پشمبافی کشمیر

شرکت پشمبافی کشمیر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10660063080 (غیر فعال مالیاتی)
5
افراد
9
آگهی‌ها
5851
شماره ثبت
1378/11/13
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9420246
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی کشمیر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519153
آگهی تغییرات شرکت پشمبا‌فی کشمیر شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۵۸۵۱ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای علیرضا آقا محمد حسین تجر یشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره (موظف) آقای غلامرضا آقا محمد حسین تجر یشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره (موظف) آقای محمد علی صالحی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره (موظف) آقای سید صمد ابر اهیمی قطار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) آقای عبدالرضا علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد علی صالحی یگانه به سمت مدیرعامل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره که باعث ایجاد تعهدات مالی می گردد با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141656
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
ـ موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141661
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
ترازنامه و سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758833
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ افراد ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:
آقایان علیرضا آقامحمدحسین تجریشی، غلامرضا آقامحمدحسین تجریشی، محمدعلی صالحی یگانه، سید صمد ابراهیمی قطار و عبدالرضا علی محمدی.
ب ـ موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت دل آرام بسمت بازرسان اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمد دل آرام به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید.
دـ ترازنامه و سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
دـ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ محمدعلی صالحی یگانه به سمت مدیرعامل و علیرضا آقامحمدحسین تجریشی بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا آقامحمدحسین تجریشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید صمد ابراهیمی قطار و عبدالرضا علی محمدی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و غیره که باعث ایجاد تعهد مالی می گردد به امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933346
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف ـ‌ افراد ذیل بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:

آقایان علیرضا آقامحمدحسین‌تجریشی، غلامرضا آقامحمدحسین‌تجریشی، محمدعلی صالحی‌یگانه، سید صمد ابراهیمی قطار و عبدالرضا علی‌محمدی.

ب‌ـ موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت دل آرام بسمت بازرسان اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمد دل‌آرام به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ج‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید.

دـ ترازنامه و سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.

دـ طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ محمدعلی صالحی‌یگانه به سمت مدیرعامل و علیرضا آقامحمدحسین‌تجریشی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا آقامحمدحسین‌تجریشی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید صمد ابراهیمی‌قطار و عبدالرضا علی‌محمدی بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و غیره که باعث ایجاد تعهد مالی می‌گردد به امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519209
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۶ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این مرجع واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف‌ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان علیرضا آقا محمد حسین تجریشی و غلامرضا آقا محمد حسین تجریشی و محمد‌علی صالحی یگانه و خانم فرح محققی و سازمان خصوصی سازی.

ب‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات دل آرام و آقای محمد دل آرام بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

ج‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

د‌ـ صورت مالی منتهی به سال ۸۵ بتصویب رسید.

ی‌ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۶ علیرضا آقا محمد حسین تجریشی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد‌علی صالحی یگانه بسمت مدیرعامل و سازمان خصوصی سازی بنمایندگی آقای محمد حسن کمال آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرح محققی و غلامرضا آقا محمد حسین تجریشی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات به امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633536
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۶ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این مرجع واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان علیرضا آقا محمد حسین تجریشی و غلامرضا آقا محمد حسین تجریشی و محمد علی صالحی یگانه و خانم فرح محققی و سازمان خصوصی سازی.
ب ـ موسسه حسابرسی و خدمات دل آرام و آقای محمد دل آرام بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
د ـ صورت مالی منتهی به سال ۸۵ بتصویب رسید.
ی ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۶ علیرضا آقا محمد حسین تجریشی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی صالحی یگانه بسمت مدیرعامل و سازمان خصوصی سازی بنمایندگی آقای محمد حسن کمال آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرح محققی و غلامرضا آقا محمد حسین تجریشی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات به امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11427129
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی کشمیر سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۳۰۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۶ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این مرجع واصل گردیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف‌ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان علیرضا آقا محمد حسین تجریشی و غلامرضا آقا محمد حسین تجریشی و محمد‌علی صالحی یگانه و خانم فرح محققی و سازمان خصوصی سازی.

ب‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات دل آرام و آقای محمد دل آرام بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

ج‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

د‌ـ صورت مالی منتهی به سال ۸۵ بتصویب رسید.

ی‌ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۶ علیرضا آقا محمد حسین تجریشی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد‌علی صالحی یگانه بسمت مدیرعامل و سازمان خصوصی سازی بنمایندگی آقای محمد حسن کمال آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرح محققی و غلامرضا آقا محمد حسین تجریشی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات به امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات