توسعه وعمران کاسوا

شرکت توسعه وعمران کاسوا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10590018881 (فعال)
17
افراد
22
آگهی‌ها
10120
شماره ثبت
1389/8/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13906034
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا پناهی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، فریبرز وفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و حسن هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، یا نائب رئیس هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906037
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمحمدحامد مسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمدرضا پناهی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، فریبرز وفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶، حسن هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محسن بیدائی آرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، سیدمسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، محسن سلطانی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محسن شیرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و حامدجمیل اهری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13456711
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محسن بیدائی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مسلم شاه ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694526
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید استان قم شهر قم خیابان امام موسی صدر (خاکفرج) کوچه ۷۷ ساختمان هستی و آفرینش واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12640035
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران كاسوا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642098
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران كاسوا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید محمد حامد مسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محسن شیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، حسن هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵۶، سید حسین اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، فریبرز وفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سید مسعود حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و بهمن فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ آقایان محسن بیدائی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و حسین رادمهربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642115
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران كاسوا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فریبرز وفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسن هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742728
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای سید علی رضا سید حسینی از سمت مدیرعاملی وعضو هیئت مدیره مستعفی و آقای محسن شیر محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ عضو علی البدل هیئت مدیره به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شد. ۲ـ آقایان حبیب پایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیت مدیره و مجید صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742741
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران کاسوا سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالخالق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، حسن هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205237
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شیر محمدی بعنوان عضو علی البدل و آقای سید علیرضا سید حسینی و آقای حبیب پایانی و آقای حسین سروش و آقای بهمن فلاح بجارسپی و آقای محسن رمضانی گیوی بعنوان عضو علی البدل و آقای سید حامد ملک زاده تا تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۴. در تاریخ ۲۷/۰۷/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205239
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حبیب پایانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین سروش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد ملک زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن فلاح بجارسپی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رمضانی گیوی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محسن شیر محمدی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت مدیرعامل.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و یا آقای بهمن فلاح و مهر شرکت می باشد. در تاریخ ۲۷/۰۷/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052136
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حبیب پایانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله امر اللهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد ملک زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن فلاح بجارسپی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا آقای بهمن فلاح و مهر شرکت می‌باشد. در تاریخ ۰۸/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020870
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷ / ۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد حسین فرزانه فر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای روح الله امر اللهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد ملک زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین کوچکی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب پایانی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای بهمن فلاح بجارسپی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا آقای محمد حسین فرزانه فر و مهر شرکت می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020872
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سعید خان احمدلو بعنوان بازرس اصلی، آقای حمید وامقیان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار کار و کارگر و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین فرزانه فر به و آقای بهمن فلاح بجارسپی بعنوان عضو علی البدل و آقای سید حامد ملک زاده و آقای حبیب پایانی بعنوان عضو علی البدل و آقای محمد حسین کوچکی و آقای سید علیرضا سید حسینی و آقای روح الله امر اللهی تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549895
آگهي تغييرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامي عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰و شناسه ملي ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxxریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ریال منقسم به پنج میلیون سهم با نام,به ارزش هر سهم xxx/۱ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ بانک قوامین شعبه قم پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفاتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحدثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714968
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxxریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ریال منقسم به پنج میلیون سهم با نام,به ارزش هر سهم xxx/۱ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ بانک قوامین شعبه قم پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفاتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.

اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحدثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479204

آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا
سهامی عام
شماره ثبت xxx۲۰و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقای حمید رمضان دهنوی بازرس اصلی, آقای محمد عباسی فرد بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار "کار و کارگر" و "ابرار اقتصادی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفاتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰اداره ثبت اسنادو املاک منطقه۲قم واحدثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11983046
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۲۰و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ ـ آقای حمید رمضان دهنوی بازرس اصلی, آقای محمد عباسی‌فرد بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار "کار و کارگر" و "ابرار اقتصادی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.

۳ ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفاتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.

اداره ثبت اسنادو املاک ‌منطقه۲قم واحدثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 399936
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۹/۸/xxx۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد ۱ـ سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي سيدعليرضا سيدحسيني به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي سيدحامد ملک زاده به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي اميرخسرو خودکار به سمت عضو هيئت مديره و آقاي سعيد خان احمدلو به سمت عضو هيئت مديره و آقاي سيدضياالدين ضيائي به سمت عضو هيئت مديره و آقاي محسن شيرمحمدي به سمت عضو هيئت مديره (بعنوان عضو علي البدل) و آقاي بهمن فلاح بجار سپي به سمت عضو هيئت مديره (بعنوان عضو علي البدل) و آقاي سعيدخان احمدلو به سمت مديرعامل تا تاتريخ ۱/۸/xxx۱۰ ۲ـ محل شرکت در واحد ثبتي قم به آدرس شهر قم ـ ابتداي خ سالاريه نبش خ گلزار ـ ساختمان گلزار ـ طبقه چهارم واحد ۱۲ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد ۳ـ کليه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مديرعامل به اتفاق رئيس هيئت مديره يا نائب رئيس هيئت مديره و مهر شرکت معتبر ميباشد در تاريخ ۱۳/۹/xxx۰ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تاييد قرار گرفت شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحدثبتي قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11218461
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد

۱ـ سمت اعضاء‌هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سیدعلیرضا سیدحسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدحامد ملک‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرخسرو خودکار به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید خان احمدلو به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدضیاالدین ضیائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شیرمحمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای بهمن فلاح بجار سپی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای سعیدخان احمدلو به سمت مدیرعامل تا تاتریخ ۱/۸/xxx۱۰

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی قم به آدرس شهر قم ـ ابتدای خ سالاریه نبش خ گلزار ـ ساختمان گلزار ـ طبقه چهارم واحد ۱۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد

در تاریخ ۱۳/۹/xxx۰ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید قرار گرفت

اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحدثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11668102
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۸۸۸۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر خسرو خودکار بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد ملک زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا سید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعیدخان احمدلو بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ضیاالدین ضیائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شیرمحمدی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای بهمن فلاح بجارسپی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای سعید خان احمدلو بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۰۸/xxx۱.

۲‌ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره آقای امیر خسرو خودکار و آقای سعید خان احمدلو مدیرعامل متفقا و مهر شرکت می‌باشد در تاریخ ۰۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری‌ـ واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022718
آگهی تاسیس شرکت توسعه و عمران کاسوا سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۵/۸/xxx۹ تحت شماره xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار کار و کارگر و ابرار اقتصادی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام خدمات طراحی و نظارت و اجرای امور مربوط به ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمانی و شهری و مشارکت در اجرای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در سطوح مختلف و اعم از دولتی و بخش خصوصی طراحی و محاسبه اجرا و متره و برآورد کلیه پروژه‌های عمرانی راه و ساختمان سدسازی تاسیسات ساختمانی و صنعتی آب و فاضلاب تخریب احداث و مرمت کلیه ساختمانها و مجتمع‌های ساختمانی راهسازی پل سازی انبوه سازی و آثار باستانی طراحی احداث و نگهداری فضاهای سبز و باغهای عمومی و خصوصی طراحی محاسبه تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه تاسیسات مربوط به کشاورزی آبرسانی فاضلاب شهری و بین شهری روستایی و تاسیسات حرارتی و برودتی و سردخانه ساختمانها و مراکز صنعتی انجام کلیه امور مربوط به نقشه کشی نقشه برداری تفکیک اراضی آماده سازی و انطباق انجام خدمات مشاوره‌ای و نظارتی مربوط به تمامی ارگانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه امور مربوط به پروژه‌های عمرانی ساختمانی و صنعتی تولید و تهیه و توزیع کلیه مصالح مواد اولیه تجهیزات و اجرای دستگاه‌های مربوط به طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی برق تاسیسات مکانیکی و صنعتی اخذ نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش از کلیه شرکتها و کارخانه‌های داخلی و خارجی صادرات و واردات کالاهای مجاز و خدمات فنی به و از سایر کشورها برگزاری و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارج از کشور و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور تهیه و تولید و توزیع کلیه تجهیزات و قطعات و دستگاه‌های مربوط به رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای و طراحی و انجام امور مربوط به سخت افزار رایانه درخصوص خدمات و فعالیت مهندسی و فن آوری اطلاعات و هوش مصنوعی محوطه سازی جدول گذاری و آسفالت حفر و پرکردن کانالها طراحی نظارت و اجرای تجهیزات اتاق تمیز (کلین روم) ایجاد شرکتهای اقماری در هرنقطه از کشور و جهان طبق ضوابط و مقررات مربوطه اجرای باند فرودگاه و تاسیسات مربوطه انجام کلیه پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های صنعتی و عمرانی تاسیس و راه اندازی و بهره برداری آزمایشگاه جوش بازرسی فنی بازرسی جوش و تست‌های مخرب و غیرمخرب مکانیک خاک کنترل کیفی مصالح و مشاوره در امور مذکور مشاوره و کارشناسی در خرید و فروش و اجاره و رهن سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد موجود تامین مواد اولیه و اغذیه کارکنان شرکتها و ادارات خصوصی و دولتی و آموزشی تهیه و تامین طبخ غذای کارکنان خرید پیاده سازی اصلاحات نصب دکل و متعلقات مربوط به تجهیزات رادیویی ایستگاهی طراحی ساخت و نگهداری ایستگاه‌های برق و آب و گاز و مخابرات و اطلاعات احداث پل احداث مخازن بتنی و فولادی و سازه‌های دریایی نگهداری بهینه و بازسازی شبکه‌های کابل هوایی و فیبرنوری و سیستم‌های اکسس با تامین مصالح و ملزمات (تونکی) تعمیر و نگهداری و راهبردی تصفیه خانه فاضلاب اجرای عملیات نصب پایه‌های روشنایی انجام امور خدماتی در امور ساختمان و تاسیسات و تجهیزات شهری و نظافتی خدمات نگهداری از تاسیسات و ادارات و محلات مسکونی مدیریت طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی (عامل چهارم) پروژه‌های انتقال دانش فنی پروژه‌های کلید گردان تهیه نقشه‌های چون ساخت و نقشه‌های کارگاهی پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی تولید جدول و طراحی محاسبه و ساخت با بتن پیش تنیده و پس تنیده و بتن با مقاومت بالا بهسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی تاسیس کلینیک ساختمان و پشتیبانی فنی از مراکز و ساختمانهای مسکونی و تجاری و دولتی انجام امور درخصوص نظارت عالیه مربوط به ساختمان به شهرداریها شهر و سازمان مسکن و شهرسازی بنیاد مسکن و اداره تعاون تولید بتن تولید محصولات پلی استایرن پخش افزودنیهای استاندارد بتن تولید وپخش محصولات جانبی بتن اطلاع رسانی برای کلیه محصولات و خدمات مجاز داخلی و خارجی برگزاری سمینارها کنفرانس‌های داخلی و خارجی و تربیت افراد ماهر فنی درخصوص امور مرتبط با خدمات و فعالیتهای مهندس و ساختمان و شهرسازی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح تحقیقات تولید و پخش محصولات با تکنولوژی نانو انجام مطالعات مقدماتی تهیه طرح ارزیابی و محاسبات و اجرای کلیه طرح‌های مقاوم سازی عمرانی و غیرعمرانی ماکت سازی پلات بازرسی فنی آسانسور قبل و بعد از نصب انجام مطالعات در زمینه طرح‌های جامع هادی و تفضیلی شهری و روستایی طراحی محاسبه اجرا و نظارت کلیه سازه‌های فولادی فضا کار سوله جرثقیل انجام مطالعات و اجرا در زمینه‌های بازیافت ضایعات حاصل از کشتار باغداری و پرورش گلهای دارویی و زینتی بهره برداری از معادن و تولید و توزیع مصالح متنوع معدنی از قبیل شن ماسه سنگدانه ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان قم شهر قم بلوار عطاران بعد از ک ۷ پ xxx واحد ۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به دویست و پنجاه هزار سهم xxx۰ ریالی که تعداد دویست و پنجاه هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۱ مورخ ۱۷/۱۲/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه بلوار امین و همچنین مبلغ xxxxxxxxx ریال به موجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۶ مورخ ۹/۶/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه بلوار امین پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای امیر خسرو خودکار به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای سید حامد ملک زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای سید ضیاالدین ضیائی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای سیدعلیرضا سید حسینی به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای سعید خان احمد لو به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای بهمن فلاح بجارسپی به سمت عضو هیئت مدیره ۷ ۵ آقای محسن شیر محمدی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۸ ۵ آقای سید حامد ملک زاده به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره آقای امیر خسرو خودکار و آقای سعید خان احمد لو متفقا و مهر شرکت میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای حمید رمضان دهنوی به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علی زاهدی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات