شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10630094503 (فعال)
16
افراد
32
آگهی‌ها
1609
شماره ثبت
1369/1/22
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر شیر پاستوریزه پگاه کرمان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در شیر پاستوریزه پگاه کرمان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه شیر پاستوریزه پگاه کرمان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شیر پاستوریزه پگاه کرمان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14761100
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸: ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به xxx۷/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد بررسی مجمع قرار گرفت و تصویب شد. ـ مؤسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار اقتصادی جهت نشرآگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14531696
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ الف تعیین سمت مدیران : شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به نمایندگی آقای شهریار دبیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای روح اله محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای مجتبی ابراهیمی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجتبی ابراهیمی زرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل ب کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای مجتبی ابراهیمی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ج اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ، ضمنأ هیئت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ ۴ ۷ ۸ ۱۰ ۱۳ ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101710
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ۲ مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه ابرار اقتصادی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506936
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد بررسی و تصویب شد. مطابق مواد xxx و xxx و با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140971
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ الف - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی آقای شهریار دبیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی آقای روح اله محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی آقای مجتبی ابراهیمی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مجتبی ابراهیمی زرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ب - اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ - ۴ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۳ - ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. ج - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای مجتبی ابراهیمی زرندی و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121985
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ الف - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی آقای شهریار دبیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی آقای روح اله محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی آقای مجتبی ابراهیمی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مجتبی ابراهیمی زرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ب - اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ - ۴ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۳ - ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. ج - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای مجتبی ابراهیمی زرندی و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040276
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ ۱ تعیین سمت اعضای هیأت مدیره شرکت: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای شهریار دبیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای مهدی پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای روح اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای مهدی پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل شرکت تا تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۷ انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل شرکت ومدیر مالی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991545
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵: - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد بررسی مجمع قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ - شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ - شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ - روزنامه تعادل جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12547772
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴: ـآقای سیدجلال الدین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد حسین ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ کماکان به عنوان نائب رییس هیئت مدیره ـ آقای مهدی پاکدل به شماره ملیxxxxxxxxx۷به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ کماکان بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـاختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ,ضمنا هیئت مدیره به اتفاق اراء,بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۵ از ماده۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودتا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ـ کلیه قراردادها واسناد و اوراق تعهدآور و اوارق بهادار و بانکی از قبیل چک ,سفته و برات و غیره تواما با امضای مدیرعامل ومدیرمالی و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت درغیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431036
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴: ـ موضوع شرکت به شرح ذیل و الحاق عبارت: " و فعالیت آزمایشگاهی" به قسمتی از متن ماده فوق موافقت و تصویب گردید سطر (۵) ماده (۲) اساسنامه شرکت « انجام هر گونه فعالیت تولیدی یا بازرگانی و فعالیت آزمایشگاهی مرتبط با موضوع این شرکت.»پس ازکسب مجوز ازمراجع ذیصلاح تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294994
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ الف) انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره : . آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای محمد حسین ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بر اساس حکم شماره xxx۶/ص / ۱۰/۹۴ مورخ ۸/۴/xxx۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره . آقای مهدی پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بر اساس حکم شماره xxx۹/ ص / ۱۰/۹۴ مورخ ۷/۴/xxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ب)اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ، ضمناً هیأت مدیره به اتفاق آراء ، بندهای ۱،۴،۷،۱۰،۱۳،۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود . ج) کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294996
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت . مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106367
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ الف) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره: ـ آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سها می خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به موجب حکم شماره xxx۶/ص /۱۰/xxx۳ مورخ۷/۱۱/xxx۳ به عنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای علی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به موجب حکم شماره xxx۳/ص /۱۰/xxx۳ مورخ ۷/۱۱/xxx۳ به عنوان نائب رییس هیئت مدیره ـ آقای ید ا... صابری به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به موجب حکم شماره xxx۴/ص /۱۰/xxx۳ مورخ ۷/۱۱/xxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد امیر محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳به عنوان مدیر عامل خارج از اعضا ب)اختیارات مدیر عامل و حق امضا: ـ اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه ,ضمنا هیئت مدیره به اتفاق اراء,بندهای ۱۶،۱۵،۱۳،۱۱،۸،۷،۶،۴،۱ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ـ کلیه قراردادها واسناد و اوراق تعهد آور و اوارق بهادار و بانکی از قبیل چک ,سفته و برات و غیره تواما با امضای مدیرعامل ومدیرمالی و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106353
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ ۱ ـ اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده به شرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679926
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ به ۵ نفر تغییر و شرکت های زیر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند:. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص). شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص). شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی خاص). شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام). شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679923
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تغییر ماده ۳۱ اساسنامه شرکت در خصوص افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ به ۵ نفر. ماده ۳۱) «شرکت بوسیلة هیئت مدیره ای مرکب از ۳یا ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود که توسط مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همۀ آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند»
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692042
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضای هیئت مدیره: ـ آقای ید ا... صابری به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به موجب حکم شماره xxx۵/ص /۱۰/۹۳ مورخ ۱۵/۶/۹۳ به عنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای علی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شنـاسه مـلی xxxxxxxxx۱۴ به مـوجـب حـکم شماره xxx۴/ص/۱۰/xxx۳ مورخ ۱۵/۶/۹۳ به عنوان نائب رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد امیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنایع شیر ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به موجب حکم شماره xxx۶/ص/۱۰/۹۳ مورخ ۱۵/۶/۹۳، به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ـ آقای فرهنگ نقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به موجب حکم شماره xxx۲/ص/۱۰/۹۳ مورخ ۱۵/۶/۹۳، به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سید حسین موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به موجب حکم شماره xxx۳/ص /۱۰/۹۳ مورخ ۱۵/۶/۹۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند که بر اساس آیین نامه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. ب) اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ,ضمنا هیأت مدیره به اتفاق اراء,بندهای ۱۶،۱۵،۱۳،۱۱،۸،۷،۶،۴،۱ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ج)کلیه قراردادها واسناد و اوراق تعهدآور و اوارق بهادار و بانکی از قبیل چک ,سفته و برات و غیره تواما با امضای مدیرعامل ومدیرمالی و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678194
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف) اعضای هیئت مدیره
ـ آقای یدا... صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای محمدامیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
ـ آقای سیدحسین موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره
ب) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و مدیرعاملی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
ج) اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۳ و ۱۱ و ۸ و ۷و ۶ و ۴ و ۱ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581448
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
ـ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)
ـ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)
ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام)
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213808
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/xxx۲
۱ـ عباس جهانگیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد امیر محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید حسین موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و مدیر مالی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد
۳ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122849
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۹ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۶/۱۲/۹۲
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه صورتهای مالی سال ۹۱
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بسمت بازرس اصلی، حسین شیخ سفلی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717021
آگهی تصمیمات شرکت بازار گستر پگاه منطقه ۵سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ طه خورسند به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به جای مهدی قربانی قلجلو به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۳ ـ ۱۴ و ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11268857
آگهی تصمیمات شرکت بازار گستر پگاه منطقه ۵ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ طه خورسند به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به جای مهدی قربانی‌قلجلو به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۳ ـ ۱۴ و ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648653
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۲/۹۱ و ۲۵/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد امیر محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی بختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس جهانگیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ـ ۴ـ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ۱۱ـ ۱۳ـ ۱۵ـ ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612626
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۲/۹۱ و ۲۵/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:‌

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد امیر محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی بختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و‌ آقای عباس جهانگیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ـ ۴ـ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ۱۱ـ ۱۳ـ ۱۵ـ ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794273
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۹۰

۱ـ آقایان محمدامیر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیرایران سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای علی بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع شیرایران سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیرامور مالی و در غیاب هریک از ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد

۳ـ طبق اساسنامه به اتفاق آراء بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه از حدود اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548796
آگهي تغييرات شركت شير پاستوريزه پگاه كرمان سهامي‌خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۹۰
۱ـ آقایان محمدامیر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیرایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع شیرایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیرامور مالی و در غیاب هریک از ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد
۳ـ طبق اساسنامه به اتفاق آراء بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه از حدود اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413776
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۸۴/ ث ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت پاستورریزه پگاه کرمان بشماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ اعلام می‌دارد ذیل بند ۱ آگهی مذکور عبارت بمدت دو سال اشتباها قید گردیده بمدت باقیمانده صحیح می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10230652
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ ۱ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای حبیب الله نحوی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و آقای علی بختیاری به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس جهانگیری به نمایندگی از طرف شرکت شیرپاستورزیزه پگاه فارس (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد امیر محمدی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی و در غیاب هریک از ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد ۳ هیئت مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352421
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه: ۲۰/۲/۸۹ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۸. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز و آقای اصغر بهنیا بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقایان علی بختیاری به نمایندگی از شرکت صنایع شیرایران (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و وحید مفید به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدامیر محمدی به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیرایران بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. ۶ هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048122
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۶/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمد امیر محمدی به نمایندگی شرکت بازرگانی شیر ایران بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103459
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان(سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و مورخه ۲۱/۲/۸۸

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۷.

۲ـ موسسه حسابرسی امجد تراز و آقای اصغر بهنیا بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات