توسعه و عمران استان کرمانشاه

شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10660057493
9
افراد
5
آگهی‌ها
438447
شماره ثبت
1377/7/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13106633
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند خانم مریم رئوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی اعظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم شکوه السادات خرم شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای سیدمحسن خرم شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی خانم خورشید عباسی حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای مجتبی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای رضا علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل خانم گلناز آریاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی هاشمی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003474
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: تهران ضلع شمالی میدان نیاوران خیابان شهید احمد جبلی پلاک ۸۲ ساختمان اسپیدار واحد ۲ غربی با کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10753014
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه ـ سهامی عام بشماره ثبت ۵۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۴۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۲/۹۰ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف‎ـ مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران‎ـ تهران‎ـ خیابان دکتر شریعتی‎ـ بالاتر از پل سیدخندان‎ـ مقابل پارک شریعتی‎ـ کوی کاوه‎ـ پلاک ۳ـ طبقه چهارم‎ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ب‎ـ طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ مقرر گردید در غیاب مدیرعامل کلیه نامه‎های اداری بامضای رئیس هیئت‎مدیره و کلیه اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر اسناد به امضای متفق رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539538
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۸۷و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۴۹۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۸/۸۹ مریم رئوفی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا علیخانی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرحناز حیدری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و جهاندار اعظمی و شکوه‌السادات خرمشاهی بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و چک به امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11963768
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران استان کرمانشاه سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۸۷و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۴۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۶/۴/۸۹ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف ـ مریم رئوفی و فرحناز حیدری و رضا علیخانی و جهاندار اعظمی و عبداله سخن‌سنج بعنوان اعضای اصلی و شکوه‌السادات خرم‌شاهی و خورشید عباسی بعنوان اعضای علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ب ـ آقایان مجتبی اصغری و رضا آزادی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

و ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی انتخاب گردید.

د ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۷/۹/۸۸ به تصویب رسید.

ی ـ طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۸۹ فرحناز حیدری بسمت مدیرعامل و مریم رئوفی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا علیخانی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و جهانداراعظمی و عبداله سخن‌سنج بسمت اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات