سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان

شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10630111213 (فعال)
8
افراد
9
آگهی‌ها
2950
شماره ثبت
1374/6/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12990029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۵: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شامل تراازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اکبر طالبی زاده سردری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال و برای سال مالی منتهی به اسفند xxx۵ انتخاب شد. ۳ روزنامه اطلاعات (سراسری) و روزنامه کرمان امروز (محلی) جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439831
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت زغال كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ الف) صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شامل ترازنامه، سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. ب) آقایان حسین سالاری شریف باکدملی xxxxxxxxx۷، محمود فتاحی طغرالجردی باکدملی xxxxxxxxx۸، حمید ابراهیمی زرندی باکدملی xxxxxxxxx۲، منصور خیاط زاده باکدملی xxxxxxxxx۱، عباس زندی گوهرریزی باکدملی xxxxxxxxx۷، بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد شیوا باکدملی xxxxxxxxx۱ نیز بعنوان عضو علی البدل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ج) موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) با شماره ثبت xxx۸۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال و برای سال منتهی به اسفند xxx۴ انتخاب شدند. د) روزنامه اطلاعات (سراسری) و روزنامه کرمان امروز (محلی) جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. و) اختیارات بند ۱۸ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439852
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت زغال كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ الف)تعیین سمت اعضای هیئت مدیره:. حسین سالاری شریف با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. محمود فتاحی طغرالجردی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. عباس زندی گوهرریزی باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. منصور خیاط زاده باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. حمید ابراهیمی زرندی باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ب)ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شامل ترازنامه، سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه اطلاعات (سراسری)و روزنامه کرمان امروز (محلی) جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان سهامی عام شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۲
۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریف زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ـ روزنامه اطلاعات و کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۴ـ آقایان حسین سالاری شریف با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود فتاحی طغرالجردی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس زندی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید ابراهیمی زرندی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و منصور خیاط زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند
۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بانکی با امضای مدیرعامل بهمراه امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748495
آگهی تغییرات شرکت صنعت زغال کرمان سهامی عامشماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهرداد شریعت زاده با کد ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200115
آگهی تغییرات شرکت صنعت زغال کرمان سهامی عام شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهرداد شریعت زاده با کد ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11670819
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت ذغال کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۹۰

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی ترازنامه سال ۸۹

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام بعنوان حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند

۳ـ روزنامه محلی اطلاعات و نسل آفتاب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۴ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای حسین سالاری شریف بسمت مدیر‌عامل و آقای محمود فتاحی طغرالجردی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل ملک محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید احمد فاضلی و حسین غریبی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ضمنا آقای منصور خیاط‌زاده بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر‌عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق با امضا مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962295
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت زغال سنگ کرمان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
به استناد صورتجلسات مجمع‌عمومی عادی سالیانه مورخه: ۲۵/۴/۸۹

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۸

۲ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبود ارقام به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت‌زاده به سمت بازرس علی‌البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ومحلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات