گروه صنایع سیمان کرمان

شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10630019476 (فعال)
20
افراد
35
آگهی‌ها
170
شماره ثبت
1346/5/12
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14784857
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۸ الف ـ اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و تفویض گردید: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل وحقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران ، مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان ( تمام وقت ، پاره وقت ، مشاور و...) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رئیس هیئت مدیره امکان پذیر میباشد. ۳ ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. ۴ ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. ۵ ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی ، عادی ، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. ۶ ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی ، سپرده گذاری کوتاه مدت ، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. ۷ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ۸ ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره. ۹ ـ تعهد ،ظهرنویسی ، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ۱۰ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع ۱۱ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری ۱۲ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۳ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استردادآنها. ۱۴ ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. ۱۵ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از ‏حقوقی و ‏کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام ‏، تعیین وکیل، ‏ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا ‏بدون حق توکیل و ‏توکیل در توکیل ولو کراراً ‏ و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا،تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً ‏قاطع دعوی ‏باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای ‏‏متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ ‏محکوم به چه در دادگاه و چه ‏در ادارات و دوائر ثبت اسناد.‏ ۱۶ ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور ۱۷ ـ مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه های مصوب و مصوبات هیات مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت بعنوان بالاترین مقام اجرائی نسبت به اداره امور اجرائی اقدام و گزارش های ادواری در جلسات هیات مدیره ارائه کند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14537295
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ الف صورتهای مالی ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ب سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید . ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298226
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ ـ محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس جاده تهران، کیلومتر ۱۷جاده تهران، بلوار خلیج فارس، بلوار ایت الله هاشمی رفسنجانی، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۴ اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113448
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ الف تعیین سمت مدیران: آقای فریدون رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی از آقای جواد سلطانی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی آقای فریدون رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی آقای داود خانی اجاقکندی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید هادی میرحسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیات مدیره ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973155
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ (سهامی عام) شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ (سهامی عام) شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (سهامی عام) شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ (سهامی عام) آقای سید هادی میرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ ب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ج سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شماره ثبت xxx۹۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783268
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ منضم به نامه شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۳/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده (xxxxxxxxxxxx ریال) و پرداخت نقدی (xxxxxxxxx۸۲ ریال) طبق گواهی شماره ۹۶/xxx۵ مورخ ۱۷/۸/۹۶ بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771065
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین صفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضوهیئت مدیره بنمایندگی آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای داود خانی اجاقکندی به کد ملی xxxxxxxxx۶ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای فریدون رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ج مستندا به ماده xxx قانون تجارت حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658552
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ الف آقای فریدون رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567827
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶: ترکیب اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده قانونی تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین صفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده قانونی سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضوهیئت مدیره آقای رضا اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده قانونی سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضوهیئت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مستندا به ماده xxx قانون تجارت هیئت مدیره اختیارات به شرح پیوست را به مدیرعامل تفویض نمود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل مصوبه صورتجلسه هیئت مدیره شماره xxx مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) در اجرای مواد xxx، xxx، xxx مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به مفاد مواد ۳۹ اساسنامه شرکت هیئت مدیره گروه صنایع سیمان کرمان اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل وحقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران، مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و …) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رئیس هیئت مدیره امکان پذیر میباشد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استردادآنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت بعنوان بالاترین مقام اجرائی نسبت به اداره امور اجرائی اقدام و گزارش‌های ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567829
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶: ترکیب اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده قانونی تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ه بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین صفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده قانونی سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضوهیئت مدیره آقای داود خانی اجاقکندی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده قانونی سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضوهیئت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مستندا به ماده xxx قانون تجارت هیئت مدیره اختیارات به شرح پیوست را به مدیرعامل تفویض نمود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل مصوبه صورتجلسه هیئت مدیره شماره xxx مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) در اجرای مواد xxx، xxx، xxx مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به مفاد مواد ۳۹ اساسنامه شرکت هیئت مدیره گروه صنایع سیمان کرمان اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل وحقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران، مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و …) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رئیس هیئت مدیره امکان پذیر میباشد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استردادآنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت بعنوان بالاترین مقام اجرائی نسبت به اداره امور اجرائی اقدام و گزارش‌های ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369640
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ الف - آقای محمدعلی احمدزاداصل به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی احمدزاداصل به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ب - اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - ج حدود اختیارات مدیر عامل تعیین وتفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331606
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵: ۱ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه xxx۶ تعیین گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065602
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ الف تعیین سمت مدیران: آقای محمود موذن چی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای فرود عزیزی طاس احمدی با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای عباس کفاش تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی سیمان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای جواد سلطانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت سیمان شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای رضا اسماعیلی با کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای محمود موذن چی با کدملی xxxxxxxxx۶ ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها، چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج هیئت مدیره شرح وظایف مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش ترفیع تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و …) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رئیس هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد افتتاح حساب جاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم بدعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع آن تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847372
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵: - ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس وحسابرس مستقل قانونی وبه تصویب رسیدن تراز نامه وصورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ xxx۴ - ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. - ۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ - شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ - شرکت سیمان شمال (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - شرکت تولیدی سیمان فیروزه کوه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847381
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ منضم به نامه شماره xxx۳ , xxx مورخ ۰۸/۰۳/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: - تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه مورد تایید و تصویب قرار گرفت ودر نتیجه ماده ۵۰ اساسنامه شرکت در خصوص تغییر سال مالی به «سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه به پایان رسد» اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730631
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۴: ۱ آقای مرتضی داداش بعنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) آقای عباس کفاش تهرانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران خانم فلوریا ولدبیگی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزه بعنوان عضوهیئت مدیره آقای جواد سلطانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان مازندران به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی جعفری زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به سمت عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ بالا زاده بعنوان مدیرعامل با کدملی xxxxxxxxx۴ به مدت باقیمانده تعیین گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار، قراردادها، چک‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305951
آگهی تغییرات شرکت سيمان كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ منضم به مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۳۰/۰۴/۹۴سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12454808
آگهی تغییرات شرکت سيمان كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴: ـ براساس اختیارت تفویضی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx ـ ۱/۷/۹۴سازمان بورس واوراق بهادارو رعایت موادxxxوxxxلایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال به مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال از طریق صدور سهام بانام جدید (که مبلغxxx,xxx,xxx,xxx ریال آن از محل آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسان و مطالبات نقدی حال شده سهامداران و مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال از محل سود انباشته تامین شده است، بر طبق گواهی شماره xxxxxx مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ بازرس قانونی شرکت حاکی از تایید مبلغ xxx,xxx,xxx,xxxریال مطالبات نقدی حال شده صاحبان سهام موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و مبلغ ۷۵,xxx,xxx,xxxریال آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسان (مبلغ ۳۵,xxx,xxx,xxxریال آورده نقدی سهامداران و مبلغ ۴۰,xxx,xxx,xxx ریال آورده نقدی پذیره نویسان) وفق گواهی به شماره ۱/۵۴ مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ بانک ملی شعبه کارخانه سیمان کرمان) افزایش یافت درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال منقسم به xxx,xxx,xxx سهم بانام ۱,xxx ریالی است که تماماً پرداخت شده میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263095
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ طبق مجوز شمارهxxxxxx/xxxمورخ۲۳/۰۲/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار ۱- صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲- سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526670
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ قرائت گزارش هیئتمدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۲
۲ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید.
۳ـ اعضای حقوقی هیئتمدیره دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند.
الف) شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان( سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
ب) سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
ج) شرکت سیمان شمال(سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
د) شرکت سیمان مازندران(سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
ه) شرکت تولیدی سیمان فیروزه کوه( سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472410
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱. آقای محمود موذن بعنوان رئیس هیئت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)
۲. آقای عباس کفاش تهرانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۳. خانم فلوریا ولدبیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزه بعنوان عضو هیئت مدیره
۴. آقای جواد سلطانی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان مازندران بسمت عضو هیئت مدیره
۵. آقای علی جعفری زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال بسمت عضو هیئت مدیره
۶. آقای محمد رضا حیدری بعنوان مدیرعامل کد ملی xxxxxxxxx۴
۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار، قراردادها، چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و سایر مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178521
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/xxx۲
۱ـ نادر غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره (موظف) و عباس کفاش تهرانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نامجو با کد ملی xxxxxxxxx۰ و علی نجمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و علی جعفر حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و فرهنگ ساکی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088468
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945817
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/xxx۱
۱ـ نادر غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس کفاش تهرانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) و علی جعفر حیدری کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سیمان فیروز کوه (سهامی خاص) بسمت اعضا هیئت مدیره و محمد نامجو با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11362901
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/xxx۱

۱ـ نادر غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس کفاش تهرانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) و علی جعفر حیدری کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سیمان فیروز کوه (سهامی خاص) بسمت اعضا هیئت مدیره و محمد نامجو با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708963
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۶/۳ و ۹/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس بمدت یک سال انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد نامجو با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تولید سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نادر غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید.
۷ـ اساسنامه جدید مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439893
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۶/۳ و ۹/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس بمدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد نامجو با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تولید سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نادر غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. ۷ اساسنامه جدید مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591504
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد نامجو با کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای نادر غفاری با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدحسین ایرانمنش با کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی(سهامی عام) و آقای حمیدرضا کریمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) و آقای حسن غضنفریان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان (سهامی خاص) به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند.
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ ـ حدود و اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046056
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نامجو با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای نادر غفاری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدحسین ایرانمنش با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) و آقای حمیدرضا کریمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) و آقای حسن غضنفریان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان (سهامی خاص) به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود و اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550057
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۶/۹۰

۱ـ آقای محمد حسین ایرانمنش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد عربلو بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید یوسفی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد نامجو به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان عضو موظف انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10076523
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۵/۳/۹۰ و ۱۵/۴/۹۰. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی و ترازنامه سال ۸۹. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق و حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد نامجو بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین ایرانمنش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمید رضا کریمی بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و حمید یوسفی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ استناد به ماده xxx قانون تجارت هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ از ماده ۵۱ اساسنامه را بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255147
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان شرکت سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه: ۳/۳/۸۹. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت اصلی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به اتفاق آرا مورد تائید و تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9551468
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه: ۹/۱۰/۸۸

۱ـ با انتصاب آقای محمد نامجو به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بعضویت هیئت‌مدیره موافقت و در نتیجه ترکیب اعضای هیئت‌مدیره بدین شرح میباشد:

۱ـ آقای علیرضا شریف بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس کفاش‌تهرانی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد نامجو بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین خادم‌محترم بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) و آقای محمدحسین ایرانمنش بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران بانک ملی ایران بسمت اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

۶ـ کلیه اسناد بهادار و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و نامه‌های عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

۳ـ مستنداً به ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت هیئت‌مدیره اختیارات بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11480959
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۱۸/۵/۸۸

۱ـ آقای علیرضا شریف بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس کفاش‌تهرانی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین خادم‌محترم بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی‌عام) و آقای محمدحسین ایرانمنش بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران بانک ملی ایران بسمت اعضای موظف هیئت‌مدیره و آقای جواد داوری‌آشتیانی بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و اوراق و اسناد و نامه‌های عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۳ـ مستنداً به ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت هیئت‌مدیره اختیارات بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379444
آگهی تغییرات گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و بتصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ ۲ روزنامه‌های اطلاعات و محلی کرمان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ شرکتهای سرمایه گذاری بانک ملی ایران مدیریت توسعه نگاه پویا شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات