عمران و توسعه فارس

شرکت عمران و توسعه فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530196515 (فعال)
1
افراد
30
آگهی‌ها
7130
شماره ثبت
1374/12/8
تاریخ تأسیس

اشخاص عمران و توسعه فارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در عمران و توسعه فارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14611813
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیات مدیره آقای خلیل رضائیان را به عنوان رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره و همچنین آقای حمید رضا آذری به کدملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای آقای خلیل رضائیان یا آقای عبد الحمید معافیان ، همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577357
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبد الحمید معافیان را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدبهاالدین طالب نیای جهرمی را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل رضائیان را به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای اکبر مهدیان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حیدر عالیشوندی را به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند . و آقای خلیل رضائیان به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال و تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب نمودند و حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس یا نایب رییس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14457770
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ که بموجب نامه شماره xxx۳۲ , xxx مورخه ۲۵/۱۰/xxx۷ مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند : استانداری فارس و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس همگی اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی‌ها بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085107
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالحمید معافیان (نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان) در هیئت مدیره تغییر یافته و ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و تعیین گردید. ۲ آقای حمیدرضا آذری نماینده (شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و تعیین گردید. ۳ پس از تعیین سمت اعضا هیئت مدیره آقای خلیل رضاییان (نماینده استانداری فارس) به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت عضویت اعضا هیئت مدیره تعیین گردید ۴ اسناد و اواراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد عادی ومکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938148
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقرر گردید از این تاریخ آقای اکبر مهدیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان در جلسات هیئت مدیره شرکت عمران توسعه فارس شرکت نماید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836354
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767579
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید معافیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و آقای حمید رضا آذری به عنوان عضو هیات مدیره انجام وظیفه نمایند و اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298061
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل رضائیان به نمایندگی از طرف استانداری فارس آقای حمیدرضا آذری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و آقای عبدالحمید معافیان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان و آقای محمد ارشدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به منظور حضور در جلسات هیات مدیره و انجام وظایف محوله شرکت معرفی گردیدند و نامبردگان بالا به اتفاق آقای مهندس محمد علی معین شخصیت حقیقی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مجید آزادی اصل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سپس اعضای هیات مدیره منتخب آقای مهندس خلیل رضائیان را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا آذری را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالحمید معافیان و آقای محمد ارشدی و آقای مهندس محمد علی معین را به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب نمودند. پس از تعیین سمت اعضاء هیات مدیره جناب آقای مهندس محمد علی معین را به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمودند. ضمنا «مقرر شد حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور و چکها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا» با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298065
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی آرین حساب شیراز به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298138
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: استانداری فارس شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان آقای محمد علی معین شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند ردیف‌های ۱ تا ۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و ردیف ۶ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239751
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. مبلغ افزایش نقدی سرمایه به استناد گواهی شماره xxx/xxx۱۹ مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه اردیبهشت شیراز به حساب شماره xxxxxxxxx۰ شرکت واریز گردید. وماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ (یک هزار میلیارد ریال) است. که به xxxxxxxxx۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما " پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655707
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل رضائیان را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمید رضا آذری را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالحمید معافیان را به عنوان دبیر و عضو هیات مدیره و آقای حمید افتخاری به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسن ممتحن را به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب نمودند و آقای محمد علی معین را به عنوان مدیرعامل شرکت (اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۴) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621641
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی و اطلاعیه انتخاب گردیدند. استانداری فارس عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان عضو اصلی هیئت مدیره حسن ممتحن عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند عضو علی البدل هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367676
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ بانضمام مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ سازمان بور واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سرمایه شرکت از مبلغ سیصدو شش میلیارد ریال به مبلغ پانصد ونودوهشت میلیارد وچهارصد وسی وهفت میلیون ریال که مبلغ هفتاد وهشت میلیارد ریال آن از محل سود تقسیم نشده سهام و مبلغ نود وچهار میلیارد وهشتصد وسه میلیون ودویست وشصت وسه هزار ریال آن از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران ومبلغ یکصدونوزده میلیارد وششصدوسی وسه میلیون وهفتصد وسی وهفت هزارریال آن از محل آورده نقدی بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ بانک ملی شعبه خیابان حسین فاطمی شیراز تامین وماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد ونودوهشت میلیارد وچهاروصدو سی و هفت میلیون ریال کلا نقدی منقسم به پانصد ونود وهشت میلیون وچهار صد وسی وهفت هزار سهم هزارریالی بانام عادی می باشد که کلا پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288273
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به:هیات مدیره محترم شرکت عمران وتوسعه فارس (سهامی عام)شماره ثبت xxx۰ از اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیر تجاری شیراز باسلام احتراما وفق ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ اداره نظارت بر انتشار وثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس واوراق بهادار وبارعایت کلیه مقررات مربوطه اجازه پذیره نویسی جهت شرکت عمران وتوسعه فارس (سهامی عام)شماره ثبت xxx۰ صادر می گردد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367680
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ بنا به تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیات مدیره آگهی مربوطه در صورتجلسه هیات مدیره صادر می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372900
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۱/۰۶/xxx۴ بند یک آگهی به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و شش میلیارد ریال به مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد و چهارصدو سی و هفت میلیون ریال که مبلغ یکصدو بیست و چهار میلیاردو چهارصدو سی و هفت میلیون ریال آن از محل سود تقسیم نشده سهام و مبلغ چهل و هشت میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار ریال آن از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و مبلغ یکصدو نوزده میلیارد و ششصد و سی وسه میلیون و هفتصدو سی و هفت هزار ریال از محل آورده نقدی سهامداران بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ بانک ملی ایران شعبه خیابان حسین فاطمی شیراز تامین و ماده ۵ اساسنامه اصلاح به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال تماما نقدی که منقسم xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی بانام عادی میباشد که کلا پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078162
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۱۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. الف: شرکت حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. ب: شرکت حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ج: روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی و اطلاعیه بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078167
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۱۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ استانداری فارس ـ آقای حسن ممتحن ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان ـ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان ـ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند ـ شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار ردیف های یک تا پنج به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و ردیفهای ۶ و ۷ به ترتیب اولویت به عنوان اعضای علی البدل شرکت انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078578
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۱۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر سید محمد احمدی را به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمیدرضا آذری را به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای عبدالحمید معافیان را به عنوان دبیر و عضو هیأت مدیره و آقای حمید افتخاری و آقای حسن ممتحن را به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب نمودند. مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417268
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۳۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
استانداری فارس و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان آقایان حسن ممتحن سید محمود هاشمی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت سمیع فارس و شرکت توسعه کشاورزی فارس بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی بهبود ارقام بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxx۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417317
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۳۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید محمد احمدی به نمایندگی از استانداری فارس بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی و آقای سید محمود هاشمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی و آقای حسن ممتحن بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عضو اصلی و آقای عبدالحمید معافیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و آقای حمید رضا آذری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بسمت اعضاء هیئت مدیره همگی اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای عباس لنشی زادگان به نمایندگی از شرکت سمبع فارس و آقای مهرداد شکر ریز به نمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی فارس بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و چکها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ اختیارات مدیر عامل طبق لیست پیوست توسط هیئت مدیره شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۲ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083655
آگهی رسمی شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۲ شرکت فوق آقای مجید شاطری به جای آقای رضا بهلولی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند در سمت بقیه مدیران و دارندگان حق امضاء تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048745
آگهی رسمی شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای سید حسین سیدشفیعی بجای آقای محمد لبافان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند در سمت بقیه مدیران و دارندگان حق امضا تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxx۱ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977923
آگهی رسمی شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370627
آگهی رسمی شرکت عمران و توسعه فارس سهامی عام بشماره ثبت ۷۱۳۰ و دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال بمبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران و محل مطالبات حال شده و از محل سود انباشته شده و از محل اندخته احتیاطی افزایش یافت که مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال آن از محل آورده نقدی سهامداران و مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۳ ریال از محل سود انباشته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال از محل اندوخته احتیاطی تامین گردیده است و ماده ۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. ماده ۶ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال تماما نقدی است که به xxx میلیون سهم با نام عادی که هر سهم به ارزش یک هزار ریال می‌باشد تقسیم شده و صددرصد آن پرداخت شده_است. مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11546373
آگهی رسمی شرکت عمران و توسعه فارس سهامی عام بشماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

آقای حسین صادق عابدین بنمایندگی از استانداری فارس بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمود هاشمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد لبافان بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و محمد شادایی بنمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی فارس بسمت اعضا هیئت مدیره همگی اعضا اصلی و احمد ضیایی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین و آقای سید قاسم رضا زاده یزدی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و آقای حسن ممتحن بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند در ترکیب دارندگان حق امضا تغییری حاصل نگردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10149725
آگهی رسمی شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۱۳۰ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ آقای سید فرهاد سجادی به نمایندگی از طرف استانداری فارس بجای آقای سید قاسم رضازاده یزدی تعیین گردید. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098990
آگهی رسمی شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی ۲۶/۱۰/۸۸ و هیات مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز و آقای محمدعلی پسران به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای محمد لبافان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید محمود هاشمی به سمت رئیس هیات مدیره، آقای حسن ممتحن به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای محمد شادایی به نمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی فارس و آقای سید قاسم رضازاده یزدی به نمایندگی از استانداری فارس به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین و آقای سید قاسم رضازاده یزدی به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و چکها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023309
آگهی رسمی شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) شماره ثبت ۷۱۳۰ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۳/۱۰/۸۹ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و موسسه آرین حساب شیراز بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات