیزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پگاه گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد وخشور حفظ آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پگاه لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده (۱۳/۱۰/xxx۳) خدمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد واوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و مدیرمالی شرکت و در غیاب هریک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634218
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع شرکت برقراری ارتباط علمی و فنی و تحقیقات با مراکز داخلی و خارجی مرتبط با صنعت شیر و انجام آموزن های مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به شرح فوق اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631945
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای ابراهیم علیزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پگاه گیلان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد و خشور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد رویایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پگاه لرستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ۱۳/۱۰/xxx۳ خدمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۸، ۷، ۶، ۴، ۱ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758170
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۹/۲/xxx۰ شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت

۲ـ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی به سمت بازرس علی‌البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب شدند

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک‌گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419229
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی خاص بشماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۸۹ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ آقای ابراهیم علیزاد به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن عابدینی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.

۳ـ کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیر‌عامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آن‌ها با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239177
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۵/xxx۹ شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

۱ـ آقای ابراهیم علیزاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن عابدینی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ بندها ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ ـ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

۳ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و امضای ثابت مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11312329
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان سهامی خاص بشماره ثبت ۴۲۵۸ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۸۹ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرسی و بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات