سرمایه گذاری استان کردستان

شرکت سرمایه گذاری استان کردستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10610088420 (فعال)
3
افراد
6
آگهی‌ها
5197
شماره ثبت
1385/8/16
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان کردستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان کردستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14219712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ تعاونی سهام عدالت شهرستان سنندج به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان بانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان قروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان دیواندره به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان سروآباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان های مریوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی بیجار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ صورت های مالی منتهی به شهریور ۹۶ با اکثریت آرا به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس /حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس/حسابرس علی البدل برای یکسال مالی منتهی به شهریور ۹۷ انتخاب شدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در سال مالی شهریور ۹۷ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219714
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس استان کردستان ـ شهرستان سنندج ـ بخش مرکزی ـ شهر سنندج ـ محله بلوارشبلی ـ کوچه گلشن ـ کوچه بهارستان ۶ ـ پلاک ۴ ـ طبقه دوم ـ کدپستیxxx۸۶ ـ xxx۹۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427925
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس / حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس/ حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۶ انتخاب شد روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در سال مالی شهریور ۹۶ انتخاب شد. صورت‌های مالی منتهی به شهریور ۹۵ با اکثریت آرا به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیومرث احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سنندج بعنوان رئیس هیأت مدیره رامین محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بانه بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره خالد احمدزاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سقز بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل کلیه اسناد مالی و بانکی با امضای مدیر عامل به همراه امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و امورات اداری و اجرایی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846424
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گداری استان کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سنندج به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بانه به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سقز به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کامیاران به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دیواندره به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان قروه به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سروآباد به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل بشماره ثبت xxx۹۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشا منش بشماره ثبت xxx۳۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ انتخاب شد. صورت‌های مالی منتهی به شهریور ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در سال مالی شهریور ۹۵ انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106407
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان کردستان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۹۷ و شناسه‌ملی ۱۰۶۱۰۰۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه خدمات حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۴ انتخاب شدند. ـ صورتهای مالی و تراز منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات