سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10610016139 (فعال)
17
افراد
37
آگهی‌ها
188
شماره ثبت
1365/6/19
تاریخ تأسیس
اولین تولید کننده انواع سیمان آمیخته بر اساس سفارش مشتری مطابق با استاندارد اروپا EN197-1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14834787
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: ۱ ـ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ ۲ ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ ۳ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ ۴ ـ شرکت سیمان شرق به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ ۵ ـ شرکت سیمان سپاهان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678886
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند : ۱ آقای حمیدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای مهدی حنطه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ آقای فرهنگ ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ آقای سید محمود افصح حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره ۵ آقای شهرام بحیرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . • اوراق ، مراسلات ، اسناد عادی ، اداری ، احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل شرکت آقای فرهنگ ثابتی تفویض نمود . ۱. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود . ۲. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومی و خصوصی . ۳. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۴. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت . ۵. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع . ۶. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۷. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14561394
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ صورت سود و زیان ، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرارگرفت ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند : موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403626
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و تمدیدیه شماره xxx ـ xxxxxx ـ xxx مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ آن سازمان مقرر گردید: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ میلیون ریال، منقسم به xxx۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی عادی و با نام که مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریا ل آن از محل نقدی طی گواهی بانکی بشماره xxx/۹۷/۱۸ مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ بانک تجارت و مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریا ل آن نیز از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251422
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید جهت عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام نمایند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139231
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره برای باقیمانده از ماموریت مدیران به شرح ذیل تعیین گردید »: آقای سیدعطااله سیدان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی جرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیدمحمود افصح حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای شمس اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و امضای کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850699
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عطااله سیدان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بشماره ثبت xxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید بشماره ثبت xxx۶۵ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی جرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شماره ثبت xxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای شمس اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک‌ها، اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840491
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه صورت سود وزیان انباشته و گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ تصویب نمود. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس اصلی وبازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769990
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بشماره ثبت xxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید بشماره ثبت xxx۶۵ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی جرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شماره ثبت xxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای شمس اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک‌ها، اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651244
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شمس اله محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ (بر اساس معرفی نامه شماره ۹۶/۸۵ مورخ xxx۶/۰۲/۳۰) به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران منصوب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616044
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس کردستان شهرستان بیجار بخش مرکزی دهستان حومه روستا علی بدل داخل روستا کوچه رجبی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616055
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر به شماره ثبت xxx۶۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای علی محمد بد بموجب نامه شماره ۹۶ xxx مورخ ۰۸/۰۵/xxx۶ شرکت سرمایه گذاری امید به شما ره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای شهرام بابا لویان بموجب نامه شماره xxx۵/۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/۹۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای شهرام بابا لویان بموجب نامه شماره xxx۴/۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ شرکت سیمان شرق به شماره ثبت xxx۲۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای ژیلا سماواتی بموجب نامه شماره ۱/xxx/۹۶ مورخ ۸/۵/۹۶ شرکت سیمان سپاهان به شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای ژیلا سماواتی بموجب نامه شماره xxx۰/xxx۶ مورخ ۱۱/۵/۹۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512579
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت در خصوص افزایش سرمایه بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۵/۰۶/۱۷ و مجوز شماره xxx/xxxxxx/۵۱ مورخ ۹۵/۰۴/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx میلیون ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال منقسم به xxx/۱ میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده مبلغ (xxxxxxxxxxxx) ریال و آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) افزایش یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308814
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع با اتفاق آرا تراز نامه به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ وصورت سود وزیان، گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب نمود. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس اصلی وبازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236001
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع به هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه تفویض اختیار نمود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051271
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۳۳ اساسنامه شرکت سمت اعضاء تا پایان مدت فعالیت هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید. - آقای عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ (براساس معرفی نامه شماره xxx/۹۴ مورخ ۲۸/۹/xxx۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای اسماعیل افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ (براساس معرفی نامه شماره xxx۸/۹۵ مورخ ۱۹/۵/xxx۵) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای ولی اله اخلاقی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ (براساس معرفی نامه شماره xxx/۹۵ مورخ ۱۰/۵/xxx۵) به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - آقای علی جرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ (براساس معرفی نامه شماره xxx۶/۹۵ مورخ ۱۷/۵/xxx۵) به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای منصور ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ (براساس معرفی نامه شماره xxx/۹۵ مورخ ۲۵/۵/xxx۵) به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک‌ها، بروات، سفته هاو سایر اوراق تجاری و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881423
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده xxx قانون تجارت آقای ولی اله اخلاقی فرد با کدملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه چکها، اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات مطروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را (بشرح صورتجلسه فوق الذکر) به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790314
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –آقای عباس صفا کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای جعفر رحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای علی اصغر یوسف نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه چک‌ها براوات سفته‌ها وسایر اوراق تجاری واسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضائ هیت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743602
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/xxx۴ وصورت سود وزیان، گردش وجوه نقد وسود وزیان انباشته شرکت سیمان کردستان را برای سال مالی منتهی به همان تاریخ تصویب نمود موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس اصلی وبازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12546086
آگهی تغییرات شرکت سيمان كردستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ (براساس معرفی نامه شماره ۹۴/xxx/۲ مورخ ۶/۵/xxx۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای محمدرضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ (براساس معرفی نامه شماره ۹۴/xxx۲ مورخ ۶/۵/xxx۴) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای جعفر رحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ (براساس معرفی نامه شماره ۹۴,xxx مورخ ۶/۵/xxx۴) به عنوان عضو هیئت مدیره ۴ ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ (براساس معرفی نامه شماره ۹۴/xxx۱ مورخ ۶/۵/xxx۴) به عنوان عضو هیئت مدیره ۲) در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای علی محمد پارسایی جهرمی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۳) در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مطروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را بموجب صورتجلسه فو ق الذکر به مدیرعامل شرکت تفویض نمود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12546104
آگهی تغییرات شرکت سيمان كردستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به نمایندگی آقای علی محمد بد بموجب نامه شماره ۹۴/xxx/۱مورخ ۳۰/۴/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری امید به شما ره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای شهرام بابا لویان بموجب نامه شماره ۹۴/xxx۴مورخ ۲۴/۴/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبتxxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳به نمایندگی آقای شهرام بابا لویان بموجب نامه شماره ۹۴/xxx۵مورخ ۲۴/۴/xxx۴ شرکت سیمان شرق به شماره ثبتxxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به نمایندگی آقای علی محمد بد بموجب نامه شماره ۹۴/xxx/۱مورخ ۳۰/۴/xxx۴ شرکت سیمان سپاهان به شماره ثبتxxx۱ شناسه ملیxxxxxxxxxxxxبه نمایندگی خانم ژیلا سماواتی بموجب نامه شماره ۹۴/xxx/۲مورخ ۳۰/۴/xxx۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12511124
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای رعایت ماده xxx به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت افزایش سرمایه عملی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492614
آگهی تغییرات شرکت سيمان كردستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت در خصوص افزایش سرمایه بنا به اختیار واصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۱۱/۲۰ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ ۱/۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی که تماما پرداخت شده می باشد افزایش یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492628
آگهی تغییرات شرکت سيمان كردستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای رعایت ماده xxx به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت افزایش سرمایه عملی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407461
آگهی تغییرات شرکت سيمان كردستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
بدینوسیله با بررسی مدارک واصله و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx, xxx مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله به شما اجازه پذیره نویسی داده می شود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407473
آگهی تغییرات شرکت سيمان كردستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب گردید..موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند..روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602852
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان سهامی عام شماره ثبت ۱۸۸ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۳ با استعفای آقای علی محمد بُد و عضویت آقای عباس صفاکیش موافقت گردید و آقای عباس صفاکیش به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان برای الباقی تصدی انتخاب گردید.
شxxxxxx۳ رئیس ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1452769
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شماره ثبت ۱۸۸ شناسه ملی ۰۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ های ۲۵/۱۲/۹۱ و ۷/۲/۹۳ تغییراتی در اعضاء هیئت مدیره شرکت حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی می گردد.
۱ـ با استعفای آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی و عضویت آقای علی محمدپارسائی جهرمی موافقت گردید.
۲ـ آقای علی محمد پارسائی جهرمی به سمت مدیرعامل شرکت برای الباقی تصدی انتخاب گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ با خروج آقای سید مهدی هاشمی و عضویت آقای جعفر رحمان زاده موافقت گردید.
۵ـ آقای جعفر رحمان زاده به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر انتخاب گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310779
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کردستان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیماتی در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی میگردد.
۱ـ مجمع به اتفاق آراء ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۹۲ و صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد و سود و زیان انباشته شرکت برای سال مالی منتهی به همان تاریخ را تصویب نمود.
۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب و در خصوص تعیین حق الزحمه بازرسی به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146025
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۲ که پیرو مصوبه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/۹۲ تشکیل گردید. تغییراتی بشرح ذیل در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی می گردد.
۱ـ آقای علی محمدبد به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا پیشرو به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی هاشمی نماینده شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر، علی اصغر یوسف نژاد نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه و آقای علیرضا بنویدی نماینده شرکت سیمان شرق به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تصدی انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تصدی انتخاب گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 928976
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کردستان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۷/۹۱ که در تاریخ۱۰/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی در شرکت مذکور اتخاذ که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی میگردد.
۱ـ مجمع به اتفاق آراء ترازنامه به تاریخ۳۱/۶/۹۱، صورت سود و زیان گردش وجوه نقد و سود و زیان انباشته شرکت برای سال مالی منتهی به همان تاریخ را تصویب نمود.
۲ـ مقرر گردید از مبلغ سود قابل تقسیم مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال به عنوان سود سهام پرداخت و الباقی پس ازکسر پاداش هیئت مدیره به حساب سود انباشته منظور گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت منتهی به تاریخ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۵ـ معاملات انجام شده بشرح یادداشت۳۴ همراه صورتهای مالی بعنوان معاملات موضوع مادهxxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع عمومی قرارگرفت.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11501401
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کردستان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۸۸و شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۷/۹۱ که در تاریخ۱۰/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی در شرکت مذکور اتخاذ که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی میگردد.

۱ـ مجمع به اتفاق آراء ترازنامه به تاریخ۳۱/۶/۹۱، صورت سود و زیان گردش وجوه نقد و سود و زیان انباشته شرکت برای سال مالی منتهی به همان تاریخ را تصویب نمود.

۲ـ مقرر گردید از مبلغ سود قابل تقسیم مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال به عنوان سود سهام پرداخت و الباقی پس ازکسر پاداش هیئت‌مدیره به حساب سود انباشته منظور گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ایران مشهود به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت منتهی به تاریخ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۵ـ معاملات انجام شده بشرح یادداشت۳۴ همراه صورتهای مالی بعنوان معاملات موضوع مادهxxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع عمومی قرارگرفت.

ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920534
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
بموجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ۳۱/۲/۹۱و۳۱/۴/۹۱ که در تاریخ۲۶/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده با استعفای آقای محمدرضا خورسندی و آقای مرتضی داداشی و عضویت آقایان محمدرضا پیش رو و سعیدرضا عاصمی زواره موافقت گردید.
آقایان محمدرضا پیش رو و سعیدرضا عاصمی زواره به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11656500
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
بموجب صورتجلسات هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۲/۹۱و۳۱/۴/۹۱ که در تاریخ۲۶/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده با استعفای آقای محمدرضا خورسندی و آقای مرتضی داداشی و عضویت آقایان محمدرضا پیش‌رو و سعیدرضا عاصمی‌‌زواره موافقت گردید.

آقایان محمدرضا پیش‌رو و سعیدرضا عاصمی‌زواره به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162693
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان بشماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ و کدپستی ۶۶۵۱۹۷۳۶۷
بموجب صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۰ و ۳۰/۷/۹۰ تصمیمات و تغییراتی بشرح ذیل در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ با خروج آقای حجت ا... صیدی و قبول عضویت آقای سید مهدی هاشمی، موافقت گردید.

۲ـ آقای سید مهدی هاشمی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

۳ـ آقایان علی محمد بُد بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا خورسندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداشی، علیرضا بنویدی و سید مهدی هاشمی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی انتخاب گردید.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه یک عضو و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ تا تاریخ ۳۱/۶/۹۰ جهت ترازنامه، صورت سود و زیان،‌ گردش وجوه نقد در هر سال تصویب گردید.

رئیس ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485244
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان کردستان بشماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ سهامی عام
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۰ تصمیمات و تغییراتی بشرح ذیل در شرکت مذکور حاصل که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. ۱ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام شرکت سیمان سپاهان سهامی عام شرکت سیمان شرق سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تصدی انتخاب گردیدند. ۲ آقایان جحت اله صیدی، محمدرضا خورسندی، علی محمد بد، علیرضا نبویدی، مرتضی داداش، بعنوان نمایندگان شرکتهای فوق الاشاره بترتیب معرفی و انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۵ ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ مشتمل بر صورت سود و زیان گزارش وجوه نقد و سود و زیان انباشته برای سال مالی منتهی به همان تاریخ تصویب گردید. رئیس ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814441
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲/۴/و۱۳/۴/۸۹ تغییراتی به شرح ذیل در شرکت مذکور حاصل و مراتب جهت اطلاع در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و رسمی آگهی میگردد.

۱ـ با خروج آقای علیرضا حیدرآبادی و عضویت آقای محمدرضا خرسندی موافقت گردید.

۲ـ آقای محمدرضا خرسندی به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

۳ـ ‌روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴ـ فعالیت کشاورزی به ماده۲ اساسنامه بند ب (موضوعات فرعی) اضافه گردید.

۵ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت الباقی تصدی انتخاب گردیدند.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یا امضای یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد.

ثبت اسناد بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات