پتروشیمی جهرم

شرکت پتروشیمی جهرم (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530411376 (فعال)
15
افراد
28
آگهی‌ها
29011
شماره ثبت
1388/12/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14816434
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای اسداله حاجی زمانی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از طرف شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت xxxxxx) معرفی و به ‏عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شد. ۲ـ آقای محمود هراتیان نژادی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شماره ثبت xxx۱۵) معرفی و به‏ عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شد. ۳ ـ آقای روح اله ناصرزاده (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبت xxx۱۲) به ‏عنوان عضو هیت مدیره معرفی شد. ۴ ـ آقای مهدی ستاری نجارزاده (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی داراب (شماره ثبت xxx۱۰) به ‏عنوان عضو هیأت مدیره معرفی شد. ۵ ـ آقای مجید سوری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به ‏عنوان عضو حقیقی هیأت مدیره معرفی شد. ۶ ـ برداشت از حساب‏های ریالی و ارزی و امضای کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات و سفته‏های شرکت، با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ آقای کیوان کتیبه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال به‏ عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی جهرم انتخاب شد. ۸ ـ هیأت مدیره اختیارات خود را درخصوص نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به مدیرعامل تفویض نمود. ۹ ـ آقای مهدی ستاری نجارزاده برای مدت یک سال به ‏عنوان دبیر هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جهرم انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14769604
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۲ ـ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار صنعت و معدن و تجارت (صمت) و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ۴ ـ اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند. ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین به شماره ثبتxxxxxx ۲ ـ شرکت پتروشیمی داراب به شماره ثبتxxx۱۰ ۳ ـ شرکت پتروشیمی فسا به شماره ثبتxxx۱۲ ۴ ـ شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبتxxx۱۵ ۵ ـ آقای مجید سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211740
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبتxxx۳۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبتxxx۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشارصنعت و معدن تجارت (صمت)و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175049
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-آقای محسن کریمی (شخصیت حقوقی )به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (سهامی خاص) ۲-آقای کیوان کتیبه(شخصیت حقوقی)به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا ۳-آقای یوسف نوری (شخصیت حقوقی)به نمایندگی از شرکت پتروشیمی داراب ۴-سعید برخورداری (شخصیت حقوقی)به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد ۵- آقای ناصر صفری (شخصیت حقوقی)به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر دستور جلسه: ۱انتخاب سمت اعضای هیات مدیره ۲- تعیین وضعیت امضااسناد مالی و تهعدآور۳-انتخاب مدیرعامل. ۱-۱-آقای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبتxxxxxx)به عنوان ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۲-۱—آقای کیوان کتیبه(شماره ملی xxxxxxxxx۸)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبتxxx۱۲) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۳-۱-آقای یوسف نوری (شماره ملی xxxxxxxxx۸)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی داراب (شماره ثبت xxx۱۰به عنوان نایب ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۴-۱-آقای سعید برخورداری (شماره ملیxxxxxxxxx۶ ) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد(شماره ثبت xxx۱۵)به عنوان هیات مدیره منصوب شدند. ۵-۱-آقای ناصر صفری (شماره ملی xxxxxxxxx۰)شخصیت حقوقی به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر (شماره ثبت xxx۳۵)به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۲برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور مالی از قبیل چک بروات و سفته های شرکت با امضای مشترک ریس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از انها با امضای فرد حاضرو یکی از اعضاهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدوداختیارات اداری مشخص شده در اساس نامه ویا تصمیمات هیات مدیره و با امضامدیرعامل همراهبا مهر شرکت معتبر می باشد. ۳-اعضای هیات مدیره آقای کیوان کتیبه را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی جهرم برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند. و اعضای هیات مدیره آقای پرویز کریمی را به عنوان دبیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی جهرم جهت پیگیری توافقات مصوبات و پیگیری امور مربوط به هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099417
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح ریر انتخاب گردیدند: ۱ - شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت xxxxxx ۲ - شرکت پتروشیمی داراب به شماره ثبت xxx۱۰ ۳ - شرکت پتروشیمی فسا به شماره ثبت xxx۱۲ ۴ - شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت xxx۱۵ ۵ - صندوق بیمه اجتماعی و کشاورزان روستاییان و عشایر به شماره ثبت xxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656149
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056683
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت xxxxxx) به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای یوسف نوری (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی داراب (شماره ثبت xxx۰) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای محسن ابراهیمی جمارانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی ازبانک صادرات ایران (شماره ثبت xxx۳) به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید برخورداری (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شرکت ثبت xxx۱۵) به عنوان عضو هیآت و آقای کیوان کتبیه (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبت xxx۱۲) به عنوان مدیر عامل و عضو هیآت مدیره منصوب شدند برداشت ازحساب‌های ریالی و ارزی و امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآورمالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضاءمشترک رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ودر غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر ویکی از اعضاءهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشدو مکاتبات اداری ودر حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه ویا تصمیمات هیات مدیره با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972646
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبر جنوب جهت در آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند اعضاءهیات مدیره برای مدت د وسال به شرح زیر انتخاب گردیدند بانک صادرات ایران به شماره ثبت xxx۳ شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت xxxxxx شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت xxx۱۵ شرکت پتروشیمی فسا به شماره ثبت xxx۱۲ شرکت پتروشیمی داراب به شماره ثبت xxx۱۰ صندوق بیمه تامین کشاورزان روستاییان و عشایر به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763646
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت xxx۷۵) به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود افضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۹)، شخص حقیقی انتخاب شده در مجمع، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود هراتیان نژادی (xxxxxxxxx۰ به شماره ملی)، شخص حقیقی انتخاب شده به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای جواد کمری (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیرزآباد (شماره ثبت xxx۱۵)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محسن ابراهیمی جمارانی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از بانک صادرات ایران (شماره xxx۳)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای حسین حاجیان برزی (شماره ملی xxxxxxxxx) به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر (به ثبت xxx۳۵) به عنوان عضو البدل هیئت مدیره منصوب شدند. ۲ آقای کیوان کتیبه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید. ۳ برداشت ار حسابهای ریالی وارزی وکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآورمالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساس نامه و تفویض اختیارات بعد از آن با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733059
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند بانک صادرات ایران آقای محمود هراتیان نژادی شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین آقای محمود افضلی شرکت پتروشیمی فیروزآباد همگی به سمت اعضای اصلی انتخاب شدند و صندوق بیمه کشاورزان روستاییان وعشایر به عنوان علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650992
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین برای مدت باقی مانده ماموریت هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. ۲ - برداشت از حسابهای ریالی و ارزی وکلیه اسناد واوراق بهادرار وتعهدآور مالی از قبیل چک، بروات وسفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ودر غیاب یکی از از انهابا امضای فرد حاضر ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتیات اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284267
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۹۰۱۱ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب ، گسترش صنعت ،معدن ،تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه حساب سودویان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12202524
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (یک هزار و پانصد میلیارد ریال) افزایش یافت. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید صورت گرفته ب) سرمایه شرکت به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت. ج)ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205849
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صادقی به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین به سمت ریاست هیئت مدیره منصوب گردید. آقای محسن ابراهیمی جمارانی به نمایندگی از بانک صادرات ایرا ن به سمت عضو هیئت مدیره منصوب گردید. آقای محمود افضلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اقای محمود هراتیان نژادی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین حاجیان به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و به شماره ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات و سفته های شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصممیات هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624161
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارقام نگر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس و حسابرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت پتروشیمی جهرم انتخاب شد.
صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498555
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسهملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
بهاستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

شعبه ای از شرکت فوق در تهران خیابان ولیعصر (عج) خیابان شهید اکبری خیابان راستی پلاک ۲ طبقه پنجم واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ به مدیریت آقای علی داعی دایر گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ مسئول ثبت شرکتهای شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391482
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: شرکت مهد امید آرین بشماره ثبت xxxxxx و بانک صادرات ایران بشماره ثبت xxx۳ و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر بشماره ثبت xxx۳۵، آقای محمود هراتیان نژادی و محمود افضلی همگی اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391493
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ابراهیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود افضلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای داود رضا ربانی، حسین حاجیان، محمود هراتیان نژادی همگی اعضای هیئت مدیره و آقای کیوان کتبیه (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات، سفته های شرکت باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها باامضاء فرد حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181871
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار (اطلاعات) و (خبر جنوب) جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباسعلی قاسمی کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمد آبادی تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمد آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیوان کتیبه به کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چک و سفته توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره این نوع نامه ها را امضاء خواهد نمود. در تاریخ ۰۷/۰۷/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119887
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابر کوه بسمت رئیس هیئت مدیره موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیوان کتیبه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. در تاریخ ۱/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689179
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر شماره ثبت xxx۳۵ و با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد افراسیابیان (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.
۶ـ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قراردادها و ... توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهد بود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898803
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر شماره ثبت xxx۳۵ و با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد افراسیابیان (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.

۶ـ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته،‌ قراردادها و ... توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهد بود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583069
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی‌جهرم سهامی‌ عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره پیرو صورتجلسه مجمع‌عمومی‌موسس شرکت پتروشیمی‌جهرم مورخ ۲۶/۷/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای حمیدرضا عراقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کیانوش کاظمی‌به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی تامین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای باقر قربانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی‌سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهران بناءزاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای مهرزاد فیلی‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدفخرالدین حمیدی (خارج از اعضاء‌هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۰

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چک و سفته با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود امضاء دوم پس از تصویب هیئت‌مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره امضاء خواهند نمود.

در تاریخ ۲۵/۷/xxx۰ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530508
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۹۰۱۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت xxx/۹۰ مورخ ۴/۷/۹۰ تاریخ تشکیل صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ می‌باشد که اشتباهاً در آگهی ۲۰/۴/۹۰ قید و درج گردیده است که بدین نحو اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11182400
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی آقای علیرضا رسولی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید

در تاریخ ۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949132
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدبیر‌گران مستقل بعنوان بازرس اصلی آقای علیرضا رسولی بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۷/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11499627
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس شهر شیراز ابتدای بلوار مطهری شمالی کوچه ششم ساختمان کیمیا کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830657
آگهی تأسیس شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۲/۸۸ تحت شماره xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۲/۸۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و ایران آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث و راه‌اندازی و بهره‌برداری مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی به منظور تولید بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات و واردات و تبدیل مواد پتروشیمی شیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، مجاز، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان فارس ـ شهر شیراز بلوار دانشجو ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ششصدوچهل‌ودومیلیون‌وهشتصدوپنجاه‌وسه‌هزاروپانصدوهشت سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ششصد و چهل ‌و دو میلیون ‌و هشتصد و پنجاه ‌و سه‌هزاروپانصدوهشت سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/xxx مورخ ۶/۲/۸۸ نزد بانک کشاورزی شعبه مدیریت غرب تهران و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۶/۲/۸۸ نزد بانک کشاورزی شعبه مدیریت غرب تهران بزرگ پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای کریم قاری‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۴۷ با نمایندگی آقای مهران بناءزاده بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمی تامین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای باقر قربانی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای حمیدرضا عراقی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای کیانوش کاظمی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای سید فخرالدین حمیدی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چک سفته با امضا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضای دوم پس از تصویب هیئت‌مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهدبود. سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره امضا خواهدنمود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره امضا خواهندنمود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت‌مدیره.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان بشماره ثبت xxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای غلامحسین دوانی به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات