سیمان سفید نی ریز

شرکت سیمان سفید نی ریز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530324529 (فعال)
10
افراد
34
آگهی‌ها
20393
شماره ثبت
1385/9/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14652383
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت سیمان فارس نو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت صنایع سیمان غرب ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . ۳ حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۴ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564475
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی آقای مسعود خوانساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، شرکت سیمان فارس نو بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی آقای مهدی طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی آقای داود اکبری شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع سیمان غرب بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی آقای ابوالحسن نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی خانم ژیلا سماواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت باقیمانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ۲ دارندگان حق امضا : حق امضاء چک با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت‌های تا سقف پانصد میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان , مالیات ، بیمه ، هزینه‌های برق و گاز ونقل وانتقال بین حساب بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و سرپرست مالی شرکت آقای سید علیرضا حمیدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایراوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل سفته , بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ حدود اختیارات مدیر عامل براساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه تعیین گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249965
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت های تا سقف پانصد میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان , مالیات ، بیمه ، هزینه های برق و گاز ونقل وانتقال بین حساب بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و سرپرست مالی شرکت آقای سیدعلیرضا حمیدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته, بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110543
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572555
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خوانساری بعنوان رئیس و عضوغیرموظف هیئت مدیره، آقای مهدی طالبی بعنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، آقای ماشااله کامکار بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره وآقای ابوالحسن نریمانی و سرکارخانم ژیلا سماواتی بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت‌های تا سقف پانصد میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان , مالیات، بیمه، هزینه‌های برق و گاز ونقل وانتقال بین حساب بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای رامین راهب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته , بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460164
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxx۱ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxxxxx شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شماره ثبت xxxxxx شرکت سیمان فارس نو (سهامی سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شماره ثبت xxx۴۶ شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شماره ثبت xxx موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های خراسان یا اطلاعات به تنهایی یا بطور مشترک بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460166
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «فعالیتهای آزمایشگاهی در حوزه صنعت سیمان وصنایع وابسطه» به موضوع شرکت الحاق گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183501
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خوانساری بعنوان رئیس و عضوغیرموظف هیئت مدیره، مهدی طالبی بعنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، ماشااله کامکار بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و ابوالحسن نریمانی و ژیلا سماواتی بعنوان اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا در صاحبان امضاء مجاز وحدود اختیارات مدیرعامل تغییری ایجاد نشده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828059
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463387
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشااله کامکار با شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ معرفی شده شرکت مذکوربجای آقای احمد شریفی خیرآبادی و آقای مهدی طالبی باشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ معرفی شده شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان به وکالت از شرکت مذکوربجای آقای محمدتقی معین آزاد و آقای محمد رضاسپه پور باشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ معرفی شده شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان به وکالت از شرکت مذکوربجای آقای محمد حاج نایب برای مدت باقیمانده ازدوره تصدی هیئت مدیره بعنوان اعضای جدید به هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مسعود خوانساری بعنوان رئیس وعضوغیر موظف هیئت مدیره، آقای محمد رضاسپه پور بعنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، آقای ماشااله کامکار بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره وآقای مهدی طالبی و سرکارخانم ژیلا سماواتی بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماًموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ حق امضاء چک با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی , مالیات، بیمه، هزینه های برق و گاز ونقل وانتقال بین حساب بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای رامین راهب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته, بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ حدود اختیارات مدیر عامل براساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت سیمان سفید نی ریز بشرح پیوست تعیین گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358563
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۳۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت مدیرعامل وعضو موظف هبات مدیره وآقای محمد تقی معین آزاد باشماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضوغیر موظف هیئت مدیره وخانم ژیلا سماواتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره وآقای محمدحاج نایب باشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وعضوغیر موظف هیئت مدیره وآقای مسعود خوانساری باکد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وعضوغیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ ـ دارندگان حق امضا: حق امضاء چک با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی , هزینه های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای رامین راهب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته, بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ حدود اختیارات مدیرعامل براساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294187
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۳۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxx۱ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شماره ثبت xxx۴۶ ـ شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شماره ثبت xxx ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063259
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس شیراز، بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)، ایستگاه ۱۴، پلاک xxx، کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572046
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد حاج نایب بعنوان رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره و آقای سید مرتضی شرافت بعنوان نایب رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره، آقایان احمد شریفی خیر آبادی بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای محمد تقی معین آزاد و سرکار خانم ژیلا سماواتی بعنوان اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند.
ـ حق امضا چک باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، هزینه های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده باامضا مدیرعامل و مدیرعاملی شرکت آقای محمد مهدی شاهی سوندی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ـ سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته، بروات و قراردادها باامضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه های اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا هر یک از اعضا هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت سیمان سفید نی ریز به ایشان تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540013
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان، شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)، شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص)، شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)
۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۳ انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971256
آگهی اصلاحی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
پیرو آگهی شماره xxx۸۸ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ تاریخ جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۱ و در آگهی شماره xxx۸۷ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943875
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای بهنام خوش کلام بنمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مرتضی شرافت بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد شریفی خیرآبادی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید جلالی بنمایندگی از شرکت سیمان فارس نو و آقای سید احمد نصیری به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و بروات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943876
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای بهنام خوشکلام به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مرتضی شرافت به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد شریفی خیرآبادی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید احمد نصیری به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) و داود اکبری شهرستانی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10258875
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای بهنام خوشکلام به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مرتضی شرافت به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد شریفی خیرآبادی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید احمد نصیری به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) و داود اکبری شهرستانی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779364
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای بهنام خوش کلام بنمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مرتضی شرافت بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد شریفی خیرآبادی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید جلالی بنمایندگی از شرکت سیمان فارس نو و آقای سید احمد نصیری به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و بروات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723438
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ناصر پور میرزا بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره، سید مرتضی شرافت بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، بهنام خوش کلام بنمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و سید احمد نصیری بنمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و داود اکبری شهرستانی بنمایندگی از شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره و احمد شریفی خیرآبادی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل همگی برای مدت باقی مانده هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری بامضای مدیرعامل و مهر شرکت بتنهایی معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10694307
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ناصر پور میرزا بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره، سید مرتضی شرافت بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، بهنام خوش کلام بنمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و سید احمد نصیری بنمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و داود اکبری شهرستانی بنمایندگی از شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره و احمد شریفی خیرآبادی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل همگی برای مدت باقی مانده هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری بامضای مدیرعامل و مهر شرکت بتنهایی معتبر است.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704135
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عامشماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۱ تعیین گردیدند.
۴ـ آقای بهنام خوش کلام بنمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مرتضی شرافت بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بنمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید احمد نصیری از طرف شرکت سیمان کردستان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود اکبری شهرستانی بنمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ مقرر گردید حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیاراتی بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658023
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۱ تعیین گردیدند.

۴ـ آقای بهنام خوش کلام بنمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مرتضی شرافت بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بنمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید احمد نصیری از طرف شرکت سیمان کردستان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود اکبری شهرستانی بنمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ مقرر گردید حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۶ـ اختیاراتی بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 684540
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عامشماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
آقای داود اکبری شهرستانی بنمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید مرتضی شرافت بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام خوش کلام بنمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بنمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید احمد نصیری بنمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردید. مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055217
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: آقای داود اکبری شهرستانی بنمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید مرتضی شرافت بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام خوش کلام بنمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بنمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید احمد نصیری بنمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردید. مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388037
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای بهنام خوش کلام بنمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مرتضی شرافت بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان سید احمد نصیری بنمایندگی از شرکت سیمان کردستان و علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسلات و اوراق و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11426166
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی‌ریز سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۳۹۳ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ آقای بهنام خوش کلام به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مرتضی شرافت به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد‌رضا فتوتی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید احمد نصیری به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره تعیین گردیدند.

۲ـ مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و بروات و غیره با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632295
آگهی رسمی شرکت سیمان سفیدنی‌ریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ دارای شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به موجب صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ صورتهای مالی سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب مجمع قرارگرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۰ انتخاب گردیدند

۳ـروزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11212152
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی‌ریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۳۹۳
دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به موجب صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۹ اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11953421
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای عباسعلی نبئی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمرتضی شرافت به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا فتوتی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای بهنام خوش کلام به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب و آقای سید احمد نصیری به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

۲ ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311074
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۸۹ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان حسابرس مستقل قانونی شرکت و آقای سورن ابنوس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات وپول جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ اساسنامه جدید شرکت شامل ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۵ شرکت سیمان فارس وخوزستان سهامی عام، شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام شرکت سیمان فارس نو سهامی عام، شرکت سیمان کردستان سهمی عام وشرکت صنایع سیمان غرب سهامی عام همگی اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9920525
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- آقای عباس علی نبئی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مرتضی شراقت به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد رضا فتوتی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید احمد نصیری به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر و آقای بهنام خوش کلام به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247741
آگهی رسمی شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۳/۸۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی شرکت و آقای محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات