صنایع چهارمحال و بختیاری

شرکت صنایع چهارمحال و بختیاری (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10680026343 (منحل شده)
1
افراد
1
آگهی‌ها
1742
شماره ثبت
1363/3/19
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع چهارمحال و بختیاری

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع چهارمحال و بختیاری دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14694074
آگهی تغییرات شرکت صنایع چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۲۶۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به علت عدم فعالیت وضرر وزیانهای وارده شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید . آقای محسن ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید . محل تصفیه شرکت در شهرکرد کیلومتر جاده اردل مجتمع صنعتی بهرام آباد کد پستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید . مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی‌ها ودفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات