شیر پاستوریزه پگاه فارس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530272844 (فعال)
17
افراد
46
آگهی‌ها
14994
شماره ثبت
1382/12/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14679379
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx و بر اساس حکم شماره xxx۲ مورخ ۱۲/۳/۹۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شماره ثبت xxx۷ و بر اساس حکم شماره xxx۱ مورخ ۱۲/۳/۹۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل . و آقای مهدی شجاع الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و بر اساس حکم شماره xxx۰ مورخ ۱۲/۳/۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای احسان حشمت زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ و بر اساس حکم شماره xxx۳ مورخ ۱۲/۳/۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره تاتاریخ ۳۰/۰۲/xxx۰ انتخاب شدند و ما بقی نمایندگان حقیقی عضو حقوقی هیات مدیره کماکان در سمت خود باقی هستند . اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل : اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه بوده و ضمنا هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و بندهای ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید . کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14644802
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت . مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . . روزنامه دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد . شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت شیر خشک نوزاد پگاه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609785
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ شرکت فوق عبارت تفویض اختیار به هیئت مدیره اشتباه درج گردیده است . با توجه به مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار راجع به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه به صورت قطعی بوده و مجمع فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ ، سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال افزایش یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573983
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل سود انباشته افزایش یافت . هیئت مدیره با توجه به مصوبات مجمع فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ و با عنایت به مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و پس از عملی کردن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اقدام نمود . ب ) ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید . ماده پنج : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد که به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573999
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره داده_شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403297
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای مهدی شجاع الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای احسان حشمت زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ ما بقی نمایندگان حقیقی عضو حقوقی هیئت مدیره کماکان در سمت خود باقی هستند. ۲ ـ اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل ۱ ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمناً هیئت مدیره به اتفاق آرا بند های ۱و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و۷و۸ و۱۴و ۱۶ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. ۳ ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیر عامل آقای حمید باغبان باشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220448
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx به عنوان رئیس هیات مدیره.آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مهدی شجاع الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیات مدیره.آقای علیمراد شیری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ کماکان به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره ۲ -اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمناً هیات مدیره به اتفاق آرا بند های ۱و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و۷و۸ و۱۴و ۱۶ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.۳- دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل آقای حمید باغبان باشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130086
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان اله معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیمراد شیری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی جهانبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx بر اساس حکم شماره xxx۶ مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل آقای حمید باغبان باشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ اختیارات مدیرعامل: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، هیئت مدیره به اتفاق آرا بند های ۱و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و۷و۸ و۱۴و ۱۶ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14059964
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به سال xxx۶ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836188
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت شیر پاستورزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836196
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای احسان اله معلمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ براساس حکم شماره xxx۹۴ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ xxx۱/۰۲/۹۸. شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ براساس حکم شماره xxx۸۱ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای علیمراد شیری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ براساس حکم شماره xxx۸۴ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مصطفی جهانبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ براساس حکم شماره xxx۸۳ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بر اساس حکم شماره xxx۸۲ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸. ضمنا آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند که بر اساس لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس شرکت از آدرس قبلی به آدرس استان فارس شهرستان شیراز بخش زرقان شهر زرقان اتوبان شیراز خیابان کمربندی شیراز زرقان جاده نهالستان و کدپستی جدید: xxxxxxxxx۶. وماده مربوط دراساسنامه اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704501
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ کماکان به نمایندگی آقای احسان اله معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیات مدیره - شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx کماکان به نمایندگی آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx کماکان به نمایندگی آقای علیمراد شیری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره - شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxx کماکان به نمایندگی آقای مصطفی جهانبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره - شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بر اساس حکم شماره xxx۰۴ مورخ xxx۶/۰۷/۲۳ به عنوان عضو هیات مدیره همگی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ انتخاب گردیدند. - آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل همگی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ انتخاب شد. - هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687269
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ کماکان به نمایندگی آقای احسان اله معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره - شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx کماکان به نمایندگی آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx کماکان به نمایندگی آقای علیمراد شیری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره - شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxx کماکان به نمایندگی آقای مصطفی جهانبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره - شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بر اساس حکم شماره xxx۰۴ مورخ xxx۶/۰۷/۲۳ به عنوان عضو هیأت مدیره همگی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ انتخاب گردیدند. - آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل همگی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ انتخاب شد. - هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای ناصر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494471
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای احسان اله معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای علیمراد شیری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بر اساس حکم شماره xxx۳ مورخ ۱۲/۲/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۸ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای مصطفی جهانبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد امین حنیف پور با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیئت مدیره بند‌های ۱۴ (بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ۷ ۸ ۱ ۴۱ ۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452438
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ - مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ – روزنامه دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - اعضا هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید: شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت شیر پاستورزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165387
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان اله معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت شیرپاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علیمراد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ اختیارات مدیرعامل: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۴ و ۱۶ «ماده ۳۷» اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء آقای محمد امین حنیف پور مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992652
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان اله معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل. آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت شیرپاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به استناد حکم شماره xxx۱ مورخ ۹۵/۰۴/۰۸ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد باقر حکیم زاده نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء آقای محمد امین حنیف پور مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935329
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628336
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاهیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیرپاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای احسان اله معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد باقر حکیم زاده نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ ـ هیئت مدیره بندهای شماره ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ "ماده ۳۷" اساسنامه شرکت ازحدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء آقای محمد امین حنیف پور مدیرعامل و آقای عبدالنبی محول مدیر حسابرسی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422461
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد حسن واصفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمد امین حنیف پور با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای احسان اله معلمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمد باقر حکیم زاده نیک با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای بهرام فیزابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. ۲- هیئت مدیره بندهای شماره ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ "ماده ۳۷" اساسنامه شرکت ازحدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳- دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء آقای محمد امین حنیف پور مدیرعامل و آقای عبدالنبی محول مدیر حسابرسی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293132
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۴۹۹۴ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وخبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ اعضاهیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب شدند: شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت صنایع شیر ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت شیرپاستوریزه پگاه کرمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت اعضاهیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۴ـ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12102377
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسن واصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدامین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع شیرایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل، آقای احسان اله معلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به سمت عضوهیئت مدیره، آقای پیام صادق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به سمت عضوهیئت مدیره وآقای بهرام فیزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان به سمت عضوهیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091682
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد حسن واصفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت شیرپاستوریزه پگاه خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدامین حنیف پور باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل، آقای طه خورسند باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضوهیئت مدیره، آقای پیام صادق زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی صنایع شیرایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیئت مدیره، آقای بهرام فیزابی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱و۴و۶و۷و۸و۱۰ و۱۱و۱۳و۱۴و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ ـ کلیه قراردادها واسنادواوراق بهاداروبانکی باامضاآقای محمدامین حنیف پور (مدیرعامل) وآقای عبدالنبی محول (مدیرحسابرسی) در غیاب هریک ازآنها باامضایکی دیگر ازاعضا هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر می باشدوسایر نامه های اداری باامضا مدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل باامضای آقای بهرام فیزابی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734828
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715290
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالامیر باروتکوب به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای طه خورسند به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به عنوان نائب ریئس هیئت مدیره. ـ آقای محمد امین حنیف پور به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند ـ آقای حسین چمنی بیرجند به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای بهرام فیزابی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پگاه خراسان به عنوان عضو هیئت مدیره. همگی برای مدت باقیمانده هیأت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610264
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب مجمع قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395837
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ عبدالامیر باروتکوب با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان بسمت رئیس هیئت مدیره آقای طه خورسند با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد امین حنیف پور با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای یداله صابری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام فیزابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381173
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317449
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید.
ماده ۶ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال تماماً نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام عادی تقسیم گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ بت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127164
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۲ فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مصوبه جاری کشور بموضوع ماده ۳ اساسنامه اضافه گردید..
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103997
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۲/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای محمد تقی شیرخوانی سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 997681
آگهی رسمی شرکت پگاه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۱ آقای محمد رفعتی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای طه خورسند به نمایندگی از طرف شرکت شیر پگاه کرمان (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین حنیف پور به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا کامروا به نمایندگی از طرف شرکت شیر پگاه خراسان (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یداله صابری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اختیارات بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۸ و ۷ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 948735
آگهی رسمی شرکت پگاه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ آقای محمد رفعتی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای طه خورسند به نمایندگی از طرف شرکت شیر پگاه کرمان (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدامین حنیف پور به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا کامروا به نمایندگی از طرف شرکت شیر پگاه خراسان (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بختیاری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات بندهای ۱و۴و۶و۸و۷و۱۴و۱۳و۱۷و۱۶و۱۵و۱۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردیدند.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796728
آگهی رسمی شرکت پگاه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ آقای محمد رفعتی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی‌خاص) به سمت رئیس هیئت‌مدیره آقای طه خورسند به نمایندگی از طرف شرکت شیر پگاه کرمان (سهامی‌خاص) به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره آقای محمدامین حنیف‌پور به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی‌خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره آقای حمیدرضا کامروا به نمایندگی از طرف شرکت شیر پگاه خراسان (سهامی‌عام) به سمت عضو هیئت‌مدیره آقای علی بختیاری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی‌عام) به سمت عضو هیئت‌مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات بندهای ۱و۴و۶و۸و۷و۱۴و۱۳و۱۷و۱۶و۱۵و۱۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردیدند.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878474
آگهی اصلاحی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
پیرو آگهی شماره xxx مورخ ۲۵/۱/۹۰ در فراز بند یک آگهی نام آقای طه خورسند صحیح می باشد که اشتباها در آگهی محمد قید و درج گردیده است که بدین نحو اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735875
آگهی اصلاحی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
پیرو آگهی شماره xxx مورخ ۲۵/۱/۹۰ در فراز بند یک آگهی نام آقای طه خورسند صحیح می‌باشد که اشتباها در آگهی محمد قید و درج گردیده است که بدین نحو اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668022
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گرید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب سید.
۲ـ موسسه حسابرسی امجد تراز و آقای اصغر بهنیا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098544
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گرید: ۱ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب سید. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز و آقای اصغر بهنیا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10385270
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۲/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: ۱ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز و آقای اصغر بهنیا به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052778
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۹۴و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای عبدالامیر باروتکوب به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی‌خاص) به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای حمیدرضا کامروا به نمایندگی از شرکت پاستوریزه پگاه خراسان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدامین حنیف‌پور به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، آقایان علی بختیاری به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران و آقای محمد خورسند به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مدیرعامل و مدیر امور مالی متفقاً و در غیاب هر یک از آنها با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11760354
آگهی رسمی شرکت پاستوریزه پگاه فارس سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ وشناسه ملی۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده صنایع شیر ایران از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال یکصد میلیارد ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx۰/xxx یکصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به یکصد و پنجاه میلیون سهم عادی با نام هریک به ارزش یکهزار ریال می‌باشد که تماماً پرداخت شده است.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11954917
آگهی اصلاحی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
پیرو آگهی رسمی شماره xxx۵ مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت فوق صورتهای مالی سال xxx۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت از قلم افتاده که بدین نحو اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689442
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی امجد تراز و آقای اصغر بهنیا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569394
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱/۸۹ شرکت فوق آقای محمد امین حنیف پور (خارج از هیئت مدیره) بجای آقای عبدالامیر باروتکوب بسمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر امور مالی متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای (۱، ۴، ۸، ۷، ۱۴، ۱۳، ۶، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۱) از ماده ۵۱ اساسنامه وظایف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11231049
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۸۸ شرکت فوق آقای علی بختیاری به جای آقای علی اسدیان به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیراز ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب شدند در سمت بقیه مدیران و دارندگان حق امضاء تغییر حاصل نگردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11717943
آگهی رسمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۳/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱- صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی امجد تراز و آقای اصغر بهنیا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تعیین گردیدند.

۳- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات