کاشی کرد

شرکت کاشی کرد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10660069958 (فعال)
9
افراد
18
آگهی‌ها
6550
شماره ثبت
1379/12/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766051
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای رضا تحفه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن ابوالحسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و اخبار صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314727
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای رضا تحفه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن ابوالحسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه کرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت چینی کرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت توسعه قطعات الیکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت و ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ - صورتهای مالی شرکت به شرح گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با اکثریت آراء برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314734
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدتقی سمنانی به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی شرکت چینی کرد (سهامی عام) به سمت عضو اصلی هیات مدیره، آقای مسعود ابراهیمی به نمایندگی شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) به سمت عضو اصلی هیات مدیره، آقای محمدرضا عابدی میران به نمایندگی شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای علی اکبر زند به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736412
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اخبار صنعت و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114908
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمد تقی سمنانی به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی شرکت چینی کرد (سهامی عام)، آقای مسعود ابراهیمی به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) و آقای محمد رضا عابدی میران به نمایندگی شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی اکبر زند به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100710
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، آقای محمد تقی سمنانی به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی شرکت چینی کرد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸، آقای مسعود ابراهیمی به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، آقای محمد رضا عابدی میران به نمایندگی شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ - صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784251
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید در ۵۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429405
آگهی تغییرات شرکت كاشي كرد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259840
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با توجه به استعفای آقای مسعود حسینمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ از سمت مدیرعاملی، آقای علی اکبر زند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیریت عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۵ انتخاب گردید. ـ هر گونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399802
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx۵۸ میلیون ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم بانام عادی یکهزار ریالی به مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxxسهم بانام عادی یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و آورده نقدی سهامداران بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال برابر گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۲ مورخه ۲۸/۱۰/xxx۳ بانک پارسیان شعبه شهید بهشتی شرقی تهران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399803
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ کاهش اجباری سرمایه شرکت: درخصوص کاهش سرمایه بعلت زیان وارده موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx ریال سهم بانام عادی یکهزار ریالی به مبلغ xxx۵۸ میلیون ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم بانام عادی یکهزار ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568520
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت چینی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات باامضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568526
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت چینی کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673717
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) و شرکت گروه کرد (سهامی عام) و شرکت چینی کرد (سهامی عام) و شرکت رگولاتور ایران (سهامی خاص) و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص).
ب ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای جهانگیر ذوالفقاری بترتیب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
دـ صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به سال ۹۰ بتصویب رسید.
ی ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ مسعود حسین مردی به نمایندگی از شرکت چینی کرد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی از گروه صنعتی بوتان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد تقی سمنانی به نمایندگی از شرکت گروه کرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به نمایندگی از شرکت رگولاتور ایران و بهنام منجزی به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ مسئول ثبت شرکت های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787284
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف‌ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:‌ گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) و شرکت گروه کرد (سهامی عام) و شرکت چینی کرد (سهامی عام) و شرکت رگولاتور ایران (سهامی خاص) و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص).

ب‌ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای جهانگیر ذوالفقاری بترتیب بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

ج‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

دـ صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به سال ۹۰ بتصویب رسید.

ی‌ـ‌ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ مسعود حسین مردی به نمایندگی از شرکت چینی کرد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهدی چنگیزی آشتیانی به نمایندگی از گروه صنعتی بوتان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد تقی سمنانی به نمایندگی از شرکت گروه کرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به نمایندگی از شرکت رگولاتور ایران و بهنام منجزی به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727295
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف ـ صورتهای مالی شرکت متشکل از ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

بـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد و آقای جهانگیر دوالفقاری به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876901
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد سهامی عام بشماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/۸۹ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

الف‌ـ سرمایه شرکت از مبلغ هفتاد میلیارد ریال به بیست و هفت میلیارد ریال منقسم به بیست و هفت میلیون سهم یک هزار ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ب‌ـ براساس گزارش توجیهی هیئت مدیره سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده صاحبان سهام از مبلغ بیست و هفت میلیارد ریال به مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتاد میلیون سهم یک هزار ریالی افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366912
آگهی تصمیمات شرکت کاشی کرد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۸ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: الف صورتهای مالی شرکت متشکل از ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/xxx۷ و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ فوق الذکر به تصویب رسید. ب موسسه حسابرسی آرمان راهبرد و آقای جهانگیر ذوالفقاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات