توسعه و عمران حیات شهرستان کازرون

شرکت توسعه و عمران حیات شهرستان کازرون (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530107057 (غیر فعال مالیاتی)
0
افراد
8
آگهی‌ها
650
شماره ثبت
1382/6/29
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13642043
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران حیات شهرستان کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۰۵۷
به استناد صورتجلسه احکام و آراء دادگاه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخه ۲۹/۰۳/xxx۶ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کازرون آقای حسن کرمی فرزند علی به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919775
آگهی رسمی شرکت توسعه و عمران حیات کازرون سهامی عام در حال تصفیه شماره ثبت ۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۰۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ مدت تصفیه شرکت بعلت عدم تصفیه کامل و انقضاء مدت قانونی تصفیه برای مدت دو سال دیگر تمدید شد.
۲ ـ سید امین الدین نجیبی ـ سید محمد حسین سعید ـ علی اصغر دریاب ـ مرتضی بحرانی ـ مهدی پرویزی بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ ـ موسسه آرین حساب شیراز شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد علی پسران بعنوان ناظر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۵ ـ ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۰ پس از تائید ناظر تصفیه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۶ ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی با امضا سید محمد حسین سعید و مهدی پرویزی و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا هر کدام از مدیران تصفیه و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11445188
آگهی رسمی شرکت توسعه و عمران حیات کازرون سهامی عام در حال تصفیه شماره ثبت ۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۰۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ مدت تصفیه شرکت بعلت عدم تصفیه کامل و انقضاء مدت قانونی تصفیه برای مدت دو سال دیگر تمدید شد.

۲‌ـ سید امین الدین نجیبی‌ـ سید محمد حسین سعید‌ـ علی اصغر دریاب‌ـ مرتضی بحرانی‌ـ مهدی پرویزی بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۳‌ـ موسسه آرین حساب شیراز شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد علی پسران بعنوان ناظر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد.

۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و طلوع جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۵‌ـ ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۰ پس از تائید ناظر تصفیه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۶‌ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی با امضا سید محمد حسین سعید و مهدی پرویزی و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضا هر کدام از مدیران تصفیه و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11964695
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران حیات کازرون در حال تصفیه سهامی عام بشماره ثبت ۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۰۵۷
برابر صورتجلسه مدیران تصفیه مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار با سه امضاء ثابت سید محمد حسین سعید و مرتضی بحرانی و سید امین الدین نجیبی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی با امضای یکی از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11657849
آگهی دعوت از بستانکاران نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۸ مورخ ۴/۳/xxx۹ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به اطلاع می‌رساند بدین وسیله از کلیه بستانکاران محترم شرکت توسعه و عمران حیات کازرون (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ دعوت می‌شود درخواست خود را با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته و مستند خود ظرف مدت حداکثر شش ماه از انتشار آگهی نوبت اول به محل تصفیه شرکت واقع در کازرون ـ بلوار پریشان ـ جنب ترمینال مسافربری شهر سبز ـ دفتر شرکت توسعه و عمران حیات کازرون در حال تصفیه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تائید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار طلوع کازرون و خبر جنوب منتشر می‌گردد.

مدیران تصفیه شرکت توسعه و عمران حیات کازرون(سهامی عام) در حال تصفیه ـ مرتضی بحرانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11924971
آگهی دعوت از بستانکاران ـ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۸ مورخ ۴/۳/xxx۹ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به اطلاع می‌رساند بدین وسیله از کلیه بستانکاران محترم شرکت توسعه و عمران حیات کازرون (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ دعوت می‌شود درخواست خود را با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته و مستند خود ظرف مدت حداکثر شش ماه از انتشار آگهی نوبت اول به محل تصفیه شرکت واقع در کازرون ـ بلوار پریشان ـ جنب ترمینال مسافربری شهر سبز ـ دفتر شرکت توسعه و عمران حیات کازرون در حال تصفیه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تائید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار طلوع کازرون و خبر جنوب منتشر می‌گردد.

مدیران تصفیه شرکت توسعه و عمران حیات کازرون(سهامی عام) در حال تصفیه ـ مرتضی بحرانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239826
آگهی دعوت از بستانکاران ـ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۸ مورخ ۴/۳/xxx۹ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به اطلاع می‌رساند بدین وسیله از کلیه بستانکاران محترم شرکت توسعه و عمران حیات کازرون (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ دعوت می‌شود درخواست خود را با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته و مستند خود ظرف مدت حداکثر شش ماه از انتشار آگهی نوبت اول به محل تصفیه شرکت واقع در کازرون ـ بلوار پریشان ـ جنب ترمینال مسافربری شهر سبز ـ دفتر شرکت توسعه و عمران حیات کازرون در حال تصفیه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تائید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار طلوع کازرون و خبر جنوب منتشر می‌گردد.

مدیران تصفیه شرکت توسعه و عمران حیات کازرون(سهامی عام) در حال تصفیه ـ مرتضی بحرانی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107504
آگهی انحلال شرکت توسعه و عمران حیات کازرون سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۶۵۰ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۰۵۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۸۹ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید ۱ شرکت موصوف فوق منحل گردید ۲ مرتضی بحرانی سید محمد حسین سعید سید امین الدین نجیبی احسان جوکارو علی اصغر دریاب بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با سه امضاء آقایان سید امین الدین نجیبی مرتضی بحرانی و احسان جوکار متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء احسان جوکار و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ۳ آدرس محل تصفیه: مرکز اصلی شرکت کازرون بلوار پریشان جنب ترمینال مسافربری شرکت توسعه و عمران حیات کازرون کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد ۴ روزنامه خبر جنوب و طلوع جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۵ شرکت آرین حساب شیراز به ثبت xxx به نمایندگی محمد علی پسران بعنوان ناظر اصلی و شرکت کارای فارس به نمایندگی حمید چراغی بعنوان ناظر علی البدل تصفیه برای مدت دو سال می‌باشند رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات