پتروشیمی داراب

شرکت پتروشیمی داراب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530411361 (فعال)
19
افراد
30
آگهی‌ها
29010
شماره ثبت
1388/12/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794557
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای اسداله حاجی زمانی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از طرف شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت xxxxxx) به ‏عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شد. ۲ ـ آقای محمود هراتیان نژادی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبت xxx۱۱) به ‏عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شد. ۳ ـ آقای بهروز مهری (شماره ملیxxxxxxxxx۰) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شماره ثبت xxx۱۵) به ‏عنوان عضو هیأت مدیره شد. ۴ ـ آقای مهدی ستاری نجارزاده (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبت xxx۱۲) به‏ عنوان عضو هیأت مدیره شد. ۵ ـ آقای مجید سوری (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به‏ عنوان عضو حقیقی هیأت مدیره شد. ۶ ـ برداشت از حساب‏های ریالی و ارزی و امضای کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات و سفته‏ های شرکت، با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ آقای بهروز مهری برای مدت ۲ سال به ‏عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی داراب انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14769725
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبتxxx۳۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبتxxx۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار صنعت و معدن و تجارت (صمت) و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ۴ ـ اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند. ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین به شماره ثبتxxxxxx ۲ ـ شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ثبتxxx۱۱ ۳ ـ شرکت پتروشیمی فسا به شماره ثبتxxx۱۲ ۴ ـ شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبتxxx۱۵ ۵ ـ آقای مجید سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211714
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبتxxx۳۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبتxxx۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشارصنعت و معدن تجارت (صمت)و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175336
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-آقای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبتxxxxxx)به عنوان ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۲-۱—آقای بهروز مهری(شماره ملی xxxxxxxxx۰)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبتxxx۱۱) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۳-۱-آقای روح اله ناصرزاده (شماره ملی xxxxxxxxx۸)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبت xxx۱۲ )به عنوان نایب ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۴-۱-آقای محمد مهدی رحیمی (شماره ملیxxxxxxxxx۴)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد(شماره ثبت xxx۱۵)به عنوان هیات مدیره منصوب شدند. ۵-۱-آقای حسن شیرزاد نوری (شماره ملی xxxxxxxxx۲)شخصیت حقوقی به نمایندگی ازبانک صادرات ایران (شماره ثبت xxx۳)به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۲برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور مالی از قبیل چک بروات و سفته های شرکت با امضای مشترک ریس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضرو یکی از اعضاهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدوداختیارات اداری مشخص شده در اساس نامه ویا تصمیمات هیات مدیره و با امضامدیرعامل همراهبا مهر شرکت معتبر می باشد. ۳-اعضای هیات مدیره آقای بهروزمهری را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی داراب برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند. اعضای هیات مدیره آقای پرویز کریمی را به عنوان دبیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی داراب جهت پیگیری توافقات مصوبات و پیگیری امور مربوط به هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099459
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: واعضای هیأت مدیره به شرح ریر انتخاب گردیدند: - شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت xxxxxx ۲ - شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ثبت xxx۱۱ ۳ - شرکت پتروشیمی فسا به شماره ثبت xxx۱۲ ۴ - شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت xxx۱۵ ۵ - بانک صادرات ایران به شماره ثبت xxx۳ ۵ - صندوق بیمه اجتماعی و کشاورزان روستاییان و عشایر به شماره ثبت xxx۳ عضو البدل ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820824
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس بهروز مهری برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی داراب انتخاب شدند. مقرر گردید با توجه به استفعای محمد جواد پناهی از عضویت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی داراب به نمایندگی از پتروشیمی جهرم، عطف به نامه شماره xxx/۹۶ پ ج مورخ ۲۴/۰۷/۹۶ شرکت پتروشیمی جهرم آقای بهروز مهری جایگزین ایشان در هیات مدیره پتروشیمی داراب معرفی شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656169
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ شرکت به شرح صورتجلسه مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066199
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت xxxxxx) به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. محمود افضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمد جواد پناهی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبت xxx۱۱) به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای عبد الکریم غلامی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شرکت ثبت xxx۱۵) به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای ساعد امین جعفری (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از بانک صادرات ایران (شماره ثبت xxx۳) به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمد مهدی زاده طاهری را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی داراب برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند برداشت از حساب‌های ریالی و ارزی و امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور مالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضاءمشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ودر غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر ویکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشدو مکاتبات اداری ودر حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972723
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبر جنوب جهت در آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند اعضاءهیات مدیره برای مدت د وسال به شرح زیر انتخاب گردیدند بانک صادرات ایران به شماره ثبت xxx۳ شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت xxxxxx شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت xxx۱۵ شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ثبت xxx۱۱ آقای محمود افضلی (شخص حقیقی) به شماره ملی xxxxxxxxx۹ صندوق بیمه تامین کشاورزان روستاییان و عشایر به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763670
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید ارین (شماره ثبت xxxxxx تهران)، به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود افضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۹)، شخص حقیقی انتخاب شده در مجمع، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود هراتیان نژادی (شماره ملی xxxxxxxxx۰)، شخص حقیقی انتخاب شده در مجمع، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای جواد کمری (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شماره ثبت xxx۱۵ شیراز)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای ساعد امین جعفری (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از بانک صادرات ایران (شماره ثبت xxx۳ تهران)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای حسین حاجیان برزی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (شماره ثبت xxx۳۵ تهران)، به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره منصوب شدند.. آقای محمد مهدی زاده طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید.. برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات و سفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و تفویض اختیارات بعد از آن با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733089
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران و محمود هراتیان نژادی (شخص حقیقی) و شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین و محمود افضلی (شخص حقیقی) و شرکت پتروشیمی فیروزآباد. صندوق بیمه کشاورزان روستاییان وعشایر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650983
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین برای مدت باقی مانده ماموریت هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ - برداشت از حسابهای ریالی وارزی وکلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهدآور مالی از قبیل چک، بروات وسفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و در غیاب یکی از آنها با امضای افراد حاضر ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284266
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۹۰۱۰ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و گسترش صنعت ،معدن ،تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200758
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد صادقی به نمایندگی از این شرکت مهد امید آرین به سمت ریاست هیأت مدیره منصوب گردید. آقای محمد علی دشتی رحمت آبادی به نمایندگی از سوی بانک صادرات ایران به سمت عضو هیأت مدیره منصوب گردید. آقای محمد مهدی زاده (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید. آقای محمود افضلی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره اقای محمود هراتیان نژادی به عنوان عضو هیأت مدیره آقای حسین حاجیان به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایربه عنوان عضو هیأت مدیره ـ برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات و سفته های شرکت با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصممیات هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12202250
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۱/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (یک هزار و پانصد میلیارد ریال) افزایش یافت. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید صورت گرفته ب) سرمایه شرکت به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت. ج)ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632283
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت پتروشیمی داراب انتخاب شد.
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان حسابرس مستقل و بازرس و حسابرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. و صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498557
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسهملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
بهاستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

شعبهای از شرکت فوق در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید اکبری خیابان راستی پلاک ۲ طبقه سوم واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۷ به مدیریت آقای رمضانعلی حدادان فیض آبادی دایر گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ مسئول ثبت شرکتهای شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391486
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مهد امید ارین بشماره ثبت xxxxxx و بانک صادرات ایران بشماره ثبت xxx۳ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بشماره ثبت xxx۳۵ و آقای محمود هراتیان نژادی و محمود افضلی همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391495
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین ابراهیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود افضلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان داود رضا ربانی، حسین حاجیان، محمود هراتیان نژادی همگی اعضای هیئت مدیره و آقای علی اصغر لوح (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات، سفته های شرکت باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها باامضاء فرد حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181874
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار (اطلاعات) و (خبر جنوب) جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سالی مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابر کوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمد آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر لوح به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴.
۶ـ امضاء اسناد و اوراق تعهدآور چک و سفته توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره این نوع نامه ها را امضاء خواهند نمود. در تاریخ ۰۷/۰۷/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119888
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابر کوه بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر لوح بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. در تاریخ ۱/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689135
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689206
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم هومهر (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.
۶ـ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قرارداد و ... توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تعویض به نفر ثالث خواهد بود نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهد نمود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783552
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم هومهر (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳.

۶ـ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته،‌ قرارداد و ... توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تعویض به نفر ثالث خواهد بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهد نمود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696420
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‌ـ واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11618138
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره پیرو صورتجلسه مجمع عمومی موسس شرکت پتروشیمی داراب مورخ ۲۶/۷/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند

شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامحسن خائفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ارگان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس نماینده موقوفات با نمایندگی آقای علی ارشدی خیاوی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمایی تامین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی بیک علیزاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای حمیدرضا عراقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهران بناءزاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای محمدرضا مهرافشان به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داود آقابابائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم هومهر (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۰

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چک و سفته با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود امضای دوم پس از تصویب هیئت‌مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره امضاء خواهند نمود.

در تاریخ ۲۵/۷/xxx۰ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10401699
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی آقای کورش شایان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722705
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس شهر شیراز چهارراه زرگری ابتدای بلوار مطهری کوچه ششم ساختمان کیمیا تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979753
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ــ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۷/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12013396
آگهی تأسیس شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۲/۸۸ تحت شماره xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۲/۸۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و ایران آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث و راه‌اندازی و بهره‌برداری مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات و واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، مجاز، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موضوع فعالیت فرعی شرکت عبارت است از: تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی و مدنی) با شرکتهای دیگر، مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، انجام عملیات خدمات بازرگانی مجاز درخصوص موضوع شرکت، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور؛ مبادرت به صدور و انتشار اوراق مشارکت و انجام هرگونه فعالیت که در جهت انجام موضوع شرکت لازم باشد..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان فارس ـ شهر شیراز بلوار دانشجو ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به هفتصدمیلیون‌‌وهفتصدونه‌هزاروهفتصدوشصت‌وهفت سهم xxx/۱ ریالی که تعداد هفتصدمیلیون‌‌وهفتصدونه‌هزاروهفتصدوشصت‌وهفت سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/xxx مورخ ۶/۲/۸۸ نزد بانک کشاورزی شعبه مدیریت غرب تهران و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۸ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxxxxxxxx۱ مورخ ۶/۲/۸۸ نزد بانک کشاورزی شعبه مدیریت غرب تهران بزرگ پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای غلامحسین خانفی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ ارگان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس نمایند موقوفات با نمایندگی آقای علی ارشدی‌خیاوی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای کریم قاری‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۴۷ با نمایندگی آقای داود آقابابائی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای حمیدرضا عراقی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۵۶ با نمایندگی آقای مهران بناءزاده بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمایی تامین سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی بیک‌علیزاده بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۸ـ ۵ ـ آقای کاظم هومر (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چک سفته با امضا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضای دوم پس از تصویب هیئت‌مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهدبود. سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره امضا خواهندنمود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت‌مدیره.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ثبت xxx۶۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای کورش شایان به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات