مهندسی و نصب فیرمکو پارس

شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530180743 (فعال)
4
افراد
26
آگهی‌ها
5551
شماره ثبت
1372/2/23
تاریخ تأسیس

اشخاص مهندسی و نصب فیرمکو پارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در مهندسی و نصب فیرمکو پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14399723
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱- آقای مهدی رضایی فرح آبادی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره ۲- محمد کاظم بهمنی کازرونی به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف هیأت مدیره ۳-آقای امید تشت زر به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره ۴- آقای جواد جلیلی پالندی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره ۵- آقای سید علی اصغر علامه به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره ج) اختیارات و حق امضاء مدیرعامل به شرح ذیل مشخص و تعیین گردید: ۱- تمامی اسناد و اوراق بهادار، چک، سفته و ضمانت نامه های بانکی و قراردادها و اسناد تعهدآور و عقود با امضای ثابت مدیر عامل و یک عضو هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اسناد و اوراق عادی و غیر تعهدآور و مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل بتنهائی ( منفرداً ) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲- مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳- - بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۳-۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۳-۲- نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت، تعین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۳- پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره. ۳-۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳-۵- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۳-۶- تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. ۳-۷- پیشنهاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به هیأت مدیره و اظهار نظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در هیأت مدیره و مجمع عمومی. ۳-۸- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب- با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۳-۹- تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۳-۱۰- تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین صورتهای مالی شامل (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309065
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی هاو اطلاعیه های شرکت انتخاب شد. و اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری هامون کیش و شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند و شرکت تولیدی گاز لوله و شرکت احداث و خودکفایی صنایع(شاخص) و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763489
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رضایی به عنوان نماینده شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) در هیات مدیره شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس (سهامی عام) انتخاب و از خدمات آقای سجاد میمنت آبادی عضو سابق هیات مدیره تقدیر بعمل امد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648236
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274007
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سجاد میمنت آبادی به عنوان نماینده شرکت تجارت هامون (سهامی خاص) در هیأت مدیره شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053966
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقدشرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت‌های سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، گسترش تجارت هامون، شرکت تولیدی گاز لوله، شرکت بازرسی فنی و خوردگی تکین کوی، شرکت سرمایه گذاری هامون کیش برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716382
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدکاظم بهمنی کازرونی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و صاحب امضای مجاز شرکت انتخاب گردید. آقای محمدرضا ایمانی به عنوان رییس هیات مدیره و صاحب امضاء مجاز شرکت انتخاب گردید. آقای علی محمدی عضو هیات مدیره و مدیره مالی اداری شرکت به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716386
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهل و هشت میلیارد ریال به مبلغ یکصد وده میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید از محل مطالبات و آورده (واریز) نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594099
آگهی تغییرات شرکت مهندسي و نصب فيرمكو پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مطابق با حکم صادره از سوی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شماره xxx۱-۹۴/۰۷ مورخ ۲۴/۰۶/۹۴،آقای علی محمدی بعنوان عضو جدید موظف هیات مدیره انتخاب گردید.صاحبان امضاء مجاز شرکت عبارتند از آرش رامین رئیس هیات مدیره، عباس دولتی زاده نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، قیصر صالحی عضو هیات مدیره، حسین یزدی عضو هیات مدیره، علی محمدی عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات وقراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل ویکی از دارندگان امضای مجاز ومهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594111
آگهی تغییرات شرکت مهندسي و نصب فيرمكو پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مطابق با حکم صادره از سوی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شماره xxx۹-۹۴/۰۷ مورخ ۱۱/۹۴/۰۷،مجید محسنی مجد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی بعنوان عضو جدید غیرموظف هیات مدیره انتخاب گردید.مطابق با حکم صادره از سوی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شماره xxx۲-۹۴/۰۷ مورخ ۲۹/۹۴/۰۷،سید علی اصغر علامه نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بعنوان عضو جدید غیرموظف هیات مدیره انتخاب گردید.صاحبان امضاء مجاز شرکت عبارتند از: قیصر صالحی رئیس هیات مدیره، عباس دولتی زاده نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، علی محمدی عضو هیات مدیره، مجید محسنی مجد عضو هیات مدیره، سید علی اصغر علامه عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات وقراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل ویکی از دارندگان امضای مجاز ومهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129858
آگهی اصلاحی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۰۴/۱۲/xxx۳ بدینوسیله شماره ملی آقای آرش رامین xxxxxxxxx۲ و شماره ملی آقای عباس دولتی زاده xxxxxxxxx۶ صحیح میباشد که آگهی مزبور بدینحو اصلاح می گردد

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299888
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۵۵۱ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعین گردید . موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090655
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۵۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش رامین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بطور غیر موظف نماینده شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عباس دولتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بطور موظف نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای قیصر صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تولیدی گاز لوله بطور غیر موظف به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بطور غیرموظف نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بطور موظف نماینده شرکت گسترش تجارت هامون به عنوان عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیأت مدیره تعیین گردیدند. آقای عباس دولتی زاده بعنوان مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردید.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623277
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کارای فارس بسمت بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)
شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام)
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493325
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس دولتی زاده به سمت مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) جایگزین آقای احمد علیشاهی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردید.
مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149868
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691664
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس(سهامی عام) بشماره ثبت ۵۵۵۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ و ۱۸/۴/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای شهریار آذری سامانی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای کامبیز منوچهری به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی شهریاری به نمایندگی از طرف شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رضوانی مفرد به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا خاکپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد علیشاهی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور از جمله چکها و بروات و سفته ها اعم از ریالی و ارزی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539522
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس(سهامی عام) بشماره ثبت ۵۵۵۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ و ۱۸/۴/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای شهریار آذری‌سامانی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای کامبیز منوچهری به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی‌عام) بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای مصطفی شهریاری به نمایندگی از طرف شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی‌عام) بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا رضوانی‌مفرد به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی‌خاص) بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا خاکپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش (سهامی‌خاص) بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد علیشاهی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی‌عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور از جمله چکها و بروات و سفته‌ها اعم از ریالی و ارزی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11658080
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکوپارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۵۵۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳/۷/۹۰ موضوع شرکت در ماده ۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:

۱ـ طراحی، نظارت، اجرا و نصب واحدها و تاسیسات صنعتی در زمینه‎های صنعت و معدن، نیرو، آب، ارتباطات، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان و ابنیه، راه و ترابری و صنایع عمومی در داخل و خارج از کشور. ۲ـ اخذ تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی (جهت امور مورد نیاز شرکت) ۳ـ اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ۴ـ انجام خدمات مهندسی پایه و تفضیلی، برنامه‎ریزی و کنترل پروژه و سایر خدمات مدیریتی، پیش راه‎اندازی، راه‎اندازی و تعمیر و نگهداری و راهبری واحدهای صنعتی در زمینه‎های مندرج در بند یک ۵ـ مشارکت در سرمایه‎گذاری از طریق ایجاد شرکتهای فرعی یا وابسته و یا خرید سهام سایر شرکتها و مشارکتهای مدنی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ۶ـ انجام هرگونه فعالیت بازرگانی، اقتصادی و صنعتی با رعایت قوانین و مقررات مصوبه جاری کشور.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251657
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ شرکت فوق آقای رضا رضوانی مفرد به جای آقای بهزاد مزروعی به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند در سمت بقیه اعضا هیئت مدیره و دارندگان حق امضا تغییری حاصل نگردید. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971015
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به سمت بازرس اصلی و آقای شهریار آذری‌سامانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621670
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۵۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۶/۳/۸۹ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش به سمت بازرس اصلی و حسابرس آقای علی سعادت به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی‌عام)، شرکت صنایع کیمیای غرب گستر (سهامی‌خاص), شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی‌عام)، شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش (سهامی‌خاص), شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی‌عام) همگی اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ اساسنامه جدید شرکت شامل ۷۷ ماده و ۱۴ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559336
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) شماره ثبت۵۵۵۱ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به موجب صورتجلسات هیات‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای کامبیز منوچهری به نمایندگی از شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی‌عام) به سمت رئیس هیات‌مدیره، آقای مصطفی شهریاری به نمایندگی از شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی‌عام به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره، آقای بهزاد مزروعی به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر سهامی‌خاص به سمت عضو هیات‌مدیره، آقای محمدرضا خاکپور به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش سهامی‌خاص به سمت عضو هیات‌مدیره، آقای احمد علیشاهی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی سهامی‌عام به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، بروات و سفته‌ها اعم از ریالی و ارزی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات‌مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660582
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۵۵۱و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۱۱/۸۸ و۲۶/۲/۸۹ درشرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۴۸ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید:

ماده۶ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۴۸ریال تماماً نقدی که بهxxx/xxx/۴۸ سهم یکهزار ریالی با نام عادی تقسیم گردیده است که صد درصد آن پرداخت شده است.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962171
آگهی رسمی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۵۵۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۳/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی سعادت به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11184715
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۵/۸۷ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ـ اسناد مناقصه‌ها و قراردادهای مربوطه تصویب شده توسط هیات‌مدیره با امضاء منفرد مدیرعامل معتبر خواهدبود.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات