پتروشیمی بیستون

شرکت پتروشیمی بیستون (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10660121906 (فعال)
14
افراد
16
آگهی‌ها
12193
شماره ثبت
1386/9/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14800381
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اختیارات زیر از سوی هیات مدیره طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت علاوه بر آنچه مربوط به وظیفه ذاتی مدیر عامل است و یا قوانین و مقررات جزء وظابف و اختیارات مدیر عامل تعیین شده است به مدیر عامل منصوب آقای عباس کاظم پور تفویض می گردد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی کیفری و اداری اقامه شده در هر یک از دادگاهها یا دادسراها مراجعه قضایی و شبه قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت حق حضور در جلسه و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام با حق ادعای جعل و یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل اخذ محکوم و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل نماینده با حق توکیل جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث اداعای متقایل و دفاع در مقابل آن ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث قبولی یا رد سوگند تا مین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669895
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : ۱ - شرکت پالایش نفت کرمانشاه به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ _ ۲ - شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ _ ۳ - آقای جهانگیر آریان پور با کدملی xxxxxxxxx۲ _ ۴ - آقای هوشنگ دامیار با کدملی xxxxxxxxx۹ _ ۵ - آقای عباس کاظم پور با کدملی xxxxxxxxx۳ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669891
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ الف ) تعیین سمت اعضای هیات مدیره : ۱ آقای جهانگیر آریان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره . ۲ آقای هوشنگ دامیار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره . ۳ آقای عباس کاظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ آقای بیژن فتح الله پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت پالایش نفت کرمانشاه طی حکم شماره پ ن ک / xxx۷۹ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره . ۵ آقای نبی بیک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین طی حکم شماره / xxxxxx۹ ۱ ص پ مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره . اعضای هیات مدیره به مدت دو سال تا تاریخ ۰۴/۱۲/xxx۹ انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند . مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود و صاحبان امضای مجاز و شرایط برداشت از حسابهای بانکی به شرح زیر است : ب ) صاحبان امضای مجاز : کلیه اسناد ، اوراق مالی و تعهدآور ، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری ، قراردادها و تفاهم نامه‌ها با امضا توام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و در غایب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ج ) شرایط برداشت از حساب بانکی : برداشت از حساب‌های بانکی شرکت با امضا توام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و در غایب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331901
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید مهدی متولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت فولاد ماهان سپاهان (سهامی خاص) طی حکم شماره xxx۶۲ مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای احمد افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان (سهامی خاص) طی حکم شماره xxx۷ مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای آیت جوشن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا طی حکم شماره ۹۷ ـ xxx۴ مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای سید چنگیز خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت فرو گاز اصفهان (سهامی خاص) طی حکم شماره xxx۹/۹۷ مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. آقای رسول بهنامی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت منشی خارج از اعضاء هیات مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۴/۹۸ انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور، سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری، قراردادها و تفاهم نامه ها با امضا توام مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر برجسته شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ شرایط برداشت از حساب بانکی: برداشت از حساب های بانکی شرکت با امضا توام مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر برجسته شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171039
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783250
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضای هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت فولاد ماهان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت فروگاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113430
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر مجوز شماره xxx۷۵ / xxx مورخه ۰۹/۰۸/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای آیت جوشن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۶ وشناسه ملی: xxxxxxxxx۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای ایمان فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت فولاد ماهان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمداخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت فروگاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای همایون خلیل پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود و صاحبان امضای مجاز و شرایط برداشت از حسابهای بانکی به شرح زیر است: ب) صاحبان امضای مجاز: کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری، قراردادها و تفاهم نامه‌ها با امضا توام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر برجسته شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس مجتمع و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ج) شرایط برداشت از حساب بانکی: برداشت از حساب‌های بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضا مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی و مهر برجسته شرکت (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره) و مازاد بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تا سقف شش میلیارد ریال با سه امضا مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر برجسته شرکت و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مهر برجسته شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113432
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر مجوز شماره xxx۷۵ / xxx مورخه ۰۹/۰۸/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار ۱ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۶ وشناسه ملی: xxxxxxxxx۸۹ شرکت فولاد ماهان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت فروگاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ آقای همایون خلیل پور فرزند حجت اله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365214
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
الف ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۲، ۱ـ آقای محمد رحیمی (نماینده شرکت فروگاز اصفهان طی حکم شماره xxx مورخ ۳۰/۰۷/xxx۱) بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای آیت جوشن (نماینده شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا طی حکم شماره xxx۸ـ۹۲ مورخ ۱۲/۰۵/xxx۲ جایگزین آقای بهروز ریخته گران اصفهانی) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ـ آقای ایمان فاضل (نماینده شرکت فولاد ماهان سپاهان طی حکم شماره xxx۲/۹۲ مورخ ۱۲/۰۵/xxx۲ جایگزین آقای محسن علیانی) بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ـ آقای افشین انصاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین طی حکم شماره xxx مورخ ۰۶/۰۶/xxx۱) بعنوان عضو هیئت مدیره ۵ـ آقای اسداله قره خانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری استان زنجان طی حکم شماره xxx مورخ ۰۶/۰۶/xxx۱) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
ب ـ صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور، سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری، قراردادها و تفاهم نامه ها با امضا توام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر برجسته شرکت معتبر است.
مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس مجتمع و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ج ـ شرایط برداشت از حساب های بانکی: برداشت از حساب های بانکی شرکت تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضا مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی و مهر برجسته شرکت (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره)
برداشت از حساب های بانکی مازاد بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تا سقف شش میلیارد ریال با سه امضا مشترک مدیرعامل و رئیس امور مالی و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر برجسته شرکت
برداشت از حساب های بانکی مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مهر برجسته شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول ثبت شرکت های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166890
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۱۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا شماره ثبت xxx۱۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ مسئول ثبت شرکت های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924551
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ وشناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ اشخاص زیر به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:
ـ شرکت فولاد ماهان سپاهان، شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، شرکت فروگاز اصفهان، شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین و شرکت سرمایه گذاری استان زنجان
ب ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
دـ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ آقایان آیت جوشن(خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و بهروز ریخته گران اصفهانی به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رحیمی به نمایندگی از شرکت فرو گاز اصفهان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن علیانی به نمایندگی از شرکت فولاد ماهان سپاهان، اسداله قره خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان زنجان و افشین انصاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی و جاری به امضای مدیرعامل و در غیاب مشارالیه به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره معتبرخواهد بود.
شرایط برداشت از حسابهای بانکی:
شرایط برداشت از حسابهای بانکی شرکت تاسقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضای مشترک مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و با هریک از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مازاد بر آن شش میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی با مهر برجسته شرکت مجاز خواهد بود.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738303
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۳ وشناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

الف ـ اشخاص زیر به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:

ـ شرکت فولاد ماهان سپاهان، شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، شرکت فروگاز اصفهان، شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان قزوین و شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان

ب ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.

دـ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ آقایان آیت جوشن(خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و بهروز ریخته گران اصفهانی به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رحیمی به نمایندگی از شرکت فرو گاز اصفهان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن علیانی به نمایندگی از شرکت فولاد ماهان سپاهان، اسداله قره خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان و افشین انصاری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان قزوین بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی و جاری به امضای مدیرعامل و در غیاب مشارالیه به امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا رئیس هیئت مدیره معتبرخواهد بود.

شرایط برداشت از حسابهای بانکی:

شرایط برداشت از حسابهای بانکی شرکت تاسقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضای مشترک مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و با هریک از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی شرکت مازاد بر آن شش میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و رئیس امور مالی و مازاد بر شش میلیارد ریال با سه امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی با مهر برجسته شرکت مجاز خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879487
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۰ که در تاریخ ۳۱/۵/xxx۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف) صورتهای مالی منتهی به سال xxx۹ بتصویب رسید.
ب) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و عباس هشی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879553
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/xxx۹ که در تاریخ ۱۱/۶/xxx۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف) صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید.
ب) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباس هشی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601844
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/xxx۹ که در تاریخ ۱۱/۶/xxx۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف) صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید.

ب) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباس هشی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

ج) روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044355
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بیستون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۱۹۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۰ که در تاریخ ۳۱/۵/xxx۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف) صورتهای مالی منتهی به سال xxx۹ بتصویب رسید.

ب) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و عباس هشی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات