تولید نیروی برق کرمان

شرکت تولید نیروی برق کرمان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10630147552 (فعال)
9
افراد
23
آگهی‌ها
9024
شماره ثبت
1387/5/24
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق کرمان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق کرمان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14416110
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ـ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269280
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷: قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ شامل تراز نامه، صورت سود وزیان جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787128
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ الف تعیین سمت مدیران: آقای مهدی پاک آئین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا بامیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یزدان رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای روح اله فدائی نژادبهرامجردی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره الف کلیه چکها و اسناد حسابداری با امضای مدیرعامل (آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵) و ذیحساب شرکت (آقای کاوه کریمی دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب سایر اورق و اسناد تعهدآور از جمله بروات، سفته‌ها و کلیه قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل (آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای روح اله فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا آقای یزدان رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ یا آقای مهدی پاک آئین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا آقای رضا بامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج مکاتبات عادی و جاری شرکت توسط مدیرعامل (آقای سیدابومسلم قرشی کوهبنانی) و با امضاء ایشان انجام گیرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779652
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx آقای یزدان رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای روح اله فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی پاک آئین بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا بامیان بشماره ملی xxxxxxxxx ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703571
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵: - شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ صددرصد سهام خود را برابر مقررات ذیربط و به قیمت اسمی به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ منتقل نمود. - تبصره ((۲)) ماده ((۳۹)) اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ((مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت‌های شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی است، به تعداد حاصل ضرب مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود)). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703573
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶: - ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) - ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شد. - ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204399
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ الف سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ب صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. الف روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191261
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ الف سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ب صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. الف روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631961
آگهی تغییرات شرکت توليد نيروي برق كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴: ـ ۱ سازمان حسابرسی به شماره ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شد ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۴ تعیین شد. ـ ۳قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به سال ۹۳
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631976
آگهی تغییرات شرکت توليد نيروي برق كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴: ـ ۱آقای مهدی پاک آئین به شماره ملی xxxxxxxxx۶را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید تیرافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، رضا بامیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و مرادبخش بامری به کدملی xxxxxxxxx۱ ومحمد جعفری کشکوئیبه کدملی xxxxxxxxx۷به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و ضمنا"آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل شرکت با اختیارات درج شده در اساسنامه شرکت انتخاب گردید. ـ ۲ کلیه اوراق و اسناد تهعد آور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل (آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵) و یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان مجید تیرافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳یا محمد جعفری کشکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب ـ کلیه قراردادها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل (آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵)و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای مجید تیرافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳یا آقای محمد جعفری کشکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ج ـ کلیه چک ها با امضاء مدیرعامل (آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵) و ذیحساب شرکت (آقای کاوه کریمی دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲)و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای مجید تیرافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳یا آقای محمد جعفری کشکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. د ـ مکاتبات عادی و جاری شرکت توسط آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و با امضاء ایشان انجام می گیرد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631980
آگهی تغییرات شرکت توليد نيروي برق كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴: آقایان مجید تیرافکن به کدملی xxxxxxxxx۳، محمد جعفری کشکوئی به کدملی xxxxxxxxx۷، مهدی پاک آئین به کدملی xxxxxxxxx۶، رضا بامیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و مرادبخش بامری به کدملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389166
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تولید نیروی برق کرمان انتخاب شد. ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592855
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تولید نیروی برق کرمان انتخاب شدند.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103883
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام شماره ثبت ۹۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۹/۴/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670618
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار ایران و ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559653
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران و ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11468489
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق کرمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌ عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل می‌باشند:

آقای محمدرضا حیدری و آقای مجید تیرافکن و آقای فرید بشیری و آقای جمال‌الدین عزیزی بندر آبادی و آقای قیصر عامری سیاهوئی تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۰

در تاریخ ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحدثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797106
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۹۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران و ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان‌ـ واحد ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791049
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید تیرافکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرید بشیری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمال‌الدین عزیزی بندرآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قیصر عامری سیاهوئی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۰. در تاریخ ۴/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966243
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۰ بقرار ذیل می‌باشند: آقای محمدرضا حیدری و آقای مجید تیر افکن و آقای فرید بشیری و آقای جمال الدین عزیزی بندر آبادی و آقای قیصر عامری سیاهوئی تا تاریخ ۱۹/۱۲/۹۰.

۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید تیر افکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرید بشیری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمال الدین عزیزی بندر آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قیصر عامری سیاهوئی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۳/۸۹.

۳ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۴ـ الف. کلیه اسناد و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره می‌باشد ب. کلیه قراردادها چکها، سفته‌ها، و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای مجید تیر افکن و یا آقای محمدرضا حیدری) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود چ. مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۲/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946541
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۹۰۲۴و شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

۳۱/۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۷/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9614721
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا حیدری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدرضا میرزازاده حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر نصراللهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید تیرافکن به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران سهامی خاص با نمایندگی و آقای همایون حائری خیاوی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابومسلم قرشی کوهبنانی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۵/xxx۹

۲- کلیه قراردادها چکها و سفته‌ها و بروات و اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان علی اصغر نصرالهی مجید تیرافکن و محمد رضا حیدری) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۵/۱۲/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537436
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ - تولید و فروش انرژی برق در چهارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ - انجام اقدامات لازم به منظور ارتقا، بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه ۳ - برونسپاری عملیات ارجایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ۴ - پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تامین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی ۵ - سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه ۶ - تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ۷ - همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع شرکت ۸ - مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱ شرکت در کلیه فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز ار مدیریت شبکه به انجام برساند. تبصره ۲ مادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت موسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکت‌ها و موسسات به صورت هبه صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد مگر با اخذ مجوز از هیئت عالی واگذاری به استناد بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. در تاریخ ۵/۱۱/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات