مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10630146473 (فعال)
12
افراد
26
آگهی‌ها
8693
شماره ثبت
1386/11/24
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14739979
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ الف ـ صورت های مالی شامل ترازنامه وصورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544429
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای علی صدر ( احدی از اعضای هیأت مدیره ) با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل انتخاب گردید . ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره ، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519565
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۹۷ حامد حبیبی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۰۸ علی صدر xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره سیده هاله حسینی نژاد xxxxxxxxx۴ عضو هیأت مدیره جهانسوز درجزی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره محمد عباسی نسب xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره بهروز آرائی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از بین مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500136
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : - شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ - شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ - خانم سیده هاله حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای محمد عباسی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366597
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷
الف-تعیین سمت مدیران:
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی حامد حبیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره
شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی علی صدربشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
سیده هاله حسینی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره
جهانسوز درجزی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره
محمد عباسی نسب بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره
بهروز آرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ مدیرعامل
ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از بین مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب- سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد هر یک از مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366596
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷
الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند:
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
خانم سیده هاله حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴
آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
آقای محمد عباسی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۲
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190055
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۷ الف ـ صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104482
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ الف - تعیین سمت مدیران: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به نمایندگی فرهاد استرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به نمایندگی علی صدر با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به نمایندگی سیدعلی حسینی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای جهانسوز درجزی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد عباسی نسب با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرهاد استرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و قراردادها با دو امضاء مشترک به شرح زیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد: امضاء اول و ثابت: مدیرعامل امضاء دوم: رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیأت مدیره ب - سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ج - حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091238
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت باقیمانده (۲۳/۱۱/۹۷) انتخاب گردیدند: - شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ - شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ - شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ - آقای جهانسوز درجزی با کدملی xxxxxxxxx۷ - آقای محمد عباسی نسب با کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037432
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581787
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371387
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ منضم به نامه شماره xxx۹۸/xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده_است به تصویب رسید. ۱ ۲ ارزش اسمی هر سهم از xxx. xxx ریال به ۱. xxx ریال تغییر یافت. ۱ ۳ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر تغییر یافت و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. ۱۴ موضوع فعالیت به شرح مندرج در اعلامیه تبدیل تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعلامیه تبدیل شرکت: الف) نام و شمارۀ ثبت شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ثبت شده به شمارۀ xxx۳ ب) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع اصلی تولید و فرآوری انواع محصولات کشاورزی، مشتمل بر کلیه زنجیره بخش کشاورزی از نهاده‌های پایه تا محصولات نهایی برای مصرف. موضوع فرعی بازرگانی داخلی و خارجی، مطالعات پایه و کاربردی در توسعه دانش فنی در حوزه صنایع تبدیلی زیرمجموعه بخش کشاورزی، مشاوره و پژوهش‌های صنعتی، در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت و انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ج) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی: کرمان، خیابان امام جمعه، ساختمان دانش، طبقه ۳، کدپستی xxxxxxxxx۷ شعبه: تهران، میدان آرژانتین، کوچه ۲۱، شماره ۷، طبقه ۳، کدپستی xxxxxxxxx۸ د) مدت شرکت: نامحدود ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال، و) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ز) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی سیدمحمد حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی مهدی یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی سیدعلی حسینی نژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهران عالم زاده بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ح) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: وفق ماده ۱۹ اساسنامه ط) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وفق مواد ۱۸ و ۵۱ و ۵۲ اساسنامه‌ی) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: دیون شرکت (براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹) xxx. xxx. xxx. xxx ریال دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: ندارد. ک) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد «ضمنا اساسنامه شرکت وصورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول وآخرین ترازنامه وحساب سود وزیان ان در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.» ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371397
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ منضم به نامه شماره xxx۹۸/xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی سیدمحمد حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی مهدی یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی سیدعلی حسینی نژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدمهران عالم زاده بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371405
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ منضم به نامه شماره xxx۹۸/xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی سیدمحمد حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی مهدی یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرایند توسعه فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی سیدعلی حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهران عالم زاده بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ امضاء‌های مجاز شرکت به شرح زیر تعیین گردید: الف کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107813
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ ۱ - سمت اعضای هیات مدیره - شرکت کوشکین مهر کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای سید محمد حسینی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای جهانسوز درجزی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره - آقای مهدی یزدان پناه با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل هریک از اعضای هیئت مدیره یا قائم مقام ایشان همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107808
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ الف: اعضای هیئت مدیره به شرح فوق به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت کوشکین مهر کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای سید محمد حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای مهدی یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ب: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیند. ج: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610716
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف: سمت اعضای هیات مدیره
۱ـ آقای جهانسور درجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره
۲ـ آقای محمد عباسی نسب شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره
۳ـ آقای مهدی یزدان پناه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
ب: دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610522
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ آقای جهانسوز درجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
۲ـ آقای محمد عباسی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۲
۳ـ آقای مهدی یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴
ب) موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586245
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ با توجه به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۲/۰۵/۱۵ ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم با نام هر یک به ارزش xxxxxx ریال می باشد که تمام مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال آن پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300958
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲
۱ـ جهانسوز در جزی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی یزدان پناه با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و موسسه بنیاد برکت بنمایندگی آقای محمد معینی فر با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و سایر اسناد با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262025
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۸/۹۲
۱ـ آدرس شرکت به خیابان امام جمعه ساختمان دانش طبقه سوم واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153904
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ـ ۱۵/۵/۹۲
۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه ها و صورت های مالی سال های xxx۱ و xxx۰
۲ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است.
۳ـ موسسه حسابرسی شاهدان شماره ثبت xxx۹ و آقای منصور شمس احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ آقای جهانسوز درجزی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی یزدان پناه احمد آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد عباسی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903941
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۶/۹۰.

۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928909
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه‌ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع‌عمومی فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ و ۲۷/۴/۹۰

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۶ ریال منقسم به xxxxxx سهم یکصد هزار ریالی از محل آورده‌ نقدی طی نامه شماره xxxـ۱۱/۵/۹۰ بانک ملت شعبه میدان آرژانتین و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11216093
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۲۵ و ۲۸/۱۰/۸۹

۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت پذیرفته است.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیون ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال منضم به xxx۰۰ سهم یکصد هزار ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی xxx۰/xxx۷۹ـ ۳۰/۱۱/۸۹ بانک ملت شعبه صدوقی کرمان و از طریق مطالبات کامل شده افزایش یافت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10042379
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹/۶/۸۹ و ۱۳/۷/۸۹ ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته_است. ۲ موسسه حسابرسی شاهدان و آقای منصور شمس احمدی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقایان مهدی یزدان پناه احمدآبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت به نمایندگی آقای محمدمعینی فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت نماینده موسسه بنیاد برکت و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات