سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530182823 (فعال)
0
افراد
23
آگهی‌ها
5758
شماره ثبت
1351/6/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14259698
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی شرکت صنایع شیمیایی فارس رئیس هیأت مدیره آقای سعد صحبت به نمایندگی شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو هیأت مدیره آقای محمد مهدی سمواتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن عضو هیأت مدیره خانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیأت مدیره آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل برای مدت باقیمانده ماموریت تا تاریخ ۲۱/۰۴/۹۸ انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. و موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. و روزنامه های اطلاعات و خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره xxx/۹۶ مورخ ۲/ ۵/xxx۶ بعنوان رئیس هیات مدیره. ب - آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد (با مسئولیت محدود) طبق معرفی نامه شماره xxx/۹۶ مورخ ۲/ ۵/xxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره. ج - آقای محمد مهدی سمواتی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx۷۶ - ۱۰ مورخ ۲/۵/xxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره د - خانم فروز تاج آذر فر به نمایندگی از طرف شرکت زرگان پلیمر فارس (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxx/۹۶ مورخ ۲/۵/xxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره. ه - آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxx/۹۶ مورخ ۲/۵/xxx۶ بعنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل.. حدود اختیارات مدیر عامل به استناد ماده ۵۱ اساسنامه طبق لیست تفویض گردید.. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل تفویض شده از سوی هیات مدیره - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان، در چارچوب آیین نامه‌های مصوب.. - دریافت مطالبات شرکت. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول تا سقف ریالی تعیین شده در آیین نامه معاملات. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. - اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به استثنای حق صلح و یا سازش اعم از حق پژوهشی، فرجام، ادعای جعل، نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور به طور کل استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل، ولو کرا را، عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث ودفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاکها. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت. - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید. اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آوا تدبیرتراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردید:. شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶. شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵. شرکت زرگان پلیمر فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴. شرکت صنایع شیمیایی فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶. شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از شرکت صنایع شیمیایی فارس رئیس هیات مدیره آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو هیات مدیره آقای محمد مهدی سمواتی ه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن عضو هیات مدیره خانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی از شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیات مدیره آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929765
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506491
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) بعنوان رئیس هیات مدیره. ب ـ آقای کرامت اله محمد نیا به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی آهن تاب (با مسولیت محدود) بعنوان عضو هیات مدیره. ج ـ آقای حسین بوستانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره. د ـ خانم فروز تاج آذر فر به نمایندگی از طرف شرکت زرگان پلیمر فارس (سهامی خاص) بعنوان عضو هیات مدیره. ه ـ آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص) بعنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به استناد ماده ۵۱ اساسنامه طبق لیست تفویض گردید. ـ کلیه اسناد ومدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و براوات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودر غیاب هریک از آنها با امضای متفق یکی از آنها ویک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506498
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردید: ـ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن ـ شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس ـ شرکت زرگان پلیمر فارس ـ شرکت صنایع شیمیایی فارس ـ شرکت صنعتی آهن تاب ترازنامه صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1616163
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ باستناد تائیدیه نام شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نام شرکت به " سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امیدفارس" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597918
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امید قدس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـموسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهرنصر اصفهانی عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582000
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امید قدس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای اکبرهندی زاده به نمایندگی ازشرکت صنایع شیمیایی فارس به سمت رئیس هیات مدیره،آقای محسن نجم زاده به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن وآقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی ازشرکت صنعتی آهن تاب وآقای ابراهیم زارع پوربه نمایندگی ازشرکت صنایع رزین گلستان به سمت اعضاهیات مدیره وآقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی ازشرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره (تاتاریخ ۳۱/۰۴/xxx۴) انتخاب شدند. ۲ـ کلیه اسنادومدارک تعهدآورازجمله چکهاوبروات باامضامتفق رئیس هیات مدیره ومدیرعامل همراه بامهرشرکت ودرغیاب هریک ازآنها باامضامتفق یکی ازآنهاویکی دیگرازاعضاهیات مدیره همراه بامهرشرکت وحق امضا اوراق عادی باامضا مدیرعامل ودرغیاب ایشان یکی دیگرازاشخاص فوق همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493375
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امید قدس (سهامی عام) شماره ثبت ۵۷۵۸ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ افزایشی به استناد گواهی شماره ۸۳ مورخ ۲۹/۲/xxx۳ بانک سپه شعبه مهر شیراز واریز گردیده است و ماده ۷ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید:
ماده ۷ اساسنامه ـ سرمایه و تعداد سهام
سرمایه شرکت مبلغ چهل میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به چهل میلیون و پانصد هزار سهم عادی با نام یک هزار ریالی می باشد که کلا پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222506
آگهی رسمی شرکت سرمایه گذاری امید قدس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/xxx شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس و آقای منوچهر نصراصفهانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ خانم فروز تاج آذرفر به نمایندگی از شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت صنعتی آهن ناب (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای محسن نجم زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای ابراهیم زارع پور به نمایندگی از شرکت صایع زرین گلستان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ حق امضا کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چکها و بروات با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از آنها بامضا متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضا مدیرعامل در غیاب ایشان با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح لیست پیوست صورتجلسه هیئت مدیره تفویض گردید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738927
آگهی رسمی شرکت سرمایه گذاری امید قدس(سهامی عام) به شماره ثبت۵۷۵۸و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۱/۶/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای اکبر هندی زاده به سمت رئیس هیات مدیره, آقای محسن نجم زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت عضو هیات مدیره, آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت زرگان پلیمر فارس به سمت عضو هیات مدیره, آقای ابراهیم زارع پور به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس به سمت عضو هیات مدیره و آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت صنایع زرین گلستان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند.
۲ـ حق امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چکها و بروات با امضا متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از آنها با امضاء متفق یکی از آنها و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی دیگر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر است.
۳ـ اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11221750
آگهی رسمی شرکت سرمایه گذاری امید قدس (سهامی عام) به شماره ثبت۵۷۵۸و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۱/۶/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای اکبر هندی‌زاده به سمت رئیس هیات‌مدیره, آقای محسن نجم‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به سمت عضو هیات‌مدیره, آقای کرامت‌اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت زرگان پلیمر فارس به سمت عضو هیات‌مدیره, آقای ابراهیم زارع‌پور به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس به سمت عضو هیات‌مدیره و آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت صنایع زرین گلستان به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیات‌مدیره انتخاب شدند.

۲ـ حق امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چکها و بروات با امضا متفق رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از آنها با امضاء متفق یکی از آنها و یکی دیگر از اعضا هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی دیگر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715239
آگهی رسمی شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس(سهامی عام) به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و آقای ابوالفضل یوسفی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید..
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11206619
آگهی رسمی شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و آقای ابوالفضل یوسفی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید..

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 391766

آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیائی فارس
(سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶
دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ آقای اکبر هندی زاده به نماینده از طرف شرکت صنایع پلیمر شیمیائی فارس (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ماموریت باقیمانده هیئت مدیره تعیین گردید و حدود اختیارات مدیرعامل به استناد ماده ۴۹ اساسنامه تفویض گردید و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضاء اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11338329
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیائی فارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۹۲۶ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ آقای اکبر هندی‌زاده به نماینده از طرف شرکت صنایع پلیمر شیمیائی فارس (سهامی‌خاص) بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت ماموریت باقیمانده هیئت‌مدیره تعیین گردید و حدود اختیارات مدیرعامل به استناد ماده ۴۹ اساسنامه تفویض گردید و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضاء اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت‌مدیره هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11972671
آگهی رسمی شرکت سرمایه گذاری امید قدس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۷۵۸ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ و ۲۵/۵/۹۰ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه، حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای اکبر هندی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمود ذوی‌الحیات به نمایندگی از طرف شرکت صنایع پلیمر شیمیایی فارس (سهامی‌خاص) به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای محسن نجم‌زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم زارع‌پور به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی‌خاص) به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع زرین گلستان (سهامی‌خاص) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927102
آگهی رسمی شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴ و ۱۵/۵/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و عباس هشی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای اکبر هندی‌زاده به سمت رئیس هیات‌مدیره، آقای محمود ذوی‌الحیات به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل، آقای سعد علوی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع زرین گلستان به عنوان عضو هیئت‌مدیره، سید علی کهربائی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس به عنوان عضو هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم زارع‌پور به نمایندگی از طرف شرکت صنایع پلیمر شیمیایی فارس به عنوان عضو هیات‌مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ حدود اختیارات مدیرعامل به استناد ماده ۴۹ اساسنامه تفویض گردید.

۶ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11789104
آگهی رسمی شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۷۵۸ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی سالxxx۸ مورد تصویب مجمع قرارگرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و عباس هشی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11557149
آگهی رسمی شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۵۷۵۸ دارای شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۱۲/۸۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

آقای محسن نجم‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) به جای آقای حسین بوستانی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده مأموریت هیئت‌مدیره انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چکها و بروات با امضا متفقاً رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت درغیاب هریک از آنها با امضا متفقاً یکی از آنها و یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. بندهایی از ماده۵۱ اساسنامه از اختیارات هیئت‌مدیره را طبق لیست بدوی به مدیرعامل تفویض گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات