صنایع شیمیایی فارس

شرکت صنایع شیمیایی فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530194416 (فعال)
0
افراد
36
آگهی‌ها
6926
شماره ثبت
1366/2/28
تاریخ تأسیس

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی از 1397/11/13

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14719745
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ و صورت سود و زیان ، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . ۲ - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ( حسابدار رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شماره ثبت xxx بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شماره ثبت xxx۹ بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید . ۳ - اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردید : شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس ، شرکت صنایع رزین گلستان ، شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد ، شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس و آقای اکبر هندی زاده ۴ - روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719755
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیر تعیین گردید : الف – آقای اکبر هندی زاده بعنوان رئیس هیأت مدیره ب - آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس ( سهامی عام ) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره . ج - آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد ( با مسئولیت محدود ) بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل . د - آقای بابک هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس ( سهامی خاص ) بعنوان عضو هیأت مدیره . ه - آقای ابراهیم زارع پور به نمایندگی از شرکت صنایع رزین گلستان ( سهامی خاص ) بعنوان عضوهیأت مدیره . ۲. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۳۷ اساسنامه طبق لیست تفویض گردید . ۳. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق مدیرعامل ( آقای کرامت اله محمدنیا ) و رئیس هیأت مدیره ( آقای اکبر هندی زاده ) ویا امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و همچنین با امضای متفق یک نفر از اعضای هیأت مدیره و امضای آقای سیاوش هندی زاده ( خارج از هیأت مدیره ) و یا آاقای عزیز اله نام آوری ( خارج از هیأت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۴. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل تفویض شده از سوی هیأت مدیره ۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . ۲ - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، انعام ، ترفیع ، تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام ، معافیت ، خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنان ، در چارچوب آیین نامه‌های مصوب . ۳ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن ، اعم از اصل و متفرعات . ۴ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول تا سقف ریالی تعیین شده در آیین نامه معاملات . ۵ - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی . ۶ - اجاره ، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن . اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی ، فرجام ، ادعای جعل ، نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیارات صلح و به طور کل استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ، ولو کرا را ، عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث ودفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . ۷ - تعیین میزان استهلاکها . ۸ - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . ۹ - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت . ۱۰ - مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624966
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها و بروات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و همچنین با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و امضای یکی از آقایان عزیزاله نام آوری یا سیاوش هندی زاده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ، اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان ، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197782
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.۲- - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به شماره ثبت xxx به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شماره ثبت xxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190123
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم امینی شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد نایب رئیس هیئت مدیره آقای بابک هندی زاده شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم زارع پور شرکت صنایع رزین گلستان عضو هیئت مدیره آقای کرامت اله محمدنیا شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ . حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۴۹ اساسنامه تفویض گردید. ـ کلیه اسناد و مدارک تعهد آور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً در غیاب هر یک از اعضای هیئت مدیره امضای متفق یکی از آنها و آقای سیاوش هندی زاده (خارج از هیئت مدیره) یا آقای عزیز اله نام آوری (خارج از هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531166
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۲/xxx مورخ ۲۱/۰۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: الف آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره ۹۶/xxx۶ مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره. ب - آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از طرف شرکت زرگان پلیمر فارس (سهامی خاص) طبق معرفی نامه شماره ۹۶ , xxx مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. ج - سرکارخانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد (با مسئولیت محدود) طبق حکم شماره ۹۶ , xxx مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ بعنوان عضو هیأت مدیره. د - آقای بابک هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص) طبق حکم شماره ۹۶ , xxx مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ بعنوان عضو هیأت مدیره. ه - آقای ابراهیم زارع پور به نمایندگی از شرکت صنایع رزین گلستان طبق حکم شماره ۹۶/xxx۰ مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ بعنوان عضوهیأت مدیره. ۲. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیأت مدیره (آقای اکبر هندی زاده) ومدیرعامل (آقای کرامت اله محمدنیا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا در غیاب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل با امضای متفق یکی از آنها و یکی از سه نفر اعضای هیأت مدیره (خانم فروز تاج آذر فر، بابک هندی زاده، ابراهیم زارع پور) و یا آقای ابوالقاسم امینی (خارج از هیئت مدیره) و یا آقای عزیز اله نام آوری (خارج از هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۳۷ اساسنامه طبق موارد زیر تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان، در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن، اعم از اصل و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول تا سقف ریالی تعیین شده در آیین نامه معاملات. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. - اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام، ادعای جعل، نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیارات صلح و به طور کل استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل، ولو کرا را، عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث ودفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاکها. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت. - مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531179
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۲/xxx مورخ ۲۱/۰۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت زرگان پلیمر فارس شرکت صنایع رزین گلستان شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. ۳ - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابدار رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شماره ثبت xxx به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شماره ثبت xxx۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۴ - روزنامه‌های اطلاعات و خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318230
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس رئیس هیات مدیره آقای سعد صحبت به نمایندگی از شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو هیات مدیره آقای بابک هندی زاده به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس عضو هیات مدیره خانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی از شرکت صنایع رزین گلستان عضو هیات مدیره آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت زرگان پلیمر فارس نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره (آقای اکبر هندی زاده) ومدیرعامل (آقای کرامت اله محمدنیا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا در غیاب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل با امضای متفق یکی از آنها و خانم فروز تاج آذرفر یا آقای بابک هندی زاده یا آقای سعد صحبت یا آقای عزیز اله نام آوری (خارج از هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106528
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیأت مدیره (آقای اکبر هندی زاده) ومدیر عامل (آقای کرامت اله محمدنیا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا در غیاب رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل با امضای متفق یکی از آنها و خانم فروز تاج آذرفر یا آقای سید علی کهربایی یا آقای سعد صحبت یا آقای عزیز اله نام آوری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871048
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید ند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667075
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت شرکت افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. ماده ۵) میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال (ششصد و بیست و نه میلیارد و ششصد و هفت میلیون ریال) است که به xxx. xxx. xxx سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12508971
آگهی تغییرات شرکت صنايع شيميايي فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره (آقای اکبر هندی زاده) ومدیرعامل(آقای کرامت اله محمدنیا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً در غیاب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل با امضای متفق یکی از آنها و خانم فروز تاج آذرفر یا آقای سیدعلی کهربایی یا آقای سعد صحبت یا آقای غدیر گودرزی با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457702
آگهی تغییرات شرکت صنايع شيميايي فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ بانضمام مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ اداره نظارت بر انتشار وثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ هشتاد هزار میلیون ریال به مبلغ نودوپنج میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ نودوپنج میلیارد ریال کلا نقدی منقسم به نود وپنج میلیون سهم یکهزارریالی بانام عادی می باشد که کلا پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400919
آگهی تغییرات شرکت صنايع شيميايي فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره xxx۶ ـ ۹۴ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره. ب ـ آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از طرف شرکت زرگان پلیمر فارس (سهامی خاص) طبق معرفی نامه شماره xxx/۹۴ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ج ـ خانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی از طرف شرکت صنایع رزین گلستان (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxx۲/۹۴ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره. د ـ آقای سید علی کهربائی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxx/۹۴ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره. هـ ـ آقای سعد صحبت به نمایندگی از شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد طبق حکم شماره xxx/۹۴ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ بعنوان عضوهیئت مدیره.. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۳۷ اساسنامه طبق لیست تفویض گردید.. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400920
آگهی تغییرات شرکت صنايع شيميايي فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ برای سال مالی مورد تصویب قرارگرفت. ـ موسسه حسابرسی متین خردمند بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعین گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت صنایع رزین گلستان شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس شرکت زرگان پلیمر فارس
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158256
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به‌شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس رئیس هیئت مدیره آقای سعد محمد صحبت شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی کهربایی شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس عضو هیئت مدیره خانم فروزتاج آذرفر شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو هیئت مدیره آقای کرامت اله محمدنیا شرکت صنایع رزین گلستان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۴۹ اساسنامه طبق لیست تفویض گردید.. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضاء اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی دیگر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586368
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری امید قدس رئیس هیات مدیره آقای سعد علوی به نمایندگی شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیات مدیره آقای سید علی کهربایی به نمایندگی شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس عضو هیات مدیره آقای ابراهیم زارع پور به نمایندگی شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو موظف هیات مدیره آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی شرکت صنایع رزین گلستان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند.. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۴۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی دیگر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581997
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538383
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۹۲۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۳ به انضمام مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۹/۸/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادار ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۳ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال از محل سود تقسیم شده سهام و مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ افزایش نقدی باستناد گواهی شماره ۵/xxx۹ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه وحدت شیراز به نام شرکت واریز و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اتخاذ گردید.
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال کلاً نقدی منقسم به هشتاد میلیون سهم هزار ریالی بانام عادی می باشد که کلاً پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۲ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191520
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت یاد شده در تاریخ۲۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات زیر گرفته شد:
۱ـ اساسنامه جدید شرکت در۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید که جایگزین اساسنامه پیشین شد.
۲ـ موضوع شرکت به شرح زیر تغییر پیدا کرد و ماده۲ اساسنامه اصلاح گردید: الف ـ موضوعات اصلی: ایجاد, خرید, اجاره و اداره کارخانه یا کارخانجاتی به منظور تولید انواع الدئیدها, پودرهای قالب گیری اوره و ملامین, رزین های صنعتی, چسب صنعتی و سایر مشتقات جانبی و بهره برداری از آنها, واردات مواداولیه مورد نیاز کارخانجات, فروش, توزیع واردات و صادرات کالاهای ساخته شده ب ـ موضوعات فرعی ۱ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا خرید یا تعهد سهام شرکت های جدید یا شرکت های موجود و کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی مرتبط با تمام یا قسمتی از موضوعات مذکور بطور مستقیم یا غیرمستقیم ۲ـ انجام انواع آزمونها و بازرسی موادشیمیایی ـ انجام کلیه تحقیقات مرتبط با مشتقات جانبی محصولات شرکت و محصولات جدید و ثبت آن در مراجع قانونی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1077065
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ۲۹/۲/۹۲ و ۱/۳/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز به سمت بازرس علی البدل هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد..
۳ـ سرمایه گذاری امید قدس سهامی عام با نمایندگی ابوالقاسم امینی به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت صنایع رزین گلستان سهامی خاص با نمایندگی کرامت اله محمدنیا به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت صنعتی آهن تاب با نمایندگی ابراهیم زارع پور و شرکت خدمات فنی و مهندسی شیمیایی فارس سهامی خاص با نمایندگی سید علی کهربائی و شرکت زرگان پلیمر فارس سهامی خاص با نمایندگی سعد علوی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و بروات با امضای متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالیxxx۱ تصویب شد.
۶ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده۴۹ اساسنامه است.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044373
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۴/۱۱/۹۱ آقای ابراهیم زارع به نمایندگی از طرف شرکت زرگان پلیمر فارس (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره تعیین گردید و حدود اختیارات مدیرعامل به استناد ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید و مقرر گردید کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضاء اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxx۶ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697724
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و موسسه حسابرسی امجد تراز به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11193657
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و موسسه حسابرسی امجد تراز به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578226
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ اکبر هندی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، سید علی کهربائی به نمایندگی شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس، سعد علوی به نمایندگی شرکت صنایع زرین گلستان و اکبر هندی زاده به نمایندگی صنایع پلیمر فارس به سمت عضو هیئت مدیره و کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید قدس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همگی برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۴۹ اساسنامه می باشد.
۳ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یکی از آقایان ابراهیم زارع پور (خارج از هیئت مدیره) و سید علی کهربایی همراه با مهر شرکت معتبر و حق امضاء اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی دیگر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775869
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ اکبر هندی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید علی کهربائی به نمایندگی شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس، سعد علوی به نمایندگی شرکت صنایع زرین گلستان و اکبر هندی‌زاده به نمایندگی صنایع پلیمر فارس به سمت عضو هیئت‌مدیره و کرامت‌اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همگی برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۴۹ اساسنامه می‌باشد.

۳ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یکی از آقایان ابراهیم زارع‌پور (خارج از هیئت‌مدیره) و سید علی کهربایی همراه با مهر شرکت معتبر و حق امضاء اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی‌دیگر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 416639

آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت فوق حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از جمله چکها، بروات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضاء متفق یکی از آنها و یکی از آقایان سید علی کهربایی و ابراهیم زارع پور همراه با مهر شرکت و حق امضاء اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11830185
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت فوق حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از جمله چکها، بروات با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضاء متفق یکی از آنها و یکی از آقایان سید علی کهربایی و ابراهیم زارع‌پور همراه با مهر شرکت و حق امضاء اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11588457
آگهی اصلاحی صنایع شیمیایی فارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ دارای شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
پیرو آگهی شماره xxx۸۸ مورخ ۲۱/۸/۹۰ شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ میباشد که اشتباهاً در آگهی xxxxxxxxx۲۳ در آگهی قید و درج گردیده است که بدین نحو اصلاح میگردد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831586
آگهی اصلاحی شرکت صنایع شیمیایی فارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
پیرو آگهی شماره xxx۸۳ مورخ۷/۶/xxx۰ شماره شناسه ملی شرکت xxxxxxxxx۱۶ صحیح می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633175
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۷/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

آقای اکبر هندی‌زاده به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای سعد علوی به نمایندگی از شرکت صنایع زرین گلستان به سمت عضو هیأت مدیره، آقای ابراهیم زارع‌پور به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس به سمت عضو موظف هیأت مدیره، آقای محمود ذوی‌الحیات به نمایندگی از شرکت صنایع پلیمر شیمیایی فارس به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی‌مانده مأموریت هیأت مدیره انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و از جمله چکها و بروات با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت در غیاب هر یک از آنها با امضاء متفق یکی از رئیس یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668882
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۷/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

آقای اکبر هندی‌زاده به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای سعد علوی به نمایندگی از شرکت صنایع زرین گلستان به سمت عضو هیأت مدیره، آقای ابراهیم زارع‌پور به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس به سمت عضو موظف هیأت مدیره، آقای محمود ذوی‌الحیات به نمایندگی از شرکت صنایع پلیمر شیمیایی فارس به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی‌مانده مأموریت هیأت مدیره انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و از جمله چکها و بروات با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت در غیاب هر یک از آنها با امضاء متفق یکی از رئیس یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12005770
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۹۲۶ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند و عباس هشی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746339
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای اکبر هندی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس (نائب رئیس هیئت‌مدیره)، آقای سعد علوی به نمایندگی شرکت صنایع رزین گلستان عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود ذوی‌الحیات به نمایندگی شرکت صنایع پلیمر شیمیایی فارس به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای اکبر هندی‌زاده به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی شیمیایی فارس عضو هیئت‌مدیره همگی برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610151
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۹۲۶ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۱۲/۸۸ شرکت فوق حق امضای کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چکها و بروات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب هریک از آنان با امضای مشترک هریک از آنها با نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524329
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۹۲۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۸۸ و ۱۳/۵/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: ۱ ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/۸۷ و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرسی و بازرس اصلی و آقای عباس هشی به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای اکبر هندی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری امید قدس (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد علوی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع رزین گلستان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم زارع پور به نمایندگی ازطرف شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود ذوی الحیات به نمایندگی از طرف شرکت صنایع پلیمر شیمیایی فارس (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ مقررگردید حق امضای کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب هریک از آنها بامضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و حق امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. ۶ حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۴۹ اساسنامه طبق لیست به وی تفویض گردید. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات