کابل باختر

شرکت کابل باختر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10660025580 (فعال)
15
افراد
21
آگهی‌ها
18200
شماره ثبت
1362/11/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14370923
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ.آقای سیاوش الماسوندی به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره باشماره ملی(xxxxxxxxx۱)۲. آقای سالارفخری به عنوان مدیرعامل و عضوهیأت مدیره با شماره ملی(xxxxxxxxx۸) ۳. آقای سعیدفخری به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و عضو هیات مدیره با شماره ملی(xxxxxxxxx۸) ۴. اصغر نوروزی به عنوان عضو هیأت مدیره با شماره ملی xxxxxxxxx۳.۵..خانم ژاله جمشیدی به عنوان عضوهیأت مدیره با شماره ملی(xxxxxxxxx۲) بمدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء:کلیه اسناد واوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370937
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - با رعایت ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۳ - اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب شدند: ۱.آقای سیاوش الماسوندی باشماره ملی(xxxxxxxxx۱)۲.آقای سعیدفخری با شماره ملی(xxxxxxxxx۸) اصغر نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ .۴. آقای سالارفخری با شماره ملی(xxxxxxxxx۸). .خانم ژاله جمشیدی با شماره ملی(xxxxxxxxx۲)برای مدت۲سال انتخاب شد.
۴- روزنامه کثیر الانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085287
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. با افزایش سرمایه ذکر شده مبلغ سرمایه فعلی از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی خواهد_شد: ب (ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام به ارزش هر سهم xxx۰ ریال می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826738
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقای سیاوش الماسوندی باشماره ملی (xxxxxxxxx۱) ۲. آقای سعیدفخری با شماره ملی (xxxxxxxxx۸) ۳. آقای کیومرث رازقی با شماره ملی (xxxxxxxxx۲) ۴. آقای سالارفخری با شماره ملی (xxxxxxxxx۸) ۵. خانم ژاله جمشیدی با شماره ملی (xxxxxxxxx۲) برای مدت ۲ سال انتخاب شد موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826720
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش الماسوندی به عنوان رئیس هیئت مدیره باشماره ملی (xxxxxxxxx۱) ۲. آقای سعیدفخری به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۸) ۳. آقای کیومرث رازقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۲) ۴. آقای سالارفخری به عنوان عضوهیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۸) ۵. خانم ژاله جمشیدی به عنوان عضوهیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۲) تا تاریخ ۳۰/۸/xxx۸ انتخاب شد ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202111
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیاوش الماسوندی به عنوان رئیس هیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۱) و آقای سالار فخری به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۸) و آقای کیومرث رازقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۲) و آقای اصغر نوروزی به عنوان عضو هیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۳) و خانم ژاله جمشیدی به عنوان عضوهیئت مدیره با شماره ملی (xxxxxxxxx۲) تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷ انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140920
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مجمع به اتفاق آرا با رعایت ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ - پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ - اعضای هیئت مدیره شرکت:. سیاوش الماسوندی xxxxxxxxx۱ رئیس هیات مدیره - سالار فخری xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کیومرث رازقی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره - اصغر نوروزی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره - ژاله جمشیدی عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140912
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - الحاق به موضوعات شرکت: انجام تمامی فعالیتهای آزمایشگاهی در صنعت سیم و کابل و صنایع وابسته جانبی به موضوع شرکت الحاق گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120699
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مجمع به اتفاق آرا با رعایت ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ - پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ - اعضای هیئت مدیره شرکت:. سیاوش الماسوندی xxxxxxxxx۱ رئیس هیات مدیره - سالار فخری xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کیومرث رازقی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره - اصغر نوروزی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره - ژاله جمشیدی عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار آفرینش بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120686
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - الحاق به موضوعات شرکت: انجام تمامی فعالیتهای آزمایشگاهی در صنعت سیم و کابل و صنایع وابسته جانبی به موضوع شرکت الحاق گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068482
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ مور د تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و حسین تیموری به شماره ملی. xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224577
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۸۲۰۰ وشناسه‌ملی۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی معین مشاوره مجرب به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد منتهی به سال xxx۲به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552381
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سالار فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیاوش الماوس وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ژاله جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کیومرث رازقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای اصغر نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی معین مشاوره مجرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شهرستان کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552311
آگهی تغییرات شرکت کابل باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش الماسوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای کیومرث رازقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای سالار فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، خانم ژاله جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای اصغر نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ سرپرست ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529292
آگهی انتقال شرکت کابل باختر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
به موجب نامه شمارهxxxxxx/۹۱ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۱ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۱ مرکز اصلی شرکت کابل باختر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx واحد ثبتی تهران به نشانی استان کرمانشاه ـ کرمانشاه کیلومتر هشت جاده سنندج ـ شرکت کابل باختر ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۰۰ به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۱۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890904
آگهی تصمیمات شرکت کابل باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۹۰۷ و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدحسین زینلی به ک مxxxxxxxxx۶ و سالار فخری به ک مxxxxxxxxx و سیاوش الماسوندی به ک مxxxxxxxxx۰۱ و محمدعلی اکبری به ک مxxxxxxxxx۳ و ژاله جمشیدی به ک مxxxxxxxxx۲ مرکز اصلی شرکت به کرمانشاه کیلومتر هشت جاده سنندج شرکت کابل باختر ک پxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۶/۹۱ سید محمدحسین زینلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیاوش الماسوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سالار فخری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121720
آگهی تصمیمات شرکت کابل باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۹۰۷و شناسه ملی۱۰۶۶۰۰۲۵۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدحسین زینلی به ک‌مxxxxxxxxx۶ و سالار فخری به ک‌مxxxxxxxxx و سیاوش الماسوندی به ک‌مxxxxxxxxx۰۱ و محمدعلی اکبری به ک‌مxxxxxxxxx۳ و ژاله جمشیدی به ک‌مxxxxxxxxx۲ مرکز اصلی شرکت به کرمانشاه کیلومتر هشت جاده سنندج شرکت کابل باختر ک‌پxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۶/۹۱ سید محمدحسین زینلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیاوش الماسوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سالار فخری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715755
آگهی تصمیمات شرکت کابل باختر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۱۹۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020336
آگهی تصمیمات شرکت کابل باختر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۱۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453960

آگهی تصمیمات شرکت کابل باختر
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۶/۹۰ و تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140691
آگهی تصمیمات شرکت کابل باختر سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۱۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز بسمت بازرس اصلی و عباس حیدری‌کبریتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سالار فخری و سیاوش الماسوندی و کیومرث رازقی و اصغر نوروزی و محمدرضا حیدریان. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ سیاوش الماسوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کیومرث رازقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سالار فخری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات