بازرگانی و تولیدی مرجانکار

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10700073536 (فعال)
5
افراد
21
آگهی‌ها
1156
شماره ثبت
1360/1/20
تاریخ تأسیس

اشخاص بازرگانی و تولیدی مرجانکار

در این بخش تمامی اشخاصی که در بازرگانی و تولیدی مرجانکار دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی و تولیدی مرجانکار

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بازرگانی و تولیدی مرجانکار در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14863465
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1156 و شناسه ملی 10700073536
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/02/1397و مجوز مجوز شماره 009 ـ 515910 /984 مورخ 16/2/1398 سازمان بورس اوراق بهادار و اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی به شماره 139830412405002293 مورخ 14/06/1398 سرمایه شرکت از مبلغ 40 میلیارد ریال به 70 میلیارد ریال منقسم به 70.000.000 سهم 1000 ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریزنقدی ، مبلغ 18.987.853.521 ریال از طریق مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ 11.012.146.479 ریال از طریق آورده نقدی طی گواهی به شماره 469 مورخ 15/7/1398 بانک سپه شعبه مرکزی گرگان افزایش یافت وماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش980730762469589  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761893
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای مصطفی رقیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت xxx۰۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای هادی قره باغی یامچی دارای کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس دادرس دارای کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل دارای کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۸ تعیین گردیدند. ـ هیئت مدیره موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر. • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه های مربوطه. همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ـ کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14494442
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298663
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ و باستناد مجوز به شماره -xxx xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار واجازه انتشار پذیره نویسی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبالغ از محل مطالبات حال شده به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۳ریال و بموجب گواهی بانکی به شماره xxx مورخ ۰۱/۰۶/xxx۷ بانک سپه شعبه مرکزی گرگان بمبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال و گواهی بانکی به شماره xxx مورخ ۰۹/۰۸/xxx۷ بانک سپه شعبه مرکزی گرگان به مبلغ xxx,xxx,xxx ریال پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973185
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی دوره مالی ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بعنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786865
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حکم شماره xxx۹/۹۶ مورخ ۱۳/۹/۹۶ صادره از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای هادی قره باغی یامچی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) در هیئت مدیره شرکت مرجان کار. حکم شماره xxx۲/۹۶ مورخ ۱۱/۹/۹۶ صادره از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای عباس دادرس به عنوان نماینده در هیئت مدیره شرکت مرجان کار. حکم شماره xxx/ ن/ ۹۶ مورخ ۴/۹/۹۶ صادره از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای ابراهیم سلیمانی به عنوان نماینده در هیئت مدیره شرکت مرجان کار. هیئت مدیره ضمن خیر مقدم به اعضاء جدید، نسبت به انتخاب سمت اعضاء و مدیرعامل برای مدت ۲ سال خدمت بشرح زیر اقدام نمودند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ولی اله امینی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت xxx۰۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای هادی قره باغی یامچی دارای کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس دادرس دارای کدملی xxxxxxxxx۱ آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل دارای کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران تعیین گردید. سپس هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیئت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن (به استثناء اموال منقول و غیرمنقول) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس آئین نامه‌های مربوطه • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای ق راردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دع وا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه (همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660701
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای ولی اله امینی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت مدیریت گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای هادی قره باغی یامچی دارای کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس دادرس دارای کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل دارای کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن (به استثناء اموال منقول و غیرمنقول) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس آئین نامه‌های مربوطه اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660710
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378582
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی آقای محمدحسین ایرانمنش با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت xxx۰۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای هادی قره باغی یامچی با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای ولی اله امینی باکد ملی xxxxxxxxx۶ شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید فدایی خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل با کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال تعیین گردیدند. سپس هیأت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیأت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره میباشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378575
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وشرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ وشرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ وشرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ وشرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871298
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758424
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای محمدحسین ایرانمنش. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین صفری. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مهدی کاظمی اسفه. شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت xxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی. شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی. آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردید. برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. سپس هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیئت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه (همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116594
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس شورانی. ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین صفری. ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مهدی کاظمی اسفه. ـ شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت xxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی. ـ شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی. ـ آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردید. سپس هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیئت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه های مربوطه ـ همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ـ کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116586
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه، حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. • اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ • روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395733
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۱۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس شورانی. ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای محمود مومنی. ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مهدی کاظمی اسفه. ـ شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت xxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی. ـ شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی. ـ آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردید. سپس هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیئت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه های مربوطه ( همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395731
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۱۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای عباس شورانی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین صفری و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مهدی کاظمی اسفه و شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت xxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی و شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی و آقای مجید فدایی بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه های مربوطه ـ همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433048
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس علی البدل شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433047
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ تغییر اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه استاندارد شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11661852
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۵۶ شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
باستناد صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۲/۹۰ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقای عباس شورانی‌ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان بعنوان رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمود داوطلب به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید بعنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید فدایی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بعنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی رقیمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه و آقای ابراهیم سلیمانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری سپه بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده خدمت هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076235
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۵۶و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس وبازرس اصلی و آقای عباس هشی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11280597
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ و ۱۵/۱۲/xxx۸ شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۸ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ـ شرکت انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ـ اقای عباس شورانی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سهامی خاص به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای صلاح‌الدین قوی‌پنجه به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید فدایی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی رقیمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم سلیمانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام) بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات