صنایع نساجی نقره نخ

شرکت صنایع نساجی نقره نخ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530171336 ()
5
افراد
7
آگهی‌ها
92450
شماره ثبت
1370/4/17
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع نساجی نقره نخ

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع نساجی نقره نخ دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 938212
آگهی تغییر محل شرکت صنایع نساجی نقره نخ سهامی عام به شماره ثبت۹۲۴۵۰ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۷۱۳۳۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۹۱ محل شرکت به تهران انتهای شهید فرحزادی خ آسمانها کوچه آسمان ۶ غربی پ ۲ ک پ xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11936642
آگهی تغییر محل شرکت صنایع نساجی نقره نخ سهامی عام به شماره ثبت۹۲۴۵۰و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۷۱۳۳۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۹/۹۱ محل شرکت به تهران انتهای شهید فرحزادی خ آسمانها کوچه آسمان ۶ غربی پ ۲ ک پ xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519993

آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی نقره نخ
سهامی عام به شماره ثبتxxx۵۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد دادگر به کدملی xxxxxxxxx۹ و مازیار دادگار به کدملی xxxxxxxxx۲ و مرضیه دادگار به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهشید دادگر به کدملی xxxxxxxxx۲ و مهسا دادگر به کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780759
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی نقره نخ سهامی عام ‌به شماره ثبت۹۲۴۵۰ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۷۱۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد دادگر به کدملی xxxxxxxxx۹ و مازیار دادگار به کدملی xxxxxxxxx۲ و مرضیه دادگار به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهشید دادگر به کدملی xxxxxxxxx۲ و مهسا دادگر به کدملی xxxxxxxxx۱

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11673632
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی نقره نخ سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۱۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و نعمت‌اله علیخانی‌راد به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277659
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی نقره نخ سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۲۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۱۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجولاد دادگر به کدملی xxxxxxxxx۹ مازیار دادگر به کدملی xxxxxxxxx۲ مرضیه دادگر به کدملی xxxxxxxxx۱ مهشید دادگر به کدملی xxxxxxxxx۲ مهسا دادگر به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۸۹ محمدجواد دادگر به سمت رئیس هیئت مدیره و مازیار دادگر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهسا و مهشید و مرضیه همگی دادگر بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11250102
آگهی تغییرمحل شرکت صنایع نساجی نقره نخ سهامی‌ عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۲۴۵۰و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۱۳۳۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ محل شرکت به تهران شهرک قدس غرب بلوار شهید فرحزادی انتهای خیابان سپهر خیابان گلبرگ سوم کوچه گلرخ غربی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات