توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه

شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10660128765 (فعال)
9
افراد
22
آگهی‌ها
13248
شماره ثبت
1387/8/27
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14143511
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱-آقای حمید همدانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲-آقای هوشنگ عندلیب مله به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه( ساخت )به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳-آقای فردین امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهرآذین صنعت نوژان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵به عنوان عضو هیئت مدیره ۴-آقای احمد مهدیان کرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرسی فنی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل ۵-آقای فرشاد حافظی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041087
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی موسسه اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار وروزنامه محلی باختر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618862
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱ شهریور xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار و روزنامه محلی باختر جهت درج آگهی‌های قانونی و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378218
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف شرکت توسعه مهندسی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای حمید همدانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت نوژان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی مهرداد سالاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی فنی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای احمد مهدیان کرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه آب و خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی امیر سرافرازنیکو به کدملی xxxxxxxxx۱ و سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه به کدملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای فرشاد حافظی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان دیگر اعضای هیات مدیره انتخاب می‌گردد. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قرارداها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382325
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای حمید همدانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی مهرداد سالاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه آب و خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی امیر سرافرازنیکو به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بازرسی فنی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای احمد مهدیان کرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه به کد ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای فرشاد حافظی به کد ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350380
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سرمایه شرکت از xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی به xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764048
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور سال xxx۴ شامل ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت و گزارشات مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت. معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بشرح صورتهای مالی سال xxx۴ به تصویب مجمع رسید. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحیه قانون تجارت: بازرس اصلی موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309981
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۲۴۸ وشناسه‌ملی۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای فرامرز آزادی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تا پایان ماموریت هیئت مدیره ابقاء گردید. ۲ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224089
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۳۲۴۸ وشناسه‌ملی۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی وترازنامه منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات وروزنامه محلی باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس، آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571498
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۳/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرامرز آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شهرستان کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376462
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و باختر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و سازمان همیاری شهرداری ها بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلام محمد حاجیان و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مسعود آل آقا و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد رضا مدیری همدان و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهرداد سالاری تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۴. در تاریخ ۶/۱۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166844
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود آل آقا بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد سالاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداری ها با نمایندگی آقای شهرام کهریزی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم ژانت نصیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام با نمایندگی آقای کیوان کاشفی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نمایندگی آقای داریوش پناهی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان علی البدل) و آقای فرامرز آزادی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۲
۲ـ اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166843
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و باختر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۵/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958730
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده میلیون و پانصد و نود و هشت هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره ۱ مورخ ۲۵/۷/۹۱ بانک صادرات شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه پرداخت گردیده است افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006071
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده میلیون و پانصد و نود و هشت هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره ۱ مورخ ۲۵/۷/۹۱ بانک صادرات شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه پرداخت گردیده است افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10392029
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و باختر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشند: شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای موسی سلیمی و سازمان همیاری شهرداری‌ها شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای شهرام کهریزی و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کورش الیاس نفیعی و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهرداد سالاری و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم ژانت نصیری و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای داریوش پناهی تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲. ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید همدانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد سالاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداری‌ها با نمایندگی آقای شهرام کهریزی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش الیاس نفیعی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم ژانت نصیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام با نمایندگی آقای موسی سلیمی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نمایندگی آقای داریوش پناهی بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان عضو علی البدل و آقای هاشم درویشی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲. ۶ اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700586
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و باختر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل می باشند: شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای موسی سلیمی و سازمان همیاری شهرداری ها شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای شهرام کهریزی و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کورش الیاس نفیعی و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهرداد سالاری و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم ژانت نصیری و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای داریوش پناهی تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید همدانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد سالاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداری ها با نمایندگی آقای شهرام کهریزی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش الیاس نفیعی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم ژانت نصیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نمایشگاه بین المللی سهامی عام با نمایندگی آقای موسی سلیمی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نمایندگی آقای داریوش پناهی بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان عضو علی البدل و آقای هاشم درویشی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲.
۶ـ اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477024
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کابرد ارقام به عنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشند: شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت بازرگانی سبا و شادی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی جوزانی و سازمان همیاری شهرداریها به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای شهرام کهریزی و شرکت خدمات مدیریت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۱ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۹/xxx۰ ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 435583

آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کابرد ارقام به عنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند:
شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت بازرگانی سبا و شادی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی جوزانی و سازمان همیاری شهرداریها به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای شهرام کهریزی و شرکت خدمات مدیریت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید همدانی و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۱
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۹/xxx۰ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833597
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمرانی آبادانی استان کرمانشاه سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند

شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منوچهر سلطانی زاده و شرکت خدمات مدیریت ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۵۵ با نمایندگی آقای احمدرضا شفیع‌پور مطلق و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سیددادوش‌‌هاشمی‌گل سفیدی و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس احمد آخوندی و آقای عباس احمد آخوندی و شرکت سرمایه‌گذاری تابان فردا سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی جوزانی و شرکت بازرگانی پایندگان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نجمی‌هاشمی‌فشارکی تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۱

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت تامین سرمایه نوین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیددادوش‌‌هاشمی‌گل‌سفیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت خدمات مدیریت ایراینان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا شفیع‌پور مطلق به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف سهامی‌عام با نمایندگی آقای نجمی‌هاشمی‌فشارکی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی پایندگان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه مهندسی ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس احمد آخوندی و آقای عباس احمد آخوندی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تابان فردا سهامی‌عام با نمایندگی آقای مرتضی جوزانی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منوچهر سلطانی زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای‌‌هاشم درویشی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۰

۳ـ اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هریک از ایشان با امضاء هریک از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11940076
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۴۸و شناسه‌ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ به پیشنهاد هیئت‌مدیره مبنی بر لزوم کاهش اجباری سرمایه شرکت به علت زیان‌های وارده موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی تجارت از طریق کاهش تعداد سهام پس از قرائت گزارش بازرس قانونی مجمع تصویب نمود: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ منقسم به هفت میلیون و هفتصد و نود و نه هزار سهم با نام به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید

در تاریخ ۱۸/۳/xxx۰ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری واحدثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789184
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران آبادانی استان کرمانشاه سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی آقای رضا معظمی بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات