پتروشیمی فسا

شرکت پتروشیمی فسا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530411380 (فعال)
14
افراد
26
آگهی‌ها
29012
شماره ثبت
1388/12/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794569
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: ۱ ـ آقای اسداله حاجی زمانی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از طرف شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت xxxxxx) به ‏عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شد. ۲ ـ آقای محمود هراتیان نژادی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبت xxx۱۱)به‏ عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شد. ۳ ـ آقای وحید پیروزفر (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شماره ثبت xxx۱۵) به ‏عنوان عضو هیأت مدیره شد. ۴ ـ آقای مهدی ستاری نجارزاده (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی داراب (شماره ثبت xxx۱۰) به ‏عنوان عضو هیأت مدیره شد. ۵ ـ آقای مجید سوری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به ‏عنوان عضو حقیقی هیأت مدیره شد. ۶ ـ برداشت از حساب‏های ریالی و ارزی و امضای کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات و سفته‏های شرکت، با امضای مشترک رئیس هیأت‏مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل امضای یکی از اعضای هیأت‏مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیأت‏مدیره با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ آقای وحید پیروزفر برای مدت ۲ سال به‏ عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی فسا انتخاب شد. ۸ ـ هیأت مدیره اختیار خود را درخصوص نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به مدیرعامل تفویض نمود. ۹ ـ آقای مهدی ستاری نجارزاده برای مدت یک سال به ‏عنوان دبیر هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فسا انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14794586
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ ـ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشتهای توضیحی صفحات ۱تا ۲۸ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبتxxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت xxx۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار صنعت و معدن و تجارت (صمت) و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ۴ ـ اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند. ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین به شماره ثبت xxxxxx ۲ ـ شرکت پتروشیمی داراب به شماره ثبت xxx۱۰ ۳ ـ شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ثبت xxx۱۱ ۴ـ شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت xxx۱۵ ۵ـ آقای مجید سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211720
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبتxxx۳۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبتxxx۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشارصنعت و معدن تجارت (صمت)و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098811
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهد امید آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰۷ و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت پتروشیمی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت پتروشیمی داراب به شماره ثبت xxx۱۰ ۳ - ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788925
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر وحید پیروزفر برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی فسا انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656183
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ به شرح صورتجلسه مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066257
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت xxxxxx) به عنوان رئیس هیات مدیره منصوب شدند. آقای محمود هراتیان نژادی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) شخصیت حقیقی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره منصوب شدند. آقای محمد مهدی رحیمی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبت xxx۱۱) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. آقای سجاد مباشر امینی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شرکت ثبت xxx۱۵) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند آقای مجید فیاضی (شماره ملی xxxxxxxxx) به نمایندگی ازبانک صادرات ایران (شماره ثبت xxx۳) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. آقای علی اصغر محمودی را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی فسابرای مدت ۲ سال انتخاب نمودند. برداشت ازحساب‌های ریالی و ارزی و امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآورمالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضاءمشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ودر غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر ویکی از اعضاءهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشدو مکاتبات اداری ودر حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه ویا تصمیمات هیات مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972688
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و. بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبر جنوب جهت در آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند اعضاءهیات مدیره برای مدت د وسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران به شماره ثبت xxx۳ شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت xxxxxx شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت xxx۱۵ شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ثبت xxx۱۱ آقای محمود هراتیان نژادی (شخص حقیقی) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ صندوق بیمه تامین کشاورزان روستاییان و عشایر به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763635
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت xxx۷۵) به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود افضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۹)، شخص حقیقی انتخاب شده در مجمع، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود هراتیان نژادی (xxxxxxxxx۰ به شماره ملی)، شخص حقیقی انتخاب شده به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای جواد کمری (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیرزآباد (شماره ثبت xxx۱۵)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمد شفیع جلال وند (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از بانک صادرات ایران (شماره xxx۳)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای حسین حاجیان برزی (شماره ملی xxxxxxxxx) به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر (به ثبت xxx۳۵) به عنوان عضو البدل هیئت مدیره منصوب شدند. ۲ آقای علی اصغر محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید. ۳ برداشت ار حسابهای ریالی وارزی وکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآورمالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساس نامه و تفویض اختیارات بعد از آن با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733066
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران و محمود هراتیان نژادی (شخص حقیقی) و شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین و محمود افضلی (شخص حقیقی) و شرکت پتروشیمی فیروزآباد. صندوق بیمه کشاورزان روستاییان وعشایر به عنوان علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660810
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهد امیدآرین برای مدت باقی مانده ماموریت هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. ۲ - برداشت از حسابهای ریالی وارزی وکلیه اسناد و اوراق بهادر وتعدآورمالی از قبیل چک، بروات، وسفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و در غیاب یکی از انها با امضای فرد حاضر ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284185
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۹۰۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب ،گسترش صنعت ،معدن ، تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی ، حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205845
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صادقی به نمایندگی از مهد امید آرین به سمت ریاست هیئت مدیره منصوب گردید. آقای محمد شفیع جلالوند به نمایندگی از سوی شرکت مذکور به سمت عضو هیئت مدیره منصوب گردید. آقای محمود افضلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اقای محمود هراتیان نژادی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین حاجیان به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و به شماره ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات و سفته های شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصممیات هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205847
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (یک هزار و پانصد میلیارد ریال) افزایش یافت. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید صورت گرفته ب) سرمایه شرکت به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت. ج)ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664885
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498558
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسهملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
بهاستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شعبهای از شرکت فوق در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید اکبری خیابان راستی پلاک ۲ طبقه دوم واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای احمد صادقی دایر گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ مسئول ثبت شرکتهای شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391481
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر بشماره ثبت xxx۳۵ و بانک صادرات ایران بشماره xxx۳ و شرکت مهد آرین بشماره ثبت xxxxxx و آقای محمود افضلی و آقای محمود هراتیان نژادی همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391494
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین ابراهیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود افضلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان داود رضا ربانی، حسین حاجیان، محمود هراتیان نژادی همگی اعضای هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات، سفته های شرکت باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها باامضاء فرد حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181875
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار (اطلاعات) و (خبر جنوب) جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت xxx۷۵ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمد آبادی تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴.
۴ـ تراز نامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودی خارج از هیئت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴.
۶ـ امضاء اسناد و اوراق تعهدآور چک و سفته توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره این نوع نامه ها را امضاء خواهند نمود. در تاریخ ۰۷/۰۷/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689189
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بشماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷۵ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودی خارج از هیئت مدیره (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.
۶ـ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قراردادها و ... توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهند نمود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323781
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بشماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷۵ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودی خارج از هیئت مدیره (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۶ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قراردادها و … توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد_بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهند_نمود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11221718
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی‌فسا سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌موسس شرکت پتروشیمی‌فسا مورخ ۲۶/۷/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسین ظریف‌کار فرد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی تامین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای افشین فتح‌اله کهنه شهری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پترشیمی‌سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدفخرالدین حمیدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای مهدی نوراحمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای حمیدرضا عراقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهران بناءزاده (خارج از اعضاء‌هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چک سفته با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود امضاء دوم پس از تصویب هیئت‌مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهدبود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره امضاء خواهند نمود.

در تاریخ ۲۵/۷/xxx۰ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299689
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی آقای علیرضا رسولی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935676
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فسا سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل بعنوان بازرس اصلی، علیرضا رسولی بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ــ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332898
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس شهر شیراز، ابتدای بلوار مطهری شمالی کوچه ششم ساختمان کیمیا کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11187215
آگهی تأسیس شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۲/۸۸ تحت شماره xxx۱۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۲/۸۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و ایران آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث و راه‌اندازی و بهره‌برداری مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدر محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات و واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان فارس ـ شهر شیراز بلوار دانشجو ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ششصدوبیست‌وسه میلیون‌وچهارصدوهفتادوچهار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ششصدوبیست‌وسه میلیون‌وچهارصدوهفتادوچهار سهم بانام ‌می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/xxx مورخ ۶/۲/۸۸ نزد بانک کشاورزی شعبه مدیریت غرب تهران و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۷ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۶/۲/۸۸ نزد بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا تهران پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای محمدحسین ظریف‌کار بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ سازمان سازمان بازنشتگی کشوری با نمایندگی آقای حسین فروغی‌امجد بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای سید فخرالدین حمیدی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۴۷ با نمایندگی آقای سید فخرالدین حمیدی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمایی تامین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای افشین فتح‌الهی‌کهنه‌شهری بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای مهران بناءزاده (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چک سفته با امضا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضای دوم پس از تصویب هیئت‌مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهدبود. سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره امضا خواهند نمود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره امضا خواهندنمود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت‌مدیره.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بشماره ثبت xxx۷۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا رسولی به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات