شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10680047080 (فعال)
15
افراد
26
آگهی‌ها
5034
شماره ثبت
1372/12/3
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در شیر و گوشت زاگرس شهرکرد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14897463
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 5034 و شناسه ملی 10680047080
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 04/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال تیموری به شماره ملی 1287223532 به نمایندگی از طرف شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیأت مدیره تا تاریخ 014/09/1399 انتخاب و جایگزین آقای مهدی صادقی گردید. ش980822755312334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707913
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجمع به اتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14414723
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا صمدیان به کدملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حجت مظاهری حسن آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مسعود آقا محمد لو جماعت به کدملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره آقای عبدالکریم طاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهرشرکت انجام پذیرد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند. ۱. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره وظایف محوله را طبق مقررات ۲. پیش بینی شده در اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. ۳. مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی تفویض نمایدیابه اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. ۴. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت در رابطه با اجرای مقررات، آئین نامه ها یا دستورالعمل ها و قوانین جاری کشور و بویژه بنیاد مستضعفان می باشد. ۵. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. ۶. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می باشد که با مسئولیت مشترک مدیر مالی انجام می شود. ۷. مدیرعامل مسئول اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می باشد. ۱ ـ ۷))تهیه گزارشهای لازم در زمینه ارائه عملکرد (فیزیکی و مالی) شرکت. ۲ ـ ۷))تنظیم و ارائه صورتهای مالی مورد لزوم به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره. ۳ ـ ۷))پیشنهاد تغییر در مفاد آئین نامه ها ودستورالعملهای ابلاغی به هیئت مدیره. ۴ ـ ۷))پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت به هیئت مدیره. ۵ ـ ۷))سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است و تعیین و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرائی، مالی و اداری شرکت. ۸. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه ارگان ها، مراجع قضائی و قانونی کشور و ادارات دولتی و خصوصی با حق توکیل به غیرو ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط و پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره. ۹. تدوین و تنظیم روشهای مالی ؛ اداری و آئین نامه فروش محصولات تولیدی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط مقرره در بنیاد مستضعفان و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. ۱۰. پیشنهادات لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارائه راه حلهای مناسب، پیشنهاد خرید دارائی ثابت توسط شرکت، راه اندازی خطوط جدید تولید و غیره توسط مدیرعامل به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۱. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحدهای تولیدی ؛ اداری مالی و تشکیلاتی شرکت از طریق ارتقاء کارائی کارکنان و سایر پارامترهای مدیریتی. ۱۲. امضاء کلیه قراردادهای شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح در چهارچوب مقررات قانون تجارت و آئین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان برابر با ائین نامه معاملات شرکت. ۱۳. انجام کلیه خریدهای ضروری وبر اساس مصوبه بودجه نهاده های کشاورزی، مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی وماشین آلات برابر با ائین نامه معاملات شرکت. ۱ ـ ۱۳)) مدیرعامل می تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری اختیارات لازم به سرپرستان مزارع را تا سقف بیست میلیون ریال تنفیذ نماید. ۱۴. عقد قراردادهای لازم در زمینه خرید خدمت، حق المشاوره و حق الزحمه تا سقف سی میلیون ریال (برای هر نفر در ماه) با رعایت قوانین و مقررات و ائین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان و لزوم توجه به صرفه و صلاح شرکت. ۱۵. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و سرپرستان مزارع در اختیار مدیرعامل است. ۱۶. پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کلیه کارکنان دائم شرکت که پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود. ۱۷. پرداخت پاداش موردی به پرسنل لایق تا سقف پانزده میلیون ریال به ازای هر نفر در سال بر اساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیرعامل و بالاتر از مبلغ مذکور، پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب پاداش بهره وری شرکت. ۱۸. هر نوع کمک غیرنقدی و یا تخفیف جنسی و سایر کمکها که در جهت کارائی پرسنل پیشنهاد می شود فقط با تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب مقررات جاری بنیاد و عرف سنواتی شرکت قابل انجام خواهد بود. ۱۹. موارد پیش بینی نشده بر اساسنامه شرکت و تابع مقررات مطروحه در قانون تجارت و قوانین موضوعه کشور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376697
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبتxxx۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ آقای عبدالکریم طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضائ اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261090
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود آقا محمد جماعت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به سمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135069
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه xxx۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702769
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله دانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای روح اله جراحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی صادقی به شمار ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اله وکیل جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به سمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره و آقای حسن تولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایدگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. امضاء کلیه اسناد. چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهرشرکت انجام پذیرد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به وی تفویض شد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره وظایف محوله را طبق مقررات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت انجام خواهد_داد. مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی تفویض نمایدیا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت در رابطه با اجرای مقررات، آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و قوانین جاری کشور و بویژه بنیاد مستضعفان می‌باشد. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد که با مسئولیت مشترک مدیر مالی انجام می‌شود. مدیرعامل مسئول اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد. تهیه گزارشهای لازم در زمینه ارائه عملکرد (فیزیکی و مالی) شرکت. تنظیم و ارائه صورتهای مالی مورد لزوم به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تغییر در مفاد آئین نامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی به هیئت مدیره. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت به هیئت مدیره. سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده_است و تعیین و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرائی، مالی و اداری شرکت. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه ارگان‌ها، مراجع قضائی و قانونی کشور و ادارات دولتی و خصوصی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط و پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره. تدوین و تنظیم روشهای مالی؛ اداری و آئین نامه فروش محصولات تولیدی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط مقرره در بنیاد مستضعفان و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. پیشنهادات لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارائه راه حلهای مناسب، پیشنهاد خرید دارائی ثابت توسط شرکت، راه اندازی خطوط جدید تولید و غیره توسط مدیرعامل به هیئت مدیره جهت تصویب. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحدهای تولیدی؛ اداری مالی و تشکیلاتی شرکت از طریق ارتقاء کارائی کارکنان و سایر پارامترهای مدیریتی. امضاء کلیه قراردادهای شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح در چهارچوب مقررات قانون تجارت و آئین نامه‌های ابلاغی بنیاد مستضعفان برابر با ائین نامه معاملات شرکت. انجام کلیه خریدهای ضروری وبر اساس مصوبه بودجه نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی وماشین آلات برابر با ائین نامه معاملات شرکت. مدیرعامل می‌تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری اختیارات لازم به سرپرستان مزارع را تا سقف بیست میلیون ریال تنفیذ نماید. عقد قراردادهای لازم در زمینه خرید خدمت. حق المشاوره و حق الزحمه تا سقف سی میلیون ریال (برای هر نفر در ماه) با رعایت قوانین و مقررات و ائین نامه‌های ابلاغی بنیاد مستضعفان و لزوم توجه به صرفه و صلاح شرکت. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و سرپرستان مزارع در اختیار مدیرعامل است. پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کلیه کارکنان دائم شرکت که پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد_بود. پرداخت پاداش موردی به پرسنل لایق تا سقف پانزده میلیون ریال به ازای هر نفر در سال بر اساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیرعامل و بالاتر از مبلغ مذکور، پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب پاداش بهره وری شرکت. هر نوع کمک غیرنقدی و یا تخفیف جنسی و سایر کمکها که در جهت کارائی پرسنل پیشنهاد می‌شود فقط با تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب مقررات جاری بنیاد و عرف سنواتی شرکت قابل انجام خواهد_بود. موارد پیش بینی نشده بر اساس اساسنامه شرکت و تابع مقررات مطروحه در قانون تجارت و قوانین موضوعه کشور می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702759
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568855
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه و صورتهای مالی و سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366050
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله جراحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای آقای احمد رضا خوش بین ملایری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201921
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن تولا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای محمد صابری ناصرآباد گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153881
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ منضم به نامه شماره xxx۶۸/xxx مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. اساسنامه جدید مطابق با اساسنامه تیپ سازمان بورس و اوراق بهادار در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916837
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹ اسفندماه xxx۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632915
آگهی تغییرات شرکت شير و گوشت زاگرس شهركرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای محمد صابری ناصرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای علی اله وکیل جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را بجای موسسه بنیاد علوی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549923
آگهی تغییرات شرکت شير و گوشت زاگرس شهركرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله دانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا خوشبین ملایری به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اله وکیل جزی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صابری ناصر آباد به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. هیئت مدیره مقرر نمودند امضاء کلیه اسناد، چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهرشرکت انجام پذیرد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به وی تفویض شد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره وظایف محوله را طبق مقررات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی تفویض نمایدیا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت در رابطه با اجرای مقررات، آئین نامه ها یا دستورالعمل ها و قوانین جاری کشور و بویژه بنیاد مستضعفان می باشد. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می باشد که با مسئولیت مشترک مدیر مالی انجام می شود. مدیرعامل مسئول اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می باشد. ـتهیه گزارشهای لازم در زمینه ارائه عملکرد (فیزیکی و مالی) شرکت. ـتنظیم و ارائه صورتهای مالی مورد لزوم به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره. ـپیشنهاد تغییر در مفاد آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی به هیئت مدیره. ـپیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت به هیئت مدیره. ـسازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است و تعیین و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرائی، مالی و اداری شرکت. ـدارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و قانونی کشور با حق توکیل به غیرو ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط و پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره. تدوین و تنظیم روشهای مالی ؛ اداری و آئین نامه فروش محصولات تولیدی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط مقرره در بنیاد مستضعفان و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. پیشنهادات لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارائه راه حلهای مناسب، پیشنهاد خرید دارائی ثابت توسط شرکت، راه اندازی خطوط جدید تولید و غیره توسط مدیرعامل به هیئت مدیره جهت تصویب. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحدهای تولیدی ؛ اداری مالی و تشکیلاتی شرکت از طریق ارتقاء کارائی کارکنان و سایر پارامترهای مدیریتی. امضاء کلیه قراردادهای شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح در چهارچوب مقررات قانون تجارت و آئین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان برابر با ائین نامه معاملات شرکت. انجام کلیه خریدهای ضروری وبر اساس مصوبه بودجه نهاده های کشاورزی، مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی وماشین آلات برابر با ائین نامه معاملات شرکت. ـ مدیرعامل می تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری اختیارات لازم به سرپرستان مزارع را تا سقف بیست میلیون ریال تنفیذ نماید. عقد قراردادهای لازم در زمینه خرید خدمت، حق المشاوره و حق الزحمه تا سقف سی میلیون ریال (برای هر نفر ماه) با رعایت قوانین و مقررات و ائین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان و لزوم توجه به صرفه و صلاح شرکت. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و سرپرستان مزارع در اختیار مدیرعامل است. پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کلیه کارکنان دائم شرکت که پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود. پرداخت پاداش موردی به پرسنل لایق تا سقف پانزده میلیون ریال به ازای هر نفر در سال بر اساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیرعامل و بالاتر از مبلغ مذکور، پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب پاداش بهره وری شرکت. ـهر نوع کمک غیرنقدی و یا تخفیف جنسی و سایر کمکها که در جهت کارائی پرسنل پیشنهاد می شود فقط با تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب مقررات جاری بنیاد و عرف سنواتی شرکت قابل انجام خواهد بود. موارد پیش بینی نشده بر اساس اساسنامه شرکت و تابع مقررات مطروحه در قانون تجارت و قوانین موضوعه کشور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548001
آگهی تغییرات شرکت شير و گوشت زاگرس شهركرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531810
آگهی تغییرات شرکت شير و گوشت زاگرس شهركرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله دانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا خوشبین ملایری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت کشاورزی و دامپروری فردوسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اله وکیل جزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صابری ناصر آباد به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. هیئت مدیره مقرر نمودند امضاء کلیه اسناد، چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهرشرکت انجام پذیرد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به وی تفویض شد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره وظایف محوله را طبق مقررات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی تفویض نمایدیا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت در رابطه با اجرای مقررات، آئین نامه ها یا دستورالعمل ها و قوانین جاری کشور و بویژه بنیاد مستضعفان می باشد. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می باشد که با مسئولیت مشترک مدیر مالی انجام می شود. مدیرعامل مسئول اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می باشد. ـ ۶)) تهیه گزارشهای لازم در زمینه ارائه عملکرد (فیزیکی و مالی) شرکت. ـ ۶)) تنظیم و ارائه صورتهای مالی مورد لزوم به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره. ـ ۶)) پیشنهاد تغییر در مفاد آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی به هیئت مدیره. ـ ۶)) پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت به هیئت مدیره. ـ ۶)) سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است و تعیین و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرائی، مالی و اداری شرکت.. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط و پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره. تدوین و تنظیم روشهای مالی ؛ اداری و آئین نامه فروش محصولات تولیدی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط مقرره در بنیاد مستضعفان و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. پیشنهادات لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارائه راه حلهای مناسب، پیشنهاد خرید دارائی ثابت توسط شرکت، راه اندازی خطوط جدید تولید و غیره توسط مدیرعامل به هیئت مدیره جهت تصویب. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحدهای تولیدی ؛ اداری مالی و تشکیلاتی شرکت از طریق ارتقاء کارائی کارکنان و سایر پارامترهای مدیریتی. امضاء کلیه قراردادهای شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح در چهارچوب مقررات قانون تجارت و آئین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان برابر با ائین نامه معاملات شرکت. انجام کلیه خریدهای ضروری وبر اساس مصوبه بودجه نهاده های کشاورزی، مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی وماشین آلات برابر با ائین نامه معاملات شرکت. ـ ۱۲)) مدیرعامل می تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری اختیارات لازم به سرپرستان مزارع را تا سقف بیست میلیون ریال تنفیذ نماید. عقد قراردادهای لازم در زمینه خرید خدمت، حق المشاوره و حق الزحمه تا سقف سی میلیون ریال (برای هر نفر ماه) با رعایت قوانین و مقررات و ائین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان و لزوم توجه به صرفه و صلاح شرکت. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و سرپرستان مزارع در اختیار مدیرعامل است. پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کلیه کارکنان دائم شرکت که پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود. پرداخت پاداش موردی به پرسنل لایق تا سقف پانزده میلیون ریال به ازای هر نفر در سال بر اساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیرعامل و بالاتر از مبلغ مذکور، پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب پاداش بهره وری شرکت. مدیره و در چهارچوب مقررات جاری بنیاد و عرف سنواتی شرکت قابل انجام خواهد بود. موارد پیش بینی شده بر اساس اساسنامه شرکت و تابع مقررات مطروحه در قانون تجارت و قوانین موضوعه کشور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403975
آگهی تغییرات شرکت شير و گوشت زاگرس شهركرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۸۰.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۸۰.xxx.xxx سهم هزار ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰و شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳افزایش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403965
آگهی تغییرات شرکت شير و گوشت زاگرس شهركرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی تا تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1371341
آگهی تغییرات در شرکت شیر گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید.
۱ـ آقای فرزاد رشیدیان کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی بنیاد علوی شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245336
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ آقای احمدرضا خوش بین ملایری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری شیر و گوشت پارس سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اله وکیل جزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی بنیاد علوی شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای رامین خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق اسناد مالی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ حدود اختیارات مدیرعامل برابر قانون تجارت و همچنین طی ۱۰ بند بشرح ذیل به ایشان ابلاغ گردید و نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. وظایف و اختیارات مدیرعامل: ۱. انجام امور جاری شرکت ۲. انعقاد قراردادها و پرداخت اعتباری ۳. دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ۴. تهیه و تنظیم بودجه سالانه ۵. انعقاد قرارداد خرید و فروش ۶. نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزیان آنان ۷. انجام امور فنی تولیدی اداری مالی و بازرگانی شرکت ۸. مراجعه و مکاتبه با ادارات و ارگانها ورتق و فتق امور شرکت ۹. اجرای مصوبات هیئت مدیره ۱۰. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط و پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145154
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ آقای احمد رضا خوشبین ملایری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه چکها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135609
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074812
آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ مهدی صادقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالحسین سمیع به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت رئیس هیئت مدیره، رامین خلیلی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارتند از: ۱ـ انجام امور جاری شرکت ۲ـ انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه ۳ـ دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ۴ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه ۵ـ انعقاد قرارداد خرید و فروش ۶ـ نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنان ۷ـ انجام امور فنی، تولیدی، اداری، مالی و بازرگانی شرکت ۸ـ مراجعه و مکاتبه با ادارات و ارگانها و رتق و فتق امور شرکت ۹ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 692177
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکردسهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی و قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ مسئول ثبت شرکت های ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11613541
آگهی تغییرات در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:

۱ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی و قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ انتخاب گردید.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب مجمع عمومی رسید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات