شیرین دارو

شرکت شیرین دارو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530184352 (فعال)
4
افراد
25
آگهی‌ها
5914
شماره ثبت
1372/11/2
تاریخ تأسیس

اشخاص شیرین دارو

در این بخش تمامی اشخاصی که در شیرین دارو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14750532
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سلیمان محمدی سامانی نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش ( سهامی عام ) به شمار ثبت xxxxxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان رئیس هیات مدیره ، آقای مهندس محمد رضا موحد پور نماینده شرکت لیکوگامز ورلد واید کانادا ( سهامی خاص ) به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ، آقای گل محمد بامری نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ( سهامی عام ) به شمار ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان حمید معمارزاده نماینده شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس ( سهامی عام ) به شمار ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و دکتر محمدجمال سحرخیزنماینده شرکت کاسپین تامین ( سهامی عام ) به شمار ثبت xxx۸۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . - بااستناد به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت شیرین دارو ( سهامی عام ) و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، با تفویض اختیار خود به آقای گل محمد بامری ، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ، برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی ، نزد هر مرجع قضایی ، داوری ، اداری ، انضباطی ، مالیاتی و غیرقضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی ، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی رسیدگی ، در هر مرحله‌ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند_بود موافقت نمود : - وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی ، وکالت در مصالحه و سازش ، وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، وکالت در تعیین جاعل ، وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، وکالت در توکیل ، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ، وکالت در دعوی خسارت ، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ، وکالت در ادعای اعسار ، وکالت در قبول یا رد سوگند ، وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14698037
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ برای سال مالی مذکور مورد تصویب قرار گرفت . - شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت کاسپین تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شماره ثبت xxx۸۲ و شرکت زاگرس فارمد پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شماره ثبت xxx و شرکت لیکوگامز ورلد واید به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید . - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238347
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای گل محمد بامری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴بعنوان عضو (موظف) هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای گل محمد بامری را به عن ـ ـوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید ۲ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160889
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه حساب وسود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843620
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از ادرس قبلی به آدرس جدید: شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز - نصرآباد - کوچه ۲۳ - بلوار ابونصر شرقی - کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یابد و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814858
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکترسلیمان محمدی سامانی به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای محمدرضا موحد پور به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای مهندس علیرضا مرائی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای دکتر محمد جمال سحر خیزوآقای حمید معمارزاده به عنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791028
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ وتاییدیه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۰۸/۰۹/۹۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه ملیون سهم هزار ریالی با نام از آورده نقدی و مطالبات حال شده وسود تقسیم نشده افزایش یافت که اورده نقدی به استناد گواهی شماره xxx مورخ ۲۷/۰۸/۹۶ از بانک ملی شعبه چهار راه سرداران واریز گردیده و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید که بنابراین سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه ملیون سهم هزار ریالی با نام عادی که کلا پرداخت گردیده است. ضمنا سرمایه تعهدی نیز قبلا پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652143
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
باسلام احتراما وفق ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و تاییدیه شماره xxx۳ xxx۲۶ , xxx مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس واوراق بهادار وبارعایت کلیه مقررات مربوطه اجازه پذیره نویسی جهت شرکت شیرین دارو (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴ صادر می‌گردد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527256
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت‌های ذیل به مدت دو سال به عنوان هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت زاگرس فارمد پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت لیکوگامز ورلد واید به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵، عملکرد صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عینا مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120339
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا موحد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به موجب معرفی نامه مورخ September ۷، xxx۶ نماینده شرکت لیکوگامز ورلد وایدکانادا (سهامی خاص) به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو (غیر موظف) هیات مدیره معرفی گردیدند؛ برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره. - آقای حمیدمعمارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به موجب حکم شماره xxx۹/ د/ ۹۵ مورخ ۹۵/۰۷/۲۶، نماینده شرکت داروسازی زاگرس فارمدپارس - داملران رازک (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره معرفی گردیدند؛ برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره. - اعضاء هیئت مدیره در اجرای ماده xxx قانون تجارت، آقای دکترسلیمان محمدی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) را بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نمودند؛ برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878876
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - ترازناکه حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330884
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۹۱۴ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12118129
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) ـ ۲ ـ شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام) ـ ۳ ـ شرکت زاگرس فارمد پارس (سهامی عام) ـ ۴ ـ شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) ـ ۵ ـ شرکت لیکوگامز ورلد واید کانادا (سهامی خاص)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170538
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهندس علیرضا مرائی نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴بعنوان عضو (موظف) هیئت مدیره ۲ ـ ۱ ـ آقای محمدرضا تقیان نجف آبادی نماینده شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس(داملران رازک)(سهامی عام) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷بعنوان عضو (غیرموظف) هیئت مدیره آقای مهندس جعفرسیاه تیری نماینده شرکت کاسپین تأمین (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان عضو (موظف) هیئت مدیره آقای دکتر سلیمان محمدی سامانی نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان عضو (غیرموظف) هیئت مدیره آقای محمد رضا تقیان نجف آبادی به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای مهندس جعفر سیاه تیری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای مهندس علیرضا مرائی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای دکتر سلیمان محمدی سامانی را به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب نمودند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ حدود اختیارات مدیرعامل مطابق مصوبات قبلی هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1608235
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت بشرح ذیل در ماده ۲ اساسنامه بند ب بشرح ذیل اصلاح گردید:
ب ـ موضوع فرعی: شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات داخلی و خارجی تجاری، صنعتی و مالی که به هر نحوی اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مربوط باشد و همچنین انجام آزمونهای شیرین بیان و گیاهان دارویی و فرآورده های آنها مبادرت نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1608314
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339671
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ آقای عبدالمجید آیت الهی به نمایندگی شرکت دارو سازی کاسپین تامین سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا تقیان نجف آبادی به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی داملران رازک (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مرائی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای مسعود امینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140138
آگهی رسمی شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت یاد شده در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیم های زیر گرفته شد:
۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704162
آگهی رسمیشرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ و ۲/۵/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای محمدرضا تقیان نجف آبادی بنمایندگی از طرف شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا موحدپور بنمایندگی از طرف شرکت لیکوگامزورلدواید کانادا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مرائی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب امن زاده بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه داروئی تامین (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف بازغی بنمایندگی از طرف شرکت کاسپین تامین (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیاراتی بشرح لیست پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12021574
آگهی رسمی شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ و ۲/۵/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای محمدرضا تقیان نجف آبادی بنمایندگی از طرف شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا موحدپور بنمایندگی از طرف شرکت لیکوگامزورلدواید کانادا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مرائی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب امن زاده بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه داروئی تامین (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف بازغی بنمایندگی از طرف شرکت کاسپین تامین (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌‌باشد.

۶ـ اختیاراتی بشرح لیست پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648777
آگهی رسمی شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت فوق بانضمام نامه شماره xxxxxx/۱۲ مورخ ۴/۴/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831077
آگهی رسمی شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت فوق بانضمام نامه شماره xxxxxx/۱۲ مورخ ۴/۴/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705077
آگهی رسمی شرکت شیرین دارو(سهامی عام) شماره ثبت ۵۹۱۴ وشناسه ملی۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ‌ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680230
آگهی رسمی شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹ و ۲۳/۴/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ـ آقای محمدرضا تقیان نجف آبادی بنمایندگی از شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین نیک نهاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا موحدپور بنمایندگی از شرکت لیکوگامزورلد واید کانادا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای یوسف بازغی بنمایندگی از شرکت کاسپین تامین (سهامی خاص) و آقای یعقوب امن زاده بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه دارویی تامین (سهامی خاص) بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۵ـ‌حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297627
آگهی رسمی شرکت شیرین دارو (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۳/xxx۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: ۱ - ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ۲ - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات