سرمایه گذاری استان فارس

شرکت سرمایه گذاری استان فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530320996 (فعال)
0
افراد
11
آگهی‌ها
20024
شماره ثبت
1385/7/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13301431
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771935
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:. آقای دکتر علی حقیقت نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لامرد به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا زائر نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لار به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای وزیر دیندارلو نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرودشت به عنوان منشی هیئت مدیره خانم فرح جمشیدی نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فراشبند به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای افشین انصاری نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ممسنی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. اقای افشین انصاری به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان فارس برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید. * - شرکتهای تعاونی شهرستانهای زیر به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند اعضاء اصلی: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ممسنی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرودشت شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فراشبند شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لامرد شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لار اعضا ء علی البدل: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فسا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نیریز * - وزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * - موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398120
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
باستاد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656693
آگهی رسمی شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس (تعاونی سهام عام) به شماره ثبت۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت فوق بانضمام نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۳۱/۳/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxxxxx/۸۹ مورخ ۱۰/۸/۸۹ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال به مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال شامل مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و مبلغ چهارصد هزار ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت.
۲ــ نوع شرکت از تعاونی سهامی عام به سهامی عام تغییر و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906631
آگهی رسمی شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس (تعاونی سهام عام) به شماره ثبت۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت فوق بانضمام نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۳۱/۳/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxxxxx/۸۹ مورخ ۱۰/۸/۸۹ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال به مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال شامل مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و مبلغ چهارصد هزار ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت.

۲ــ نوع شرکت از تعاونی سهامی‌عام به سهامی‌عام تغییر و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681785
آگهی رسمی شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس تعاونی سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت فوق به انضمام نامه شماره xxx۳۱/۲/۳ مورخ ۵/۱۲/۸۹ اداره کل تعاون استان فارس و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۳۰/۱/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان ابراهیم غلامی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوانات بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد‌رضا زائر به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لارستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان یوسف کاظمی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لامرد و آقای وزیر دیندارلو به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرودشت و آقای افشین انصاری به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ممسنی بسمت اعضاء هیئت مدیره همگی اعضاء اصلی و شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان فسا و تعاونی سهام عدالت شهرستان فراشبند بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای افشین انصاری با حفظ سمت عضو اصلی هیئت مدیره بسمت مدیر‌عامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس بسمت بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی بتصویب رسید.

۳ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید.

۴ـ حق امضا کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و چکها با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات با امضا مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099199
آگهی رسمی شرکت سرمایه گذاری استان فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۸/۸۸ شرکت فوق بانضمام نامه شماره xxx۹/۲/۵ مورخ ۱۰/۸/۸۸ اداره کل تعاون استان فارس بانضمام نامه شماره xxx۴/۸۹/xxx مورخ ۱۳/۴/۸۹ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس و ضمائم مربوطه نوع شرکت از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شرکت در ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11394939
آگهی رسمی شرکت سرمایه گذاری استان فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید

۱ـ موسسه کارای فارس بسمت بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تعیین گردیدند

۲ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

۳ـ صورتهای مالی و عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143701
آگهی رسمی شرکت سرمایه گذاری استان فارس سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۳/۸۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس بسمت بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات