خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان

شرکت خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان (موسسه)

شناسه ملی 10630019706 (فعال)
15
افراد
10
آگهی‌ها
172
شماره ثبت
1376/9/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14742220
آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امناء مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ منضم به نامه شماره ۸۸/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۵/۴/۹۸ فرماندهی انتظامی استان کرمان پلیس امنیت عمومی الف آقای علی جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد حسن انجم شعاع به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130369
آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۴/۴/۹۷ فرمانده انتظامی استان کرمان الف ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: رضاخوشنود بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ سیداحمد علوی ارجاس بشماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ احمد ترابیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ منصورحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ محمد رضا شفیعی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء اصلی ومهدی نخعی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ وعلی محمد سخی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل ب ـ آقای علی جعفری بشماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن انجم شعاع بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130368
آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۴/۴/۹۷ فرماندهی انتظامی استان کرمان الف ـ تعیین سمت مدیران: آقای محمدرضاشفیعی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل آقای رضاخوشنود به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره آقای سید احمد علوی ارجاس به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای احمد ترابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت خزانه دار ب ـ براساس تبصره ۴ماده ۲۳ اساسنامه امضاء کلیه اسنادواوراق بهادار وچکها باامضاءدونفر ازافراد ذیل انجام می شود: ۱)مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ۲)مدیرعامل وخزانه دار ۴ ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه مکاتبات ونامه های موسسه با امضاء مدیرعامل
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13824382
آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۶ منضم به نامه شماره xxx/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۱۳/۰۹/۹۶ فرماندهی انتظامی استان کرمان: محل موسسه در کرمان به خیابان شهید رجائی کوچه شماره ۴۹ پلاک شماره ۴۱ طبقه همکف دارای کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858365
آگهی تغییراتخیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ منضم به نامه شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۱۵/۰۱/۹۵ فرماندهی محترم انتظامی استان کرمان: - ۱ حسب اختیارات حاصل ازماده ۱۲ اساسنامه تعداداعضاءهیات امناءبه ۱۱ نفرافزایش وآقایان: - سیدمحمدابراهیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - سیداحمدعلوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - محمدرضافهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاءجدیدهیات امناءانتخاب شدند. - ۲ موضوع فعالیت موسسه به «ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، رفاهی به افرادتحت پوشش - ساخت واداره مدیریت مراکزمختلف نگهداری ودرمانی، آموزشی، فرهنگی وتربیتی جهت افراد تحت پوشش - پیشگیری ازبروز معلولیتها درجامعه بطرق مختلف وانجام هرگونه فعالیت مقتضی - انجام هرگونه فعالیت مناسب درخصوص حمایت وپشتیبانی از ایتام وسالمندان - بهسازی وتعمیرات ومساعدت درساخت مسکن مناسب ودرصورت لزوم اجاره مسکن جهت معلولین واجدشرایط - تامین منابع مالی مورد نیازموسسه برای تحقق اهداف درراستای فعالیتهای پیش بینی شده درماده ۲۹ اساسنامه - مدیریت وبهینه نمودن دارائی‌های سرمایه‌ای موسسه بمنظوربازدهی بیشتربه افرادتحت پوشش ازطریق فعالیتهای مجاز» تغییر یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. - ۳ اساسنامه خیریه مشتمل برسه فصل وچهل ویک ماده وسی ودوتبصره به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858370
آگهی تغییراتخیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ منضم به نامه شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۱۵/۰۱/۹۵ فرماندهی محترم انتظامی استان کرمان: - ۱ آقای رضاخوشنود به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره - آقای سیداحمدعلوی ارجاس به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای احمدترابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت خزانه دار - آقای محمدرضاشفیعی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل بمدت دوسال انتخاب گردیدند. - ۲ کلیه اسناد واوراق بهادارباامضاءدونفر ازافراد ذیل ومهرموسسه معتبرخواهدبود. - مدیرعامل - رئیس هیات مدیره - خزانه دار ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858368
آگهی تغییراتخیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ منضم به نامه شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۱۵/۰۱/۹۵ فرماندهی محترم انتظامی استان کرمان: - ۱ آقای رضاخوشنودبه شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای سیداحمدعلوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - آقای منصورحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - آقای احمد ترابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای محمدرضاشفیعی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاءاصلی هیات مدیره وآقایان مهدی نخعی عبدل آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وعباس بلندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاءعلی البدل هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ انتخاب بازرسین اصلی وعلی البدل: - آقای علی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای موسی دریجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت دوسال انتخاب گردیدند - ۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشارکرمان امروزبرای درج آگهی ودعوت نامه هاانتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703198
آگهی تغییرات شرکت خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند:. آقای / خانم محمدرضاشفیعی پوربه شماره ملی.آقای منصورحسنی به شماره ملی.آقای علی گنجعلی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶.آقای رضاخوشنود به شماره ملیxxxxxxxxx۲.آقای احمدترابیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ اعضای علی البدل هیئت مدیره آقای علیرضااسدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳.آقای محسن مصطفائی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ ـ آقای / علی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی نخعی عبدل آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای دو سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302977
آگهی تغییرات موسسه خیریه حمایت از معلولین باب الحوائج کرمان شماره ثبت ۱۷۲ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۷/۹۲ منضم به نامه شماره ۱/xxx/۸۸/۲/xxx۴ ـ ۲۳/۹/۹۲ از فرماندهی انتظامی استان کرمان
۱ـ علی جعفری و مهدی نخعی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ محمد رضا شفیعی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و علی گنجعلیخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ترابیان بسمت مدیرعامل، منصور حسنی بسمت خزانه دار، محسن مصطفائی بسمت منشی هیئت مدیره، رضا خوشنود و علیرضا اسدی بسمت اعضاء هیئت مدیره و علیرضا اسدی و محسن مصطفائی بسمت اعضاء علی البدل موسسه انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755759
آگهی تغییرات موسسه خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب‌الحوائج (ع) کرمان بشماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۱۲/۸۹ منضم به نامه شماره xxx۷‌ـ ۱/xxx/۸۸/۲/xxx۴‌ـ ۴/۵/۹۰ از فرماندهی محترم انتظامی استان کرمان:

۱ـ آقای علی جعفری محمود حدادیان بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ آقای رضا خوشنود بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی شمسی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و خسرو سرایانی بسمت خزانه‌دار و آقایان احمد ترابیان و محمدرضا شفیعی پور بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً آقایان سید احمد حسینی و محسن مصطفایی بسمت اعضاء علی‌البدل موسسه بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر سه فصل و ۴ ماده و ۲۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات